Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Omnipaque Injektionsvätska, lösning 300mgI/ml Plastflaska, 6x500ml (USB)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Johexol Varunummer: 582635 Apotekets varuid: 11970
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Omnipaque är och vad det används för

  Detta läkemedel är endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används som ett hjälpmedel vid sjukdomsbestämning och inte i samband med behandling.

  Omnipaque är ett kontrastmedel. Det ges före en röntgenundersökning för att göra röntgenbilden tydligare.

  Din läkare kommer att tala om för dig vilken del av din kropp som ska undersökas.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Omnipaque

  140 mg/ml, 180 mg/ml, 200 mg/ml, 240 mg/ml, 300 mg/ml, 350 mg/ml injektionsvätska, lösning
  johexol
  trometamol, natriumkalciumedetat, saltsyra ( för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Omnipaque är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du ges Omnipaque
  3. Hur du ges Omnipaque
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Omnipaque ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Omnipaque är och vad det används för

  Detta läkemedel är endast avsett för diagnostiskt bruk. Det används som ett hjälpmedel vid sjukdomsbestämning och inte i samband med behandling.  Omnipaque är ett kontrastmedel. Det ges före en röntgenundersökning för att göra röntgenbilden tydligare.

  • Det kan hjälpa din läkare att skilja mellan normalt och avvikande utseende och form på vissa organ i kroppen.

  • Det används vid röntgenundersökningar i urinvägar, ryggmärg och blodkärl inklusive blodkärl i hjärtat.

  • Somliga får detta läkemedel före eller under en bildtagning av huvud eller kropp med en så kallad ’datortomografi’ (även kallad CT-scan). Denna typ av bildtagning använder röntgen.

  • Det används också för att undersöka salivkörtlar, mag- och tarmkanalen eller för att titta i kroppskaviteter (kroppens hålrum) såsom i lederna eller livmoder och äggstocksledare.


  Din läkare kommer att tala om för dig vilken del av din kropp som ska undersökas.

  2. Vad du behöver veta innan du ges Omnipaque

  Använd inte Omnipaque

  • Om du har ökad halt av sköldkörtelhormon i blodet (tyreotoxikos).

  • Om du är allergisk (överkänslig) mot johexol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du ges Omnipaque om du har:

  • Tidigare fått en allergisk reaktion efter att ha fått ett annat ’kontrastmedel’.

  • Sköldkörtelproblem

  • Eller har haft några allergier eller astma

  • Diabetes

  • Någon hjärnsjukdom eller tumörer

  • Allvarliga hjärtsjukdomar (involverande hjärt- och blodkärl) inklusive oregelbundna hjärtslag (arytmi)

  • Njurproblem och/eller leverproblem

  • Sjukdomen myastenia gravis; ett tillstånd som orskakar svår muskelsvaghet

  • Feokromocytom (konstant eller attacker av högt blodtryck pga. en sällsynt tumör i din binjure)

  • Problem med blod eller benmärg

  • Varit beroende av alkohol eller läkemedel/droger

  • Epilepsi

  • Pulmonell hypertension (högt blodtryck i lungartärerna)

  • Paraproteinemi (kraftigt förhöjda nivåer av protein i blod)

  • Om du ska få sköldkörteln undersökt inom de närmaste veckorna

  • Om du ska lämna urin- eller blodprov samma dag


  Om du är osäker på om något av de ovannämda gäller dig, kontakta din läkare eller sköterska innan du ges Omnipaque.


  Se till att dricka rikligt före och efter undersökningen. Detta gäller särskilt äldre patienter samt patienter med multipelt myelom (sjukdom i vita blodkroppar), diabetes eller njurproblem.


  Omnipaque innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs. är nästintill ’natriumfritt’.

  Andra läkemedel och Omnipaque

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala speciellt om för läkaren om du


  • Tar metformin mot diabetes

  • Behandlas med interleukin-2, t.ex. i samband med transplantation.

  • β-blockare mot hjärt-kärlsjukdomar.


  Detta ska du göra för att vissa läkemedel kan påverka effekten av Omnipaque.

