Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Rebif® Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 22mikrogram Förfylld injektionsspruta, 12st

6164:66

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Interferon beta Varunummer: 518977 Apotekets varuid: 9816
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Rebif är och vad det används för

  Rebif tillhör en grupp av läkemedel som kallas interferoner. De är naturliga substanser som överför budskap mellan celler. Interferoner produceras av kroppen och spelar en viktig roll i immunsystemet. Genom mekanismer som inte är helt klarlagda, hjälper interferoner till att begränsa skador i det centrala nervsystemet i samband med multipel skleros.

  Rebif är ett mycket rent, lösligt protein som liknar det naturliga interferon beta som produceras i kroppen.

  Rebif används för behandling av multipel skleros. Läkemedlet har visat sig reducera skovens antal och svårighetsgrad samt fördröja utvecklingen av invaliditet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Rebif

  22 mikrogram injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.
  Interferon beta-1a

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Rebif är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Rebif
  3. Hur du använder Rebif
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Rebif ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Rebif är och vad det används för

  Rebif tillhör en grupp av läkemedel som kallas interferoner. De är naturliga substanser som överför budskap mellan celler. Interferoner produceras av kroppen och spelar en viktig roll i immunsystemet. Genom mekanismer som inte är helt klarlagda, hjälper interferoner till att begränsa skador i det centrala nervsystemet i samband med multipel skleros.


  Rebif är ett mycket rent, lösligt protein som liknar det naturliga interferon beta som produceras i kroppen.


  Rebif används för behandling av multipel skleros. Läkemedlet har visat sig reducera skovens antal och svårighetsgrad samt fördröja utvecklingen av invaliditet.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Rebif

  Använd inte Rebif

  • om du är allergisk mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är gravid (se Graviditet och amning).

  • om du är allvarligt deprimerad.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Rebif.

  • Rebif ska bara användas under kontroll av din läkare.

  • Innan behandlingen med Rebif startar bör du noggrant läsa och sen följa de instruktioner som ges under rubriken ”Hur du använder Rebif”, detta för att minska risken för nekros på injektionsstället (nedbrytning av huden och vävnadsdöd) vilket har rapporterats för patienter som behandlas med Rebif. Kontakta din läkare om du får besvärliga lokala reaktioner.

  • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Rebif om du är allergisk (överkänslig) mot något annat läkemedel.

  • Under behandlingen kan det eventuellt uppkomma blodproppar i de små blodkärlen. Blodpropparna kan påverka dina njurar. Detta kan hända flera veckor eller upp till flera år efter att du började med Rebif. Det kan hända att din läkare vill kontrollera ditt blodtryck, blodet (antalet blodplättar) och funktionen hos njurarna.


  Tala om för din läkare om du har

  • benmärgssjukdom

  • njursjukdom

  • leversjukdom

  • hjärtsjukdom

  • sköldkörtelsjukdom

  • eller om du har varit deprimerad

  • eller om du har haft epileptiska anfall

  så att läkaren noggrant kan följa behandlingen och en eventuell försämring av dessa tillstånd.

  Andra läkemedel och Rebif

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Du ska i synnerhet tala om för din läkare om du använder läkemedel mot epilepsi (antiepileptika) eller mot depression (antidepressiva).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Du får inte starta behandling med Rebif om du är gravid. Om du är en kvinna i fertil ålder ska du använda ett effektivt preventivmedel under behandling med Rebif. Om du under pågående Rebif-behandling blir gravid eller planerar en graviditet ska du rådfråga din läkare.


  Om du ammar måste du tala om detta för din läkare innan du tar läkemedlet.
  Användning av Rebif rekommenderas inte om du ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Både själva sjukdomen och behandlingen kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Ta upp detta med din läkare om det oroar dig.

  Rebif innehåller bensylalkohol

  Rebif innehåller 2,5 mg bensylalkohol per dos. Det får ej ges till spädbarn. Det kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under 3 år.


  3. Hur du använder Rebif

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


  Dos
  Den vanliga dosen är 44 mikrogram (12 miljoner IE) given tre gånger i veckan. Din läkare har ordinerat dig en lägre dos om 22 mikrogram (6 miljoner IE) given tre gånger i veckan. Denna lägre dos rekommenderas för patienter som inte tolererar den högre dosen.


  Rebif bör tas tre gånger per vecka, och om det är möjligt:

  • på samma tre veckodagar varje vecka (minst 48 timmar mellan varje gång, t.ex. måndag, onsdag, fredag)

  • vid samma tidpunkt på dygnet (helst på kvällen).


