Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Relistor® Injektionsvätska, lösning 12mg/0,6ml Injektionsflaska, glas 7x0,6ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metylnaltrexonbromid Varunummer: 453862 Apotekets varuid: 23601
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Relistor är och vad det används för

  Relistor innehåller en aktiv substans som heter metylnaltrexonbromid, och som verkar genom att blockera biverkningarna av opioida smärtstillande medel som påverkar tarmarna.

  Relistor behandlar förstoppning som orsakas av läkemedel mot måttlig till svår smärta som kallas opioider (till exempel morfin, kodein). Det används hos patienter när effekten av andra läkemedel mot förstoppning, som kallas laxermedel, varit otillräcklig. Opioider förskrivs av läkare. Läkaren informerar om du ska sluta med eller fortsätta att ta dina vanliga laxermedel när du börjar använda det här läkemedlet.

  Detta läkemedel ska endast användas av vuxna (18 år och äldre).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Relistor

  12 mg/0,6 ml injektionsvätska, lösning
  Metylnaltrexonbromid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även  eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Relistor är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Relistor
  3. Hur du använder Relistor
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Relistor ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Relistor är och vad det används för

  Relistor innehåller en aktiv substans som heter metylnaltrexonbromid, och som verkar genom att blockera biverkningarna av opioida smärtstillande medel som påverkar tarmarna.


  Relistor behandlar förstoppning som orsakas av läkemedel mot måttlig till svår smärta som kallas opioider (till exempel morfin, kodein). Det används hos patienter när effekten av andra läkemedel mot förstoppning, som kallas laxermedel, varit otillräcklig. Opioider förskrivs av läkare. Läkaren informerar om du ska sluta med eller fortsätta att ta dina vanliga laxermedel när du börjar använda det här läkemedlet.


  Detta läkemedel ska endast användas av vuxna (18 år och äldre).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Relistor

  Använd inte Relistor

  • Om du är allergisk mot metylnaltrexonbromid eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • Om du eller din läkare vet om att du har ett hinder i tarmen (tarmobstruktion) eller om du är i behov av omedelbart kirurgiskt ingrepp i buken (som har diagnostiserats av din läkare).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Relistor

  • Om du har svåra magsymptom som är ihållande eller förvärras, kontakta omedelbart din läkare eftersom dessa kan vara symptom på att ett hål håller på att bildas i tarmväggen (tarmperforation). Se avsnitt 4.

  • Om du har svår lever- eller njursjukdom.

  • Om du får svår eller ihållande diarré (upprepad vattnig avföring) så bör du avsluta behandlingen och omedelbart kontakta läkare.

  • Det är viktigt att vara nära en toalett med hjälp om det behövs, eftersom tarmtömning kan inträffa inom 30 minuter efter injektion av läkemedlet.

  • Tala om för din läkare om du upplever magsmärta som fortsätter, (känner dig) illamående eller kastar upp (kräkning) som är nytillkommen eller blir värre.

  • Tala också om för din läkare om du har kolostomi, peritoneal kateter (en slang som går in i buken) eller lider av divertikelsjukdom (tarmfickor) eller fekalom, eftersom det här läkemedlet ska användas med försiktighet i sådana fall.

  • Om du får behandling för att lindra smärta och lidande (palliativ vård) för din svåra sjukdom kommer detta läkemedel endast att användas under en begränsad tid, vanligtvis mindreän 4 månader.

  • Det här läkemedlet bör inte användas för behandling av patienter med förstoppning som inte är relaterad till användning av opioider. Tala om för din läkare om du tidigare har lidit av förstoppning när du har använt opioider (mot smärta).

  Barn och ungdomar

  Ge inte det här läkemedlet till barn och ungdomar under 18 års ålder, eftersom potentiell risk och nytta inte är känd.

  Andra läkemedel och Relistor

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Läkaren kan låta dig ta andra läkemedel, bland annat sådana som används mot förstoppning.

