Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Palladon Injektions-/infusionsvätska, lösning 50mg/ml Glasampull, 5x1ml

1295:75

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Hydromorfon Varunummer: 074196 Apotekets varuid: 32787
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD PALLADON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Du har ordinerats Palladon för behandling av svår smärta.

  Administreringssätt

  En läkare eller sjuksköterska kommer normalt att administrera Palladon till dig.

  Palladon är avsett för injektion eller infusion i en ven (intravenöst = IV) eller genom en tunn nål under huden (subkutant = SC).

  Behandlingstid

  Palladon skall endast användas så länge som det är nödvändigt. Din läkare kommer att avgöra när och hur behandlingen skall avbrytas. Om du får långvarig behandling skall din läkare regelbundet avgöra huruvida du fortfarande behöver använda Palladon. Avsluta inte behandlingen utan att först tala med din läkare (se "Om du slutar att använda Palladon”).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Palladon

  2 mg/ml, 10mg/ml, 20 mg/ml, 50mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning
  hydromorfonhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

  - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD PALLADON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. INNAN DU ANVÄNDER PALLADON
  3. HUR DU ANVÄNDER PALLADON
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR PALLADON SKA FÖRVARAS
  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  1. VAD PALLADON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


  Läkemedlet innehåller den aktiva substansen hydromorfonhydroklorid, vilket är ett potent smärtstillande medel tillhörande opioidgruppen.

  Hydromorfonhydorklorid som finns i Palladon kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Du har ordinerats Palladon för behandling av svår smärta.

  2. INNAN DU ANVÄNDER PALLADON

  Använd inte Palladon

  Använd inte Palladon om:

  • du är allergisk mot hydromorfon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • du har andningsproblem (andningsdepression)

  • du lider av svår lungsjukdom kopplad till sammandragning av luftvägarna (kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL)

  • du har hjärtproblem efter långvarig lungsjukdom (cor pulmonale)

  • du har svåra buksmärtor

  • du har någon sjukdom där tunntarmen inte fungerar korrekt (paralytisk ileus)

  • du tar en typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare (t.ex. tranylcypromid, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid och linezolid) eller du har tagit denna typ av läkemedel under de två senaste veckorna.


  Palladon får inte användas om patienten är i koma.


  Var särskilt försiktig med Palladon

  Berätta för din läkare innan behandlingen med Palladon om:


  • du är beroende av starka smärtstillande medel

  • du lider av skallskada (p.g.a. risken för förhöjt hjärntryck)

  • du lider av krampanfall eller konvulsioner

  • du är alkoholberoende

  • du tidigare har lidit av abstinenssymtom som t.ex. rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, överaktivitet, darrningar eller mag- och tarmproblem när du

  slutat använda alkohol eller droger

  • du lider av psykisk sjukdom till följd av intoxikation (toxisk psykos)

  • du har lågt blodtryck som beror på låg blodvolym (hypotension med hypovolemi)

  • du känner dig yr eller svimmar,

  • du har problem med gallblåsan

  • du lider av bukspottkörtelinflammation (pankreatit)

  • du har tarmproblem (t.ex. obstruktiv eller inflammatorisk tarmsjukdom)

  • du har problem med prostatan (t.ex. svårigheter att kasta vatten)

  • du har nedsatt binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

  • du har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)

  • du har kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller nedsatt lungfunktion

  • du lider av allmänt försvagat tillstånd eller är äldre

  • du lider av allvarliga njurproblem (inklusive njurkolik)

  • du lider av allvarliga leverproblem


  Tala med din läkare om denna information gäller eller har gällt dig.


  Den allvarligaste risken vid opioidöverdos är andningssvårigheter (andningsdepression).


  Patienter kan utveckla tolerans vid långvarig användning av Palladon. Detta betyder att du kan behöva högre doser för att uppnå önskad smärtkontroll.


  Kronisk användning av Palladon kan leda till fysiskt beroende. Om behandlingen avbryts abrupt kan abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, ofrivilliga muskelsammandragningar, darrningar eller mag- och tarmproblem uppstå. Om du inte längre behöver behandling med hydromorfon kommer din läkare att gradvis minska den dagliga dosen för att förhindra att dessa symtom uppstår.


  Den aktiva substansen hydromorfonhydroklorid har en missbruksprofil som liknar andra starka opioider. Eventuellt utvecklas fysiskt beroende. Därför bör Palladon användas med särskild försiktighet hos patienter med historia av alkohol- eller narkotikamissbruk..


