Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Profender Tablett med modifierad frisättning 30mg/150mg Blister 2tabletter

Snabbfakta
Varunummer: 139564 Apotekets varuid: 32353
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Till hundar som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask av följande arter:

  Rundmaskar (Nematoder):Toxocara canis (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)Ancylostoma caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)Uncinaria stenocephala (mogna vuxna och omogna vuxna)Trichuris vulpis (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)

  Bandmaskar (Cestoder):Dipylidium caninumTaenia spp.Echinococcus multilocularis (mogna vuxna och omogna)Echinococcus granulosus (mogna vuxna och omogna)

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Innehavare av godkännande för försäljning:
  Bayer Animal Health GmbH
  51368 Leverkusen
  Tyskland


  Tillverkare:
  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
  Projensdorfer Str. 324
  24106 Kiel
  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Profender 15 mg/3 mg tabletter med modifierad frisättning till små hundar; 50 mg/10 mg tabletter med modifierad frisättning till medelstora hundar respektive 150 mg/30 mg tabletter med modifierad frisättning till stora hundar. Prazikvantel / Emodepsid

  3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  Varje tablett Profender innehåller:

  Emodepsid

  Prazikvantel

  Profender tabletter till små hundar

  3 mg

  15 mg

  Profender tabletter till medelstora hundar

  10 mg

  50 mg

  Profender tabletter till stora hundar

  30 mg

  150 mg


  4. INDIKATIONER

  Till hundar som har, eller kan antas ha, parasitära blandinfektioner med rundmask och bandmask av följande arter:


  Rundmaskar (Nematoder):
  Toxocara canis (mogna vuxna, omogna vuxna, L4 och L3)
  Toxascaris leonina (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)
  Ancylostoma caninum (mogna vuxna och omogna vuxna)
  Uncinaria stenocephala (mogna vuxna och omogna vuxna)
  Trichuris vulpis (mogna vuxna, omogna vuxna och L4)


  Bandmaskar (Cestoder):
  Dipylidium caninum
  Taenia spp.
  Echinococcus multilocularis (mogna vuxna och omogna)
  Echinococcus granulosus (mogna vuxna och omogna)

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall ej ges till valpar yngre än 12 veckor eller som väger mindre än 1 kg.
  Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot några hjälpämnen.

  6. BIVERKNINGAR

  Övergående, milda störningar i gastro-intestinalkanalen (t.ex. hypersalivering, kräkning) har observerats i mycket sällsynta fall.
  Övergående, milda neurologiska störningar (t.ex. tremor, inkoordination) har observerats i mycket sällsynta fall.
  Dessa fall tenderade att kännetecknas av icke följsamhet av fastningsrekommendationerna. Tecken på neurologiska störningar kan dessutom vara svårare (t.ex. konvulsion) hos mdr1 mutant (-/-) Collies, Shelties och Australian Shepherds.
  Det finns inget känt specifikt motgift.


  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

  • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  • Ovanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  • Mycket ovanliga (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hundar.

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

  För oral användning till hundar från 12 veckors ålder och med en vikt på minst 1 kg.

  Profender skall ges i en dos på minst 1 mg emodepsid/kg kroppsvikt och 5 mg prazikvantel/kg kroppsvikt, enligt följande doseringstabell.


  En administrering per behandlingstillfälle är tillräcklig.


  Kroppsvikt (kg)

  Antal tabletter Profender till

  små hundar

  1 tablett (15 mg/3 mg) = 3 kg

  medelstora hundar

  1 tablett (50 mg/10 mg) = 10 kg

  stora hundar

  1 tablett (150 mg/30 mg) = 30 kg

  1 – 1,5

  ½

  > 1,5 – 3

  1

  > 3 – 4,5

  > 4,5 – 6

  2

  > 6 – 10

  1

  > 10 – 15

  > 15 – 20

  2

  > 20 – 30

  1

  > 30 – 45

  > 45 – 60

  2

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Profendertabletterna är smaksatta med köttsmak och hundar accepterar dem vanligtvis utan mat. Ges endast till fastande hundar. Till exempel: Fasta över natt om hunden skall behandlas morgonen därpå. Foder skall inte ges förrän 4 timmar efter behandlingstillfället.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant

  10. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
  Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.
  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen eller blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  11. SÄRSKILDA VARNINGAR

  Särskilda varningar för respektive djurslag:

  Parasitär resistens till en viss klass av maskmedel kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av medel mot mask ur denna klass.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

  Ges endast till fastande hundar. Till exempel: Fasta över natt om hunden skall behandlas morgonen därpå. Foder skall inte ges förrän 4 timmar efter behandlingstillfället.


