Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Renvela Pulver till oral suspension 2,4g Dospåsar, 90st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Sevelamer Varunummer: 036073 Apotekets varuid: 32524
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Renvela är och vad det används för

  Renvela innehåller sevelamerkarbonat som det aktiva innehållsämnet. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.

  Renvela används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos

  Renvela ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Renvela

  2,4 g pulver till oralsuspension
  sevelamerkarbonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Renvela är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Renvela
  3. Hur du tar Renvela
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Renvela ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Renvela är och vad det används för

  Renvela innehåller sevelamerkarbonat som det aktiva innehållsämnet. Det binder fosfat från maten i matsmältningskanalen och sänker på så sätt serumnivåerna av fosfor i blodet.


  Renvela används för kontroll av hyperfosfatemi (höga fosfatnivåer i blodet) hos

  • vuxna patienter som dialysbehandlas (en blodreningsteknik). Det kan användas för att behandla patienter som får hemodialys (genom en blodfiltreringsmaskin) eller peritonealdialys (där vätska pumpas in i bukhålan och ett inre membran i kroppen filtrerar blodet);

  • patienter med kronisk (långvarig) njursjukdom med serumfosfornivåer (i blodet) på mer eller lika med 1,78 mmol/l, som inte får dialys.

  Renvela ska användas tillsammans med andra behandlingsmetoder såsom kalciumtillskott och vitamin D för att förhindra utvecklingen av skelettsjukdom.
  Höjda nivåer av serumfosfor kan leda till hårda avlagringar i kroppen vilka kallas förkalkningar. Dessa avlagringar kan göra att blodkärlen blir stela så att det blir svårare att pumpa runt blodet i kroppen. Höjda nivåer av serumfosfor kan också leda till klåda i huden, röda ögon, skelettsmärta och frakturer.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Renvela

  Ta inte Renvela

  • om du har låga nivåer av fosfat i blodet (läkaren kontrollerar detta åt dig)

  • om du har tarmobstruktion

  • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läke­medel (anges i avsnitt 6).


  Varningar och försiktighet

  Om något av följande stämmer in på dig, tala med läkare innan du tar Renvela:

  • om du har sväljproblem

  • om du har problem med motilitet (rörlighet) i magsäck och tarm

  • om du kräks ofta

  • om du har en aktiv tarminflammation

  • om du har genomgått en större operation i magsäcken eller tarmen.

  Barn och ungdomar
  Säkerhet och effekt för barn (under 18 år) har inte studerats. Därför rekommenderas inte Renvela till barn.


  Ytterligare behandlingar:
  På grund av antingen ditt njurtillstånd eller din dialysbehandling kan du:

  • utveckla låga eller höga kalciumnivåer i blodet. Eftersom Renvela inte innehåller kalcium kan det hända att din läkare ordinerar extra kalciumtabletter.

  • ha en låg mängd vitamin D i blodet. Därför kan din läkare kontrollera nivåerna av vitamin D i ditt blod och ordinera mer vitamin D om det behövs. Om du inte tar något tillskott av multivitaminer kan du även få låga nivåer av vitamin A, E, K och folsyra i blodet och därför kan din läkare komma att kontrollera dessa nivåer och ordinera vitamintillskott om så behövs.


  Viktigt att tänka på för patienter som får peritonealdialys:
  Du kan utveckla peritonit (bukhinneinflammation) i samband med peritonealdialysen. Denna risk kanminskas om man noga följer de sterila metoderna under påsbyten. Du bör omedelbart tala om för läkaren om du får nya tecken eller symtom på obehag i buken, buksvullnad, buksmärta, bukömhet eller hård/stel buk, förstoppning, feber, frossa, illamående eller kräkningar.
  Du kan förvänta dig att kontrolleras noggrannare när det gäller problem med låga nivåer av vitamin A, D, E, K och folsyra.

  Andra läkemedel och Renvela

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  • Du bör inte ta Renvela samtidigt med ciprofloxacin (ett antibiotikum).

  • Om du tar läkemedel för hjärtrytmproblem eller för epilepsi bör du rådfråga läkaren när du tar Renvela.