  Ökad smärtkänslighet (hyperalgesi) som inte svarar på ökad dos av Palladon kan förekomma vid särskilt höga doser. Din läkare kommer att avgöra om en sänkning av dosen eller byte av smärtstillande medel (opioid) krävs i din situation.


  Berätta för dina läkare om du får tarmproblem (paralytisk ileus) under behandlingen med Palladon. Han eller hon kommer att vidta lämpliga åtgärder.


  Om du ska opereras, tala om för läkarna vid sjukhuset att du använder Palladon eftersom de kan behöva anpassa mängden injektioner du ges.


  Användning av Palladon kan ge positiva resultat vid dopingkontroller.


  Barn

  Palladon rekommenderas inte för barn under 12 år.


  Användning av andra läkemedel

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  I kombination med andra läkemedel eller alkohol kan bieffekterna av Palladon (som sömnighet, andningsproblem, förstoppning, muntorrhet, svårigheter att kasta vatten) eller de andra läkemedlena förändras.


  Tala om för din läkare om:

  • du använder läkemedel för att behandla ångest (t.ex. lugnande medel),

  • du har behandlats med bedövningsmedel (t.ex. barbiturater),

  • du använder läkemedel för att hjälpa dig med sömnen (sömngivande eller lugnande medel),

  • du använder läkemedel för att behandla psykisk sjukdom (neuroleptika eller psykotropiska läkemedel),

  • du använder läkemedel för att behandla depression (antidepressiva medel),

  • du använder läkemedel för att förhindra illamående eller kräkningar (antiemetiska medel),

  • du använder läkemedel för att förhindra eller mildra allergisymtom (antihistaminer),

  • du använder läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom,

  • du använder andra starka smärtstillande medel eller nyligen har använt andra smärtstillande medel ur opioidgruppen.


  Använd inte Palladon om du använder en särskild typ av läkemedel som kallas MAO-hämmare eller om du har använt denna typ av läkemedel under de två senaste veckorna.

  Palladon med alkohol

  Användning av alkohol under behandlingen med Palladon kan göra dig sömnig. Om du påverkas av detta bör du undvika användning av alkohol.

  Graviditet och amning

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Graviditet

  Du bör inte använda Palladon vid graviditet eller förlossning om inte läkaren specifik säger till dig att göra det. Om du använder Palladon under förlossning kan livmoderns sammandragningsförmåga nedsättas. Dessutom kan långsam och ytlig andning (andningsdepression) uppstå hos det nyfödda barnet. Om du använder Palladon under en längre tid under graviditeten kan abstinenssymtom uppstå hos det nyfödda barnet.

  Amning

  Palladon bör inte användas under amning eftersom den aktiva substansen kan passera över i modersmjölken.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Palladon kan göra dig sömnig och därmed påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Detta gäller särskilt:

  • i början av behandlingen,

  • om din dos ökas,

  • om du har bytt till Palladon från en annan opioid,

  • om du dricker alkohol eller använder läkemedel som påverkar hjärnans funktion.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Palladon

  Denna läkemedelsprodukt innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per ml, d.v.s. den är i princip “natriumfri”.


  3. HUR DU ANVÄNDER PALLADON

  En läkare eller sjuksköterska kommer normalt att förbereda och administrera injektionen.


  Läkaren kommer att avgöra hur mycket Palladon du behöver baserat på:

  • smärtans svårighetsgrad,

  • vilken dos smärtstillande medel du tidigare fått,

  • din ålder och vikt.


  Din läkare kommer att öka mängden Palladon tills din smärta är lindrad. Diskutera med din läkare om du fortfarande upplever smärta medan du genomgår behandling med Palladon.


  Du bör inte använda Palladon 10 mg, 20 mg eller 50 mg som inledande opioidbehandling. Dessa högre doseringsformer får endast användas som individuella doser om du inte längre svarar tillräckligt på lägre doser av hydromorfonpreparat (Palladon 2 mg) eller jämförbart starka smärtstillande medel som del av en långvarig smärtbehandling.


  De vanliga startdoserna för Palladon är:


  Vuxna och ungdomar (över 12 år)

  • Som engångsinjektion i en ven är den vanliga dosen 1 till 1,5 mg administrerat sakta över 2 till 3 minuter. Detta kan upprepas med tre till fyra timmars mellanrum.