  Användning för barn och ungdomar (2 till 17 år)

  Inga formella kliniska studier har utförts på barn eller ungdomar. Det finns emellertid en del kliniska data tillgängliga som tyder på att säkerhetsprofilen hos barn och ungdomar som får Rebif 22 mikrogram eller Rebif 44 mikrogram tre gånger per vecka är likartad den som ses hos vuxna.


  Användning för barn (under 2 år)

  Rebif rekommenderas inte för användning till barn som är under 2 år.


  Administreringssätt

  Rebif ska injiceras subkutant (under huden).
  Den första injektionen/de första injektionerna måste göras i närvaro av specialutbildad vårdpersonal. Efter att ha fått tillräcklig undervisning kan du, en familjemedlem, vän eller vårdgivare använda Rebif sprutorna för att injicera läkemedlet hemma. Det kan också ges med en lämplig autoinjektor.


  Läs följande instruktion noggrant om du ska injicera Rebif:

  Endast för engångsbruk.
  Endast klar till lätt grumlig lösning utan partiklar och utan synliga tecken på försämring ska användas.


  Så här injicerar du Rebif


  Bilden visar möjliga injektionsställen
  • Välj ett injektionsställe. Din läkare eller sjuksköterska kommer att visa dig möjliga injektionsställen på kroppen (bra ställen är övre delen av låren och nedre delen av buken). Håll sprutan som en penna eller en dartpil. Kom ihåg att variera injektionsställen, så att inget område injiceras för ofta. Detta för att minska risken för nekros (lokal vävnadsdöd) på injektionsstället.

   OBS: injicera inte där du känner knölar, hårda knutor eller smärta. Tala om för din läkare eller sjukvårdspersonal om du hittar något sådant.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten.

  • Tag sprutan med Rebif från blisterförpackningen genom att riva av plastfilmen.

  • Använd en sprit-sudd till att tvätta huden vid injektionsstället före injektion. Låt huden torka. Om det finns lite alkohol kvar på huden kan det svida.

  Nyp

  • Nyp försiktigt ihop huden vid injektionsstället (för att lyfta upp den lite)

  • Vila handleden mot huden nära injektionsstället och stick in nålen i huden i rät vinkel med en snabb och bestämd rörelse.

  Injicera

  • Injicera läkemedlet genom att pressa långsamt på pistongen (pressa in pistongen helt tills sprutan är tom).

  • Håll en bomullstuss mot injektionsstället och dra ut nålen.

  • Massera försiktigt injektionsstället med en torr bomullstuss eller gasväv.

  • Kasta det material du har använt: kasta nålen och den tomma ampullen i en avfallsbehållare så fort du är klar med injektionen.

  Om du använt för stor mängd av Rebif

  I händelse av överdosering, ska du genast kontakta din läkare.

  Om du har glömt att använda Rebif

  Om du glömmer en dos, ska du fortsätta att injicera på nästa injektionsdag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Rebif

  Effekten av Rebif kanske inte märks med detsamma. Du bör därför inte sluta att ta Rebif, utan fortsätta att använda det regelbundet för att uppnå önskat resultat. Skulle du vara osäker på nyttan med behandlingen, bör du rådgöra med din läkare.

  Du bör inte sluta behandlingen utan att först kontakta din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart din läkare och sluta använd Rebif om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar:

  • Allvarlig allergisk (överkänslighets) reaktion. Om det strax efter Rebif-injektionen plötsligt känns svårt att andas, vilket kan uppstå i samband med svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, nässelutslag, klåda över hela kroppen, och en känsla av svaghet eller matthet, ska du genast kontakta din läkare eller söka akut läkarhjälp. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).


  • Informera omedelbart din läkare om du upplever något av följande möjliga symtom på leverproblem: gulsot (huden eller ögonvitorna gulnar), utbredd klåda, aptitförlust följt av illamående och kräkningar samt lätt får blåmärken i huden. Allvarliga leverproblem kan förknippas med ytterligare tecken, t.ex. koncentrationssvårigheter, sömnighet och förvirring.


  • Depression är vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) hos behandlade patienter med multipel skleros. Om du känner dig deprimerad eller får självmordstankar, rapportera detta omedelbart till din läkare.


  Tala med läkare om du upplever någon av följande biverkningar:

  • Influensaliknande symtom, som huvudvärk, feber, frossa, muskel- och ledsmärtor, trötthet samt illamående är mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer). Dessa symtom är oftast milda, är vanligare i början av behandlingen och avtar vid fortsatt användning.
   För att minska dessa symtom kan din läkare råda dig att ta ett febernedsättande och smärtstillande läkemedel innan du tar en dos av Rebif och därefter under ett dygn efter varje injektion.


