Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pevisone® Kräm 1mg/g+10mg/g Aluminiumtub, 30g

Snabbfakta
Verksamt ämne: Ekonazol, Triamcinolon Varunummer: 441279 Apotekets varuid: 11698
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Pevisone är och vad det används för

  Pevisone kräm är en kombinationsprodukt som innehåller triamcinolonacetonid (en kortikosteroid som lindrar inflammationssymtom) och ekonazolnitrat (förhindrar svamporganismernas förökning).

  Pevisone kräm används vid inledande behandling av eksemliknande svampinfektioner i huden (besvär av klåda och irritation).

  Triamcinolonacetonid och ekonazolnitrat som finns i Pevisone kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Pevisone

  1mg/g+10mg/g kräm
  ekonazolnitrat, triamcinolonacetonid

   

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Pevisone är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevisone
  3. Hur du använder Pevisone
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Pevisone ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Pevisone är och vad det används för

  Pevisone kräm är en kombinationsprodukt som innehåller triamcinolonacetonid (en kortikosteroid som lindrar inflammationssymtom) och ekonazolnitrat (förhindrar svamporganismernas förökning).


  Pevisone kräm används vid inledande behandling av eksemliknande svampinfektioner i huden (besvär av klåda och irritation).


  Triamcinolonacetonid och ekonazolnitrat som finns i Pevisone kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Pevisone

  Använd inte Pevisone:

  • om du är allergisk mot triamcinolonacetonid, ekonazolnitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du lider av rosacea (blodöverfyllnad och hudrodnad t.ex. på näsan) eller hudinflammationer runt munnen (perioral dermatit).

  • om du har en viss typ av hudsjukdom t.ex. tuberkulos, vattkoppor, herpes simplex eller andra virusinfektioner i huden.

  • på hudområden där du nyligen fått en vaccination.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Pevisone.

  Endast för utvärtes bruk. Undvik att få Pevisone i ögonen eller munnen.

  Avbryt behandlingen om du får reaktioner som tyder på överkänslighet eller kemisk irritation.

  Du bör undvika att applicera Pevisone på stora kroppsytor, på skadad hud, använda täckande förband (ocklusionsförband) samt att behandla under lång tid, eftersom detta kan öka risken för biverkningar av läkemedlet.

  Upprepad och/eller långvarig behandling med kortikosteroider (t.ex. triamcinolonacetonid) runt ögonen kan leda till grå starr (grumling av linsen i ögat), förhöjt tryck i ögonen eller ökad risk för grön starr (med symtom som rodnat värkande öga, huvudvärk, illamående, regnbågssyn och synnedsättning).

  Långvarig behandling med kortikosteroider utvärtes (t.ex. triamcinolonacetonid) förknippas också med hudförtunning, strimmor i huden (hudbristningar), blodöverfyllnad och hudrodnad t.ex. på näsan, rodnad hudinflammation runt munnen, akne, synliga små blodkärl, små punktformiga hudblödningar, ökad behåring hos kvinnor, fördröjd sårläkning och en ökad risk för hudinfektioner.

  Försiktighet bör iakttas när Pevisone används till barn.

  Andra läkemedel och Pevisone

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du samtidigt använder blodförtunnande läkemedel (t.ex. warfarin eller acenokumarol).

  Graviditet och amning


  Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Möjlighet finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Pevisone under graviditet.


  Amning

  Det är inte känt om Pevisone påverkar barnet. Rådgör därför med läkare innan Pevisone används under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pevisone har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.

  Pevisone innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

  Bensoesyra kan verka lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.

  Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


  3. Hur du använder Pevisone

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna: Ett tunt lager av krämen masseras försiktigt in med fingret på det infekterade hudområdet morgon och kväll till dess att klåda och irritation lindrats. Krämen påstrykes när huden är torr. Behandlingen får inte pågå längre än 10 dagar.

  Därefter skall det infekterade hudområdet behandlas med enbart ett svampmedel till dess infektionen är läkt.

  För att undvika att infektionen flammar upp igen skall denna behandling fortsätta minst 2 veckor efter läkning.

  Om du använt för stor mängd av Pevisone

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Brännande känsla i huden, hudirritation, rodnad.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Överkänslighet, utslag (nässelutslag) och svullnad, kontaktdermatit (lokala allergiska reaktioner), hudförtunning, klåda, avskalning av hud, strimmor i huden (hudbristningar), synliga små blodkärl, smärta eller svullnad vid administreringsstället.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Pevisone ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Tillslut tuben väl.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är triamcinolonacetonid 1mg (medelstark steroid), ekonazolnitrat 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är pegoxol-7-stearat, oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, butylhydroxianisol, bensoesyra, dinatriumedetat, renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Aluminiumtub innehållande 15 respektive 30 g.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Janssen-Cilag AB

  Box 4042

  169 04 Solna


  Tillverkare

  Janssen Pharmaceutica N.V.

  Turnhoutseweg 30

  B-2340 Beerse

  Belgien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-18


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.