  • Som engångsinjektion genom en tunn nål in i vävnaden under huden är den vanliga dosen 1 till 2 mg. Detta kan upprepas med tre till fyra timmars mellanrum.

  • Som infusion i en ven eller genom en tunn nål in i vävnaden under huden är den vanliga startdosen 0,15 till 0,45 mg/timme (eller 0,004 mg/kg kroppsvikt/timme).

  • Administrerad som patientkontrollerad analgesi (PCA) är den vanliga rekommenderade bolusdosen 0,2 mg med ett stoppintervall på 5 till 10 minuter.


  Äldre patienter (över 75 år)

  Lägre doser kan räcka för tillfredsställande smärtlindring hos äldre patienter.


  Patienter med lever- och njurproblem

  Om du lider av lever- eller njurproblem kan du behöva mindre Palladon för att lindra din smärta.


  Barn (under 12 år)

  Palladon rekommenderas inte för barn under 12 år.  Administreringssätt

  En läkare eller sjuksköterska kommer normalt att administrera Palladon till dig.

  Palladon är avsett för injektion eller infusion i en ven (intravenöst = IV) eller genom en tunn nål under huden (subkutant = SC).


  Behandlingstid

  Palladon skall endast användas så länge som det är nödvändigt. Din läkare kommer att avgöra när och hur behandlingen skall avbrytas. Om du får långvarig behandling skall din läkare regelbundet avgöra huruvida du fortfarande behöver använda Palladon. Avsluta inte behandlingen utan att först tala med din läkare (se "Om du slutar att använda Palladon”).

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  I allvarliga fall kan en överdos leda till medvetslöshet eller t.o.m. död. Följande symtom kan uppstå efter en överdos:

  • pupillförminskning,

  • sänkt puls,

  • andningsproblem,

  • lågt blodtryck,

  • medvetslöshet som leder till koma.


  Om du har använt för mycket Palladon skall du inte under några omständigheter försätta dig i en situation som kräver vakenhet, t.ex. bilkörning.


  Du kan behöva akutbehandling på sjukhus. Om du söker medicinsk vård, se till att ta med denna bipacksedel och alla återstående ampuller för att visa läkaren.

  Om du har glömt att använda Palladon

  Använd Palladon så snart du upptäcker att du har glömt att ta din dos. Använd aldrig dubbel dos.


  Om du glömmer att använda Palladon eller använder en lägre dos än den som ordinerats får du otillfredsställande och/eller otillräcklig smärtlindring.

  Om du slutar att använda Palladon

  Du bör inte plötsligt avbryta användningen av Palladon om inte din läkare säger till dig att göra det. Diskutera först med läkare om du vill sluta använda Palladon. Om användningen avbryts plötsligt efter långvarig behandling kan abstinenssymtom som rastlöshet, ångest, ängslighet, sömnsvårigheter, ofrivilliga muskelsammandragningar, darrningar och mag- och tarmproblem uppstå. Din läkare kommer att tala om för dig hur du avbryter behandlingen, normalt genom att gradvis minska dosen så att du slipper obehagliga effekter.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Läkemedlet kan ge upphov till allergiska reaktioner men allvarliga allergiska reaktioner är mycket sällsynta. Tala genast om för din läkare om du upplever plötslig väsande andning, andningssvårigheter, ögonlocks-, ansikts-, eller läppsvullnad, utslag eller klåda, speciellt sådan som täcker hela kroppen.


  Andningssvårigheter (andningsdepression) är den huvudsakliga faran vid opioidöverdos.


  De flesta drabbas av förstoppning när de använder Palladon. Du kan minska problemet genom att öka mängden fiber (frukt, grönsaker, fullkornsbröd, pasta, brunt ris) och vätska i din kost. Om det behövs kan din läkare ordinera laxermedel.


  Du kan uppleva illamående eller kräkningar när du använder Palladon. Detta avtar normalt efter några dagar men om det fortsätter att vara ett problem kan din läkare ordinera kräkningshämmande läkemedel.  Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  • yrsel, sömnigare än vanligt

  • förstoppning

  • illamående


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • förvirring

  • muntorrhet, kräkningar

  • hudklåda, svettningar

  • urinträngningar

  • ovanlig känsla av svaghet

  • tappad aptit

  • ångest, sömnlöshet

  • huvudvärk

  • smärtor eller obehag i buken

  • hudreaktioner vid injektionsstället


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • rastlöshet

  • extrema glädjekänslor, hallucinationer.

