Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Sebivo® Filmdragerad tablett 600mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Telbivudin Varunummer: 087014 Apotekets varuid: 22871
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Sebivo är och vad det används för

  Sebivo innehåller det aktiva ämnet telbivudin. Sebivo tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirusläkemedel och används för att behandla infektion som orsakats av virus.

  Sebivo används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna.

  Hepatit B orsakas av infektion med hepatit B-virus, som angriper levern och leder till leverskada. Behandling med Sebivo minskar mängden hepatit B-virus i kroppen genom att blockera tillväxten av viruset. På så sätt minskar leverskadan och leverfunktionen förbättras.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Sebivo

  600 mg filmdragerade tabletter
  Telbivudin

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Sebivo är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Sebivo
  3. Hur du tar Sebivo
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Sebivo ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Sebivo är och vad det används för

  Sebivo innehåller det aktiva ämnet telbivudin. Sebivo tillhör en grupp läkemedel som kallas antivirusläkemedel och används för att behandla infektion som orsakats av virus.


  Sebivo används för att behandla kronisk hepatit B hos vuxna.


  Hepatit B orsakas av infektion med hepatit B-virus, som angriper levern och leder till leverskada. Behandling med Sebivo minskar mängden hepatit B-virus i kroppen genom att blockera tillväxten av viruset. På så sätt minskar leverskadan och leverfunktionen förbättras.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Sebivo

  Ta inte Sebivo

  - om du är allergisk mot telbivudin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  - om du behandlas med pegylerat eller standard interferon alfa (se ”Intag av andra läkemedel”).

  Om detta gäller för dig, ta inte Sebivo utan tala med läkare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Sebivo

  - om du har eller har haft njurproblem. Din läkare kan låta utföra laboratorietester för att kontrollera att dina njurar fungerar som de ska före och under behandlingen. Beroende på resultatet av dessa tester kan din läkare råda dig att ändra hur ofta du ska ta Sebivo.

  - om du har skrumplever (ett allvarligt tillstånd som orsakar ”ärr” på levern). I så fall kan läkaren vilja kontrollera dig noggrannare.

  - om du har genomgått levertransplantation.

  - om du tar något läkemedel som kan ge muskelbesvär (tala med läkare eller apotekspersonalen om du är osäker).

  - om du har HIV-, hepatit C- eller hepatit D-infektion, eller om du redan behandlas med något antivirusläkemedel.

  Om något av ovanstående gäller för dig, tala med läkare innan du tar Sebivo.


  Under behandling med Sebivo:

  - Sebivo kan orsaka ihållande oförklarlig muskelsvaghet eller muskelsmärta (myopati). Muskelsymtomen kan utvecklas och bli allvarliga och ibland leda till muskelsönderfall (rabdomyolys), vilket kan orsaka njurskador.

  - Mindre vanliga biverkningar som Sebivo kan leda till är domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben (perifer neuropati).

  Om du upplever något av dessa symtom under behandlingen med Sebivo, kontakta omedelbart läkare.


  Övriga biverkningar av denna typ av läkemedel

  Sebivo tillhör en grupp läkemedel (en nukleosidanalog) som kan orsaka för mycket mjölksyra i blodet (mjölksyraacidos) och leverförstoring (hepatomegali) med fettlever (steatos). Mjölksyraacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning, som ibland kan ha dödlig utgång. Mjölksyraacidos inträffar oftare hos kvinnor, särskilt hos de som är mycket överviktiga. Läkaren kommer följa upp dig regelbundet under tiden du tar Sebivo. Om du upplever muskelsmärta, svår och ihållande magsmärta med illamående och kräkningar, svåra och ihållande andningssvårigheter, trötthet samt svullnad och/eller obehag i buken när du tar Sebivo, kontakta omedelbart läkare.


  Vissa personer kan få mycket allvarliga hepatitsymtom när de slutar att ta läkemedel som Sebivo. Efter att du avslutat behandlingen med Sebivo kommer läkaren regelbundet kontrollera din hälsostatus och ta blodprover för att undersöka levern. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några nya eller ovanliga symtom efter att du har avslutat behandlingen (se avsnitt 3 i denna information, ”Om du slutar att ta Sebivo”).


