Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Relifex® Filmdragerad tablett 1g Blister, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Nabumeton Varunummer: 023981 Apotekets varuid: 18174
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Relifex är och vad det används för

  Relifex tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska läkemedel).

  Relifex är ett inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Det verkar genom att hämma en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, vilka bildas i ökad mängd bl a vid inflammationer.

  Relifex används vid kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ledförslitning (artros).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Relifex

  500 mg filmdragerade tabletter, 1 g filmdragerade tabletter, 1 g lösliga tabletter
  Nabumeton

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Relifex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Relifex
  3. Hur du tar Relifex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Relifex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Relifex är och vad det används för

  Relifex tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska /antireumatiska läkemedel).


  Relifex är ett inflammationshämmande, smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Det verkar genom att hämma en grupp ämnen i kroppen som kallas prostaglandiner, vilka bildas i ökad mängd bl a vid inflammationer.


  Relifex används vid kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit) och ledförslitning (artros).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Relifex

  Ta inte Relifex

  • om du är allergisk mot nabumeton eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du tidigare har fått allergiska reaktioner såsom astma, hudutslag eller andra typer av allergiska reaktioner när du har tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID

  • om du har ökad blödningsbenägenhet

  • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

  • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med nabumeton eller liknande preparat

  • om du har haft återkommande magsår, tolvfingertarmsår eller sjukdom i magtarmkanalen

  • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom

  • under graviditetens sista 3 månader

  • under amning

  • pågående hjärnblödning eller annan blödning

  Varningar och försiktighet

  Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


  Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. För smärtstillande läkemedel gäller generellt att högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Relifex om du har eller har haft följande sjukdomar:

  • bindvävssjukdomar (SLE eller MCTD)

  • nedsatt njur- eller leverfunktion

  • hjärtsvikt

  • högt blodtryck

  • astma

  • inflammatorisk tarmsjukdom (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

  • magsår eller tolvfingertarmssår

  • sjukdomar med ökad blödningstendens

  • vätskeansamling i kroppen (vätskeretention)


  Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder.


  Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.


  Sluta ta Relifex och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


  Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Relifex och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


  Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.


  Liksom andra NSAID kan Relifex dölja tecken eller symtom på infektion.


  Läkemedel som Relifex kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


  Informera din läkare om du får dimsyn eller försämrad syn under behandling med Relifex.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (t ex om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).

  Andra läkemedel och Relifex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. Behandling med Relifex kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser mot:

  • blodpropp (t ex warfarin, tiklopidin)

  • cancer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

  • depression (så kallade SSRI)

  • högt blodtryck och hjärtsjukdomar (t ex så kallade betareceptorblockerande medel, diuretika, ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare)

  • inflammation och överkänslighetsreaktioner (kortikosteroider)

  • manodepression (litium)

  • smärta (så kallade NSAID)

  • avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

  • epilepsi (t ex fenytoin)

  • rytmrubbningar i hjärtat (hjärtglykosider)

  • infektioner (sulfonamider, kinoloner)

  • diabetes (sulfonureider)

  • avbrytande av graviditet (mifepriston)

  • gikt (probenecid)


  Samtidig användning av alkohol, bisfosfonater, oxpentifyllin (pentoxyfillin) och sulfinpyrazon kan öka risken för blödning eller sårbildning i magslemhinnan.

  Användning av Relifex med mat och dryck

  Relifex kan tas med eller utan föda. För användning av alkohol, se avsnitt ’Andra läkemedel och Relifex’.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Gravida kvinnor ska inte använda Relifex under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Relifex skall undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


  Det är inte känt om nabumeton går över i modersmjölk. Du ska inte ta Relifex om du ammar. Din läkare bedömer om du ska avbryta behandlingen med Relifex eller om du ska sluta amma ditt barn. Rådgör alltid med din läkare.


  Relifex, som alla läkemedel vilka hämmar cyclooxygenas/prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Relifex kan yrsel, förvirring och trötthet uppträda. Om sådana eller liknande symtom uppträder bör detta beaktas vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Relifex

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.


