Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Sabrilex® Granulat till oral lösning 500mg Dospåsar, 50st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Vigabatrin Varunummer: 539049 Apotekets varuid: 5933
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Sabrilex är och vad det används för

  Sabrilex hjälper till att kontrollera olika former av epilepsi.Det används tillsammans med dina vanliga läkemedel för att behandla epilepsi, som är svår att kontrollera. Det kommer att skrivas ut av en specialist första gången. Man kommer att följa hur du svarar på behandlingen.Det kan även användas för att kontrollera en speciell typ av kramper hos barn (Wests syndrom).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Sabrilex

  500 mg granulat till oral lösning
  vigabatrin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Sabrilex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Sabrilex
  3. Hur du tar Sabrilex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Sabrilex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Sabrilex är och vad det används för

  Sabrilex hjälper till att kontrollera olika former av epilepsi.
  Det används tillsammans med dina vanliga läkemedel för att behandla epilepsi, som är svår att kontrollera. Det kommer att skrivas ut av en specialist första gången. Man kommer att följa hur du svarar på behandlingen.
  Det kan även användas för att kontrollera en speciell typ av kramper hos barn (Wests syndrom).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Sabrilex

  Ta inte Sabrilex

  • om du är allergisk mot vigabatrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Sabrilex om:

  • du ammar

  • du är gravid eller planerar att bli gravid

  • du har eller har tidigare haft en depression eller någon annan psykisk sjukdom

  • du har haft problem med njurarna

  • du har haft problem med ögonen


  Synfältsbortfall (bortfall av synen i kanterna av synfältet) kan inträffa under behandling med Sabrilex. Du bör diskutera denna eventualitet med läkare innan behandling med detta läkemedel påbörjas. Detta synfältsbortfall kan vara allvarligt och irreversibelt (ej övergående), så det måste upptäckas tidigt. En försämring av synfältsbortfallet efter avslutad behandling kan inte uteslutas. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar läkare om du märker någon synförändring. Din läkare ska utföra en synfältsundersökning innan behandlingen med Sabrilex påbörjas och regelbundet under hela behandlingen.


  Om du drabbas av symtom som sömnighet, sänkt vakenhetsgrad och rörlighet (s.k. stupor) eller förvirring, rådgör med läkare som beslutar om doseringen ska minska eller om behandlingen ska avbrytas.


  Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t ex vigabatrin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.

  Barn

  Störningar som påverkar rörelsemönstret har rapporterats hos små barn som behandlats för infantil spasm (Wests syndrom). Om du observerar ett onormalt rörelsemönster hos ditt barn, kontakta läkare som bestämmer om det är nödvändigt att överväga ändring av behandlingen.

  Andra läkemedel och Sabrilex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
  Sabrilex ska inte tas i kombination med andra läkemedel som kan ge ögonbiverkningar.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Använd inte Sabrilex under graviditet, såvida inte läkaren säger till dig att göra det. Sabrilex kan orsaka problem hos fostret. Sluta inte tvärt att ta detta läkemedel, då detta kan medföra en risk för både moderns och barnets hälsa.


  Sabrilex går över i modersmjölk. Om du ammar, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Amma inte under behandlingen.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner om din epilepsi inte är under kontroll.
  Sabrilex kan ibland orsaka symtom som dåsighet och yrsel och din koncentrations- och reaktionsförmåga kan vara nedsatt. Om sådana symtom skulle inträffa när du tar Sabrilex, bör du inte utföra några riskfyllda uppgifter som att köra bil eller använda maskiner.
  Synfältsstörningar, som kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, har inträffat hos vissa patienter som tagit detta läkemedel. Om du vill fortsätta att köra bil måste du regelbundet (var sjätte månad) testa din syn för eventuella synstörningar, även om du inte själv märker några synförändringar.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Sabrilex

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Det är viktigt att du alltid följer läkarens anvisningar exakt. Ändra aldrig själv doseringen. Läkaren förskriver dosen och anpassar den individuellt för patienten.


  Vanlig startdos för vuxna är 1 g (2 dospåsar) dagligen. Det är möjligt att läkaren vill öka eller minska dosen beroende på hur du reagerar. Vanlig underhållsdos till vuxna är 2-3 g (4-6 dospåsar). Den högsta rekommenderade dosen är 3 g/dag.


  Om du är äldre och/eller har njurproblem är det möjligt att läkaren vill ge en lägre dos.


  Användning för barn
  Terapiresistent partiellepilepsi
  Till barn baseras dosen på ålder och kroppsvikt. Vanlig startdos för barn är 40 mg/kg kroppsvikt och dygn. Följande tabell visar hur många dospåsar som kan ges till ett barn beroende på kroppsvikten. Kom ihåg att detta endast är en vägledning. Barnets läkare kan förskriva en annan dos.