  Fertilitet, graviditet och amning

  Tala om för din läkare om du är gravid, om du tror att du kan vara gravid eller om du försöker att bli gravid. Undersökningen kommer endast att genomföras om din läkare bedömmer nyttan vara större än risken.


  Amning kan fortsätta som vanligt efter undersökning med Omnipaque.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du bör inte köra bil eller använda maskiner en timme efter den senaste injektionen eller 24 timmar om du fått Omnipaque i ryggmärgen. Detta på grund av att du i efterhand kan känna yrsel eller få andra symtom.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Barn och ungdomar

  Se till att dricka rikligt före och efter undersökning. Detta gäller särskilt spädbarn och småbarn. Läkemedel som kan skada njurarna bör inte tas samtidigt som Omnipaque. Sköldkörtelfunktionen hos nyfödda barn bör kontrolleras under första levnadsveckan om modern fått Omnipaque under graviditeten.  Spädbarn (<1 år) och speciellt nyfödda barn är särskilt känsliga för rubbningar i salt- och mineralbalans i blodet och för förändringar i blodcirkulationen.


  3. Hur du ges Omnipaque

  Omnipaque kommer alltid att ges till dig av behörig och kvalificerad sjukhuspersonal.


  Rekommenderad dos är:

  Din läkare bestämmer vilken dos som är bäst för dig. Du får Omnipaque som en injektion. Alternativt kan du bli ombedd att dricka läkemedlet.


  Omnipaque kan ges på många olika sätt, en beskrivning på de vanligaste användningsvägarna finner du nedan:


  Injektion i artär eller ven

  Omnipaque injiceras oftast i en ven i arm eller ben. Ibland ges det via en tunn plastslang (kateter) som sätts in i en artär vanligen i armen eller ljumsken.


  Injektion i ryggmärgen

  Omnipaque injiceras i området runt ryggmärgen för att se ryggmärgskanalen. Därefter ombeds du att följa nedanstående råd:

  • Att vila huvud och kropp i upprätt läge under en timme eller sex timmar om du vilar i säng och

  • att gå försiktigt och att undvika böja dig ner i sex timmar, och

  • att inte vara helt ensam under de första 24 timmarna efter att du fått Omnipaque, om du är en öppenvårdspatient och haft krampanfall någon gång.

  Ovanstående råd gäller endast om du fått Omnipaque injicerat i ryggraden. Om du är osäker vänd dig till din läkare.


  Användning i kroppskaviteter (kroppens hålrum) eller leder

  Kroppskaviteter är t.ex livmoder, blodkärl och blåsa. Hur och var Omnipaque ges varierar.


  Oral användning som dryck

  Vid undersökning av matstrupen, magsäcken/magen eller tunntarmen, ges Omnipaque som dryck och kan spädas med vatten.


  Efter du fått Omnipaque

  Ska du dricka rikligt med vätska för att underlätta läkemedlets utsöndring ur kroppen.

  Alla patienter som fått Omnipaque rekommenderas att stanna kvar på avdelningen där de gjort sin röntgenundersökning i minst 30 minuter och på kliniken eller sjukhuset i en timme.

  Om du får biverkningar under denna tid ska du omdelbart kontakta din läkare (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Det kan även förekomma fördröjda reaktioner. Om du är osäker på något av det ovannämnda fråga din läkare.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allergiska reaktioner (förekommer hos ett okänt antal användare)

  Om du får en allergisk reaktion när du undersöks på sjukhuset ska du omdelbart tala om det för din läkare eller sköterska. Symtom på allergisk reaktion kan vara:

  • Väsande andning, svårigheter att andas, tryck eller smärta i bröstet

  • Hudutslag, knölar, kliande ställen, blåsor på hud och i mun

  • Svullnad i ansikte

  • Yrsel eller svimning (orsakat av lågt blodtryck)

  Ovanstående reaktioner kan uppträda flera timmar eller dagar efter att du fått Omnipaque.

  Om det sker efter du lämnat sjukhuset ska du vända dig direkt till närmaste akutmottagning.


