Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Orfadin® Kapsel, hård 10mg Plastburk 60kapsl

27570:95

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Nitisinon Varunummer: 463724 Apotekets varuid: 24349
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Orfadin är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Orfadin är nitisinon. Detta läkemedel används vid behandling av en sällsynt sjukdom som kallas hereditär tyrosinemi typ 1 hos vuxna, ungdomar och barn (i alla åldersspann).

  Vid denna sjukdom kan inte din kropp bryta ned aminosyran tyrosin helt (aminosyror är våra proteiners byggstenar), vilket gör att skadliga ämnen bildas. Dessa ämnen ansamlas i din kropp. Orfadin blockerar nedbrytningen av tyrosin och därför bildas inte de skadliga ämnena.

  Du måste hålla en speciell diet när du tar detta läkemedel eftersom tyrosin kommer att finnas kvar i din kropp. Denna speciella diet har låg halt av tyrosin och fenylalanin (en annan aminosyra).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Orfadin

  2 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg hårda kapslar
  nitisinon

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Orfadin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Orfadin
  3. Hur du tar Orfadin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Orfadin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Orfadin är och vad det används för

  Den aktiva substansen i Orfadin är nitisinon. Detta läkemedel används vid behandling av en sällsynt sjukdom som kallas hereditär tyrosinemi typ 1 hos vuxna, ungdomar och barn (i alla åldersspann).


  Vid denna sjukdom kan inte din kropp bryta ned aminosyran tyrosin helt (aminosyror är våra proteiners byggstenar), vilket gör att skadliga ämnen bildas. Dessa ämnen ansamlas i din kropp. Orfadin blockerar nedbrytningen av tyrosin och därför bildas inte de skadliga ämnena.


  Du måste hålla en speciell diet när du tar detta läkemedel eftersom tyrosin kommer att finnas kvar i din kropp. Denna speciella diet har låg halt av tyrosin och fenylalanin (en annan aminosyra).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Orfadin

  Ta inte Orfadin

  • om du är allergisk mot nitisinon eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Amma inte medan du tar detta läkemedel, se avsnittet ”Graviditet och amning”.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Orfadin,

  • om dina ögon blir röda eller uppvisar andra tecken på påverkan. Kontakta i så fall din läkare omedelbart för att få ögonen undersökta. Ögonproblem kan vara ett tecken på otillräcklig dietkontroll, se avsnitt 4.


  Under behandlingen kommer blodprov att tas för att din läkare ska kunna kontrollera att behandlingen är tillräcklig och för att säkerställa att den inte har biverkningar som orsakar blodrubbningar.


  Din lever kontrolleras regelbundet eftersom sjukdomen påverkar levern.


  En uppföljande undersökning bör ske var 6:e månad av din läkare. Om du upptäcker biverkningar rekommenderas kortare intervall mellan undersökningarna.

  Andra läkemedel och Orfadin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Orfadin med mat

  Om du påbörjar behandling med att ta Orfadin tillsammans med mat, bör du fortsätta med detunder hela behandlingen.

  Graviditet och amning

  Säkerheten för detta läkemedel har inte studerats hos gravida och ammande kvinnor.

  Kontakta din läkare om du planerar att bli gravid. Om du blir gravid bör du omedelbart kontakta din läkare.


  Amma inte medan du tar detta läkemedel, se avsnittet”Ta inte Orfadin”.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Detta läkemedel har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Om du upplever biverkningar som påverkar synen ska du dock inte framföra fordon eller använda maskiner förrän synen är normal igen (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


  3. Hur du tar Orfadin

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Behandling med detta läkemedel ska inledas och övervakas av läkare med erfarenhet av behandling av sjukdomen (hereditär tyrosinemi typ 1).


  Rekommenderad total dygnsdos är 1 mg/kg kroppsvikt uppdelad i 2 doser. Din läkare kommer att anpassa dosen individuellt.


  Om du har problem med att svälja kapslar kan du öppna dem och blanda pulvret i en liten mängd vatten eller dietprodukt i flytande form precis innan du tar medicinen.

  Om du har tagit för stor mängd av Orfadin

  Om du har tagit mer av medicinen än du borde ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.

  Om du har glömt att ta Orfadin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


  Om du slutar att ta Orfadin

  Kontakta din läkare, om du upplever att effekten läkemedlet är för stark eller svag. Ändra inte dosen eller avsluta behandlingen utan att tala med din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du lägger märke till biverkningar som påverkar ögonen bör du rådgöra med din läkare omedelbart för att få ögonen undersökta. Behandling med nitisinon leder till högre tyrosinnivåer i blodet vilket kan orsaka ögonrelaterade symtom. Vanliga ögonrelaterade biverkningar (kan påverka fler än 1 av 10 patienter) som orsakas av högre tyrosinnivåer är inflammation i ögat (konjunktivit), grumling och inflammation i hornhinnan (keratit), ljuskänslighet (fotofobi) och ögonsmärta. Inflammation i ögonlocket (blefarit) är en mindre vanlig biverkning (kan påverka upp till 1 av 100 patienter).


  Andra vanliga biverkningar

  • Minskat antal blodplättar (trombocytopeni) och vita blodkroppar (leukocytopeni), brist på vissa vita blodkroppar (granulocytopeni).

  Andra mindre vanliga biverkningar

  • Ökat antal vita blodkroppar (leukocytos),

  • klåda (pruritus), hudinflammation (exfoliativ dermatit), hudutslag.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Orfadin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Förvaras i kylskåp (2 °C -8°C).


  Produkten kan förvaras vid temperatur upp till 25 °C under en enda period på 2 månader, efter vilken produkten måste kasseras.


  Glöm inte att skriva upp datumet på burken då du tar ut den ur kylskåpet.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är nitisinon.

  Orfadin 2 mg: Varje kapsel innehåller 2 mg nitisinon.

  Orfadin 5 mg: Varje kapsel innehåller 5 mg nitisinon.

  Orfadin 10 mg: Varje kapsel innehåller 10 mg nitisinon.

  Orfadin 20 mg: Varje kapsel innehåller 20 mg nitisinon.


  Övriga innehållsämnen är

  Kapselns innehåll:

  pregelatiniserad stärkelse (från majs)

  Kapselskal:

  gelatin

  titandioxid (E 171)

  Tryckbläcket:

  järnoxid (E 172)

  shellack

  propylenglykol

  ammoniumhydroxid

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Kapslarna är vita, ogenomskinliga, hårda och tillverkade av gelatin märkta med ”NTBC” och styrkan ”2 mg”, ”5 mg”, ”10 mg” eller ”20 mg” i svart. Kapslarna innehåller ett vitt till benvitt pulver.


  Kapslarna är förpackade i plastburkar med garantiförseglad förslutning. Varje burk innehåller 60 kapslar.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Swedish Orphan Biovitrum International AB
  SE-112 76 Stockholm

  Sverige


  Tillverkare

  Apotek Produktion & Laboratorier AB

  Prismavägen 2
  SE-141 75 Kungens Kurva

  Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-06-19


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar och behandlingar.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.