  • darrningar, muskelryckningar, kittlingar i händer och fötter

  • suddig syn

  • lågt blodtryck

  • matsmältningsbesvär

  • utslag

  • svårigheter att kasta vatten

  • minskad sexlust, impotens

  • abstinenssymtom som

  • depression, mardrömmar

  • andfåddhet

  • diarré, smakförändringar

  • kan påverka resultatet av blodprover avsedda att testa om levern fungerar korrekt

  • trötthet

  • allmän sjukdomskänsla

  • hand-, fot-, eller vristsvullnader


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • sedering

  • låg puls, oregelbunden hjärtrytm, snabb puls

  • andningsproblem eller väsande andning

  • kan påverka resultatet av blodprover avsedda att testa om bukspottkörteln fungerar korrekt

  • ansiktsrodnad

  • brist på energi


  Mycket sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  • retningar och förhårdnader av huden vid injektionsstället (speciellt efter upprepad subkutan administrering).


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  • läkemedelsberoende

  • obehagligt eller olustigt humör

  • krampanfall, konvulsioner

  • okontrollerade muskelrörelser

  • läkemedelstolerans

  • förhöjd smärtkänslighet (hyperalgesi, se “Varningar och försiktighet” under avsnitt 2)

  • tillstånd där tunntarmen (del av mag-tarmsystemet) inte fungerar korrekt (paralytisk ileus)

  • Pupillförminskning

  • kliande utslag, hudrodnad


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  www.lakemedelsverket.se


  5. HUR PALLADON SKA FÖRVARAS


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller ampulletiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.  Anvisningar för stabilitet efter användning eller utspädning

  Denna läkemedelsprodukt bör användas direkt efter öppnandet av förpackningen.


  Fysisk och kemisk in-use stabilitet har påvisats i 7 dagar vid 4 ºC , 25ºC och 37 ºC med undantag för utspädda lösningar i polykarbonat sprutor som inte bör lagerhållas längre än 24 timmar.


  Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör den preparerade lösningen användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förvaringsvillkor innan användning, som normalt inte bör överstiga 24 timmar vid 2-8ºC, om inte öppningen/utspädningen har ägt rum under kontrollerade och bekräftat aseptiska förhållanden.


  Läkemedelsprodukten skall inspekteras visuellt innan användning och även efter utspädning. Endast klara lösningar fria från partiklar skall användas.

  Endast för engångsbruk.

  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är hydromorfonhydroklorid.


  Palladon 2 mg/ml: Varje ampull innehåller 2 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 1,77 mg hydromorfon) i 1 ml lösning.

  Palladon 10 mg/ml: Varje ampull innehåller 10 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 8,87 mg hydromorfon) i 1 ml lösning.

  Palladon 20 mg/ml: Varje ampull innehåller 20 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 17,7 mg hydromorfon) i 1 ml lösning.

  Palladon 50 mg/ml: Varje ampull innehåller 50 mg hydromorfonhydroklorid (motsvarande 44,33 mg hydromorfon) i 1 ml lösning.


  Övriga innehållsämnen är.

  Vattenfri citronsyra

  Natriumcitrat

  Natriumklorid

  Natriumhydroxidlösning (4 %)

  Saltsyra 3,6 %

  Vatten för injektionsvätskor

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Palladon är en klar, färglös till svagt gul lösning med pH-värde 4,0 för injektion eller infusion. Läkemedlet levereras i klara glasampuller och finns i förpackningar om 5 x 1 ml ampuller.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Mundipharma AB

  Mölndalsvägen 30B

  412 63 Göteborg  Tillverkare:

  Hamol Ltd.

  Thane Road

  Nottingham NG90 2DB

  Storbritannien


  Mundipharma DC B.V.

  Leusderend 16

  3832 RC Leusden

  Nederländerna
  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-09-01

  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Palladon 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

  Palladon 10 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

  Palladon 20 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

  Palladon 50 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

  hydromorfonhydroklorid


  Dosering och administreringssätt


  Administreringssätt

  Intravenös injektion eller infusion

  Subkutan injektion eller infusion


  Läkemedelsprodukten skall inspekteras visuellt innan användning. Endast klara lösningar fria från partiklar skall användas.


  Injektionen skall ges omedelbart efter att ampullen öppnas.


  Endast för engångsbruk.


  Dosering

  Doseringen av Palladon måste anpassas efter svårighetsgraden av patientens smärta och patientens individuella svar på behandlingen.


  Dosen skall titreras tills optimal smärtstillande effekt uppnås.

