Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Prismasol Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska 2mmol/lkalium Tvåkammarpåse, 2x5000ml (polyolefin)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Natriumklorid, Kaliumklorid, Kalciumklorid, Glukos, Magnesiumklorid, Natriumvätekarbonat, Mjölksyra Varunummer: 048752 Apotekets varuid: 9747
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Prismasol<superscript>®</superscript> är och vad det används för

  Prismasol innehåller de aktiva substanserna kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, glukosmonohydrat, mjölksyrelösning 90 % w/w, natriumklorid, kaliumklorid och natriumvätekarbonat.

  Prismasol används vid behandling av njursvikt som lösning vid hemofiltration och hemodiafiltration (som ersättning för den vätska som blodet förlorar då det passerar genom ett filter) och kontinuerlig hemodialys eller hemodiafiltration (blodet cirkulerar på den ena sidan av dialysmembranet medan hemodialysvätskan cirkulerar på den andra sidan av membranet).

  Lösningen kan också användas vid läkemedelsförgiftning av dialyserbara eller filtrerbara substanser.

  Prismasol 2 mmol/l kalium är speciellt indicerad för patienter med tendens till hyperkalemi (hög halt av kalium i blodet).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Prismasol®

  2 mmol/l kalium hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
  Kalciumkloriddihydrat/ Magnesiumkloridhexahydrat/ glukosmonohydrat/ mjölksyrelösning, 90 % w/w / Natriumklorid/ Kaliumklorid/ Natriumvätekarbonat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Prismasol® är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Prismasol®
  3. Hur du använder Prismasol®
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Prismasol® ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Prismasol® är och vad det används för

  Prismasol innehåller de aktiva substanserna kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, glukosmonohydrat, mjölksyrelösning 90 % w/w, natriumklorid, kaliumklorid och natriumvätekarbonat.


  Prismasol används vid behandling av njursvikt som lösning vid hemofiltration och hemodiafiltration (som ersättning för den vätska som blodet förlorar då det passerar genom ett filter) och kontinuerlig hemodialys eller hemodiafiltration (blodet cirkulerar på den ena sidan av dialysmembranet medan hemodialysvätskan cirkulerar på den andra sidan av membranet).


  Lösningen kan också användas vid läkemedelsförgiftning av dialyserbara eller filtrerbara substanser.


  Prismasol 2 mmol/l kalium är speciellt indicerad för patienter med tendens till hyperkalemi (hög halt av kalium i blodet).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Prismasol®

  Använd inte Prismasol®

  • om du har hypokalemi (låg halt av kalium i blodet)

  • om du har metabolisk alkalos (en process som huvudsakligen höjer halten av bikarbonat i plasma)


  Använd inte hemofiltration/dialys

  • om du har njursvikt med uttalad hyperkatabolism (abnormt ökad katabolism) och de uremiska symptomen (symptom orsakade av hög halt av urinämne i blodet) inte kan korrigeras med hemofiltration

  • om du har otillräckligt arteriellt tryck i kärlaccessen

  • om du har systemisk antikoagulering (minskad koaguleringsförmåga) och det föreligger hög risk för blödning.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Prismasol. Lösningen får endast användas av, eller under överinseende av läkare med kompetens inom behandling av njursvikt såsom hemofiltration, hemodiafiltration eller kontinuerlig hemodialys.


  Före och under behandling kommer hemodynamisk status att kontrolleras, till exempel syra-bas-balans och halten av elektrolyter (salter i blodet).
  Blodsockernivån bör noggrant övervakas, särskilt om du har diabetes.

  Andra läkemedel och Prismasol®

  Tala med läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.
  Blodkoncentrationen av andra läkemedel kan komma att reduceras under behandlingen. Läkaren avgör om medicineringen måste korrigeras.


  Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du använder:

  • Digitalispreparat (för behandling av vissa hjärtsjukdomar), eftersom digitalis ökar risken för hjärtarytmi (hjärtat slår oregelbundet eller snabbt) vid hypokalemi (låg kaliumhalt i blodet).

  • D-vitamin och läkemedel som innehåller kalcium eftersom de kan öka risken för hyperkalcemi (hög kalciumhalt i blodet).

  • Eventuella tillsatser av natriumvätekarbonat i andra läkemedel, eftersom det kan öka risken för metabolisk alkalos (överskott på bikarbonat i blodet).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Liksom med alla läkemedel är det läkaren som avgör om du bör behandlas med Prismasol när du är gravid eller ammar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Prismasol är inte känt för att påverka körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


  3. Hur du använder Prismasol®

  Administreringssätt: För intravenöst bruk och för hemodialys.