  Vid pågående infektion med D. caninum kan samtidig behandling mot mellanvärdar , såsom loppor och löss, övervägas för att förhindra infektionsåterfall.


  Inga studier har utförts på svårt försvagade hundar eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Därför skall det veterinärmedicinska läkemedlet endast användas på sådana djur efter en nytta-/risk-bedömning gjord av den ansvarige veterinären.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

  Av hygieniska skäl rekommenderas att man tvättar händerna efter att ha gett tabletterna till hunden. Vid oavsiktlig självmedicinering, speciellt när det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller kartongen.


  Echinokockos utgör en risk för människa. Eftersom Echinokockos är en sjukdom som ska anmälas till World Organisation for Animal Health (OIE), måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning följas och säkerhetsåtgärder för människa vidtas från relevant behörig myndighet.


  Dräktighet och laktation:

  Profender kan användas under dräktighet och laktation.


  Andra läkemedel och Profender:

  Emodepsid är ett substrat för P-glykoprotein. Samtidig behandling med andra läkemedel som är P-glykoproteinsubstrater/ hämmare (till exempel ivermektin och andra antiparasitära makrocykliska laktoner, erytromycin, prednisolon och ciklosporin) kan ge upphov till farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Möjliga kliniska konsekvenser av sådana interaktioner har inte undersökts.


  Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

  Tillfälliga darrningar, problem med koordinationen och nedstämdhet har observerats enstaka gånger när den veterinära produkten har givits i doser upp till 5 gånger den rekommenderade dosen. Hos mdr1 mutant (-/-) Collies är säkerhetsmarginalen lägre jämfört med den normala hundpopulationen och på dessa hundar har lätt övergående tremor och/eller ataxi tillfälligt observerats efter dubblering av den rekommenderade dosen, hos hundar som fastat enligt rekommendation. Symtomen försvann fullständigt utan någon behandling. Utfodring kan öka frekvensen och intensiteten av sådana överdoseringssymptom och enstaka kräkningar kan uppkomma.

  Det finns inget känt specifikt motgift.

  12. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall från den veterinärmedicinska produkten skall destrueras enligt gällande anvisningar.
  Oanvända, halverade tabletter får inte sparas för framtida bruk och skall destrueras enligt gällande anvisningar.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2016-04-18. Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  14. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Profender kan användas under dräktighet och laktation


  Förpackningsstorlekar:

  Profender 15 mg/3 mg tabletter med modifierad frisättning till små hundar

  • 2 tabletter (1 blisterremsa)

  • 4 tabletter (1 blisterremsa)

  • 10 tabletter (1 blisterremsa)

  • 24 tabletter (3 blisterremsor med 8 tabletter vardera)

  • 50 tabletter (5 blisterremsor med 10 tabletter vardera)

  Profender 50 mg/10 mg tabletter med modifierad frisättning till medelstora hundar

  • 2 tabletter (1 blisterremsa)

  • 4 tabletter (1 blisterremsa)

  • 6 tabletter (1 blisterremsa)

  • 24 tabletter (4 blisterremsor med 6 tabletter vardera)

  • 102 tabletter (17 blisterremsor med 6 tabletter vardera)

  Profender 150 mg/30 mg tabletter med modifierad frisättning till stora hundar

  • 2 tabletter (1 blisterremsa)

  • 4 tabletter (1 blisterremsa)

  • 24 tabletter (6 blisterremsor med 4 tabletter vardera)

  • 52 tabletter (13 blisterremsor med 4 tabletter vardera)

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  België/Belgique/Belgien

  Bayer SA-NV

  J.E. Mommaertslaan 14

  1831 Diegem (Machelen)

  Tel/Tél: +32 2 535 66 54


  Lietuva

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  76401 Laagri

  Estonia

  Tel.: +372 650 1920


  Република България

  Възраждане-Касис ООД

  бул. България 102-4

  Ловеч 5500

  Teл: + 359 68 604 111


  Luxembourg/Luxemburg

  Bayer SA-NV

  J.E. Mommaertslaan 14

  1831 Diegem (Machelen)

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: +32 2 535 66 54


  Česká republika

  BAYER s.r.o.

