Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Primperan® Injektionsvätska, lösning 5mg/ml Glasampull, 12x2ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Metoklopramid Varunummer: 028761 Apotekets varuid: 11716
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Primperan är och vad det används för

  Primperan är ett antiemetikum (läkemedel mot illamående och kräkningar). Det innehåller en substans som kallas metoklopramid. Det verkar på ett område i hjärnan som hindrar dig från att bli illamående och kräkas.

  Vuxna

  Primperan används till vuxna för att:

  Barn och ungdomar

  Primperan används till barn (i åldern 1-18 år) om annan behandling inte fungerar eller inte kan användas för att:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Primperan

  5 mg/ml injektionsvätska, lösning
  metoklopramid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Primperan är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Primperan
  3. Hur du använder Primperan
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Primperan ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Primperan är och vad det används för

  Primperan är ett antiemetikum (läkemedel mot illamående och kräkningar). Det innehåller en substans som kallas metoklopramid. Det verkar på ett område i hjärnan som hindrar dig från att bli illamående och kräkas.


  Vuxna

  Primperan används till vuxna för att:

  • förebygga illamående och kräkningar som kan uppstå efter operation

  • behandla illamående och kräkningar, inklusive illamående och kräkningar som kan uppstå vid migrän

  • förebygga illamående och kräkningar som orsakas av strålbehandling.


  Barn och ungdomar

  Primperan används till barn (i åldern 1-18 år) om annan behandling inte fungerar eller inte kan användas för att:

  • förebygga fördröjt illamående och kräkningar som kan uppstå efter cellgiftsbehandling

  • behandla illamående och kräkningar som har uppstått efter operation.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Primperan

  Använd inte Primperan

  • om du är allergisk mot metoklopramid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.1)

  • om du har blödning, hinder eller sår i mag-tarmkanalen

  • om du har eller kan ha en sällsynt tumör i binjuren (feokromocytom)

  • om du någonsin har haft ofrivilliga muskelryckningar (tardiv dyskinesi), när du har behandlats med läkemedel

  • om du har epilepsi

  • om du har Parkinsons sjukdom

  • om du tar levodopa (ett läkemedel mot Parkinsons sjukdom) eller s.k. dopaminagonister (se nedan "Andra läkemedel och Primperan")

  • om du någonsin har haft onormala pigmentnivåer i blodet (methemoglobinemi) eller

  • eller NADH cytokrom‑b5 brist


  Primperan ska inte ges till barn under 1 år (se nedan “Barn och ungdomar”).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Primperan om:

  • du har haft onormal hjärtrytm (QT-förlängning) eller andra hjärtproblem

  • du har högt blodtryck

  • du har problem med saltnivåerna i blodet, såsom kalium, natrium och magnesium

  • du använder andra läkemedel som påverkar din hjärtrytm

  • du har någon neurologisk åkomma (nerv- eller muskelsjukdom)

  • du har njur- eller leverproblem. Dosen kan behöva sänkas (se avsnitt 3).


  Din läkare kan behöva ta blodprover för att kontrollera dina pigmentnivåer i blodet. Vid onormala nivåer (methemoglobinemi) ska behandlingen avbrytas omedelbart och permanent.


  Överskrid inte tre månaders behandling på grund av risken för ofrivilliga muskelryckningar.

  Barn och ungdomar

  Ofrivilliga rörelser (extrapyramidala störningar) kan förekomma hos barn och ungdomar. Primperan får inte användas till barn under 1 års ålder på grund av den ökade risken för ofrivilliga rörelser (se ovan "Använd inte Primperan”).

  Andra läkemedel och Primperan

  Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken är att vissa läkemedel kan påverka hur Primperan fungerar eller att Primperan kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa läkemedel inkluderar följande:


  • levodopa eller andra läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom (se ovan "Använd inte Primperan”)

  • antikolinergika (läkemedel mot magkramper eller spasmer)

  • morfinderivat (läkemedel som används för behandling av svår smärta)

  • sedativa (lugnande) läkemedel, innefattar även vissa antihistaminer med lugnande effekt

  • läkemedel för behandling av psykos och depression, t ex fluoxetin och paroxetin

  • digoxin (läkemedel för behandling av hjärtsvikt)

  • ciklosporin (läkemedel som används för att behandla vissa rubbningar i immunsystemet)

  • mivakurium och suxameton (muskelavslappnande läkemedel)

  • atovakvon, ett medel mot en viss typ av lunginflammation och malaria

  Primperan med alkohol

  Alkohol ska inte konsumeras under behandling med metoklopramid eftersom det ökar den sedativa (lugnande/dämpande) effekten av Primperan.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Primperan kan tas under graviditet om det är nödvändigt. Din läkare kommer att avgöra om du bör få detta läkemedel.


  Primperan rekommenderas inte om du ammar eftersom metoklopramid passerar över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig dåsig och yr. Extrapyramidala biverkningar såsom ofrivilliga rörelser och onormal muskelspänning kan inträffa efter att ha tagit Primperan. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Primperan

  Läkemedlet kommer normalt att ges till dig av en läkare eller en sjuksköterska. Det kommer att ges som en långsam injektion i en ven (under minst 3 minuter) eller genom injektion i en muskel.


  Det måste gå minst 6 timmar mellan varje dos Primperan för att undvika överdosering.