  Vanlig dos för vuxna:

  Relifex 500 mg filmdragerade tabletter:

  2 tabletter à 500 mg en gång dagligen.


  Relifex 1 g filmdragerade tabletter och Relifex 1 g lösliga tabletter:

  1 tablett à 1g en gång dagligen.


  Dosen kan eventuellt ökas till 1,5-2 g per dag fördelat på en eller flera doser.


  Relifex lösliga tabletter 1 g skall lösas i vatten.

  Om du har använt för stor mängd av Relifex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Relifex

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan Relifex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): diarré, matsmältningsbesvär (med bl a sura uppstötningar), magsmärtor, magkatarr, illamående, gasbildning, förstoppning, blod i avföringen, ödem (vätskeansamling i vävnader), dåsighet, klåda, utslag, dimsyn, öronsus, öronpåverkan, förhöjt blodtryck.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): andnöd, ångest, depression, magsår, sår i tolvfingertarmen, ljuskänslighet, nässelutslag, svettning, förvirring, nervositet, sömnighet, trötthet, kraftlöshet, yrsel, huvudvärk, myrkrypningar, sömnlöshet, synrubbning, ögonpåverkan, lungsjukdom, näsblod, blödning från mage och tarm, störning i magtarmkanalen, svart avföring, kräkning, förhöjda leverfunktionsvärden, muskelsjukdom, störningar i urinvägarna, inflammation i munnen, muntorrhet. Om muntorrhet uppkommer är en noggrann munhygien viktig (tandborstning med fluortandkräm två gånger dagligen).


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Minskat antal blodplättar, överkänslighetsreaktioner, lunginflammation, leversvikt, gulsot, överkänslighetsreaktion i form av svullnad av bl a ansikte, läppar, tunga och/eller svalg (angioödem se Varningar och försiktighet), håravfall, allvarlig hudpåverkan såsom överhudsavlossning, mångskiftande hudrodnad samt hudreaktion med inflammation och hög feber, hudförändringar med blåsbildning (pseudoporfyri), njursvikt, njurpåverkan, rikliga menstruationer.


  Även följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): högt blodtryck, hjärtsvikt, ödem (vätskeansamling i vävnader), blodiga kräkningar, svart avföring, inflammation i magsäckens slemhinna, inflammation med sår i munnen, försämring av kolit, Crohns sjukdom, olika former av blodbrist, hallucinationer och hjärnhinneinflammation.


  I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


  Läkemedel som Relifex, särskilt i höga doser och vid långtidsbehandling kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Relifex ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Relifex, 500 mg filmdragerade tabletter

  - Aktivt innehållsämne: Nabumeton 500 mg.

  - Övriga innehållsämnen: Natriumstärkelseglykolat, natriumlaurylsulfat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, sackarinnatrium, makrogol, titandioxid (färgämne E 171) och karamellsmakämne.


  Relifex 1g filmdragerade tabletter

  - Aktivt innehållsämne: Nabumeton 1 g.

  - Övriga innehållsämnen: Natriumstärkelseglykolat, natriumlaurylsulfat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, makrogol, titandioxid (färgämne E 171).


  Relifex 1 g lösliga tabletter:

  - Aktivt innehållsämne: Nabumeton 1 g.

  - Övriga innehållsämnen: kroskarmellosnatrium, povidon, natriumlaurylsulfat, sackarinnatrium, pepparmint- och vaniljsmakämnen, magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Relifex, 500 mg filmdragerade tabletter

  Vit, avlång tablett.

  Tryckförpackning: 20 tabletter (receptbelagd) samt 30 (receptfri) och 100 tabletter (receptbelagd).

  Plastburk: 60 st tabletter (receptbelagd).


  Relifex 1g filmdragerade tabletter

  Vit, avlång tablett med brytskåra. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

  Tryckförpackning: 14 tabletter (receptfri), 20 och 100 tabletter (receptbelagd).

  Plastburk: 100 tabletter (receptbelagd).


  Relifex 1g lösliga tabletter

  Tryckförpackning 20 st (receptbelagd) och 100 st tabletter (receptbelagd).


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Tel: 08-630 19 00

  E-mail: info@medasverige.se


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-03-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.