  Graviditet och amning

  Effekterna av metylnaltrexonbromid hos gravida kvinnor är inte kända. Din läkare kommer att avgöra om du kan använda Relistor om du är gravid.


  Kvinnor som använder detta läkemedel ska inte amma eftersom det inte är känt om metylnatrexonbromid går över i bröstmjölk hos människa.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Yrsel är en vanlig biverkning av det här läkemedlet. Detta kan ha effekt på din förmåga att köra och använda maskiner.


  Relistor innehåller natrium

  Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos dvs i princip ”natriumfritt”.


  3. Hur du använder Relistor

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen för patienter med långvarig smärta (förutom patienter som får palliativ vård vid svår sjukdom) är 12 mg metylnalrexonbromid (0,6 ml lösning) som ges som en injektion under huden vid behov, men minst 4 gånger per vecka och upp till en gång om dagen (7 gånger i veckan).


  Rekommenderad dos för patienter som får palliativ vård vid svår  sjukdom är 8 mg metylnaltrexonbromid (0,4 ml lösning) för patienter som väger 38-61 kg eller 12 mg (0,6 ml lösning) för patienter som väger 62-114 kg. Dosen ges var 48 timme (varannan dag) som en injektion under huden.


  Din läkare bedömer vilken dos du ska ha.


  Detta läkemedel ges som en injektion under huden (som subkutan injektion) antingen i (1) låren, (2) buken (magen) eller (3) överarmen (ej vid självinjicering). (Se ANVISNINGAR FÖR ATT BEREDA OCH GE EN INJEKTION MED RELISTOR i slutet av denna bipacksedel.)


  Du kan få en tarmtömning inom några minuter till ett par timmar efter injektionen. Du bör därför ha tillgång till toalett eller bäcken i närheten.

  Om du använt för stor mängd av Relistor

  Om du har använt mer av detta läkemedel än du borde (antingen genom att injicera för mycket vid ett tillfälle eller genom att använda mer än en injektion på 24 timmar) kan du känna dig yr när du reser dig upp, så kontakta läkare eller apotekspersonal omedelbart. Ta alltid ytterkartongen till medicinen med dig, även om den är tom.

  Om du har glömt att använda Relistor

  Om du glömmer en dos, kontakta läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Relistor

  Du bör kontakta läkare eller apotekspersonal om du vill sluta att använda det här läkemedlet.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Fall av att hål utvecklas i tarmväggen (gastrointestinal perforation) har rapporterats hos patienter som använder Relistor. Hur ofta detta sker är inte känt från de data som finns tillgängliga. Om du får mycket ont i magen, eller om värken inte försvinner, ska du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare.


  Följande biverkningar är mycket vanliga och kan påverka mer än 1 av 10 personer. Om du får någon av dessa biverkningar, som är antingen svåra eller inte försvinner, bör du kontakta läkare:

  • Buksmärta (magont)

  • Illamående (känsla av illamående)

  • Diarré (ofta förekommande vattnig avföring)

  • Flatulens (väderspänningar)


  Andra vanliga biverkningar som kan påverka upp till en av 10 personer är:

  • Yrsel

  • Milda symptom på opioidabstinens (något av följande: frossa, huttrande, rinnande näsa, svettning, håret står upp, rodnande, snabb hjärtrytm)

  • Reaktioner vid injektionsstället (t.ex. sveda, brännande känsla, smärta, rodnad, ödem)

  • Kräkningar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Relistor ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda temperaturanvisningar.


  Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


  Använd detta läkemedelendast om lösningen är klar, färglös till svagt gul och inte innehåller flagor eller partiklar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metylnaltrexonbromid. Varje injektionsflaska à 0,6 ml innehåller 12 mg metylnaltrexonbromid. En ml injektionsvätska innehåller 20 mg metylnaltrexonbromid.

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumkalciumedetat, glycinhydroklorid, vatten för injektionsvätskor, saltsyra (för pH-justering) och natriumhydroxid (för pH-justering).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Relistor är en injektionsvätska, lösning. Den är klar, färglös till svagt gul och innehåller inte flagor eller partiklar.