  Kroppsvikt

  10-15 kg

  0,5-1 g (1-2 dospåsar)/dag

  15-30 kg

  1-1,5 g (2-3 dospåsar)/dag

  30-50 kg

  1,5-3 g (3-6 dospåsar)/dag

  mer än 50 kg

  2-3 g (4-6 dospåsar)/dag (vuxendos)


  Barn med infantil spasm (Wests syndrom)
  Den rekommenderade startdosen för barn med Wests syndrom (kramper hos barn) är 50 mg/kg kroppsvikt och dag, men dosen kan sedan behöva ökas.


  Administreringssätt
  Öppna inte dospåsen förrän det är dags att ta läkemedlet. För att ta en dos ska du lösa upp allt pulver från rekommenderat antal dospåsar i ett halvt glas vatten eller i någon annan dryck som juice eller mjölk. När allt pulver är upplöst, drick omedelbart hela lösningen och låt den inte bli stående.
  Du kan ta Sabrilex före eller efter måltid.


  Den dagliga dosen kan tas vid ett enda tillfälle eller uppdelad på två doser.

  Om du har tagit för stor mängd av Sabrilex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel 09–471977).


  Eventuella tecken på överdosering inkluderar dåsighet eller förlorad/sänkt vakenhetsgrad.

  Om du har glömt att ta Sabrilex

  Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg den. Om det nästan är dags för nästa dos, ta endast en dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att ta Sabrilex

  Sluta inte att ta detta läkemedel utan att diskutera med läkare. Om läkaren bestämmer sig för att avbryta behandlingen kommer dosen att minska gradvis. Sluta inte tvärt med medicineringen eftersom det kan orsaka nya krampanfall.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  I likhet med andra läkemedel mot epilepsi kan vissa patienter som behandlas med detta läkemedel drabbas av ett ökat antal kramper (anfall). Kontakta omedelbart läkare om detta händer dig eller ditt barn.


  Kontakta omedelbart läkare om du får:

  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • Synfältsdefekter - Ungefär 1/3 av alla som behandlas med Sabrilex kan få synfältsstörningar (förminskat synfält). Dessa synstörningar kan vara milda till allvarliga. De uppträder vanligen efter månader till år av behandling med Sabrilex. Synfältsstörningar kan vara irreversibla (ej övergående), så de måste upptäckas tidigt. Kontakta omedelbart läkare eller sjukhus om du eller ditt barn upplever synstörningar.


  Övriga biverkningar inkluderar:
  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • Trötthet och uttalad sömnighet

  • Ledvärk


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

  • Huvudvärk

  • Viktökning

  • Darrningar (tremor)

  • Svullnad (ödem)

  • Yrsel

  • Domningar och stickningar (myrkrypningar)

  • Koncentrationssvårigheter och minnesstörningar

  • Psykologiska besvär som oro, aggression, nervositet, irritabilitet, depression, tankestörningar och paranoia (förföljelsemani). Dessa reaktioner är vanligen övergående när dosen minskas eller när behandlingen gradvis upphör. Minska inte dosen utan att först ha rådgjort med läkare. Kontakta läkare om du får någon av dessa biverkningar.

  • Illamående, kräkningar och magsmärtor

  • Dimsyn, dubbelseende och snabba ofrivilliga rörelser med ögonen

  • Talrubbningar

  • Minskning av antalet röda blodkroppar (anemi)


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

  • Brist på koordination av rörelserna eller fumlighet

  • Mer allvarliga psykologiska störningar som mani, hypomani (lättare form av mani) och psykos

  • Hudutslag


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer.

  • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad i ansikte eller svalg: Kontakta omedelbart läkare om du upplever dessa symtom.

  • Nässelutslag

  • Nedsatt vakenhetsgrad, stelhet och förvirring. Dessa biverkningar är vanligen övergående när dosen minskas eller gradvis upphör. Minska inte dosen utan att först ha rådgjort med läkare. Kontakta läkare om du drabbas av dessa biverkningar.

  • Självmordsförsök

  • Andra ögonbesvär såsom skador på ögats näthinna


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer.

  • Andra ögonproblem som synnervsinflammation och synnervsförtvining

  • Hallucinationer

  • Leverbesvär


  Övriga biverkningar hos barn
  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

  • Överaktivt tillstånd eller rastlöshet


  Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Störningar som påverkar rörelsemönstret hos små barn, som behandlas för infantil spasm


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Sabrilex ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på den yttre kartongen och blistret efter “Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är vigabatrin. En dospåse innehåller 500 mg vigabatrin.

  • Övriga innehållsämnen är:
   Povidon K30 (E1201)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sabrilex är ett vitt till benvitt granulat.


  Det förekommer i förpackningar med 50, 60 eller 100 dospåsar.


  Alla förpackningsstorlekar kommer inte att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning i Sverige:

  Sanofi AB

  Box 30052

  104 25 Stockholm


  Tillverkare

  Patheon France S.A.

  40, Boulevard de Champaret

  38317 Bourgoin-Jallieu, Cedex

  Frankrike


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


  Sabril: Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, Tyskland och Österrike

  Sabrilex: Danmark, Finland, Spanien och Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-09-05


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.