Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pravidel® Kapsel, hård 10mg Blister, 100kapslar

Snabbfakta
Verksamt ämne: Bromokriptin Varunummer: 007906 Apotekets varuid: 12194
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pravidel är och vad det används för

  Pravidel används vid följande tillstånd:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pravidel

  hård kapsel 5 mg och 10 mg
  Bromokriptin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pravidel är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Pravidel
  3. Hur du tar Pravidel
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pravidel ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pravidel är och vad det används för

  Pravidel används vid följande tillstånd:

  • Parkinsons sjukdom. Pravidel har samma effekt som det kroppsegna ämnet dopamin. Brist på dopamin orsakar bl a Parkinsons sjukdom (yttrar sig i darrningar, skakningar och muskelstelhet).

  • Akromegali. Hos patienter med jätteväxt (akromegali) minskar Pravidel bl a utsöndringen av tillväxthormon.

  • Behandling av oregelbunden eller utebliven menstruation, bröstmjölksutsöndring från bröstvårtan, infertilitet, eller minskad sexuell lust (minskad libido) orsakad av för höga prolaktinhalter. Pravidel hämmar utsöndring av hormonet prolaktin, som bl.a. är nödvändigt för en normal mjölkproduktion hos ammande mödrar, eller en normal sexualfunktion hos både män och kvinnor.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Pravidel

  Ta inte Pravidel

  • om du är allergisk mot bromokriptin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller mot mjöldrygepreparat (d v s vissa medel mot migrän, genomblödnings­rubbningar samt livmoder­sammandragande medel)

  • om du har högt blodtryck

  • om du har haft problem med blodtryck under graviditeten eller efter förlossningen, t. ex. graviditetskramp (eklampsi), havandeskapsförgiftning (preeklampsi), högt blodtryck till följd av graviditeten, högt blodtryck efter förlossningen

  • om du har eller har haft allvarliga psykiska störningar

  • om du har eller har haft svår hjärt-kärlsjukdom

  • vid högt blodtryck under graviditet

  • vid högt blodtryck efter förlossning

  • om du kommer att behandlas med Pravidel under lång tid och har eller har haft fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Pravidel.

  • Innan behandling med Pravidel påbörjas hos kvinnor med höga prolaktinvärden i blodet måste orsaken därtill utredas.

  • Om du har magsår eller har haft magsår tidigare bör du rådgöra med läkare innan behandling med Pravidel påbörjas.

  • I enstaka fall har Pravidel visat sig ha en blodtryckssänkande effekt och det är därför lämpligt att kontrollera blodtrycket med jämna intervall under de första behandlingsveckorna.

  • I sällsynta fall kan vissa patienter plötsligt somna utan någon föregående trötthetskänsla. Var därför särskilt försiktig vid aktiviteter där skärpt uppmärksamhet krävs, t ex bilkörning eller framförande av maskiner. Om du drabbas av plötsligt insomnande eller uttalad dåsighet, bör läkare kontaktas.

  • Om du har eller har haft fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat, lungorna eller buken. Om du behandlas med Pravidel under lång tid, kommer din läkare att kontrollera om hjärtat, lungorna och njurarna är i bra skick innan behandling påbörjas. Din läkare kommer också att ta ett ekokardiogram (en ultraljudsundersökning av hjärtat) innan behandlingen påbörjas. Under behandling kommer din läkare att vara särskilt uppmärksam på eventuella tecken som kan ha samband med fibrotiska reaktioner. Vid behov kommer din läkare att ta ett ekokardiogran. Om fibrotiska reaktioner uppstår kommer behandlingen att avbrytas.

  • Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.

  • Om du ej önskar bli gravid måste tillförlitliga preventivmedel användas under behandlingen med Pravidel.

  Barn

  Ej relevant.

  Andra läkemedel och Pravidel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering. Kombination med erytromycin kan kräva dosanpassning. Pravidel bör ej kombineras med neuroleptika.

  Pravidel med mat och dryck

  För att lindra eventuella biverkningar skall Pravidel alltid tas i samband med måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


  Bromokriptin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

  Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Pravidel under amning.


