Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Panodil® Forte Filmdragerad tablett 1g Plastburk, 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 549485 Apotekets varuid: 11301
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD PANODIL FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Panodil forte används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).

  Panodil forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

  Tabletten kan delas i två lika stora doser.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Panodil forte

  1 g filmdragerade tabletter
  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PANODIL FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL FORTE
  3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL FORTE
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PANODIL FORTE SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD PANODIL FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Panodil forte innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.

  Panodil forte används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).


  Panodil forte kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL FORTE

  Använd inte Panodil forte

  • om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil forte

  Varningar och försiktighet

  Var särskilt försiktig med Panodil forte:

  • försiktighet vid leversjukdom

  • om du har astma och samtidigt är känslig för acetylsalicylsyra

  Använd inte Panodil forte utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil forte tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil forte.


  Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil forte utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


  Ta aldrig mer Panodil forte än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


  Rådgör med läkare innan du använder Panodil forte om du har en lever- eller njursjukdom.


  Rådgör med läkare innan du använder Panodil forte om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.

  Andra läkemedel och Panodil forte

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


  Panodil forte kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

  • metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

  • warfarin (blodförtunnande medel). Kontakta behandlande läkare om du tar mer än 1 tablett Panodil forte (à 1 g) per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

  • probenecid (medel mot gikt).

  • vissa medel mot epilepsi:

   • fenytoin,

   • fenobarbital

   • karbamazepin

  • rifampicin (medel mot tuberkulos).

  • kolestyramin (medel vid höga blodfetter). Medicinerna bör tas med minst en timmes mellanrum.

  • kloramfenikol för injektion (medel vid bakterieinfektioner). (Däremot kan kloramfenikol mot infektioner i ögat och Panodil forte användas samtidigt.)

  • johannesörtextrakt (ingår i vissa (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel).

  Kontakta därför apotek eller behandlande läkare innan du använder Panodil forte tillsammans med något av dessa läkemedel/naturläkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Panodil forte kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


  Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil forte under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Panodil forte påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


  3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL FORTE

  Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


  Använd alltid Panodil forte enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är:


  Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år): ½-1 tablett var 4-6 timme, högst 4 tabletter per dygn.

  Panodil forte ska ej användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.

  Tabletten kan delas i två lika stora doser.

  Om du har tagit för stor mängd av Panodil forte

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


  För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan Panodil forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):

  • Angioödem: Sluta att ta Panodil och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

  • Allergiska reaktioner som hudutslag och nässelfeber. Om du får allergiska reaktioner bör du sluta ta Panodil forte. Kontakta snarast läkare.

  • Leverpåverkan


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):

  • Blödning från hud och slemhinnor och blåmärken, allmän slöhet, tendens till inflammation (infektioner) särskilt halsont och feber på grund av förändringar i blodet (minskat antal vita blodkroppar och blodplättar). Kontakta snarast läkare.

  • Allvarliga andningssvårigheter med flämtande andning. Kontakta snarast läkare. Ring ev. 112.

  • Njurbiverkningar.

  • Blekhet, trötthet och gulsot på grund av allvarlig blodbrist. Kontakta snarast läkare.

  • Mycket sällsynta fall av allvarliga hudreaktioner har rapporterats. Kontakta snarast läkare.

  • Anafylaksi: överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall. Kontakta snarast läkare.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR PANODIL FORTE SKA FÖRVARAS

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före utgångsdatum som anges i botten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Använd inte Panodil forte om burkens försegling var bruten vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paracetamol, 1 g

  • Övriga innehållsämnen är majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, povidon, kaliumsorbat, talk, stearinsyra.

  • Dragering: Hypromellos, triacetin

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Filmdragerade, vita, avlånga med skåra, märkta med PAN 1G.


  Plastburk: 100 st tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Omega Pharma Nordic AB

  Box 7009

  164 07 Kista

  Tillverkare:

  GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd. Knockbrack Dungarvan, Irland


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-02-25

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.