  Om du får något av följande mycket sällsynta syndrom ska du omedelbart kontakta läkare.

  Stevens-Johnsons syndrom:

  En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier


  Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys):

  Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor)


  Andra oönskade effekter som du kan få listas nedan. Dessa beror på hur eller varför du fick Omnipaque. Om du är osäker på hur du fick Omnipaque vänd dig till din läkare.


  Generella

  (gäller all användning av Omnipaque)


  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Värmekänsla

  Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  • Illamående

  Sällsynta (färre än 1 av 1000 personer får biverkningen):

  • Allergiska reaktioner (överkänslighet; t.ex. hudutslag, klåda och andningssvårigheter)

  • Långsam hjärtfrekvens

  • Huvudvärk, kräkningar, feber

  Mycket sällsynta (färre än 10 000 personer får biverkningen):

  • Tillfälliga smakförändringar (dysgeusi)

  • Högt eller lågt blodtryck, rysningar

  • Diarré, smärta i magområdet

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

  • Jodism (kraftigt förhöjda nivåer/mängder jod i kroppen) som resulterar i svullna och ömma (smärta) spottkörtlar


  Efter en injektion i artär eller ven

  Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  • Smärta och obehagskänsla

  Sällsynta (färre än 1 av 1000 personer får biverkningen):

  • Yrsel

  • Diarré

  • Oregelbundna hjärtslag, inklusive långsam eller snabb hjärtfrekvens

  • Nedsatt njurfunktion

  • Hosta

  • Kraftlöshet, trötthet

  Mycket sällsynta (färre än 10 000 personer får vi biverkningen):

  • Kramper, störningar i medvetande, sensoriska störningar (som beröring), darrningar

  • Värmevallning

  • Andningssvårigheter som kan vara svåra på grund av vätska i lungor

  • Kortvariga störningar i hjärnfunktionen (encefalopati)

  • Stupor (nedsatt medvetandegrad)

  • Hjärtinfarkt

  • Samtidig inflammation och propp i en ven (tromboflebit)

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

  • Förvirring, desorientering

  • Överaktiv sköldkörtel (tyreotoxikos), kortsiktig underaktiv sköldkörtel (övergående hypotyreodism)

  • Övergående svårigheter att röra sig

  • Övergående minnesförlust

  • Övergående blindhet (timmar till några dagar), övergående hörselförlust

  • Bröstsmärta, hjärtproblem inklusive hjärtstopp

  • Arteriell spasm (kramp i blodkärlsvägg, kan leda till försämrat blodflöde)

  • Tryck över bröstet eller andningssvårigheter, förvärring av inflammation i bukspottkörtel

  • Ledsmärtor, reaktion på injektionsstället, ryggsmärta

  • Allvarliga hudreaktioner

  • Uppblossande psoriasis

  • Talsvårigheter inklusive afasi (oförmåga att tala), dysartri (svårighet att uttala ord)

  • Koma

  • Retrograd amnesi (minnesförlust) och andra neurologiska symtom

  • Astmaanfall

  • Chock


  Efter en injektion i ryggraden

  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Huvudvärk (kan vara svår och bestående)

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Illamående, kräkningar

  • Nervsmärta

  Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  • Hjärnhinneinflammation (inflammation i membranen som omger hjärna och ryggmärg)

  Sällsynta (färre än 1 av1000 personer får biverkningen):

  • Kramper, yrsel, smärta i armar, ben, nacke eller rygg

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

  • Avvikande elektrisk aktivitet i hjärna som visas vid en s.k. elekroencefalografi-undersökning

  • Ljuskänslighet, nackstelhet

  • Rörelsestörningar, svårigheter att röra sig ett tag, förvirring

  • Sensoriska störningar (känselrubbningar), övergående blindhet (timmar till några dagar), övergående hörselförlust

  • Stickningar, kramper i lemmar, reaktion vid injektionsstället

  • Encefalopat( störningar i hjärnfunktionen) inklusive övergående minnesförlust, koma, stupor (nedsatt medvetandegrad), retrograd amnesi (minnesförlust) och andra neurologiska symtom.

