Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rompun® vet. Injektionsvätska, lösning 20mg/ml Injektionsflaska, 5x25ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Xylazin Varunummer: 023572 Apotekets varuid: 10652
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Sedering av nöt, häst, hund och katt för undersökning, behandling samt vid kirurgiska ingrepp.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning :
  Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland


  Tillverkare:
  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, 24106 Kiel, Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Rompun vet. 20 mg/mlinjektionsvätska, lösning. Xylazinhydroklorid

  3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Aktiv substans: Xylazinhydroklorid motsvarande xylazin 20 mg per ml
  Hjälpämnen: Natriumklorid, metylhydroxybensoat, natriumvätekarbonat, vatten för injektionsvätskor.

  4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  Sedering av nöt, häst, hund och katt för undersökning, behandling samt vid kirurgiska ingrepp.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Pga den andningsdepressiva effekten skall Rompun vet. ej ges vid luftvägsobstruktion eller till djur med signifikantrespiratorisk sjukdom.

  6. BIVERKNINGAR

  Rompun vet. ger dosberoende andningsdepression samt sänkning av andnings- och hjärtfrekvens. Initialt ses kortvarig måttlig stegring av blodtryck och kroppstemperatur följt av måttlig sänkning. Hos hund och katt föreligger en uttalad emetisk effekt. Hos häst, hund och katt ses ibland ändring av hjärtats retledning, AV-block av grad I och II. Hos häst förekommer i bland svettning på flank och hals samt ökad urinavgång. Hos nöt uppträder sporadiskt bölande samt grötformad till tunnflytande träck (ofta 12-16 timmar efter behandling). Salivering förekommer ofta, framförallt hos nöt.

  7. DJURSLAG

  Nöt, häst, hund och katt.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Nervösa och exiterade djur behöver i allmänhet något högre doser än nedan anges. Äldre, sjuka och försvagade djur har lägre tolerans och bör ges avsevärt reduceraddos. Om så erfordras, kan effekten fördjupas och/eller förlängas genom en andra injektion – under noggrant iakttagande av puls, andning och medvetandegrad. Förlängning och fördjupning uppnås vid olika tidpunkter. Fördjupning uppnås lämpligast genom iterering 20 minuter efter första injektionen. Förlängning uppnås genom iterering 30-40 minuter efter första dosen, vid dosalternativ I och II redan efter 20-30 minuter. Totala doseringen nöt intravenöst får inte överstiga dosalternativ III, intramuskulärt dosalternativ IV. Rompun vet. kan ges i kombination med lokalanalgetiska medel.


  Nöt: Rompun vet. ges intramuskulärt eller intravenöst.

  Dosalternativ

  mg/kg

  ml/100 kg

  Intramuskulärt:

  I

  0,05

  0,25

  II

  0,1

  0,5

  III

  0,2

  1,0

  IV

  0,3

  1,5

  Intravenöst:

  I

  0,016-0,024

  0,08-0,12

  II

  0,034-0,05

  0,17-0,25

  III

  0,066-0,1

  0,33-0,5

  Vid intravenös användning reduceras den intramuskulära dosen till 1/3-1/2 beroende på djurens reaktion. Vid intravenös applikation inträder effekten efter en kort tid – durationen förkortas. Injektionen bör ske långsamt.
  Dosalternativ I ger påtaglig sedering. Djuret förblir stående. Den analgetiska effekten är endast tillräcklig för mindre ingrepp, t ex ledningsanestesi. Analgesin är inte tillräcklig för kirurgiska eller smärtsamma ingrepp.
  Dosalternativ II ger uttalad sedering. Risk föreligger att djuret lägger sig ner. Den analgetiska effekten är mer uttalad, men lokalanestesi krävs som komplement för kirurgiska ingrepp.
  Dosalternativ III ger djup sedering, analgesi respektive anestesi och lämpar sig för större kirurgiska ingrepp. Kompletterande intiltrationsanestesi eller ledningsanestesi kan dock vara nödvändig. Djuret är oförmöget att stå upp.
  Dosalternativ IV ger långvarig, djup sedering och muskelrelaxation och bör användas endast i undantagsfall (icke domesticerade djur).


