Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Prednisolon Pfizer Tablett 10mg Plastburk, 25tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Prednisolon Varunummer: 079558 Apotekets varuid: 7012
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Prednisolon Pfizer är och vad det används för

  Prednisolon Pfizer är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.

  Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t.ex. den inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.

  Prednisolon som finns i Prednisolon Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Prednisolon Pfizer

  2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
  prednisolon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Prednisolon Pfizer är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pfizer
  3. Hur du använder Prednisolon Pfizer
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Prednisolon Pfizer ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Prednisolon Pfizer är och vad det används för

  Prednisolon Pfizer är ett kortisonpreparat som motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.


  Läkemedlet används vid tillstånd då man behöver dämpa kroppens reaktion som t.ex. den inflammatoriska reaktionen vid ledgångsreumatism (reumatoid artrit). Andra exempel som kan nämnas är sjukdom i bindväven (SLE), inflammationer i kärlväggar, bindvävsförändringar, astma, svår inflammation i tjocktarmen (ulcerös kolit), vid vissa blodsjukdomar, svåra allergiska tillstånd och tumörbehandling.


  Prednisolon som finns i Prednisolon Pfizer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Prednisolon Pfizer

  Använd inte Prednisolon Pfizer

  • om du är allergisk mot prednisolon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Prednisolon Pfizer:

  • om du har någon infektion

  • om du har tuberkulos

  • om du har magsår

  • om du har sår på tolvfingertarmen

  • om du har diabetes

  • om du har högt blodtryck

  • om du har en hjärtsjukdom

  • om du har en psykisk sjukdom

  • om du har benskörhet (osteoporos)

  • om du har en tumör i binjuren (feokromocytom)

  • om du har nyanlagda blodkärl eller tarmförbindelser.

  Andra läkemedel och Prednisolon Pfizer

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

  • läkemedel mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

  • läkemedel mot tuberkulos (rifampicin)

  • läkemedel som används vid vaccination och immunisering

  • läkemedel som påverkar koagulationen (blodets förmåga att levra sig).


  Risken för magsår ökar vid samtidig behandling med kortison och en grupp smärtstillande inflammationshämmande och febernedsättande medel, så kallade icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Risk finns att fostret påverkas.


  Amning

  Prednisolon Pfizer går över i modermjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Inga effekter på förmågan att framföra fordon eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.

  Prednisolon Pfizer innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. Hur du använder Prednisolon Pfizer

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Vanligen inleds behandlingen med en högre dos som sedan minskas till en bestämd underhållsdos när tillfredsställande effekt erhållits. När behandlingen ska avslutas, bör dosen långsamt trappas ner för att så småningom helt upphöra. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med läkare.

  Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber och stress då dosändring kan bli aktuell.


  Tabletten ska sväljas hel med vatten.

  Om du använt för stor mängd av Prednisolon Pfizer

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Prednisolon Pfizer

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Biverkningar uppträder främst vid långtidsbehandling men beror också på dosstorlek och individuell känslighet. Kontakta läkare om besvärande reaktioner uppträder.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): vätskeansamling, högt blodtryck, påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring, hudförtunning, försämrad sårläkning, rubbning i saltbalansen såsom för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt, för hög sockerhalt i blod och urin, benskörhet, muskelförtvining. Prednisolonets förmåga att hämma kroppsvävnadernas reaktioner mot inflammationer och infektioner kan medföra att infektioner blossar upp på nytt och att lokala begränsade infektioner sprids. Tillväxthämning hos barn.


  Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): grön starr, grå starr, ökad benägenhet för blodpropp, vid höga doser aktivering av psykisk rubbning.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): godartad tryckökning i skallen, benröta, senbristning, depression, mani.


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): attackvis huvudvärk, hjärtklappning, svettningar, blekhet (feokromocytomrelaterad kris), ökad fettmängd runt ryggmärgen, synnedsättning (central serös korioretinopati), ökat antal vita blodkroppar (leukocytos).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Prednisolon Pfizer ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är prednisolon 2,5 mg, 5 mg respektive 10 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 70 mg, magnesiumstearat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, talk och potatisstärkelse.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Alla tablettstyrkor packas i plastburkar á 24, 25, 98 och 100 tabletter.

  Dessutom finns följande tryckförpackningar:

  5 mg: 49 x 1 och 98 x 1 tabletter

  10 mg: 49 x 1 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-04-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.