Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Octostim Nässpray, lösning 150mikrogram/dos Glasflaska (pumpspray), 25doser

Snabbfakta
Verksamt ämne: Desmopressin Varunummer: 372862 Apotekets varuid: 24392
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Octostim är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Octostim verkar som det naturliga hormonet vasopressin och ökar halten av faktor VIII och von Willebrand faktor i blodet vilket gör att blodet lättare koagulerar.

  Till patienter som fått bra effekt av en testdos av Octostim används det för att förebygga och kontrollera blödning hos patienter med milda former av hemofili A och von Willebrands sjukdom. Det används också för att förkorta eller normalisera blödningstiden hos patienter med trombocytdysfunktion (störd blodplättsfunktion).

  Desmopressin som finns i Octostim kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Octostim

  150 mikrogram/dos nässpray, lösning
  desmopressinacetat
  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Octostim är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Octostim
  3. Hur du använder Octostim
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Octostim ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Octostim är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Octostim verkar som det naturliga hormonet vasopressin och ökar halten av faktor VIII och von Willebrand faktor i blodet vilket gör att blodet lättare koagulerar.

  Till patienter som fått bra effekt av en testdos av Octostim används det för att förebygga och kontrollera blödning hos patienter med milda former av hemofili A och von Willebrands sjukdom. Det används också för att förkorta eller normalisera blödningstiden hos patienter med trombocytdysfunktion (störd blodplättsfunktion).


  Desmopressin som finns i Octostim kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Octostim

  Använd inte Octostim

  • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

  • om du har hjärtsvikt eller andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

  • om du har låg natriumhalt i blodet

  • om du har störd hormonutsöndring (så kallad SIADH)

  • om du har von Willebrands sjukdom typ II B

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Octostim vid:

  • rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen

  • risk för ökat tryck i skallen

  • nedsatt njurfunktion

  Du ska begränsa vätskeintaget eftersom det finns en risk för att onormalt mycket vätska stannar i kroppen när du tar Octostim. Drick bara så mycket som behövs för att släcka din törst (till vuxna max 1,5 liter vätska per dygn).


  Kontakta läkare om du drabbas av viktökning, ihållande huvudvärk och illamående.

  Andra läkemedel och Octostim

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av Octostim kan förstärkas och risken för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen kan öka om det intas samtidigt som vissa läkemedel mot:

  • depression (tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare)

  • psykos (klorpromazin)

  • epilepsi (karbamazepin)

  • diabetes (så kallade sulfonureider t ex glibenklamid)

  • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

  Graviditet och amning

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

  Octostim går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Octostim har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Octostim innehåller bensalkoniumklorid

  Bensalkoniumklorid kan ge kramp i luftrören.


  3. Hur du använder Octostim

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Vanlig dos vid förebyggande och för kontroll av blödning: 1 spraydos i vardera näsborren (300 mikrogram) ges vid blödning eller en halv timme före operation. Dosen kan upprepas var 12:e timme under maximalt 2-3 dagar.


  Små barn ska övervakas av en vuxen när de tar läkemedlet för att säkerställa korrekt dosering.


  Bruksanvisning

  Innan Octostim nässpray används första gången, fyll pumpen genom att trycka 4 gånger eller tills en jämn dusch erhålls. Gör på samma sätt om sprayen inte har använts den senaste veckan.

  VIKTIGT! Den nedre delen av pumpslangen måste alltid vara nedsänkt i vätskan då du använder sprayen (se figur A).

  Pumpslangen nedsänkt i vätskan
  Ta av skyddshylsan
  Håll sprayflaskan som bilden visar

  Ta av skyddshylsan

  Håll sprayflaskan som

  bilden visar

  Hur man sprayar
  Upprepning av sprayning i andra näsborren
  Sätt på skyddshylsan. Förvara sprayen stående,

  Luta huvudet en aning bakåt.

  För spetsen rakt in i

  näsborren enligt bild 3

  Håll andan och spraya en gång.

  Upprepa sprayningen i

  den andra näsborren.

  Sätt på skyddshylsan.

  Förvara alltid sprayflaskan

  stående

  Om du använt för stor mängd av Octostim

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Octostim

  Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper. Kontakta läkare om du drabbas av dessa biverkningar.


  Allergiska hudreaktioner och mer allmänna allvarliga allergiska reaktioner har rapporterats i enstaka fall. Om detta inträffar, kontakta läkare.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  Huvudvärk, övergående hjärtklappning, magknip, illamående, rodnad och värmekänsla i huden, nästäppa/snuva, näsblödning, ögonrodnad.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

  Hyponatremi (låg natriumhalt i blodet).


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, viktökning, förvirrings­tillstånd, kramper, koma, yrsel, kräkningar, klåda, hudutslag, nässelutslag, muskelspasmer, trötthet, uppsvälldhet.


  Rodnad och värmekänsla i huden förekommer vanligen i ansiktet och är övergående.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Octostim ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Det aktiva innehållsämnet är desmopressinacetat 150 mikrogram/dos.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), citronsyramonohydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sprayflaska med manuell dospump.


  Förpackningstorlek:

  2,5 ml (ca 25 doser)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Ferring Läkemedel AB

  Box 4041

  203 11 Malmö

  040-691 69 00


  Tillverkare

  Ferring GmbH

  Wittland 11

  241 09 Kiel

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-06-23


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.