  Häst: Rompun vet. ges intravenöst i doseringen 0,6-1 mg/kg (=3-5 ml 2% lösning/100 kg). Genomsnittsdosen är 0,8 mg/kg (=4 ml 2% lösning/100 kg). Alltefter dos erhålls lättare till djup sedering med individuellt varierande analgesi samt viss muskelrelaxation. Djuren förblir i regel stående.


  Hund: Rompun vet. ges intramuskulärt (eventuellt intravenöst) i doseringen 1-3 mg/kg (= 0,5-1,5 ml 2 % lösning/ 10 kg).


  Katt: Rompun vet. ges intramuskulärt (eventuellt subkutant eller intravenöst) i doseringen 1-3 mg/kg (= 0,05-0,15 ml 2 % lösning/kg).

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  -

  10. KARENSTID

  Slakt: Nöt, häst: 1 dygn
  Mjölk: 0 dygn

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C

  Får ej frysas


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen

  12. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda försiktighetsmått vid användning på djur
  Hund och katt: Pga den emetiska effekten bör Rompun vet. ej ges till djur som misstänks ha sjukdomstillstånd som kan försämras genom kräkningar.


  Nöt: Den 2%-iga lösningen lämpar sig inte för infångande av förvildade nötkreatur.


  Rompun vet. skall användas med försiktighet hos djur med hjärtsjukdom. Xylazin kan öka urinproduktionen, varför Rompun vet. skall användas med försiktighet vid obstruktion i urinvägarna.
  Hos nöt och häst rekommenderas vid hög dosering svält några timmar före ingreppet.
  Vid längre eftersömn bör djuret skyddas för nedkylning och starkt solljus.
  Den hos alla liggande idisslare ibland förekommande tympanismen hävs genom lämpliga åtgärder (t ex upprättande i bröstläge). Vid ingrepp i sido- och ryggläge rekommenderas för undvikande av aspiration av saliv och vomvätska att hålla djurets huvud och hals lågt med nosen som lägsta punkt.
  För hund och katt har Rompun vet. initialt en övergående emetisk effekt. Risken för kräkningar kan reduceras genom svält 6-24 timmar före injektionen eller genom intravenösadministrering. Vid eventuellt uppträdande andningsstillestånd bör hunden intuberas och övertrycksandning utföras.


  För att ej riskera abort bör Rompun vet. ej användas under sista dräktighetsmånaden.


  Xylazin förlänger induktionstiden vid tiopentalnarkos.
  Vid kombination av Rompum vet. med medel för allmän anestesi, t ex barbiturater, måste största försiktighet iakttagas. Sådan användning bör endast tillämpas av veterinär med anestesiologisk erfarenhet. Utrustning för att säkerhetsställa livsviktiga funktioner skall finnas tillgänglig.


  Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
  Vid oavsiktligt oralt intag eller själv-injektion, sök omedelbart medicinsk hjälp och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren, men KÖR INTE BIL eftersom sedering och blodtrycksförändringar kan uppstå.
  Undvik kontakt med hud, ögon eller slemhinnor.
  Efter kontamination, tvätta genast exponerad hud med stora mängder vatten. Avlägsna kontaminerade kläder som är i direkt kontakt med hud.
  Om produkten oavsiktligt kommer in i ögonen, skölj med rikligt med färskt vatten.
  Om symptom uppstår, sök läkarhjälp.
  Om gravida kvinor handskas med produkten skall särskild försiktighet iakttas för att undvika självinjektion eftersom sammandragningar i livmodern och sänkt blodtryck hos fostret kan uppstå efter oavsiktlig systemisk exponering.


  Råd til läkare: Rompun vet. är en alfa-2-adrenorectoragonist och symptom efter absorption kan omfatta kliniska effekter inkluderande dosberoende sedation, andningsdepression, bradykardi, hypotension, muntorrhet och hyperglykemi. Ventrikulära arytmier har också rapporterats.
  Respiratoriska och hemodynamiska symptom skall behandlas symptomatiskt.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-11-24

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.: Bayer A/S, Bayer HealthCare, Animal Health Division, Arne Jacobsens Allé 13, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark. Kontaktas via tel: 08-580 223 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.