Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Robinul®-Neostigmin Injektionsvätska, lösning 0,5mg/ml+2,5mg/ml Ampull, 10x1ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Neostigmin, Glykopyrron Varunummer: 113993 Apotekets varuid: 13932
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Robinul-Neostigmin är och vad det används för

  Robinul- Neostigmin används i samband med operation för att upphäva effekten av muskelavslappnande medel.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Robinul-Neostigmin

  0,5 mg/ml + 2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning
  glykopyrroniumbromid, neostigminmetylsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Robinul-Neostigmin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Robinul-Neostigmin
  3. Hur du använder Robinul-Neostigmin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Robinul-Neostigmin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Robinul-Neostigmin är och vad det används för

  Robinul- Neostigmin används i samband med operation för att upphäva effekten av muskelavslappnande medel.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Robinul-Neostigmin

  Använd inte Robinul-Neostigmin

  • om du är allergisk mot de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har någon typ av hinder i magtarmkanalen eller urinvägarna.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du får Robinul-Neostigmin om du har:

  • glaukom (grön starr)

  • astma

  • hjärtsjukdom

  • tarmsjukdom

  • högt blodtryck

  • tyreotoxikos (giftstruma)

  • feber.

  Andra läkemedel och Robinul-Neostigmin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad.


  Glykopyrroniumbromid passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser. Uppgift saknas om neostigmin passerar över i moders­mjölk.


  3. Hur du använder Robinul-Neostigmin

  Den dos du får bestäms av läkaren. Robinul-Neostigmin ges av sjukvårdspersonal som en injektion i ett blodkärl (en ven) under narkos.

  Användning för barn och ungdomar

  Läkaren bestämmer vilken dos som ska ges.


  Om du har frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Kontakta omedelbart läkare om du drabbas av något av följande symtom, eftersom du då kan behöva akut vård.


  Svullnad i främst ansiktet, läpparna eller svalget, vilket kan göra det svårt att svälja eller andas, klåda och utslag. Detta kan vara ett tecken på en allvarlig allergisk reaktion eller angioödem (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgängliga data).


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • Dåsighet.

  • Snabba eller långsamma hjärtslag, hjärtrytmrubbning.

  • Muntorrhet, ökad salivutsöndring.

  • Ökad aktivitet i magtarmkanalen.

  • Minskad svettning.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • Besvär vid urinering.

  • Synrubbningar.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  • Allvarlig allergisk reaktion.

  • Allvarliga hjärtbesvär.

  • Lågt blodtryck.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Robinul-Neostigmin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Ljuskänsligt. Förvara i ytterkartongen.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är 0,5 mg/ml glykopyrroniumbromid och 2,5 mg/ml neostigminmetylsulfat.

  • Övriga innehållsämnen är dinatriumfosfatdodekahydrat, vattenfri citronsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Glasampuller. Förpackningsstorlek: 10 x 1 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-20


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Dosering

  Administreras intravenöst.


  Vuxna och äldre patienter:

  1-2 ml intravenöst under 10-30 sekunder (motsvarar neostigmin 2,5-5 mg + glykopyrron 0,5-1 mg). Alternativt kan man ge 0,02 ml/kg intravenöst under 10-30 sekunder (motsvarar neostigmin 50 μg/kg + glykopyrron 10 μg/kg).

  Barn:

  0,02 ml/kg intravenöst under 10-30 sekunder (motsvarar neostigmin 50 μg/kg + glykopyrron 10 μg/kg).

  Doserna kan upprepas om inte tillräcklig reversering uppnåtts. Total dos överskridande 2 ml bör ej ges då denna dos neostigmin (5 mg) kan ge depolariserande neuromuskulär blockad.


  Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

  Bör ej ges tillsammans med suxameton eftersom neostigmin förstärker den depolariserande neuromuskulära blockaden av suxameton.


  Blandbarhet

  Robinul-Neostigmin ska inte blandas eller spädas med något annat preparat

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.