  Bruksanvisningen hittar du i avsnittet ”Följande information är avsedd endast för hälso- och sjukvårdpersonal” nedan.

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den volym Prismasol som ska användas varierar beroende på ditt kliniska tillstånd och eftersträvad vätskebalans. Doseringen är därför behandlande läkares ansvar.

  Om du använt för stor mängd av Prismasol®

  Din vätske-, elektrolyt- och syra-bas-balans kommer noggrant att övervakas.


  Överdosering leder emellertid till övervätskning om du lider av njursvikt.
  Överdosering kan få allvarliga konsekvenser som hjärtinsufficiens, elektrolyt- eller syra-bas-rubbningar.
  Fortsatt behandling med hemofiltration avlägsnar överskottsvätska och elektrolyter. Vid övervätskning måste ultrafiltrationen ökas och administreringen av ersättningslösning för hemofiltration minskas. Vid svår intorkning är det nödvändigt att upphöra med ultrafiltrationen och öka tillflödet av ersättningslösning för hemofiltrationen i lämplig mängd.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
  Följande biverkningar som är relaterade till lösningen är tänkbara: Över- eller undervätskning (onormalt hög eller låg vätskenivå i kroppen), elektrolytrubbningar (salter i blodet), hypofosfatemi (onormalt låg halt av fosfat i blodet), hyperglykemi (onormalt hög halt av glukos i blodet) och metabolisk alkalos (en process som huvudsakligen ger ökad halt av bikarbonat i blodet). En del biverkningar som är relaterade till dialysbehandlingen kan förekomma, exempelvis illamående, kräkningar, muskelkramper och hypotoni (lågt blodtryck).


  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  5. Hur Prismasol® ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid lägst +4 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration


  De aktiva substanserna är


  Före blandning

  1 000 ml av elektrolytlösningen (från den mindre kammaren (A)) innehåller

  Kalciumkloriddihydrat

  5,145 g

  Magnesiumkloridhexahydrat

  2,033 g

  Vattenfri glukos

  22,000 g

  (S)-mjölksyra

  5,400 g


  1 000 ml av buffertlösningen (från den större kammaren (B)) innehåller

  Natriumklorid

  6,450 g

  Natriumvätekarbonat

  3,090 g

  Kaliumklorid

  0,157 g


  Efter blandning

  Lösningarna i kamrarna A (250 ml) och B (4750 ml) blandas till den färdigblandade lösningen (5000 ml) vars sammansättning är:

  mmol/l

  mEq/l

  Kalcium

  Ca2+

  1,75

  3,50

  Magnesium

  Mg2+

  0,50

  1,00

  Natrium

  Na+

  140,00

  140,00

  Klorid

  Cl-

  111,50

  111,50

  Laktat

  3,00

  3,00

  Vätekarbonat

  HCO3-

  32,00

  32,00

  Kalium

  K+

  2,00

  2,00

  Glukos

  6,10

  Teoretisk osmolaritet

  297 mOsm/l


  Övriga innehållsämnen är: koldioxid, vatten för injektionsvätskor
  pH hos den färdigblandade lösningen: 7,0–8,5

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Prismasol är förpackad i en tvåkammarpåse med elektrolytlösning i den mindre kammaren A och buffertlösning i den större kammaren B. Den färdigblandade lösningen erhålles genom att öppna den s.k. peel-seal-förslutningen och blanda de båda lösningarna. Den färdigblandade lösningen är klar och svagt gul. Varje påse (A+B) innehåller 5000 ml ersättningslösning för hemofiltration och hemodialys. Påsen har en ytterförpackning av en transparent film.
  Varje låda innehåller två påsar och en bipacksedel.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Gambro Lundia AB, Magistratsvägen 16, SE-220 10 Lund, Sverige


  Tillverkare

  Gambro Dasco S.p.A. Sondalo Plant, Via Stelvio 94, 23035 Sondalo (SO), Italien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-08-19


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


  Varningar och försiktighet
  Följ noggrant bruksanvisningen för användning och hantering.


  Elektrolytlösningen måste blandas med buffertlösningen före användning för att erhålla en färdigblandad lösning som kan användas för hemofiltration, hemodiafiltration eller kontinuerlig hemodialys.


  Vid uppvärmning av lösningen till kroppstemperatur (+37 ºC) måste det noga verifieras att lösningen är klar och utan partiklar.


  Kaliumvärdena måste noggrant kontrolleras för att uppnå en optimal kaliumhalt.


  Koncentrationen av oorganiska fosfater bör regelbundet mätas. Tillsats av oorganiska fosfater måste göras i de fall låga fosfatvärden föreligger.