  Om du behandlas med Pravidel mot barnlöshet samråd då med läkare så snart graviditet bekräftas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pravidel kan försämra reaktionsförmågan. I sällsynta fall kan vissa patienter plötsligt somna utan någon föregående trötthetskänsla. Du bör därför undvika aktiviteter där skärpt uppmärksamhet krävs, för att inte utsätta dig själv eller andra för risk för allvarlig skada eller död, t ex vid användning av maskiner, förrän sådana återkommande perioder av sömnattacker har försvunnit.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du tar Pravidel

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Kapslarna bör sväljas hela.

  Om du har tagit för stor mängd av Pravidel

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Pravidel

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om besvärande biverkningar förekommer, såsom svår huvudvärk, bör läkare kontaktas.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Huvudvärk, hallucinationer, blodtrycksfall med yrselkänsla speciellt under den första behandlingsdagen, kräkningar, ofrivilliga eller smärtsamma rörelser.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Oregelbundna hjärtslag, tillfällig blekhet i fingrar och tår orsakad av kyla. Rastlöshet, trötthet och hos parkinsonpatienter muskelkramper, dåsighet, förvirring, ofrivilliga rörelser som orsakas av psykiska spänningar och ängslighet. Självsvält (anorexia), muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), förstoppning, diarré, metallisk smak i munnen. Bindvävsförändring i lungorna (lungfibros). Vadkramper framförallt hos parkinsonpatienter. Ömma och svullna bröst, brännande känsla i ögonen, dubbelseende, allergiska hudreaktioner, perifera ödem, hudrodnad, hudutslag, eksem runt munnen, nästäppa, håravfall, bindvävsförändring bakom bukhinnan (retroperitoneal fibros), lungsäcksinflammation.

  Ett fåtal fall av mag-tarmblödningar och försämring av magsår har rapporterats. Rapporterna om bindvävsförändringar (i buken och lungorna) har rört patienter som fått högre doser än 30 mg Pravidel under lång tid.

  Enstaka fall av allvarliga biverkningar (högt blodtryck, hjärtinfarkt, epileptiska anfall, slaganfall, psykiska störningar) har rapporterats hos kvinnor som behandlats för att förhindra igångsättning av eller för att avbryta amning efter förlossning.

  Sällsynta fall av malignt neuroleptiskt syndrom (symtom med feber, muskelstelhet, medvetslöshet) har förekommit vid plötsligt avbrytande av Pravidelbehandlingen hos Parkinsonpatienter.

  Plötsligt insomnande med eller utan föregående dåsighet (somnolens).


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Hjärtklaffsförändringar och relaterade skador, t ex hjärtsäcksinflammation (perikardit) eller utgjutning i hjärtsäcken (perikardiell utgjutning).

  De första symtomen kan vara ett eller flera av följande: andningssvårigheter, kort andhämtning, bröstsmärta eller ryggsmärta och svullna ben. Om du upplever något av dessa symtom måste du omedelbart ta kontakt med din läkare.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): tillfälliga synförändringar.


  Du kan uppleva följande biverkningar

  • Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

   • En stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

   • Okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

   • Hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger)


  Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pravidel ska förvaras

  Förvaras vid högst 25 ºC.


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är: bromokriptinmesilat motsvarande bromokriptin 5 resp. 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är:
   kapslar 5 mg: laktosmonohydrat 80 mg, vattenfri kolloidal kiseldioxid, maleinsyra, magnesiumstearat, majsstärkelse, gelatin, shellack, järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171), indigokarmin (färgämne E 132).

   kapslar 10 mg: laktosmonohydrat 160 mg, vattenfri kolloidal kiseldioxid, maleinsyra, magnesiumstearat, majsstärkelse, gelatin, shellack, järnoxid (färgämne E 172), titandioxid (färgämne E 171).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapsel, hård 5 mg: 16 mm, vita/blå, märkta med 5 mg.

  Kapsel hård 10 mg: 19 mm, vita, märkta med 10 mg.


  Blisterförpackning innehållande 100 kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna


  Tillverkare

  Meda Manufacturing GmbH

  Neurather Ring 1

  51063 Köln, Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-02-19


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.