  Varje injektionsflaska innehåller 0,6 ml injektionsvätska.


  Förpackningar med mer än en injektionsflaska innehåller innerförpackningar bestående av: en injektionsflaska, en 1 ml-injektionsspruta med indragbar injektionsnål och två spritkompresser.


  Följande förpackningsstorlekar finns:


  En injektionsflaska


  Förpackning innehållande 2 injektionsflaskor, 2 injektionssputor med indragbar nål och 4 spritkompresser (dvs 2 innerförpackningar).


  Förpackning innehållande 7 injektionsflaskor, 7 injektionssputor med indragbar nål och 14 spritkompresser (dvs 7 innerförpackningar).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

  Jankovcova 1569/2c

  170 00, Praha 7

  Tjeckien


  Tillverkare

  Wyeth Lederle S.r.l

  Via Franco Gorgone

  Zona Industriale

  95100 Catania

  Italien


  eller


  MML Pharma Services

  Mount House

  Skipton

  BD23 4BG

  Storbritannien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  Swedish Orphan Biovitrum BVBA 

  Tél/Tel: + 32 2880 6119

  e-mail: benelux@sobi.com

  Lietuva

  PharmaSwiss UAB

  Tel. + 370 5 279 0762

  България

  PharmaSwiss EOOD
  Тел.: + 359 2 89 52 110

  Luxembourg/Luxemburg

  Swedish Orphan Biovitrum BVBA

  Tél/Tel: +32 2880 6119

  e-mail: benelux@sobi.com

  Česká republika

  Swedish Orphan Biovitrum s.r.o.

  Tel: + 420 257 222 034

  e-mail: mail.cz@sobi.com

  Magyarország

  Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

  Tel. +420 257 222 034

  e-mail: mail.hu@sobi.com

  Danmark

  Swedish Orphan Biovitrum A/S

  Tlf: + 45 32 96 68 69

  e-mail: mail.dk@sobi.com

  Malta

  Laboratoire Chauvin, France

  Tél: + 33 (0)4 67 12 30 30

  Deutschland

  Swedish Orphan Biovitrum GmbH

  Tel: + +49 6103 20269-0

  e-mail: mail.de@sobi.com

  Nederland

  Swedish Orphan Biovitrum BVBA

  Tel: +32 288 06119

  e-mail: benelux@sobi.com

  Eesti

  PharmaSwiss Eesti OÜ

  Tel: +372 6 827 400

  Norge

  Swedish Orphan Biovitrum AS

  Tlf: +47 66 82 34 00

  e-mail: mail.no@sobi.com

  Ελλάδα

  Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.

  Τηλ: +39 0521 19 111

  e-mail: mail.it@sobi.com

  Österreich

  Swedish Orphan Biovitrum GmbH 

  Tel: +49 6103 20269-0

  e-mail: mail.de@sobi.com

  España

  Swedish Orphan Biovitrum S.L

  Tel: + 34 913 91 35 80

  e-mail: mail.es@sobi.com

  Polska

  Valeant sp. z o.o. sp. j. 

  Tel.: +48 17 865 51 00

  France

  Swedish Orphan Biovitrum SARL 

  Tél: + 33 1 85 78 03 40

  e-mail: mail.fr@sobi.com

  Portugal

  Swedish Orphan Biovitrum S.L

  Tel: +34 913 91 35 80

  e-mail: mail.es@sobi.com

  Hrvatska

  PharmaSwiss d.o.o.

  Tel: +385 1 6311 833

  România
  Valeant Pharma SRL

  Tel: +40 374 102 600

  Ireland

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd 

  Tel: +44 1638 722380

  e-mail: mail.uk@sobi.com

  Slovenija

  PharmaSwiss d.o.o.

  Tel: + 386 1 2364 700

  Ísland

  Bausch & Lomb UK Ltd.

  Sími frá útlöndum: +44 (0) 1748 828864

  Slovenská republika

  Swedish Orphan Biovitrum o.z.

