Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Opatanol Ögondroppar, lösning 1mg/ml Plastflaska (Drop-Tainer), 1x5ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Olopatadin Varunummer: 007921 Apotekets varuid: 17860
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad OPATANOL är och vad det används för

  OPATANOL används för behandling av tecken och symtom på säsongsbunden allergisk konjunktivit.

  Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.

  OPATANOL är ett läkemedel för behandling av allergiska tillstånd i ögonen. Det verkar genom att minska graden av den allergiska reaktionen.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  OPATANOL

  1 mg/ml ögondroppar
  lösning
  olopatadin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller aootekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  I denna bipacksedel finns information om följande:

  1. Vad OPATANOL är och vad det används för

  2. Vad du behöver veta innan du använder OPATANOL

  3. Hur du använder OPATANOL

  4. Eventuella biverkningar

  5. Hur OPATANOL ska förvaras

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad OPATANOL är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder OPATANOL
  3. Hur du använder OPATANOL
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur OPATANOL ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad OPATANOL är och vad det används för


  OPATANOL används för behandling av tecken och symtom på säsongsbunden allergisk konjunktivit.


  Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.


  OPATANOL är ett läkemedel för behandling av allergiska tillstånd i ögonen. Det verkar genom att minska graden av den allergiska reaktionen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder OPATANOL

  Använd inte OPATANOL

  • om du är allergisk (överkänslig) mot olopatadin eller något annat innehållsämn i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • du bör inte använda OPATANOL om du ammar.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder OPATANOL.

  Om du bär kontaktlinser ska du ta ur dessa innan du använder OPATANOL.

  Barn

  • Använd inte OPATANOL till barn under 3 år. Ge inte detta läkemedel till barn under 3 år då det inte finns några data som visar att det är säkert och fungerar på barn under 3 år.

  Andra läkemedel och OPATANOL

  Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  Om du använder andra ögondroppar eller ögonsalvor ska läkemedlen tas med minst 5 minuters mellanrum. Ögonsalvor ska användas sist.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Du ska inte använda OPATANOL om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan märka, att din syn blir litet dimmig efter att du använt OPATANOL. Kör inte bil eller andra fordon och använd inga verktyg eller maskiner innan din syn har klarnat.

  OPATANOL innehåller bensalkoniumklorid

  Bensalkoniumklorid kan orsaka ögonirritation och missfärgning av mjuka kontaktlinser. Kontakt med mjuka kontaktlinser bör därför undvikas. Om du bär kontaktlinser ska du ta ur dem innan du använder detta läkemedel och vänta minst 15 minuter innan du sätter in linserna igen.


  3. Hur du använder OPATANOL


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Den rekommenderade dosen är 1 droppe i ögat eller båda ögonen 2 gånger dagligen (morgon och kväll).

  Använd denna dosering om inte din doktor föreskriver något annat. OPATANOL ska endast användas i båda ögonen om din doktor föreskriver det. Använd läkemedlet så länge som din doktor föreskrivit.


  OPATANOL ska endast användas som ögondroppar.


  Hur du använder OPATANOL


  opatanolBild 1


  opatanol 2Bild 2


  Hur mycket man ska använda


  • Hämta flaskan med OPATANOL och en spegel.

  • Tvätta dina händer.

  • Ta flaskan och skruva av skruvlocket.

  • Om garantiförseglingen är lös ska den avlägsnas efter att flasklocket tagits bort och innan produkten används.

  • Håll flaskan med spetsen nedåt mellan tummen och långfingret.

  • Luta huvudet bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att det bildas en ficka mellan ögat och ögonlocket. Droppen ska hamna här (se bild 1).

  • Placera flaskspetsen nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

  • Rör inte ögat, ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med droppspetsen - det kan förorena innehållet i flaskan.

  • Tryck lätt i botten på flaskan så att en droppe OPATANOL frigörs.

  • Kläm inte på flaskan - den är gjord så att ett lätt tryck i botten är allt som behövs (se bild 2).

  • Om båda ögonen ska behandlas ska du nu upprepa stegen ovan för det andra ögat.

  • Sätt tillbaka skruvlocket på flaskan omedelbart efter användning.


  Om en droppe missar ögat - försök igen.

  Om du använder mera OPATANOL än vad du borde

  Skölj ur allt ur ögat med ljummet vatten. Ta inte fler droppar förrän det är dags för nästa dos.

  Om du har glömt att ta OPATANOL

  Ta en droppe så snart du kommer ihåg det och gå sedan tillbaka till ditt vanliga doseringsschema. Om det däremot nästan är dags för din nästa dos hoppar du över den glömda dosen och återgår till ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

  Om du slutar att använda OPATANOL

  Sluta inte att använda OPATANOL utan att tala med din läkare.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

  Följande biverkningar har rapporterats för OPATANOL


  Vanliga: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


  Ögat: Ögonsmärta, ögonirritation, torra ögon, onormal känsla i ögat, ögonobehag


  Allmänna biverkningar: Huvudvärk, trötthet, torr näsa, smakrubbning.


  Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  Ögat:Dimsyn, minskad synskärpa, onormal syn, sjukdomar i hornhinnan, inflammation i ögats yta med eller utan skada på ytan inflammation eller infektion i bindhinnan, ögonsekret, ljuskänslighet, ökad tårproduktion, kliande ögon, röda ögon, ögonlockssjukdomar, klåda, rodnade eller svullna ögonlock, krustabildning på ögonlocken.


  Allmänna biverkningar: Onormal eller minskad känsel, yrsel, rinnande näsa, torr hud, hudinflammation.


  Har rapporterats: (förkommer hos okänt antal användare)

  Ögat: Ögonsvullnad, hornhinnesvullnad, förändrad pupillstorlek.


  Allmänna biverkningar: Andtäppa, ökade allergiska symtom, ansiktssvullnad, dåsighet, allmän svaghet, illamående, kräkning, bihåleinfektion, hudrodnad och klåda.


  I mycket sällsynta fall har en del patienter med svåra skador på den genomskinliga hinnan framför ögat (hornhinnan) fått mjölkiga fläckar på hornhinnan som orsakats av en kalciumavlagring under behandlingen.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur OPATANOL ska förvaras


  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (Utg. dat.) på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.


  Det här läkemedlet kräver inte några särskilda förvaringsbetingelser.


  Du bör kasta flaskan 4 veckor efter att du först öppnade den för att förhindra infektioner. Använd sedan en ny flaska. Skriv ned det datum du först öppnande flaskan på varje flasketikett och kartong.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen om hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är olopatadin. Varje ml lösning innehåller 1 mg av olopatadin (som hydroklorid).


  Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat (E339), saltsyra (E507) och/eller natriumhydroxid (E524) och renat vatten


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  OPATANOL är en klar och färglös vätska (en lösning) som tillhandahålles i en förpackning med antingen en 5 ml flaska eller tre 5 ml plastflaskor med skruvlock. Inte alla förpackningsstorlekarna behöver marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av försäljningstillståndet

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.

  Frimley Business Park

  Frimley

  Camberley

  Surrey GU16 7SR

  Storbritannien


  Tillverkare

  S.A. Alcon-Couvreur N.V.

  Rijksweg 14

  B-2870 Puurs

  Belgien


  Tillverkare

  Alcon Cusí. S.A.

  Camil Fabra 58

  08320 El Masnou

  Spanien


  Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.  België/Belgique/Belgien

  Luxembourg/Luxemburg

  Alcon NV

  + 32 (0)2 754 32 10 (België/Belgique/Belgien)

  Latvija

  Alcon Pharmaceuticals Ltd

  + 371 67 321 121

  България

  Алкон България ЕООД

  + 359 2 950 15 65

  Lietuva

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. atstovybė

  + 370 5 2 314 756

  Česká republika

  Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

  + 420 225 775 111

  Magyarország

  Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.

  + 36-1-463-9080

  Danmark

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Nederland

  Alcon Nederland BV

  + 31 (0) 183 654321

  Deutschland

  Alcon Pharma GmbH

  + 49 (0)761 1304-0

  Norge

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Ελλάδα

  Κύπρος

  Άλκον Λαμποράτορις Ελλάς ΑΕΒΕ

  + 30 210 68 78 300 (Ελλάδα)

  Österreich

  Alcon Ophthalmika GmbH

  + 43 (0)1 596 69 70

  Eesti

  Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal

  + 372 6 313 214

  Polska

  Alcon Polska Sp. z o.o.

  + 48 22 820 3450

  España

  Alcon Cusí, S.A.

  + 34 93 497 7000

  Portugal

  Alcon Portugal – Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

  + 351 214 400 300

  France

  Laboratoires Alcon

  + 33 (0)1 47 10 47 10

  România

  S.C. Alcon Romania S.R.L.

  + 40 21 203 93 24

  Hrvatska

  Alcon Farmaceutika d.o.o.

  + 385 1 4611 988

  Slovenija

  Alcon d.o.o.

  + 386 1 422 5280

  Ireland

  Malta

  United Kingdom

  Alcon Laboratories (UK) Ltd.,

  + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

  Slovenská republika

  Alcon Pharmaceuticals Ltd.,o.z.

  + 421 2 5441 0378

  Ísland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Suomi/Finland

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300

  Italia

  Alcon Italia S.p.A.

  + 39 02 81803.1

  Sverige

  Alcon Nordic A/S

  + 45 3636 4300


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-01-09


  Övriga informationskällor

  Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.emea.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.