Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Paclitaxel Fresenius Kabi Koncentrat till infusionsvätska, lösning 6mg/ml Injektionsflaska, 1x50ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Paklitaxel Varunummer: 070947 Apotekets varuid: 36653
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för

  Det fullständiga namnet på det läkemedel du fått är ’Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning’, men i återstoden av denna bipacksedel kommer det att benämnas ’paklitaxel”.

  Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel mot cancer som kallas taxaner. Dessa läkemedel förhindrar tillväxt av cancerceller.

  Paklitaxel används för behandling av:

  Äggstockscancer:

  Bröstcancer:

  Avancerad icke-småcellig lungcancer:

  AIDS-relaterat Kaposis sarkom:

  Paklitaxel som finns i Paclitaxel kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller anna hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Paclitaxel Fresenius Kabi

  6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Paklitaxel

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Fresenius Kabi
  3. Hur du använder Paclitaxel Fresenius Kabi
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Paclitaxel Fresenius Kabi ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för

  Det fullständiga namnet på det läkemedel du fått är ’Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning’, men i återstoden av denna bipacksedel kommer det att benämnas ’paklitaxel”.

  Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel mot cancer som kallas taxaner. Dessa läkemedel förhindrar tillväxt av cancerceller.

  Paklitaxel används för behandling av:

  Äggstockscancer:

  • som första behandling (efter inledande kirurgi i kombination med platinaläkemedlet cisplatin).

  • då standardbehandling med platinaläkemedel prövats men inte fungerat.

  Bröstcancer:

  • som förstahandsbehandling vid framskriden sjukdom eller då sjukdomen spritts sig till andra delar av kroppen (metastaserande sjukdom). Paklitaxel ges i kombination med antingen ett antracyklin-preparat (t ex doxorubicin) eller med läkemedlet trastuzumab (till patienter där antracyklinpreparat inte är lämpliga, och där tumörcellerna har proteinet HER 2 på ytan; se bipacksedeln för trastuzumab).

  • efter inledande kirurgi efter behandling med antracyklin och cyklofosfamid (AC) som tilläggsbehandling.

  • som andrahansbehandling till patienter som inte svarat på standardbehandling med antracykliner, eller där sådan behandling inte är möjlig.

  Avancerad icke-småcellig lungcancer:


  • i kombination med cisplatin hos patienter där kirurgi och/eller strålbehandling inte är lämpligt.

  AIDS-relaterat Kaposis sarkom:


  • då annan behandling (dvs liposomalt antracyklin) prövats men inte fungerat


  Paklitaxel som finns i Paclitaxel kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller anna hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Fresenius Kabi

  Använd inte Paclitaxel Fresenius Kabi


  • om du är allergisk mot paklitaxel eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i synnerhet makrogolglycerolricinoleat;

  om du ammar;

  • om antalet vita blodkroppar i blodet är för lågt (neutrofil före behandling <1.5 x 109/l – detta kommer att kontrolleras av din läkare). Blodprov kommer att tas för att kontrollera detta.

  • om du får paklitaxel mot Kaposis sarkom och samtidigt har en allvarlig okontrollerad infektion.


  Om något av detta stämmer in på dig måste du tala med din läkare innan du påbörjar behandling med paklitaxel.

  För att minska risker för allergiska reaktioner kommer du att få andra läkemedel innan du får paklitaxel.

  Paklitaxel rekommenderas inte för användning till barn (under 18 år).

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du börjar använda paklitaxel.

  Om något av detta stämmer in på dig, meddela din läkare omedelbart.

  • Om du får allergiska reaktioner

  • Om du får tecken på benmärgshämning.

  • Om du får domningar, stickningar, klåda, ökad känslighet för beröring, eller svaghet i armar och ben .

  • Om du har svåra leverproblem.

  • Om du har problem med hjärtat.

  • Om du får svår eller ihållande diarré.

  • Om du tidigare genomgått strålbehandling av bröstkorgen.

  • Om du behandlas för Kaposis sarkom och munsår eller hudrodnad i munnen uppstår.

  Paklitaxel måste alltid ges i en ven. Om paklitaxel ges i en artär kan detta leda till inflammation i artären med smärta, svullnad, hudrodnad och värmekänsla.