  Även om en tillräckligt hög dos i allmänhet bör administreras skall man eftersträva lägsta dos som ger smärtfrihet i det individuella fallet.


  Palladon 10 mg, 20 mg and 50 mg är ej lämpliga för inledande opioidbehandling. Dessa högre doseringsformer får endast användas som individuella doser för patienter som inte längre svarar tillräckligt på lägre doser av hydromorfonpreparat (Palladon 2 mg) eller jämförbart starka smärtstillande medel inom vidden för kronisk smärtbehandling. Behållare till läkemedelspumpar kan också fyllas med individuella doser på 10 mg, 20 mg eller 50 mg eftersom doskontroll försäkras av pumpkalibreringen.


  Palladon bör inte administreras längre än absolut nödvändigt. Om det krävs långvarig behandling bör försiktiga och regelbundna kontroller utföras för att avgöra huruvida och i vilken grad fortsatt behandling behövs. När en patient inte längre behöver behandling med hydromorfon rekommenderas gradvis minskning av den dagliga dosen för att förhindra abstinenssymtom.  Dosering

  Ålder

  Bolus

  Infusion

  Vuxna och ungdomar (> 12 ålder)


  subkutan (s.c.) användning

  1-2 mg s.c. med 3-4 timmars mellanrum

  0,15-0,45 mg/timme

  0,004 mg/kg kroppsvikt/timme

  intravenös (i.v.) användning

  1-1,5 mg i.v. med 3-4 timmars mellanrum. Skall injiceras långsamt under minst 2-3 minuter


  0,15-0,45 mg/timme

  0,004 mg/kg kroppsvikt/timme

  Patientkontrollerad administrering =PCA (s.c. och i.v.)

  0,2 mg bolus, stoppintervall 5-10 min.

  Barn (< 12 år)

  Rekommenderas inte


  Barn (< 12 år)

  Palladon rekommenderas inte till barn under 12 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.


  Äldre patienter

  Äldre patienter (över 75 år) kan behöva lägre doser än andra vuxna för att uppnå tillfredsställande smärtlindring.


  Patienter med nedsatt lever- och/eller njurfunktion

  Dessa patienter kan behöva lägre doser än andra patientgrupper för att uppnå tillfredsställande smärtlindring. De bör försiktigt titreras till önskad klinisk effekt.


  Hållbarhet

  3 år.


  Hållbarhet efter öppnande: Skall användas omedelbart.


  Fysisk och kemisk in-use stabilitet har påvisats i 7 dagar vid 4 ºC, 25ºC och 37 ºC med undantag för utspädda lösningar i polykarbonatsprutor som inte bör lagerhållas längre än 24 timmar.


  Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör läkemedlet användas omedelbart. Om det inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstider och förvaringsvillkor innan användning, som normalt ej bör överstiga 24 timmar vid 2-8ºC om inte öppning/utspädning har ägt rum under kontrollerade och bekräftade aseptiska förhållanden.


  Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

  Inkompatibilitet observerades med utspädda lösningar av 50 mg/ml vid förvaring i polykarbonatsprutor i mer än 24 timmar vid 25 °C. Samtidigt visades inga tecken på inkompatibilitet när samma lösning lagerhölls vid 4 °C i upp till 7 dagar.


  Inga bevis på inkompatibilitet observerades mellan Palladon, outspädd eller utspädd med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %), glukoslösning 50 mg/ml (5 %) för infusion eller vatten för injektionsvätskor, och representativa märken av polypropensprutor och PVC- eller EVA-infusionspåsar.


  Inga bevis på inkompatibilitet observerades mellan Palladon, outspädd eller utspädd med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) för infusion eller vatten för injektionsvätskor, och representativa märken av injicerbara former av följande läkemedel när de förvarades i hög- eller lågdoskombinationer i polypropensprutor under en 24-timmars period vid rumstemperatur (25ºC).


  Hyoscinbutylbromid

  Hyoscinhydrobromid

  Dexametasonnatriumfosfat

  Haloperidol

  Midazolamhydroklorid

  Metoklopramidhydroklorid

  Levomepromazinhydroklorid

  Glykopyrroniumbromid

  Ketaminhydroklorid


  Denna medicinska produkt får inte blandas med andra medicinska produkter förutom de ovan nämnda.


  Olämplig hantering av outspädd lösning efter öppnandet av originalampullen eller av utspädda lösningar kan äventyra produktens sterilitet.


  Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.


  Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-09-01


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.