  Var försiktig så att du inte smittar andra människor

  Sebivo minskar inte risken att infektera andra människor med hepatit B-virus (HBV) genom sexuellt umgänge eller kontakt med smittat blod eller andra kroppsvätskor. Om du har sexuellt umgänge med en person som inte är immun mot hepatit B ska ni alltid använda kondom och undvika all överföring av andra kroppsvätskor. Dela aldrig kanyl med någon annan. Dela inte personliga tillhörigheter som kan bära spår av blod eller kroppsvätskor, som t ex tandborste eller rakblad, med någon annan. Det finns vaccin som förhindrar HBV-infektion.


  Barn och ungdomar

  Sebivo rekommenderas inte till barn och ungdomar.


  Andra läkemedel och Sebivo

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Läkare eller apotekspersonal behöver veta vilka andra läkemedel du tar, eftersom vissa läkemedel kan påverka njurarna. Sebivo lämnar i allmänhet kroppen via njurarna med urinen.


  Använd inte Sebivo om du tar pegylerat eller standard interferon alfa (se ”Ta inte Sebivo”), eftersom kombinationen av dessa läkemedel kan öka risken för att utveckla perifer neuropati (domningar, stickningar och/eller brännande känsla i ben och/eller armar). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du behandlas med interferon.

  Graviditet och amning

  - Använd inte Sebivo under graviditet, såvida inte din läkare rekommenderar det. Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att informera dig om de eventuella riskerna med att ta Sebivo under graviditet.


  - Om du har hepatit B och blir gravid, tala med läkare om hur du ska skydda ditt barn på bästa sätt. Sebivo kan minska risken för överföring av hepatit B-virus till ditt ofödda barn om det tas i kombination med Hepatit B immunglobulin och vaccin mot Hepatit B.


  - Amma inte då du behandlas med Sebivo. Om du ammar, tala med läkare.


  3. Hur du tar Sebivo

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Hur mycket Sebivo ska du ta

  Rekommenderad dos av Sebivo är 1 tablett 600 mg om dagen. Ta tabletten ungefär samma tid varje dag.


  Tabletten kan tas med eller utan mat. Svälj den hel tillsammans med lite vatten. Tugga, dela eller krossa den inte.


  Din dos kan behöva sänkas om du har njurproblem. Tala med läkare om du har eller har haft njurproblem.


  Hur länge ska du ta Sebivo

  Fortsätt ta Sebivo varje dag så länge läkaren inte säger något annat. Ändra inte dosen och sluta inte att ta Sebivo utan att först tala med läkare. Detta läkemedel är avsett för långtidsbehandling, kanske under flera månader eller år. Din läkare kommer att kontrollera dig med jämna mellanrum för att se att behandlingen har önskad effekt.

  Om du har tagit för stor mängd av Sebivo

  Om du har tagit för mycket Sebivo, eller om någon annan av misstag har tagit dina tabletter, kontakta omedelbart läkare eller sjukhus och be om råd. Ta med dig tablettförpackningen och visa den för läkaren.

  Om du har glömt att ta Sebivo

  - Om du glömmer att ta Sebivo, ta tabletten så snart du kommer ihåg och ta sedan nästa dos i vanlig tid.

  - Om det emellertid är mindre än 4 timmar kvar innan nästa dos ska du hoppa över den dos du missat och ta nästa dos i vanlig tid.


  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Detta kan öka risken för att du får oönskade biverkningar. Fråga läkare eller apotekspersonal om du inte är säker på vad du ska göra.


  Om du slutar att ta Sebivo

  Om du avbryter behandlingen med Sebivo kan det leda till att hepatit B-infektionen förvärras, dvs. sjukdomen blir värre och prover visar onormala resultat (ökad virusmängd, ökat ALAT-värde). Sluta inte att ta Sebivo, såvida inte läkare säger det. Se till att Sebivo inte tar slut under tiden du står på Sebivo.