  Andra läkemedel och Paclitaxel Fresenius Kabi

  Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


  Interaktion betyder att olika läkemedel kan påverka varandra. Interaktion kan uppstå och du måste meddela din läkare om paklitaxel kommer att ges samtidigt som:

  • cisplatin (mot cancer): Paklitaxel måste ges före cisplatin. Dina njurar kan komma att behöva kontrolleras med tätare mellanrum.

  • doxorubicin (mot cancer): Paklitaxel måste ges minst 24 timmar efter doxorubicin, för att förebygga höga halter doxorubicin i kroppen.

  • trastuzumab (mot cancer): Paklitaxel kan ges omedelbart efter trastuzumabinfusion om denna tolererades. I annat fall kan infusion av paklitaxel skjutas upp.

  • efavirenz, nevirapin, ritonavir, nelfinavir, samt andra proteashämmare som används för att behandla HIV. Dosen paklitaxel kan behöva justeras.

  • erytromycin, ett antibiotikum, fluoxetin, ett antidepressivt läkemedel, eller gemfibrozil som används för att sänka kolesterolhalten. Dosen paklitaxel kan behöva minskas.

  • rifampicin, ett antibiotikum som används för att behandla tuberkulos. Dosen paklitaxel kan behöva ökas.

  • karbamazepin, fenytoin och fenobarbital som används för att behandla epilepsi.

  Paclitaxel Fresenius Kabi med mat, dryck och alkohol

  Paklitaxel påverkas inte av samtidigt intag av mat och dryck. (Angående alkohol, se avsnitten nedan om bilkörning och användning av maskiner samt hjälpämnen).

  Graviditet, amning och fertilitet

  Du måste informera din läkare om du är gravid eller tror du kan ha blivit gravid innan du påbörjar behandling med paklitaxel. Om det finns möjlighet att du kan bli gravid måste du använda ett effektivt och säkert preventivmedel under behandlingens gång. Paklitaxel får endast användas under graviditet om absolut nödvändigt. Kvinnor och män i fertil ålder och deras partners måste använda preventivmedel under minst 6 månader efter avslutad behandling med paklitaxel. Män bör undersöka möjligheten att frysförvara sperma innan paklitaxelbehandling på grund av risken för obotlig infertilitet.


  Tala om för din läkare om du ammar. Det är inte känt huruvida paklitaxel utsöndras i bröstmjölk. Du måste sluta amma under behandling med paklitaxel på grund av den eventuella risken att barnet skadas. Återuppta inte amningen förrän din läkare ger klartecken.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Paklitaxel har inte rapporterats ha någon inverkan på detta. Eftersom det innehåller alkohol kan dock förmågan att köra och använda maskiner nedsättas.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Paklitaxel innehåller ricinolja (macrogolglycerol ricinolat) och alkohol

  Paklitaxel innehåller ricinolja som kan ge upphov till svåra allergiska reaktioner. Tala om för din läkare om du är allergisk mot ricinolja innan behandling med paklitaxel påbörjas.


  Detta läkemedel innehåller 49,7 vol% alkohol dvs upp till 23 g per dos, vilket motsvarar ca 600 ml öl eller 250 ml vin per dos.


  Denna mängd kan vara farlig för personer som lider av alkoholism. Hänsyn måste tas vid behandling av gravida och ammande kvinnor, barn samt högriskpatienter med leverproblem eller epilepsi.


  3. Hur du använder Paclitaxel Fresenius Kabi

  • För att minska risken för allergiska reaktioner kommer du att få ta andra läkemedel som kortikosteroider (dexametason), antihistaminer (difenhydramin) och H2-blockerare (cimetidin) innan du får paklitaxel. Dessa läkemedel kan ges antingen i tablettform eller som infusion i en ven, eller bådadera.

  • Du kommer att få paklitaxel som dropp i en ven (intravenös infusion), via ett in-line filter. Paklitaxel kommer att ges till dig av vårdpersonal. De kommer att förbereda infusionslösningen innan du får den. Den dos du får kommer också att bero på svaren på dina blodprov. Beroende på vilken typ av cancer du har och hur allvarlig din sjukdom är kommer du att få paklitaxel antingen ensamt eller tillsammans med annat cancerläkemedel.

  • Paklitaxel ska alltid ges i en ven under en 3- eller 24-timmarsperiod. Vanligast är behandling varannan eller var tredje vecka, om inte din läkare ordinerar något annat. Din läkare kommer att informera dig om hur många behandlingar med paklitaxel du kommer att behöva.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


  Om du använt för stor mängd av paklitaxel

  Det finns ingen känd behandling mot överdosering av paklitaxel. Du kommer att få symptomatisk behandling.