  • Talsvårigheter


  Efter användning i kroppskaviteter

  (såsom livmoder, blodkärl, blåsa, blodkärl)

  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Smärta i nedre buken

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Inflammation i bukspottkörtel (pankreatit)

  • Förhöjt blodamylas (ses vid blodprov)

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

  • Smärta


  Efter injektion i leder

  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Smärta

  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data):

  • Inflammation i leder


  Efter oral användning som dryck

  Mycket vanliga (fler än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Diarré

  Vanliga (färre än 1 av 10 personer får biverkningen):

  • Iillamående, kräkningar

  Ovanliga (färre än 1 av 100 personer får biverkningen):

  • Buksmärta

  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  En kortvarig funktionsstörning av sköldkörtel som senare återgår till det normala (övergående hypotyreodism) har rapporterats hos för tidigt födda barn, nyfödda samt andra barn efter de fått Omnipaque. Normalt, ses inga symtom. Prematura barn är särkilt känsliga för effekterna av jod.


  En kortvarig funktionsstörning av sköldkörtel som senare återgår till det normala (övergående hypotyreodism) har observerats hos för tidigt födda barn som ammats när den ammande modern hade undersökts upprepade gånger med Omnipaque.

  5. Hur Omnipaque ska förvaras

  Liksom alla läkemedel som injiceras ska Omnipaque kontrolleras visuellt före användning. Lösningen ska vara partikelfri, färglös till blekgul och flaskan intakt.

  • Förvaras utom syn-och räckhåll för barn.

  • Använd inte Omnipaque efter utgångsdatum (Exp) som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Omnipaque får ej frysas. Kan förvaras i väremskåp vid 37°C upp till en månad före användning.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är johexol.

  Hjälpämnen är: trometamol, natriumkalciumedetat, saltsyra ( för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Omipaque förekommer som klara, från färglösa till blekgula, sterila injektionslösningar.


  Glasflaska:

  140 mg I/ml

  180 mg I/ml

  200 mg I/ml

  240 mg I/ml

  300 mg I/ml

  350 mg I/ml

  10 x 50 ml

  6 x 200 ml

  10 x 10 ml

  10 x 50 ml

  10 x 50 ml

  10 x 100 ml

  25 x 20 ml

  10 x 50 ml

  6 x 200 ml

  6 x 500 ml

  10 x 10 ml

  10 x 40 ml

  25 x 20 ml

  10 x 40 ml

  10 x 50 ml

  10 x 75 ml

  10 x 100 ml

  6 x 200 ml

  6 x 500 ml

  25 x 20 ml

  10 x 50 ml

  10 x 100 ml

  6 x 200 ml

  6 x 500 ml


  USB flaska:

  140 mg I/ml

  180 mg I/ml

  200 mg I/ml

  240 mg I/ml

  300 mg I/ml

  350 mg I/ml

  10 x 50 ml

  10 x 100 ml

  10 x 200 ml

  10 x 50 ml

  10 x 50 ml

  10 x 100 ml

  10 x 50 ml

  10 x 100 ml

  10 x 200 ml

  6 x 500 ml

  10 x 40 ml

  10 x 50 ml

  10 x 75 ml

  10 x100 ml

  10 x 150 ml

  10 x 175 ml

  10 x 200 ml

  6 x 500 ml

  10 x 50 ml

  10 x 75 ml

  10 x 100 ml

  10 x 150 ml

  10 x 175 ml

  10 x 200 ml

  6 x 500 ml

  Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningar.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  GE Healthcare AS

  Nycoveien 1-2

  P.O. Box 4220

  NO-0401 Oslo, Norge


  Tillverkare:

  GE Healthcare AS

  Nycoveien 1-2

  P.O. Box 4220

  NO-0401 Oslo, Norge


  eller

  GE Healthcare Ireland,

  IDA Business Park,

  Carrigtohill,

  Co. Cork, Ireland


  Lokal företrädare:

  GE Healthcare AB

  FE 366

  182 82 Stockholm, Sverige


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-03-31


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.