  • Reaktioner på injektionsstället såsom rodnad, svullnad, missfärgning, inflammation, smärta och nedbrytning av huden är mycket vanliga.
   Förekomst av reaktioner på injektionsstället avtar vanligtvis med tiden. Vävnadsdöd (nekros), bölder och knölar på injektionsstället är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).
   Se rekommendationerna under avsnittet ”Varningar och försiktighet” för att minimera risken för reaktioner på injektionsstället.
   Injektionsstället kan bli infekterat (mindre vanliga); huden kan bli svullen, ömmande och hård och hela området kan smärta. Kontakta din läkare för rådgivning om du upplever något av dessa symtom.


  • Vissa laboratorietester kan förändras. Dessa förändringar märks i allmänhet inte av patienten (inga symtom), är vanligtvis övergående och milda, samt kräver oftast ingen särskild behandling.
   Antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar kan minska antingen endast en sort (mycket vanliga) eller alla sorter på en gång (sällsynta). Dessa förändringar kan resultera i möjliga symtom som trötthet, minskad motståndskraft mot infektioner, blåmärken eller oförklarlig blödning. Leverfunktionstester kan påverkas (mycket vanliga). Leverinflammation har också rapporterats (mindre vanliga). Kontakta läkare omedelbart (se ovan ”Kontakta omedelbart din läkare...”) om du upplever symtom som tyder på leverstörning såsom aptitförlust följt av andra symtom som illamående, kräkningar eller gulsot.


  • Störd sköldkörtelaktivitet är mindre vanliga. Sköldkörteln kan fungera antingen överdrivet eller otillräckligt. Dessa förändringar i sköldkörtelaktivitet känns nästan aldrig av patienten som symtom, men din läkare kan rekommendera laboratorietestning.


  • Falskt MS skov(ingen känd frekvens): Det är möjligt att du i början av din behandling med Rebif upplever symtom som påminner om ett multipel skleros skov. Till exempel kan dina muskler kännas ömma eller väldigt svaga, vilket förhindrar dig från att röra dig som du vill. I vissa fall kopplas sådana symtom ihop med feber eller influensaliknande symtom som beskrivs ovan. Tala med din läkare om du märker några av dessa biverkningar.


  Andra möjliga biverkningar är:

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

  • Huvudvärk


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • Insomnia (sömnsvårigheter)

  • Diarré, illamående, kräkningar

  • Klåda, exantem (hudutslag)

  • Muskel- och ledvärk

  • Trötthet, feber, frossa

  • Håravfall


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • Nässelutslag

  • Epileptiska anfall

  • Leverinflammation (hepatit)

  • Andningssvårigheter

  • Blodproppar såsom djup ventrombos

  • Retinal störning (bakre delen av ögat) såsom inflammation eller blodproppar med synrubbning som följd (synstörningar, synbortfall)

  • Ökad svettning


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • Självmordsförsök

  • Allvarliga hudreaktioner – ibland med skador på slemhinnor

  • Blodproppar i de små blodkärlen, som kan påverka njurarna (trombotisk trombocytopen purpura eller hemolytiskt uremiskt syndrom). Symtomen kan vara att du lätt får blåmärken, blödningar, feber, extrem svaghet, huvudvärk, yrsel eller svimningskänsla. Din läkare kan se förändringar i blodet och i njurfunktionen.

  • Läkemedelsinducerad lupus erythematosus: en biverkning vid långvarig användning av Rebif. Symtomen kan innefatta muskelvärk, värkande och svullna leder samt hudutslag. Du kan också uppleva andra tecken som feber, viktminskning och trötthet. Vanligtvis försvinner symtomen inom en eller två veckor efter avslutad behandling.

  • Njurproblem inklusive ärrbildning som kan försämra din njurfunktion.
   Om du får något eller samtliga av dessa symtom:

   • skummande urin

   • trötthet

   • svullnad, framför allt i fotleder och ögonlock samt viktökning.

   Tala med läkaren eftersom det kan vara tecken på ett eventuellt njurproblem.


  Följande biverkningar har rapporterats för interferon beta (ingen känd frekvens):

  • Yrsel

  • Nervositet

  • Aptitförlust

  • Utvidgade blodkärl och hjärtklappning

  • Oregelbunden och/eller förändrad menstruation

  • Pulmonell arteriell hypertoni – en sjukdom med allvarlig förträngning av lungornas blodkärl som leder till högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod från hjärtat till lungorna. Pulmonell arteriell hypertoni har setts vid olika tidpunkter under behandlingen, även upp till flera år efter inledd behandling med Rebif.


