Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Selegilin Mylan Tablett 10mg Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Selegilin Varunummer: 164818 Apotekets varuid: 19009
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Selegilin Mylan är och vad det används för

  Selegilinhydroklorid som finns i Selegilin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Selegilin Mylan är ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Selegilin Mylan kan användas ensamt eller i kombination med annan parkinsonbehandling.

  Parkinsons sjukdom uppkommer vid brist i vissa delar av hjärnan på ett ämne som kallas dopamin. Selegilin Mylan minskar nedbrytningen av det dopamin som finns i hjärnan eller som tillföres genom behandling med L-dopa. Selegilin Mylan lindrar därmed symtomen på Parkinsons sjukdom, darrningar, skakningar och muskelstelhet minskar. Selegilin Mylan i kombination med L-dopa reducerar också de svängningar i effekt som kan uppkomma efter längre tids användning av L-dopa.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Selegilin Mylan

  5 mg och 10 mg tabletter

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Selegilin Mylan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Selegilin Mylan
  3. Hur du använder Selegilin Mylan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Selegilin Mylan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Selegilin Mylan är och vad det används för


  Selegilinhydroklorid som finns i Selegilin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Selegilin Mylan är ett läkemedel som används vid behandling av Parkinsons sjukdom. Selegilin Mylan kan användas ensamt eller i kombination med annan parkinsonbehandling.


  Parkinsons sjukdom uppkommer vid brist i vissa delar av hjärnan på ett ämne som kallas dopamin. Selegilin Mylan minskar nedbrytningen av det dopamin som finns i hjärnan eller som tillföres genom behandling med L-dopa. Selegilin Mylan lindrar därmed symtomen på Parkinsons sjukdom, darrningar, skakningar och muskelstelhet minskar. Selegilin Mylan i kombination med L-dopa reducerar också de svängningar i effekt som kan uppkomma efter längre tids användning av L-dopa.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Selegilin Mylan

  Ta inte Selegilin Mylan:

  • om du är allergisk mot selegilinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du använder läkemedel mot depression, som fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin, citalopram, venlafaxin, imipramin, maprotilin eller klomipramin.

  • om du tar någon annan monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) som t.ex. linezolid (ett antibiotikum).

  • om du tar läkemedel som tillhör gruppen sympatomimetika (t.ex. adrenalin, efedrin)

  • om du tar smärtstillande läkemedel som tillhör gruppen opioider (t.ex. petidin och tramadol)

  • om du har magsår eller sår i tolvfingertarmen

  • om du fått Selegilin Mylan för användning i kombination med L-dopa måste du även vara medveten om i vilka situationer du inte ska använda L-dopa. Läs därför även bipacksedeln för ditt L-dopa-läkemedel. Rådfråga din läkare om du är osäker.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Selegilin Mylan

  • om du tidigare har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen

  • om du har svårbehandlat högt blodtryck

  • om du har svår kärlkramp (angina pectoris)

  • om du har oregelbunden hjärtrytm

  • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

  • om du har psykisk sjukdom

  • om du ska opereras under narkos

  • om du tar andra läkemedel som påverkar centrala nervsystemet

  Om du samtidigt behandlas med moklobemid (MAO-hämmare mot depression) ska du undvika tyraminrik föda, såsom lagrad ost, rött vin och jästprodukter.


  Om du befinner dig i riskgruppen för att utveckla någon form av hjärt-kärlsjukdom kan Selegilin Mylan i kombination med L-dopa öka risken för att du ska råka ut för blodtrycksfall.

  Andra läkemedel och Selegilin Mylan

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana..


  Vissa andra läkemedel ska eller bör inte kombineras med Selegilin Mylan på grund av ökad risk för svåra biverkningar.


  Läkemedel som ska undvikas är:

  • läkemedel för behandling av depression (SSRI, SNRI och tricykliska antidepressiva), som moklobemid, fluoxetin, sertralin, paroxetin, fluvoxamin, citalopram, venlafaxin, imipramin, maprotilin eller klomipramin

  • tramadol (mot smärta)

  • petidin (mot svår smärta)

  • sympatomimetiska läkemedel (t.ex. adrenalin, efedrin).

  • MAO-hämmare som linezolid (ett antibiotikum) och moklobemid (mot depression)

  Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel eller om du nyligen slutat ta dem, eftersom du i vissa fall inte får börja ta Selegilin Mylan förrän 5 veckor efteråt.


  Läkemedel som bör undvikas är:

  • p-piller.

  För dopamin (används för behandling av chocktillstånd) och vissa läkemedel som kräver noggrann inställning av dosen (digoxin och blodförtunnande medel) kan det krävas extra försiktighet och kontroller om de kombineras med Selegilin Mylan.

  Selegilin Mylan med mat, dryck och alkohol

  Om du samtidigt behandlas med moklobemid (MAO-hämmare mot depression) ska du undvika tyraminrik föda, såsom lagrad ost, rött vin och jästprodukter.

  Undvik kombination med alkohol.

  Graviditet och amning

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Selegilin Mylan bör inte användas under graviditet.


  Det kan inte uteslutas att selegilin går över i modersmjölk. Selegilin Mylan bör inte användas under amning.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar några läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Selegilin Mylan kan orsaka yrsel. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Selegilin Mylan innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin, eftersom Selegilin Mylan innehåller laktos.


  3. Hur du använder Selegilin Mylan

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen ska bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna: som engångsdos på morgonen: 1 tablett à 10 mg eller 2 tabletter à 5 mg.


  Vanlig dos vid kombinationsbehandling med andra parkinsonmediciner: 5-10 mg per dag, som engångsdos på morgonen eller uppdelat på morgon- och lunchdos.

  Om du använt för stor mängd av Selegilin Mylan

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 100):

  Ofrivilliga rörelser, rörelsesvårigheter yrsel, huvudvärk, långsammare hjärtrytm, illamående, förvirring, ångest, vanföreställningar, psykisk sjukdom med störd verklighetsuppfattning (psykos). Övergående lätt förhöjda levervärden.


  Mindre vanliga(förekommer hos 1 till 10 användare av 1000):

  Muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), humörförändringar, lätta övergående sömnsvårigheter, oregelbunden och snabbare hjärtrytm.


  Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000):

  Hudutslag, rastlöshet, upprördhet, svårigheter att kissa. Blodtrycksfall som leder till yrsel när du reser dig upp från sittande eller liggande ställning.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  Tvångsmässiga beteenden, hypersexualitet, störd impulskontroll, ofullständing tömning av urinblåsan.


  Eftersom Selegilin Mylan ökar effekten av medicinering med L-dopa kan biverkningar liknande dem som uppträder vid överdosering av L-dopa förekomma. Detta motverkas av att dosen L-dopa sänks. Vanligast är att ofrivilliga rörelser förekommer. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med läkare.

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Selegilin Mylan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön..

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är selegilinhydroklorid 5 mg respektive 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, citronsyramonohydrat, talk och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

  5 mg tabletterna är vita välvda tabletter, diameter 6 mm, märkta SN5.

  10 mg tabletterna är vita välvda tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta SN/10.

  Förpackningsstorlek: 100 tabletter i plastburk.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Mylan AB

  Box 23033

  104 35 Stockholm

  Tel. 08 555 227 50, Fax: 08 555 227 51, E-post: inform@mylan.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013–11–21


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.