  I händelse av obalans i vätskestatus måste det kliniska tillståndet noggrant följas och vätskebalansen återställas.


  Användningen av kontaminerad hemofiltrations- och hemodialyslösning kan orsaka sepsis och chock.


  Administreringssätt
  För intravenöst bruk och för hemodialys. Prismasol administreras i blodbanan före (för-spädning) eller efter hemofiltret (efter-spädning) innan den används som ersättningslösning.


  Dosering
  Den volym Prismasol som ska användas varierar beroende på patientens kliniska tillstånd och eftersträvad vätskebalans. Doseringen är därför behandlande läkares ansvar.


  Flödeshastigheter för ersättningslösning vid hemofiltration och hemodiafiltration:
  Vuxna och ungdomar: 500 – 3 000 ml/tim
  Barn: 15 – 35 ml/kg/tim


  Flödeshastigheter för dialysvätska (dialysat) vid kontinuerlig hemodialys och kontinuerlig hemofiltration:
  Vuxna och ungdomar: 500 – 2 500 ml/tim
  Barn: 15 – 30 ml/kg/tim


  Vanliga flödeshastigheter för vuxna är omkring 2 000 ml/tim, vilket motsvarar en dygnsmängd av 55 liter.


  Anvisningar för hantering
  Lösningen är förpackad i en tvåkammarpåse.


  Aseptiskt tillvägagångssätt ska användas vid administrering till patienten.
  Använd inte lösningen om den är grumlig eller om omslaget är skadat. Alla plomberingar måste vara obrutna. Kassera lösningen omedelbart om du upptäcker något läckage eftersom steriliteten då inte kan garanteras.


  Den större kammaren B är utrustad med en injektionsport för att kunna tillsätta andra nödvändiga läkemedel efter det att lösningen blandats. Det är läkarens ansvar att bedöma blandbarheten hos alla läkemedel som tillsätts Prismasollösningen genom att vara uppmärksam på eventuella färgförändringar och/eller eventuella fällningar, olösliga komplex-bildningar eller kristaller. Läs noga användarinstruktionen för de läkemedel som skall tillsättas.
  Innan ett läkemedel tillsätts, verifiera att det är lösligt och stabilt i vatten vid pH 7,0–8,5 (samma pH som färdigblandad Prismasol).
  Läkemedel ska endast tillsättas lösningen under ansvar av en läkare på följande sätt: Töm injektionsporten på all vätska. Vänd påsen uppochned och för in läkemedlet genom injektionsporten. Blanda ordentligt. Lösningen måste administreras omedelbart.


  1. Tag bort omslaget från påsen omedelbart före användning och blanda lösningarna i de båda kamrarna. Håll den mindre kammaren med båda händerna och krama den tills en öppning skapas i den s.k. svetsfogen mellan de två kamrarna. (Se bild I nedan)

  2. Tryck med båda händerna på den större kammaren tills den s.k. svetsfogen mellan de två kamrarna är helt öppen. (Se bild II nedan)

  3. Säkerställ att lösningarna blandas fullständigt genom att varsamt skaka påsen. Lösningen är nu klar att användas och kan hängas upp på utrustningen. (Se bild III nedan)

  4. Anslut slangen för dialys- eller ersättningsvätska till någon av de två accessportarna.

   1. Om luerkopplingen används, ta bort skyddshatten genom att vrida och dra och anslut luerkopplingen (male) på slangen för dialys- eller ersättningsvätskan till luerkopplingen (female) på påsen genom att trycka och vrida. Se till att kopplingen sitter ordentligt och dra åt. Kopplingen är nu öppen. Kontrollera att vätskan flödar fritt. (Se figur IV.a nedan)
    När slangen för dialys- eller ersättningsvätska har kopplats bort från luerkopplingen stängs kopplingen och lösningsflödet upphör. Luerporten är nålfri och kan rengöras.

   2. Om injektionsporten används, tag först bort skyddshatten. För sedan in spetsen genom gummimembranet. Kontrollera att vätskan flyter fritt. (Se bild IV.b nedan)


  Använd endast med lämpligt system för njurersättning.


  Förvaringsanvisningar
  Kemisk och fysikalisk stabilitet för den färdigblandade produkten har visats upp till 24 timmar vid +22 °C under användning. Ur kemisk synvinkel skall den färdigblandade lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ansvarar användaren för lagringstid och förvaringsanvisningar. Lagringstiden ska inte vara längre än 24 timmar inklusive behandlingstiden.


  Den färdigblandade lösningen är endast avsedd för engångsbruk. Kassera ej använd lösning omedelbart efter användning.


  Bruksanvisning
Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.