  Efter att du avslutat behandlingen med Sebivo kommer läkaren regelbundet kontrollera din hälsostatus och ta blodprover för att undersöka levern, eftersom hepatit B-infektionen kan förvärras eller bli mycket allvarlig när behandlingen avslutas. Tala omedelbart om för läkaren om du märker några nya eller ovanliga symtom efter att du har avslutat behandlingen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

  - ihållande muskelsvaghet eller muskelsmärta

  - domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben.

  Om du upplever något av dessa symtom, kontakta omedelbart läkare.


  Sebivo kan även orsaka andra biverkningar:

  Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter)

  - Yrsel, huvudvärk

  - Hosta

  - Diarré, illamående, magsmärta

  - Hudutslag

  - Trötthet

  - Blodproverna kan visa på högre värden av vissa leverenzymer (t.ex. ALAT, ASAT), amylas, lipas eller kreatinkinas.


  Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 patienter)

  - Ledsmärta

  - Ihållande muskelsvaghet eller muskelsmärta (myopati/myosit), muskelkramp

  - Rygg- nack- och flanksmärta

  - Domningar, stickningar, smärta och/eller brännande känsla i armar och/eller ben eller runt munnen

  - Smärta i nedre delen av ryggen eller höften som ibland strålar ut i benet (ischias)

  - Smakförändring

  - Sjukdomskänsla.


  Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter)

  - Överskott av mjölksyra i blodet (laktacidos)

  - Muskelsönderfall (rabdomyolys).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Sebivo ska förvaras

  Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Använd inte detta läkemedel om förpackningen är skadad eller visar tecken på otillåtna förändringar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är telbivudin. En tablett innehåller 600 mg telbivudin.

  - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri kiseloxid, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171), talk och makrogol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sebivo filmdragerade tabletter är vita till lätt gulaktiga, ovala, filmdragerade tabletter, präglade med ”LDT” på ena sidan.

  Sebivo filmdragerade tabletter levereras i förpackningar om 28 eller 98 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Novartis Europharm Limited

  Frimley Business Park

  Camberley GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  Novartis Pharma GmbH

  Roonstrasse 25

  90429 Nürnberg

  Tyskland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien

  Novartis Pharma N.V.

  Tél/Tel: +32 2 246 16 11

  Luxembourg/Luxemburg

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +49 911 273 0

  България

  Novartis Pharma Services Inc.

  Тел.: +359 2 489 98 28

  Magyarország

  Novartis Hungária Kft. Pharma

  Tel.: +36 1 457 65 00

  Česká republika

  Novartis s.r.o.

  Tel: +420 225 775 111

  Malta

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +356 2298 3217

  Danmark

  Novartis Healthcare A/S

  Tlf: +45 39 16 84 00

  Nederland

  Novartis Pharma B.V.

  Tel: +31 26 37 82 111

  Deutschland

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +49 911 273 0

  Norge

  Novartis Norge AS

  Tlf: +47 23 05 20 00

  Eesti

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +372 66 30 810

  Österreich

  Novartis Pharma GmbH

  Tel: +43 1 86 6570

  Ελλάδα

  Novartis (Hellas) A.E.B.E.

  Τηλ: +30 210 281 17 12

  Polska

  Novartis Poland Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 375 4888

  España

  Novartis Farmacéutica, S.A.

  Tel: +34 93 306 42 00

  Portugal

  Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

  Tel: +351 21 000 8600

  France

  Novartis Pharma S.A.S.

  Tél: +33 1 55 47 66 00

  România

  Novartis Pharma Services Romania SRL

  Tel: +40 21 31299 01

  Ireland

  Novartis Ireland Limited

  Tel: +353 1 260 12 55

  Slovenija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +386 1 300 75 50

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Novartis Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 5542 5439

  Italia

  Novartis Farma S.p.A.

  Tel: +39 02 96 54 1

  Suomi/Finland

  Novartis Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

  Κύπρος

  Novartis Pharma Services Inc.

  Τηλ: +357 22 690 690

  Sverige

  Novartis Sverige AB

  Tel: +46 8 732 32 00

  Latvija

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +371 67 887 070

  United Kingdom

  Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

  Tel: +44 1276 698370

  Lietuva

  Novartis Pharma Services Inc.

  Tel: +370 5 269 16 50


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-10-23


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.