  Vuxna:

  För behandling av illamående och kräkningar inklusive illamående och kräkningar som kan uppstå vid migrän och för förebyggande av illamående och kräkningar vid strålbehandling: Den rekommenderade engångsdosen är 10 mg, vilken kan upprepas upp till 3 gånger dagligen.

  Högsta rekommenderade dosen per dag är 30 mg eller 0,5 mg/kg kroppsvikt.

  För att förebygga illamående och kräkningar som kan uppstå efter operation rekommenderas en engångsdos på 10 mg.


  Barn och ungdomar (1-18 år):

  Den rekommenderade dosen är 0,1 till 0,15 mg/kg kroppsvikt, vilken kan upprepas upp till tre gånger per dag, givet som en långsam injektion i en ven.


  Maximal dos under 24 timmar är 0,5 mg/kg kroppsvikt.


  Doseringstabell

  Ålder

  Kroppsvikt

  Dos

  Frekvens

  1-3 år

  10-14 kg

  1 mg

  Upp till 3 gånger dagligen

  3-5 år

  15-19 kg

  2 mg

  Upp till 3 gånger dagligen

  5-9 år

  20-29 kg

  2,5 mg

  Upp till 3 gånger dagligen

  9-18 år

  30-60 kg

  5 mg

  Upp till 3 gånger dagligen

  15-18 år

  Över 60kg

  10 mg

  Upp till 3 gånger dagligen

  Behandlingen bör inte överstiga 48 timmar för behandling av illamående och kräkningar som har uppstått efter operation.


  Behandlingen bör inte överstiga 5 dagar för förebyggande av fördröjt illamående och kräkningar som kan uppstå efter cellgiftsbehandling.


  Äldre personer

  Dosen kan behöva sänkas beroende på njurproblem, leverproblem och allmäntillstånd.


  Vuxna med njurproblem

  Tala med din läkare om du har njurproblem. Dosen bör sänkas om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.


  Vuxna med leverproblem

  Tala med din läkare om du har leverproblem. Dosen bör sänkas om du har allvarliga leverproblem.

  Barn och ungdomar

  Metoklopramid ska inte användas hos barn under 1 år (se avsnitt 2).

  Om du har tagit för stor mängd av Primperan

  Det är inte sannolikt att läkaren eller sjuksköterskan ger dig för mycket läkemedel. Läkaren och sjuksköterskan kommer bevaka din behandling. Fråga alltid om du är osäker varför du får en dos läkemedel.

  Följande symtom kan inträffa om du skulle få för mycket Primperan: ofrivilliga rörelser (extrapyramidala störningar), dåsighet, nedsatt medvetandegrad, förvirring, hallucinationer och hjärtproblem. Tala om för sjukvårdspersonalen om du skulle uppleva något av dessa symtom. Läkaren ordinerar i så fall en behandling för dessa symtom vid behov.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Tala genast med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande symtom när du tar detta läkemedel, behandlingen måste då avbrytas:


  • ofrivilliga rörelser eller muskelsammandragningar (involverar ofta huvud eller hals). Det kan förekomma hos barn eller ungdomar och särskilt då höga doser används. Dessa symtom uppträder vanligen i början av behandlingen och kan även uppstå efter en enda dos. Dessa rörelser kommer att upphöra efter att de har behandlats på lämpligt sätt.

  • hög feber, högt blodtryck, kramper, svettningar, salivering. Det kan vara symtom på ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom.

  • klåda eller hudutslag, svullnad av ansikte, läppar eller hals, andningssvårigheter. Det kan vara symtom på en allergisk reaktion, som kan vara allvarlig.


  Följande biverkningar kan förekomma:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • trötthet, ökat sömnbehov.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • depression

  • ofrivilliga rörelser som tics, skakningar, vridande rörelser eller muskelsammandragningar (styvhet, stelhet)

  • symtom som liknar Parkinsons sjukdom (stelhet, skakningar)

  • rastlöshet

  • blodtryckssänkning (särskilt vid intravenös administrering)

  • diarré

  • svaghetskänsla.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • förhöjda nivåer i blodet av ett hormon som kallas prolaktin, vilket kan orsaka: mjölkproduktion hos män och hos kvinnor som inte ammar

  • oregelbundna menstruationer

  • hallucinationer

  • nedsatt medvetandegrad

  • långsam hjärtrytm (särskilt vid intravenös administrering)

  • allergi

  • muntorrhet

  • hudutslag


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • tillstånd av förvirring

  • kramper (särskilt hos patienter med epilepsi)

  • högt blodtryck

  • nässelutslag


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • onormala nivåer av blodpigment som kan ändra färgen på din hud

  • onormal utveckling av bröst (gynekomasti)

  • ofrivilliga muskelspasmer efter långvarig användning, särskilt hos äldre patienter

  • hög feber, högt blodtryck, kramper, svettningar, salivering. Det kan vara symtom på ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom

  • förändringar i hjärtrytmen som kan synas på ett EKG-test

  • hjärtstillestånd (särskilt vid injektion)

  • chock (allvarlig sänkning av hjärtats tryck) (särskilt vid injektion)

  • svimning (särskilt vid intravenös administrering)

  • allergisk reaktion som kan vara allvarlig (särskilt vid intravenös administrering)

  • ökning av blodtrycket

  • mycket högt blodtryck

  • självmordstankar


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Primperan ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är metoklopramid

  • Övriga innehållsämnen är natriumklorid 7,5 mg, vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Varje förpackning innehåller 12 st glasampuller á 2 ml

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-10-27


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.