  Animal Health

  Siemensova 2717/4

  155 00 Praha 5

  Tel: +420 2 66 10 14 71


  Magyarország

  Bayer Hungária Kft.

  1123 Budapest

  Alkotás u. 50

  Tel: +36 1 487 4100


  Danmark

  Bayer A/S, Bayer HealthCare

  Animal Health Division

  Arne Jacobsens Allé 13

  2300 København S

  Tlf: +45 4523 5000


  Malta

  Bayer Animal Health GmbH

  51368 Leverkusen

  Germany

  Tel: +49 2173 38 4012


  Deutschland

  Bayer Vital GmbH

  Geschäftsbereich Tiergesundheit

  51368 Leverkusen

  Tel: +49 214 301


  Nederland

  Bayer B.V., Animal Health Division

  Energieweg 1

  3641 RT Mijdrecht

  Tel: +31 297 280 666


  Eesti

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  76401 Laagri

  Tel: +372 650 1920


  Norge

  Bayer AS

  Bayer HealthCare

  Animal Health Division

  Drammensveien 288

  0283 Oslo

  Tlf: +47 2313 0500


  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.

  Σωρού 18-20

  151 25 Μαρούσι, Αθήνα

  Τηλ: +30 210 6187 500


  PROVET S.A.

  Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων

  Θέση Βραγκό

  193 00 Ασπρόπυργος, Αττική

  Τηλ: +30 210 5575770-3

  info@provet.gr


  Österreich

  Bayer Austria GmbH

  Geschäftsbereich Tiergesundheit

  Herbststraβe 6-10

  1160 Wien

  Tel: +43 1 71146 2850


  España

  Bayer Hispania, S.L.

  División Sanidad Animal

  Av. Baix Llobregat, 3-5

  08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

  Tel: +34 93 4956500


  Polska

  Bayer Sp. z o.o. Animal Health

  Al. Jerozolimskie 158

  02-326 Warszawa

  Tel: +48 22 572 35 00


  France

  Bayer HealthCare

  Division Animal Health

  13, rue Jean Jaurès

  92807 Puteaux Cedex

  Tél: +33 1 49 06 56 00


  Portugal

  Bayer Portugal, Lda.

  Divisão de Saúde Animal

  Rua da Quinta do Pinheiro, 5

  2794-003 Carnaxide

  Tel: +351 21 4172121


  Hrvatska

  BAYER d.o.o.

  Radnička cesta 80

  10000 Zagreb

  Tel.: +385 1 65 99 935


  România

  S.C. Bayer S.R.L.

  Sos. Pipera nr. 42, sector 2

  Bucuresti 020112

  Tel: +40 21 529 5900


  Ireland

  Bayer Limited, Animal Health Division

  The Atrium

  Blackthorn Road

  Dublin 18

  Tel +353 1 2999313


  Slovenija

  Bayer d.o.o.

  Bravničarjeva 13

  1000 Ljubljana

  Tel: +386 1 5814 400


  Ísland

  Icepharma hf.

  Lynghálsi 13

  110 Reykjavík

  Sími: +354 540 8000


  Slovenská republika

  BAYER s.r.o.

  Animal Health

  Siemensova 2717/4

  155 00 Praha 5

  Česká republika

  Tel: +420 2 66 10 14 71


  Italia

  Bayer S.p.A.

  Viale Certosa, 130

  20156 Milano

  Tel: +39 02 3978 1


  Suomi/Finland

  Orion Oyj

  ORION PHARMA ELÄINLÄÄKKEET

  Tengströminkatu 8, PL/PB 425

  20101 Turku/Åbo

  Puh/Tel: +358 10 4261


  Κύπρος

  ACTIVET Ltd.

  Αντρέα Μιαούλη 50

  2415 Έγκωμη, Λευκωσία

  Τηλ: +357-22-591918


  Sverige

  Bayer A/S, Bayer HealthCare

  Animal Health Division

  Arne Jacobsens Allé 13

  2300 Köpenhamn S

  Danmark

  Tel: +46 (0)8-580 223 00


  Latvija

  Magnum Veterinaaria AS

  Vae 16

  76401 Laagri

  Estonia

  Tel: +372 650 1920


  United Kingdom

  Bayer plc, Animal Health Division,

  Bayer House,

  Strawberry Hill,

  Newbury,

  Berkshire RG14 1JA

  Tel: +44 1635 563000


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.