Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Seloken® Tablett 50mg endos endast för sjukhusbruk, 50x1styck

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metoprolol Varunummer: 321240 Apotekets varuid: 9597
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Seloken är och vad det används för

  Metoprolol minskar effekten av stresshormoner på hjärtat i samband med fysisk och psykisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) i dessa situationer. Det minskade hjärtarbetet motverkar även uppkomst av kärlkramp.

  Seloken används mot:

  Hos patienter som haft hjärtinfarkt minskar Seloken risken för död och att insjukna i en ny hjärtinfarkt. Seloken kan också ges som förebyggande behandling av migrän.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Seloken

  50 mg och 100 mg tablett
  metoprololtartrat
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Seloken är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Seloken
  3. Hur du tar Seloken
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Seloken ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Seloken är och vad det används för

  Metoprolol minskar effekten av stresshormoner på hjärtat i samband med fysisk och psykisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) i dessa situationer. Det minskade hjärtarbetet motverkar även uppkomst av kärlkramp.


  Seloken används mot:

  • högt blodtryck och för att förebygga kärlkrampsbesvär (angina pectoris)

  • vissa hjärtklappningsbesvär

  • vissa typer av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi)

  • förhöjd ämnesomsättning (tyreotoxikos).


  Hos patienter som haft hjärtinfarkt minskar Seloken risken för död och att insjukna i en ny hjärtinfarkt. Seloken kan också ges som förebyggande behandling av migrän.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Seloken

  Ta inte Seloken

  • om du är allergisk mot metoprololtartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra liknande läkemedel (beta-receptorblockerande läkemedel)

  • om du har obehandlad hjärtsvikt

  • om du har allvarliga hjärtblock och/eller mycket låg puls

  • om du har mycket lågt blodtryck.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Seloken om du har någon av följande sjukdomar:

  • astma

  • uttalade besvär av trånga luftrör

  • svåra akuta sjukdomstillstånd med hög halt av sura ämnen i kroppen

  • spasmangina (Prinzmetals angina)

  • starkt försämrad njurfunktion

  • fönstertittarsjuka. Dessa patienter kan försämras när blodtrycket blir lägre efter Seloken medicinering.

  Andra läkemedel och Seloken

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Seloken, till exempel:

  • propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopyramid och hydralazin, digitalis/digoxin (läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom)

  • barbitursyraderivat (läkemedel mot epilepsi)

  • läkemedel mot inflammation (till exempel indometacin och celecoxib)

  • adrenalin (läkemedel vid akut chock och svår allergisk reaktion)

  • fenylpropanolamin (läkemedel mot slemhinnesvullnad i näsan)

  • difenhydramin (läkemedel mot allergiska tillstånd)

  • terbinafin (läkemedel mot svampinfektioner i huden)

  • rifampicin (läkemedel mot turberkulos)

  • andra betablockerare (till exempel ögondroppar)

  • MAO-hämmare (läkemedel mot depression och Parkinsons sjukdom)

  • inhalationsanestetika (läkemedel vid bedövning)

  • läkemedel mot diabetes i tablettform (perorala antidiabetika)

  • cimetidin (läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar)

  • läkemedel mot depression (paroxetin, fluoxetin och sertralin).

  Seloken med mat och dryck

  Seloken bör tas på fastande mage.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Seloken ges till dig under graviditet och amning endast om det är absolut nödvändigt.


  Betablockare inklusive Seloken kan förorsaka skada för fostret och förtidig födsel. Seloken kan ge förlångsammad hjärtverksamhet hos fostret och det nyfödda barnet.

  Seloken utsöndras i bröstmjölk och kan eventuellt påverka barnet.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Seloken kan försämra reaktionsförmågan, då yrsel och trötthet kan förekomma när du tar läkemedlet.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.


  Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel.


  Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Seloken innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Seloken

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Seloken 50 mg tabletten kan delas eftersom tabletten har skåra. Skåran är endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

  Seloken 100 mg tabletten kan delas i två lika stora doser längs skåran.

  Tabletterna bör tas på fastande mage och ska sväljas med minst ½ glas vätska.

  Om du har tagit för stor mängd av Seloken

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Seloken

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta Seloken

  Sluta inte att ta Seloken utan att ha diskuterat detta med din läkare, eftersom vissa sjukdomssymtom (till exempel hjärtklappning och kärlkramp) kan förvärras när man plötsligt upphör med medicinen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (fler än 1 person av 10 drabbas): Trötthet.


  Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): Huvudvärk, yrsel, kalla händer och fötter, låg puls, hjärtklappning, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, andfåddhet.


  Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Bröstsmärtor, viktökning, sömnstörningar, stickningar i huden, förvärrade luftrörsbesvär, överkänslighetsreaktioner från huden, vätskeansamling, övergående försämring av hjärtsvikt, mardrömmar, nedstämdhet. Under en hjärtattack kan blodtrycket sänkas kraftigt.


  Sällsynta (färre än 1 person av 1 000 drabbas): Ökad svettning, håravfall, smakförändringar, övergående nedsättning av den sexuella funktionen, minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, hallucinationer, psoriasis kan förvärras, överkänslighet mot solljus, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), långsam hjärtverksamhet, rubbningar i hjärtrytmen, svimningsanfall, leverpåverkan, synstörningar, öronsusning.


  Enstaka fall av följande reaktioner har rapporterats: Ledsmärta, muskelkramper, muntorrhet, torra och irriterade ögon, allergisk snuva, nedsatt koncentrationsförmåga, vävnadsdöd (gangrän) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar. Muntorrhet kan öka risken för hål i tänderna, därför är regelbunden och noggrann tandborstning samt tandskötsel viktigt.

  5. Hur Seloken ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg eller 100 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, vattenfri icke-kolloidal kiseldioxid, povidon, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat.


  Övriga innehållsämnen finns med för att ge tabletten rätt egenskaper och för att den ska gå att tillverka.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Seloken 50 mg tabletter: vita, runda med en diameter på 8 mm, med skåra, märkta A/BB.

  Seloken 100 mg tabletter: vita, runda med en diameter på 10 mm, med skåra, märkta A/me.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje

  tfn 08-553 260 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.