  Tel: +420 257 222 034

  e-mail: mail.sk@sobi.com

  Italia

  Swedish Orphan Biovitrum S.r.l.

  Tel: +39 0521 19 111

  e-mail: mail.it@sobi.com

  Suomi/Finland

  Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

  Puh./Tel: +358 201 558 840 

  e-mail: mail.fi@sobi.com

  Κύπρος

  M.S. Jacovides & Co Ltd

  Τηλ: + 357 22 0056200

  Sverige

  Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

  Tel: +46 8 697 20 00

  e-mail: mail.se@sobi.com 

  Latvija

  PharmaSwiss UAB

  Tel: + 371 67502185

  United Kingdom

  Swedish Orphan Biovitrum Ltd

  Tel: +44 1638 722380

  e-mail: mail.uk@sobi.com  Denna bipacksedel ändrades senast

  03/06/2016


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  PATIENTENS CHECKLISTA

  Detta avsnitt innehåller viktiga frågor som du behöver svara på innan du använder Relistor och under behandlingen med Relistor.


  Kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du svarar Nej på någon av följande frågor under behandlingen med läkemedlet.


  1. Behandlas du med opioider (t.ex. morfin eller kodein) mot din sjukdom?

  2. Har det gått 48 timmar eller längre sedan du senast hade tarmtömning?

  3. Känner du till tekniken för självinjicering eller har du diskuterat detta med din läkare (eller sjuksköterska eller apotekspersonal)?

  4. Kan du själv ta dig till toaletten eller har du en vårdgivare som tar hand om dig och som kan hjälpa till?

  5. Har du telefonnumret till din sjuksköterska eller till lokala vårdcentralen?


  ANVISNINGAR FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION MED RELISTOR


  Detta avsnitt är indelat i följande underrubriker:


  Inledning

  Steg 1: Att göra i ordning för en injektion

  Steg 2: Att förbereda injektionssprutan

  Steg 3: Att välja och förbereda ett injektionsställe

  Steg 4a: Att injicera Relistormed hjälp av en förpackning innehållande injektionsspruta med indragbar nål

  Steg 4b: Att injicera Relistormed en injektionsspruta och injektionsnål av standardtyp

  Steg 5: Destruktion av materialet


  Inledning

  Följande anvisningar förklarar hur Relistor injiceras. Läs anvisningarna noga och följ dem steg för steg. Du kommer att få instruktion av din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal hur du ger dig själv en injektion. Försök inte utföra en injektion förrän du är säker på att du förstår hur du ska ge injektionen. Injektionslösningen ska inte blandas i samma spruta som något annat läkemedel.


  Du kommer antingen att erhålla en förpackning innehållande en innerförpackning med allt som behövs för injektionen, eller endast en injektionsflaska. Om du endast erhåller injektionsflaskan, behöver du skaffa spritkompresser och en injektionsspruta.


  Steg 1: Att göra i ordning för en injektion

  1.

  Välj en plan, ren och väl upplyst arbetsyta där du kan lägga ut innehållet från din Relistor -kartong. Se till att du har avsatt ordentligt med tid för att ge injektionen.

  2.

  Tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten.


  Bild 1

  3.

  Ta fram de saker som du behöver för injektionen. Det är injektionsflaskan med Relistor, en 1 ml-injektionsspruta (med eller utan indragbar nål), 2 spritkompresser och en bomullstuss eller gasbinda.

  4.

  Kontrollera att lösningen i injektionsflaskan är klar och färglös till svagt gul och inte innehåller flagor eller partiklar. Om den inte är det, får lösningen inte användas. Kontakta apotekspersonal, sjuksköterska eller läkare och be om hjälp.

  Steg 2: Att förbereda injektionssprutan

  1.

  Ta bort plastlocket från injektionsflaskan.


  Bild 2

  2.

  Torka av injektionsflaskans gummipropp med en spritkompress och placera injektionsflaskan på den plana arbetsytan. Var noga med att inte röra vid gummiproppen igen

  3.