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta paklitaxel

  Om du tror att en dos kan ha missats, tala med din läkare eller en sköterska.

  En dubbel dos ska inte ges för att kompensera för den missade dosen.

  Om du slutar att använda paklitaxel

  Din läkare avgör när paklitaxelbehandlingen ska avbrytas.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta läkare omedelbart om du får symptom på en allergisk reaktion. Exempel på dessa symptom kan vara:

  • värmevallningar,

  • hudreaktioner,

  • klåda,

  • trångt över bröstet,

  • andfåddhet eller svårighet att andas,

  • svullnad.

  Samtliga dessa kan tyda på en allvarlig biverkning.


  Kontakta läkare omedelbart om du upplever:

  • feber, svår frossa, ont i halsen eller munsår (tecken på benmärgshämning).

  • domningar eller svaghet i armar och ben (tecken på perifer neuropati).

  • svår eller ihållande diarré med feber och buksmärta.


  Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • Lättare allergiska reaktioner, såsom rodnad, utslag och klåda

  • Infektioner: huvudsakligen övre luftvägsinfektion och urinvägsinfektion

  • Andnöd

  • Halsont och munsår, sårig mun, hudrodnad vid munnen, diarré, illamående, kräkning.

  • Håravfall

  • Muskelsmärta, kramper, smärta i lederna

  • Feber, svår frossa, huvudvärk, yrsel, trötthet, blekhet, blödningar, ökad benägenhet att få blåmärken

  • Domningar, stickningar, svaghet i armar och ben (samtliga symptom på perifer neuropati)

  • Provtagning kan visa: Minskat antal blodplättar och vita eller röda blodkroppar, lågt blodtryck


  Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • Övergående lätta förändringar hos naglar och hud, reaktioner vid injektionsstället (lokal svullnad, smärta och hudrodnad)

  • Provtagning kan visa: Långsammare hjärtrytm, kraftig förhöjning av leverenzymer (alkalinfosfatas och ASAT)


  Mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  • Chocktillstånd orsakat av blodförgiftning (septisk chock)

  • Hjärtklappning, allvarlig hjärtpåverkan (AV-blockad), hög puls, hjärtattack, andningssvårigheter

  • Utmattning, svettningar, svimning (synkope), allvarliga allergiska reaktioner, flebit (inflammation i en ven), svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg

  • Smärta i rygg, bröstkorg, runt händer och fötter, frossa, buksmärta

  • Provtagning kan visa: Kraftigt förhöjda bilirubinhalter (gulsot), högt blodtryck, blodpropp.


  Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

  • Minskat antal vita blodkroppar med feber och ökad infektionsrisk (febril neutropeni)

  • Nervpåverkan med muskelsvaghet i armar och ben (motorneuropati)

  • Hjärtsvikt

  • Andningssvårigheter, lungembolism, lungfibros, inflammation i lungorna, andnöd, vätska i lungorna

  • Tarmstopp, sår på tarmen, inflammation i tjocktarmen (ischemisk kolit), inflammation i bukspottskörteln (pankreatit)

  • Klåda, utslag, hudrodnad (erytem)

  • Blodförgiftning (sepsis), bukhinneinflammation

  • Hög temperatur (feber), uttorkning, svaghet, svullnad (ödem), allmän sjukdomskänsla

  • Allvarlig, potentiellt dödlig allergisk (anafylaktisk) reaktion

  • Provtagning kan visa: ökning av halten kreatinin i blodet vilket är ett tecken på försämrad njurfunktion


  Mycket sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

  • Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi)

  • Plötsliga sjukdomstillstånd hos blodbildande celler (akut myeloid leukemi, myelodysplastiskt syndrom)

  • Problem med synnerven och/eller synrubbningar (synfenomen)

  • Försämrad hörsel eller hörselbortfall (ototoxicitet), ringande i öronen (tinnitus), yrsel

  • Hosta

  • Blodpropp i blodkärl i buken eller tarmen (mesenterisk trombos), tjocktarmsinflammation, eventuellt med ihållande svår diarré (pseudomembranös kolit, neutropenisk kolit), vätskeansamling i buken (ascites), inflammation i matstrupen, förstoppning.