  Du ska inte avsluta eller förändra medicineringen utan att rådgöra med din läkare.


  Barn och ungdomar

  Biverkningar hos barn och ungdomar liknar dem som observerats hos vuxna.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Rebif ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.


  Förvaras i kylskåp (2ºC-8°C).


  Får ej frysas. (För att förhindra att läkemedlet fryses, undvik att placera det i närheten av kylelementet).


  Hos slutanvändaren kan Rebif tas ut från kylskåpet och förvaras vid högst 25°C under en enstaka period i upp till 14 dagar. Rebif måste sedan läggas tillbaka i kylskåpet och användas före utgångsdatum.


  Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


  Använd inte detta läkemedel om du upptäcker några tecken på att det har försämrats, t.ex. om lösningen inte längre är klar eller om den innehåller partiklar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är interferon beta-1a. Varje spruta innehåller 22 mikrogram motsvarande 6 miljoner internationella enheter (IE) interferon beta-1a.

  • Övriga innehållsämnen är mannitol, poloxamer 188, L-metionin, bensylalkohol, natriumacetat, ättiksyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Rebif är en injektionslösning i en förfylld spruta med fast nål för självinjicering. Rebif är en klar till lätt grumlig lösning. Den förfyllda sprutan är färdig för användning och innehåller 0,5 ml lösning.

  Rebif finns i förpackningar om 1, 3 eller 12 förfyllda sprutor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Serono Europe Limited
  56, Marsh Wall
  London E14 9TP
  Storbritannien


  Tillverkare

  Merck Serono S.p.A.
  Via delle Magnolie 15
  I-70026 Modugno (Bari)
  Italien


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien
  MERCK NV/SA

  Tél/Tel: +32-2-686 07 11

  Lietuva
  Merck Serono UAB
  Tel: +370 37320603

  България

  “Мерк България” ЕАД

  Teл: +359 24461 111

  Luxembourg/Luxemburg
  MERCK NV/SA, Belgique/Belgien

  Tél/Tel: +32-2-686 07 11

  Česká republika
  Merck spol. s r.o.
  Tel. +420 272084211

  Magyarország

  Merck Kft.

  Tel: +36-1-463-8100

  Danmark
  Merck A/S

  Tlf: +45 35253550

  Malta
  Cherubino Ltd
  Tel: +356-21-343270/1/2/3/4

  Deutschland
  Merck Serono GmbH
  Tel: +49-6151-6285-0

  Nederland
  Merck BV
  Tel: +31-20-6582800

  Eesti
  Merck Serono OÜ
  Tel: +372 682 5882

  Norge
  Merck Serono Norge

  Tlf: +47 67 90 35 90

  Ελλάδα
  Merck A.E.
  Τηλ: +30-210-61 65 100

  Österreich
  Merck GesmbH.
  Tel: + 43 1 57600-0

  España
  Merck S.L.
  Línea de Información: 900 200 400
  Tel: +34-91-745 44 00

  Polska
  Merck Sp. z o.o.
  Tel.: +48 22 53 59 700

  France
  Merck Serono s.a.s.
  Tél.: +33-4-72 78 25 25
  Numéro vert : 0 800 888 024

  Portugal
  Merck, s.a.
  Tel: +351-21-361 35 00

  Hrvatska

  Merck d.o.o,

  Tel: +385 1 4864 111

  România
  MERCK d.o.o.

  Tel: +386 1 560 3 800

  Ireland
  Merck Serono Ltd, United Kingdom
  Tel: +44-20 8818 7200

  Slovenija
  MERCK d.o.o.

  Tel: +386 1 560 3 800

  Ísland
  Icepharma hf
  Tel: + 354 540 8000

  Slovenská republika
  Merck spol. s r.o.

  Tel: + 421 2 49 267 111

  Italia
  Merck Serono S.p.A.
  Tel: +39-06-70 38 41

  Suomi/Finland
  Merck Oy
  Puh/Tel: +358-9-8678 700

  Κύπρος
  Χρ. Γ. Παπαλοϊζου Λτδ
  Τηλ.: +357 22490305

  Sverige
  Merck AB

  Tel: +46-8-562 445 00

  Latvija
  Merck Serono SIA
  Tel: +371 67152500

  United Kingdom
  Merck Serono Ltd
  Tel: +44-20 8818 7200


  Denna bipacksedel ändrades senast

  07/2015


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.