  • Renvela kan minska effekterna av sådana läkemedel som ciklosporin, mykofenolatmofetil och takrolimus (läkemedel som används för att hämma immunsystemet). Läkaren kommer att rådge dig om du tar dessa läkemedel.

  • Brist på sköldkörtelhormon kan i mindre vanliga fall observeras hos vissa personer som tar levotyroxin (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormon) och Renvela. Därför kan läkaren kontrollera nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon i ditt blod mera noggrant.

  • Om du tar läkemedel såsom omeprazol, pantoprazol eller lansoprazol för att behandla halsbränna, gastroesofagal reflux (GERD) eller magsår, ska du rådfråga läkare när du tar Renvela.


  Din läkare kommer regelbundet att kontrollera risken för att Renvela ska påverka eller påverkas av andra mediciner.


  I vissa fall ska Renvela tas samtidigt som du tar ett annat läkemedel. Läkaren kan be dig att ta detta läkemedel 1 timme innan eller 3 timmar efter att du tagit Renvela, eller han/hon kanske vill kontrollera blodnivåerna av det läkemedlet.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel. Det är okänt om Renvela påverkar ofödda barn.


  Tala om för läkaren om du vill amma ditt barn. Det är okänt om Renvela kan passera ut i bröstmjölken och påverka ditt barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är inte troligt att Renvela påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


  3. Hur du tar Renvela

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Läkaren baserar dosen på din serumfosfornivå.


  2,4 g pulver till oral suspension ska lösas upp i 60 ml vatten per dospåse. Drick det inom 30 minuter efter beredningen. Det är viktigt att du dricker upp all vätska och det kan vara nödvändigt att skölja glaset med vatten och dricka även detta så att du säkert vet att du svalt allt pulver.


  Rekommenderad startdos av Renvela är 2,4-4,8 g per dag jämnt fördelat på tre måltider. Den exakta startdosen och fortsatta dosen fastställs av din läkare.


  I början kommer läkaren att kontrollera fosfornivåerna i ditt blod med 2-4 veckors mellanrum och kanske justera Renvela-dosen vid behov för att uppnå en lämplig fosfatnivå.


  Patienter som tar Renvela ska följa sin ordinerade diet.

  Om du har tagit för stor mängd av Renvela

  Vid en eventuell överdos ska du omedelbart kontakta din läkare.

  Om du har glömt att ta Renvela

  Om du har missat en dos ska du hoppa över denna dos och ta nästa dos i vanlig tid i samband med måltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Eftersom förstoppning kan vara ett tidigt symtom på blockering i tarmen bör du kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Följande biverkningar har rapporterats hos patienter som tar Renvela:
  Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):
  kräkningar, förstoppning, smärta i övre delen av buken, illamående


  Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):
  diarré, buksmärta, matsmältningsbesvär, väderspändhet


  Mycket sällsynt (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

  överkänslighet.


  Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data):
  fall av klåda, utslag, långsam tarmmotilitet (rörlighet)/blockeringar i tarmen och hål på tarmväggen rapporterats.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Renvela ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter ”Utg. dat”. Den beredda suspensionen måste administreras inom 30 minuter efter beredningen.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är sevelamerkarbonat. En Renvela-dospåse innehåller 2,4 g sevelamerkarbonat så som anges på dospåsen.

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykolalginat, citrussmakämne, natriumklorid, sukralos och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Renvela pulver till oral suspension är ett ljusgult pulver som tillhandahålls i en foliedospåse med en värmeförsegling. Foliedospåsarna är förpackade i en ytterkartong.


  Förpackningsstorlekar:
  60 dospåsar per kartong
  90 dospåsar per kartong


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Genzyme Europe B.V.
  Gooimeer 10
  1411 DD Naarden
  Nederländerna


  Tillverkare:
  Genzyme Ltd.
  37 Hollands Road
  Haverhill, Suffolk
  CB9 8PB
  Storbritannien


  Genzyme Ireland Ltd.
  IDA Industrial Park
  Old Kilmeaden Road
  Waterford
  Irland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.


  Sverige
  Sanofi AB
  Tel: +46 (0)8 634 50 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  26 augusti 2016.


  Övriga informationskällor


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.emea.europa.eu/.


  Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.