  • Svåra överkänslighetsreaktioner med feber, hudrodnad, ledsmärta och/eller ögoninflammation (Stevens-Johnsonsyndrom), fjällande hud (epidermisk nekrolys), hudrodnad med oregelbundna röda (vätskande) utslag (erytema multiforme), hudinflammation med blåsor och avflagning (exfoliativ dermatit), nässelutslag, nagelupplösning (händer och fötter ska skyddas från solljus under behandlingsperioden).

  • Aptitförlust (anorexi).

  • Allvarlig, potentiellt dödlig överkänslighetsreaktion med chock (anafylaktisk chock).

  • Sviktande leverfunktion (hepatisk nekros, hepatisk encefalopati [fall med dödlig utgång har rapporterats för båda]).

  • Förvirringstillstånd.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • Tumörlyssyndrom

  • Makulärt ödem, fotopsi, fläckar i synfältet

  • Flebit

  • Förtjockning av huden (scleroderma)

  • Systemisk lupus erythematosus


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Paclitaxel Fresenius Kabi ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 °C.

  Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

  Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Använd inte detta läkemedel om du ser grumlighet eller fällning i lösningen.

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är paklitaxel. Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 6 mg paklitaxel.

   En 5 ml injektionsflaska innehåller 30 mg paklitaxel.

   En 16,7 ml injektionsflaska innehåller 100 mg paklitaxel.

   En 25 ml injektionsflaska innehåller 150 mg paklitaxel.

   En 50 ml injektionsflaska innehåller 300 mg paklitaxel.

   En 100 ml injektionsflaska innehåller 600 mg paklitaxel.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, makrogolglycerol-ricinoleat och vattenfri citronsyra (för pH-justering).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning
  Paclitaxel Fresenius Kabi är en klar, svagt gulaktig lösning.
  Paclitaxel Fresenius Kabi finns i injektionsflaskor av glas. Injektionsflaskorna är förslutna med Teflonöverdragna gummiproppar.


  Förpackningsstorlekar:
  Förpackningar innehållande 1 eller 5 injektionsflaskor av glas.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning


  Fresenius Kabi AB
  75174 Uppsala


  Tillverkare

  Fresenius Kabi Deutschland GmbH
  61346 Bad Homburg v.d.H.
  Tyskland


  eller


  Fresenius Kabi Oncology Plc.
  Lion Court
  Farnham road
  Bordon
  Hampshire GU35 ONF
  Storbritannien

  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Belgien

  Paclitaxel Fresenius Kabi

  Bulgarien

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Концентрат за инфузионен разтвор

  Cypern

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

  Danmark

  Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ koncentrat til infusionsvaeske, opløsning

  Estland

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

  Finland

  Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

  Frankrike

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion

  Grekland

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

  Irland

  Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

  Italien

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

  Lettland

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

  Litauen

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

  Luxemburg

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

  Nederländerna

  Paclitaxel Fresenius Kabi

  Norge

  Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

  Österrike

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

  Polen

  Paclitaxel Kabi

  Portugal

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrado para solução para perfusão

  Rumänien

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuza

  Slovakien

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml

  Slovenien

  Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

  Spanien

  Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión

  Storbritannien

  Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

  Sverige

  Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

  Tjeckien

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrát pro přípravuinfuzního roztoku

  Tyskland

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

  Ungern

  Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-02-20


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Hantering
  Liksom för alla cancermedel ska försiktighet iakttas vid hantering av Paclitaxel Fresenius Kabi. Spädning ska utföras under aseptiska förhållanden av utbildad personal i avsett utrymme. Lämpliga skyddshandskar ska användas. Försiktighetsåtgärder ska vidtas så att kontakt med hud och slemhinnor undviks. I händelse av kontakt med huden ska området tvättas med tvål och vatten. Efter utvärtes exponering har stickande känsla, sveda och rodnad observerats. I händelse av kontakt med slemhinnor ska dessa spolas noga med vatten. Efter inandning har dyspné, bröstsmärta, sveda i halsen och illamående rapporterats.


  Om oöppnade injektionsflaskor förvaras i kylskåp kan en fällning bildas som löses upp igen med liten eller ingen omrörning när rumstemperatur nås. Produktens kvalitet påverkas inte. Om lösningen förblir grumlig eller om olöslig fällning iakttas, ska injektionsflaskan kastas.


