Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Pamol Filmdragerad tablett 500mg Blister 98x1tabletter (endos)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Paracetamol Varunummer: 063570 Apotekets varuid: 8682
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD PAMOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Pamol innehåller den aktiva substansen paracetamol.

  Pamol används som smärtstillande och febernedsättande.

  Paracetamol som finns i Pamol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Pamol

  500 mg filmdragerade tabletter
  paracetamol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PAMOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PAMOL
  3. HUR DU ANVÄNDER PAMOL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PAMOL SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD PAMOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Pamol innehåller den aktiva substansen paracetamol.

  Pamol används som smärtstillande och febernedsättande.


  Paracetamol som finns i Pamol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PAMOL

  Ta inte Pamol

  - om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Pamol.

  - om du lider av allvarlig leversvikt.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pamol om du:

  - har leversvikt (nedsatt leverfunktion)

  - lider av kronisk alkoholism

  - har njursvikt (gravt nedsatt njurfunktion)

  - tar andra läkemedel som innehåller paracetamol (för att undvika överdosering)

  - har dålig näringsstatus (kronisk undernäring)


  Var uppmärksam på följande

  - Om du har hög feber, tecken på följdinfektion eller om dina besvär inte går över inom 3 dagar ska du kontakta din läkare.

  - Om du tar smärtstillande läkemedel under en lång period kan du uppleva att du får huvudvärk eller att huvudvärken förvärras. Huvudvärken ska inte behandlas med högre doser av Pamol. Kontakta din läkare.


  Samtidig användning av flera olika smärtstillande läkemedel under en lång tid kan orsaka njurskador.

  Andra läkemedel och Pamol

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Tala med din läkare innan du använder Pamol om du samtidigt tar:

  • probenecid (läkemedel för behandling av gikt). Dosen Pamol kan behöva ändras av din läkare.

  • smärtstillande läkemedel som innehåller salicylamid och diflunisal

  • läkemedel mot illamående och kräkningar (metoklopramid och domperidon). Det kan leda till snabbt upptag av Pamol.

  • kolestyramin (kolesterolsänkande läkemedel). Dosen Pamol kan behöva ändras av din läkare.

  • läkemedel mot epilepsi (karbamazepin och fenytoin).

  Pamol kan öka effekten av vitamin K-antagonister, till exempel warfarin eller andra kumariner, om det används flera gånger under en tidsperiod längre än 1 vecka.


  Tala med din läkare om du använder läkemedel som har påverkan på leverfunktionen eller som kan orsaka leverskador.


  För att undvika överdosering ska du kontrollera att du inte samtidigt använder andra läkemedel som innehåller paracetamol.

  Pamol med mat och alkohol

  Du kan ta Pamol med eller utan mat.

  Använd inte Pamol tillsammans med alkohol. Pamol förstärker inte effekten av alkohol.

  Barn

  Pamol tabletter ska inte ges till barn under 4 år.


  För barn över 4 år är maxdosen 45 mg/kg per dygn.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


  Kan användas under graviditet och amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Pamol har ingen påverkan på förmågan att köra eller använda maskiner.


  3. HUR DU ANVÄNDER PAMOL

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos är

  Vuxna: 2 tabletter (1000 mg) 3-4 gånger per dag. Max 8 tabletter (4 000 mg) per dygn. I vissa fall räcker det med 1 tablett (500 mg) 3-4 gånger dagligen.


  Användning för barn och ungdomar

  Barn: den rekommenderade dagliga dosen paracetamol är upp till 45 mg/kg fördelat på 3-4 doser (se tabell nedan):


  Barn

  Vikt

  Ålder

  Dosering

  17- 25 kg

  4-7 år

  ½ tablett (250 mg) 3 gånger dagligen

  25- 40 kg

  7-12 år

  ½-1 tablett (250-500 mg) 3 gånger dagligen

  Mer än 40 kg

  Över 12 år

  1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gånger dagligen


  1 000 mg paracetamol 3 gånger dagligen får endast ges till barn som väger 67 kg eller mer.

  Andra formuleringar av det här läkemedlet kan vara bättre lämpade för barn, fråga din läkare eller apotekspersonal.


  Pamol tabletter bör inte användas av barn under 4 års ålder.


  Barn under 2 års ålder bör inte använda detta läkemedel utom på läkares ordination.


  Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.

  Tabletten kan delas i två lika stora doser.


  Nedsatt njur- eller leverfunktion:

  Det kan vara nödvändigt att sänka dosen. Tala med en läkare.

  Om du använt för stor mängd av Pamol

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det är viktigt att du kontaktar vården även om du inte upplever några symtom på överdos. För stor mängd paracetamol kan orsaka allvarliga leverskador och symtomen kan uppträda först efter några dagar. Vid överdosering måste motgift sättas in så snart som möjligt.


  I händelse av överdosering kan följande symtom förväntas: illamående, kräkningar, aptitförlust, blekhet och buksmärtor.

  Särskilt barn, äldre och människor med nedsatt leverfunktion, alkoholister, undernärda eller de som använder läkemedel som påverkar levern, löper risk för överdosering.

  Ta aldrig mer Pamol än vad som rekommenderas. En högre dos ger inte bättre smärtlindring.

  Om du har glömt att använda Pamol

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du ska aldrig ta mer än den rekommenderade dagliga dosen.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) – Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  - Blödande hud och slemhinnor och blåmärken på grund av blodförändringar (färre antal blodplättar).

  - Sjukdomskänsla, lätt för att få inflammationer (infektioner) särskilt halsont och feber. Det kan bero på blodförändringar (minskat antal vita blodkroppar). Om du har feber ska du omgående kontakta läkare. Det kan vara ett allvarligt tillstånd.

  - Plötsliga utslag på huden, svullnad av ansiktet, svimning och svårigheter att andas. Symtomen uppträder inom minuter till timmar och beror på en kraftig överkänslighetsreaktion (anafylaktisk reaktion) som kan leda till döden. Ring omedelbart 112.

  - Svårigheter att andas (bronkospasm = muskelkontraktioner i luftrören). Ring 112.

  - Långvarig användning kan orsaka skador på njurarna.


  Om du upplever några av dessa biverkningar bör du kontakta läkare eller akutmottagning.


  Övriga biverkningar

  Sällsynta biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  - Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) med utslag (nässelutslag) och svullnad. Det här kan vara allvarligt därför bör du ta kontakt med läkare.

  - Påverkan på levern, gulsot kan förekomma. Om du har gulsot kontakta din läkare.

  - Utslag

  - Nässelutslag

  - En eller flera tydligt runda eller ovala, röda fläckar på huden som uppkommer på samma plats i samband med intag av det här läkemedlet (läkemedelsutlöst hudutslag).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR PAMOL SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är paracetamol.

  - Varje tablett innehåller 500 mg paracetamol.

  - Övriga innehållsämnen är povidon, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, propylenglykol, talk.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Pamol är en vit, avlång, filmdragerad tablett med en skåra på ena sidan och ”PAMOL” präglat på den andra sidan.


  Pamol finns i förpackningsstorlekarna 10, 20, 30, 50, 98 x 1 (endosblister), 100 och 300 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Takeda Pharma AB

  Box 3131

  169 03 Solna

  Tel: 08-731 28 00

  E-post: infosweden@takeda.com


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2014–08–21

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.