  Ta upp sprutan från arbetsytan. Håll i sprutans cylinder med ena handen och dra av nålskyddet rakt ut. Lägg tillbaka nålskyddet på arbetsytan. RÖR INTE nålen och låt den inte vidröra någon yta.


  Bild 3

  Dra försiktigt tillbaka sprutkolven tills den befinner sig antingen vid markeringen 0,4 ml motsvarande 8 mg Relistor eller 0,6 ml motsvarande 12 mg Relistor. Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal har redan informerat dig om vilken dos som är förskriven för dig och hur ofta du behöver ta den. För patienter som får behandling för att lindra smärta och lidande (palliativ vård)vid svår sjukdom anges de doser som vanligen används i tabellen nedan. Dosen ges normalt var 48 timme (varannan dag) som en injektion under huden.

  Patientens vikt i kg

  Fyll sprutan till ml märket (dos)

  Mindre än 38 kg

  0,15 mg/kg

  38-61 kg

  0,4 ml (8 mg)

  62-114 kg

  0,6 ml (12 mg)

  Mer än 114 kg

  0,15 mg/kg

  För patienter med långvarig smärta (förutom patienter som får palliativ vård vid svår sjukdom), fyll injektionssprutan till 0,6 ml-markeringen för 12 mg Relistor.


  Bild 4

  4.

  För in nålen rakt igenom mitten på injektionsflaskans gummipropp. För inte in den i vinkel eftersom nålen kan böjas eller gå av. Håll injektionsflaskan på arbetsytan med den andra handen, så att flaskan inte glider iväg. Du känner ett lätt motstånd när nålen går igenom gummiproppen. Titta efter nålspetsen inuti injektionsflaskan.


  Bild 5

  5.

  För att få ut luften ur sprutan, tryck ned kolven försiktigt så att luften injiceras i injektionsflaskan.


  Bild 6

  6.

  Om du använder den medföljande injektionssprutan med indragbar injektionsnål, TRYCK INTE NED KOLVEN HELT OCH HÅLLET. Se till att du slutar att trycka ned kolven när du känner motstånd. Om du trycker ned kolven helt och hållet hörs ett "klick" ljud. Det betyder att säkerhetsmekanismen har aktiverats och nålen kommer att dras in i sprutan. Om detta händer, kassera produkten och börja på nytt med en ny injektionsflaska och spruta.


  Vänd injektionsflaskan upp-och-ned med nålen kvar i injektionsflaskan. Håll sprutan i ögonhöjd så att du kan se doseringsmarkeringarna. Kontrollera att nålens spets hela tiden befinner sig i injektionslösningen. Dra ner kolven långsamt tills den befinner sig vid markeringen för förskriven dos, vanligen 0,4 ml eller 0,6 ml. Annan dos kan vara förskriven av din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Du kan se viss vätska eller bubblor inne i injektionsflaskan när sprutan är rätt fylld. Detta är normalt.


  Bild 7

  7.

  Med nålen fortfarande intryckti den upp-och-nedvända injektionsflaskan, kontrollera om det finns luftbubblor i sprutan. Knacka försiktigt på sprutan så att eventuella luftbubblor stiger upp överst i sprutan. Se till att du fortfarande håller i injektionsflaskan och sprutan. Tryck långsamt upp kolven tills alla luftbubblor avlägsnats. Om du trycker tillbaka lösning i injektionsflaskan drar du försiktigt tillbaka kolven så att rätt mängd lösning dras tillbaka in i sprutan. På grund av sprutans säkerhetsutformning kan det finnas en liten luftbubbla som kan vara svår att få bort. Det finns ingen anledning att oroa sig över detta eftersom det inte kommer att påverka dosens exakthet eller utgöra någon hälsorisk.


  Bild 8

  8.

  Se alltid till att du har rätt dos i sprutan. Om du är osäker, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


  Bild 9

  9.

