Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Seloken Injektionsvätska, lösning 1mg/ml Glasampull, 5x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metoprolol Varunummer: 422022 Apotekets varuid: 16008
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Seloken är och vad det används för

  Seloken tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Den aktiva substansen metoprolol minskar effekten av stresshormoner i hjärtat. Det leder till att hjärtat slår långsammare, förhindrar och behandlar rytmstörningar och sänker blodtrycket.

  Seloken injektionsvätska används för:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Seloken

  1 mg/ml injektionsvätska, lösning
  metoprololtartrat

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Seloken är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Seloken
  3. Hur du använder Seloken
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Seloken ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Seloken är och vad det används för

  Seloken tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Den aktiva substansen metoprolol minskar effekten av stresshormoner i hjärtat. Det leder till att hjärtat slår långsammare, förhindrar och behandlar rytmstörningar och sänker blodtrycket.


  Seloken injektionsvätska används för:

  • behandling och förebyggande av oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi)

  • behandling av hjärtinfarkt

  2. Vad du behöver veta innan du använder Seloken

  Använd inte Seloken

  • om du är allergisk mot metoprololtartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra liknande läkemedel (beta-receptorblockerande läkemedel)

  • om du har allvarliga hjärtblock och/eller mycket låg puls

  • om du har mycket lågt blodtryck

  • om du har svår perifer kärlsjukdom

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Seloken om du:

  - har astma eller uttalade andningsbesvär av annan orsak (t.ex. KOL)

  - har svår njursjukdom

  - har hjärtsvikt/lågt blodtryck

  - har rytmstörningar

  - har spasmangina (Prinzmetals angina)

  - har feokromocytom (tumör i binjuremärgen)

  - får behandling mot en allvarlig allergisk reaktion

  - har benägenhet för lågt blodsocker (hypoglykemi).

  - har svår akut sjukdom med sura ämnen i kroppen

  - har fönstertittarsjuka (perifer kärlsjukdom)

  Andra läkemedel och Seloken

  Tala om för läkaren om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Seloken, till exempel:


  • läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdom (t.ex. amiodaron, kinidin, propafenon, diltiazem, verapamil, klonidin, disopyramid, hydralazin, digitalis/digoxin)

  • läkemedel mot epilepsi (barbitursyraderivat)

  • antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel (t.ex. celecoxib, indometacin)

  • läkemedel vid akut chock och svår allergisk reaktion (adrenalin)

  • läkemedel mot slemhinnesvullnad i näsan (fenylpropanolamin)

  • läkemedel mot allergi (difenhydramin)

  • läkemedel mot svampinfektion i huden (terbinafin)

  • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

  • andra betablockerare t ex som ögondroppar

  • läkemedel mot depression och Parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

  • läkemedel för inhalation vid bedövning (inhalationsanestetika)

  • läkemedel mot diabetes i tablettform

  • läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar (cimetidin)

  • läkemedel mot depression (t.ex. paroxetin, fluoxetin och sertralin)

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

  Seloken ges till dig under graviditet och amning endast om det är absolut nödvändigt.


  Betablockare inklusive Seloken kan förorsaka skada för fostret och förtidig födsel. Seloken kan ge förlångsammad hjärtverksamhet hos fostret och det nyfödda barnet.

  Seloken utsöndras i bröstmjölk och kan eventuellt påverka barnet.


  3. Hur du använder Seloken

  Läkaren bestämmer dosen så att den passar för dig.

  Om du använt för stor mängd av Seloken

  Läkaren ger den dos du behöver, en överdos är osannolik. Om du av misstag givits en för hög dos av Seloken kan du känna symtom som illamående och kräkningar, kramper, svettningar, trötthet, låg puls och blodtryck, hjärtsvikt och andnöd. Medvetslöshet kan inträffa.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (fler än 1 person av 10 drabbas): trötthet


  Vanliga (fler än 1 person av 100 drabbas): huvudvärk, yrsel, kalla händer och fötter, låg puls, hjärtklappning, andfåddhet vid ansträngning, magsmärtor, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning.


  Mindre vanliga (fler än 1 person av 1 000 drabbas): bröstsmärtor, vätskeansamling (ödem), viktökning, sömnstörningar, mardrömmar, depression, stickningar i huden, överkänslighet från huden, förvärrade luftrörsbesvär, övergående försämring av hjärtsvikt. Under en hjärtattack kan blodtrycket sänkas kraftigt.


  Sällsynta (färre än 1 person av 1 000 drabbas): Ökad svettning, håravfall, smakförändringar, övergående nedsättning av den sexuella funktionen, minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, hallucinationer, psoriasis kan förvärras, överkänslighet mot solljus, minskat antal blodplättar (trombocytopeni), långsam hjärtverksamhet, rubbningar i hjärtrytmen, svimningsanfall, leverpåverkan, synstörningar, öronsusning, torra och/eller irriterade ögon.


  Ingen känd frekvens (kan ej beräknas från tillgängliga data): vävnadsdöd (gangrän) hos patienter med svåra cirkulationsstörningar, leverinflammation, ledsmärta, muskelkramper, rinnsnuva, muntorrhet, ögoninflammation, nedsatt koncentrationsförmåga.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan vårdpersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Seloken ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 1 mg/ml.

  • Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Klar, färglös lösning.


  Glasampuller 5 × 5 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning


  AstraZeneca AB, 151 85, Södertälje
  tfn 08-553 260 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-12-19


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Inför ett kirurgiskt ingrepp ska anestesiläkare informeras om patientens metoprololbehandling


  Anvisningar för användning och hantering

  Seloken injektionsvätska, lösning kan används outspädd.


  För infusion kan Seloken 1 mg/ml injektionsvätska, lösning motsvarande upp till 40 mg metoprolol, (8 ampuller) sättas till 1 000 ml av följande infusionslösningar:

  • Natriumklorid 9 mg/ml,

  • Mannitol 150 mg/ml,

  • Glukos 100 mg/ml,

  • Glukos 50 mg/ml,

  • Fruktos 200 mg/ml,

  • Invertos 100 mg/ml,

  • Ringer,

  • Ringer-Glukos,

  • Ringer-Acetat.


  Macrodex är inte lämpligt att blanda med Seloken.


  Spädd infusionsvätska bör användas inom 12 timmar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.