  Mikrobiologisk, kemisk och fysikalisk bruksstabilitet har påvisats i 28 dagar vid 25 °C efter upprepade nålinstick och produktuttag. Andra förvaringstider och förvaringsförhållanden för bruksfärdig produkt ansvarar användaren för.


  Anslutning av typen Chemo-Dispensing PinTM eller liknande anordningar med kanyl (”spike”) ska inte användas, eftersom de kan göra att injektionsflaskans propp förstörs och att lösningens sterilitet förloras.


  Beredningsanvisning

  Före infusion måste paklitaxel spädas med aseptisk teknik i 5-procentig glukoslösning, 0,9-procentig natriumkloridlösning, 5-procentig glukoslösning i Ringer-lösning eller 5-procentig glukoslösning/0,9-procentig natriumkloridlösning till en slutlig koncentration på 0,3 till 1,2 mg/ml.


  Kemisk och fysikalisk stabilitet för beredd lösning för infusion har visats vid 25 °C i 24 timmar vid spädning i 5-procentig glukoslösning, 0,9-procentig natriumkloridlösning, 5-procentig glukoslösning i Ringers lösning och 5-procentig glukoslösning/0,9-procentig natriumkloridlösning.


  Ur mikrobiologisk synpunkt bör lösningen användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för den beredda lösningens förvaring (tid och temperatur), som normalt inte ska överskrida 24 timmar vid 2 till 8 °C såvida inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


  Efter spädning är lösningen endast avsedd för engångsbruk.


  Vid beredning kan lösningarna vara halvgenomskinliga beroende på vehikeln som används i preparatet, vilket inte avlägsnas genom filtrering. Paklitaxel ska administreras via ett in-line-filter med ett mikropormembran på ≤ 0,22 μm. Inga nämnvärda förluster i styrka har noterats efter simulerad administrering av lösningen via infusionsaggregat med ett in-line-filter.


  Det har förekommit enstaka rapporter om utfällning under paklitaxelinfusioner, vanligtvis mot slutet av en 24-timmarsinfusion. Även om orsaken till utfällningen inte har klarlagts, förmodas den hänga samman med övermättnad av den spädda lösningen. För att minska risken för utfällning ska paklitaxel användas så snart som möjligt efter spädning och onödig omröring, vibration eller skakning ska undvikas. Infusionsaggregaten ska spolas noga före användning. Infusionslösningens utseende ska inspekteras regelbundet under infunderingen och infusionen ska avbrytas om fällning förekommer.


  För att minimera patientens exponering för DEHP, som kan lösas ut från infusionspåsar, infusionsaggregat eller annan medicinsk utrustning av plast som innehåller PVC, bör spädda paklitaxel -lösningar förvaras i flaskor som inte innehåller PVC (glas, polypropylen) eller plastpåsar (polypropylen, polyolefin) och ges via infusionsaggregat som är invändigt klädda med polyetylen. Användning av filteranordningar (t.ex. IVEX-2®) som har kort ingångs- och/eller utgångsslang av PVC-plast har inte medfört nämnvärd urlakning av DEHP.


  Skyddsinformation vid beredning av paklitaxel infusionsvätska:

  1. Dragskåp ska användas och skyddshandskar och skyddskläder bäras. Om dragskåp ej finns tillgängligt ska munskydd och skyddsglasögon bäras.

  2. Gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida ska ej hantera denna produkt.

  3. Öppnade behållare såsom injektionsflaskor och infusionspåsar samt använda kanyler, sprutor, katetrar, slangar och rester av cytostatika ska betraktas som riskavfall och kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av riskavfall.

  4. Följ instruktionerna nedan vid spill: skyddskläder ska bäras, trasigt glas ska samlas ihop och placeras i behållaren för riskavfall, kontaminerade ytor ska spolas av med stora mängder kallt vatten, de avspolade ytorna skall sedan torkas grundligt och materialet som använts för torkning ska kasseras som riskavfall.

  5. Om paklitaxel kommer i kontakt med huden ska området sköljas med stora mängder rinnande vatten och sedan tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinnor ska det berörda området tvättas grundligt med vatten. Om besvär uppstår, kontakta läkare.

  6. Om paklitaxel kommer i kontakt med ögonen, tvätta dem noggrant med stora mängder vatten. Kontakta en ögonläkare omedelbart.


  Avfallshantering

  Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av cytotoxiska föreningar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.