  Ta bort sprutan och nålen från injektionsflaskan. Låt nålen sitta kvar på sprutan. Rör inte nålen och låt nålen inte vidröra någon yta. När du har dragit upp läkemedlet i sprutan måste det användas inom 24 timmar, eftersom Relistor påverkas av ljus och kanske inte fungerar som det ska om det lämnas i sprutan längre än 24 timmar.


  Bild 10

  Steg 3: Att välja och förbereda ett injektionsställe

  1.

  De tre områden på kroppen som rekommenderas för injicering av Relistor är: (1) låren, (2) buken (magen) eller (3) överarmen (endast om en annan person ger injektionen).


  Bild 11

  2.

  Man bör byta till ett nytt ställe varje gång en injektion ges. Undvik upprepade injektioner på exakt samma ställe som använts tidigare. Injicera inte i områden där huden är öm, har blåmärke, är röd eller hård. Undvik områden med ärr eller hudbristningar.

  3.

  Förbered hudområdet där Relistor ska injiceras genom att torka av injektionsstället med en spritkompress. RÖR INTE DETTA OMRÅDE IGEN INNAN INJEKTIONEN GES. Låt injektionsstället lufttorka före injicering.


  Bild 12


  Steg 4a: Att injicera Relistormed hjälp av en förpackning innehållande injektionsspruta med indragbar nål

  1.

  Håll den fyllda sprutan med nålen uppåt och kontrollera igen om det finns luftbubblor i sprutan. Om det finns bubblor, knackar du försiktigt med fingret på sprutan tills luftbubblorna stiger upp överst i sprutan. Tryck långsamt upp kolven så att luftbubblorna tvingas ut ur sprutan.

  2.

  Håll sprutan i ena handen som en penna. Använd den andra handen för att försiktigt klämma ihop det rengjorda hudområdet och håll fast det ordentligt.

  3.

  Tryck in hela nålen lätt vinklad (45 grader) i huden med en snabb, kort rörelse.


  Bild 13

  4.

  Släpp huden när nålen har förts in, tryck långsamt in kolven så långt det går tills sprutan är tom och du hör ett klick.

  5.

  När du hör ett klickljud innebär det att hela innehållet har injicerats. Nålen dras automatiskt tillbaka från huden och förses med nålskydd. Det kan uppstå en liten blödning vid injektionsstället. Du kan trycka en bomullstuss eller gasväv mot injektionsstället. Gnugga inte injektionsstället. Om det behövs kan du täcka injektionsstället med ett plåster.


  Bild 14

  Steg 4b: Att injicera Relistor med en injektionsspruta och injektionsnål av standardtyp

  1.

  Håll den fyllda sprutan med nålen uppåt och kontrollera igen om det finns luftbubblor i sprutan. Om det finns bubblor, knackar du försiktigt med fingret på sprutan tills luftbubblorna stiger upp överst i sprutan. Tryck långsamt upp kolven så att luftbubblorna tvingas ut ur sprutan.

  2.

  Håll sprutan i ena handen som en penna. Använd den andra handen för att försiktigt klämma ihop det rengjorda hudområdet och håll fast det ordentligt.

  3.

  Tryck in hela nålen lätt vinklad (45 grader) i huden med en snabb, kort rörelse.


  Bild 13

  4.

  Släpp huden när nålen har förts in och tryck långsamt in kolven så långt det går så att Relistor injiceras.

  5.

  När sprutan är tom drar du snabbt ut nålen ur huden. Var noga med att hålla den i samma vinkel som den fördes in. Det kan uppstå en liten blödning vid injektionsstället. Du kan trycka en bomullstuss eller gasväv mot injektionsstället. Gnugga inte injektionsstället. Om det behövs kan du täcka injektionsstället med ett plåster.


  Bild 14


  Steg 5: Destruktion av materialet

  Sprutan med indragbar nål eller sprutan och nål får ALDRIG återanvändas. Sätt ALDRIG tillbaka hättan på nålen. Kassera sprutan med den indragbara nålen eller nålen och sprutan i en förslutbar behållare för vassa föremål enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.