Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nutriflex® Lipid Peri Infusionsvätska, emulsion Trekammarpåse, 5x2500ml

Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad NuTRIflex Lipid peri är och vad det används för

  NuTRIflex Lipid peri innehåller aminosyror, elektrolyter och essentiella fettsyror, vilka är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Den innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.

  Du får NuTRIflex Lipid peri när du inte kan äta normalt. Det finns flera sådana tillstånd, t.ex. när du återhämtar dig efter en operation, skador eller brännskador, eller när födan inte kan absorberas från magen eller tarmen.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  NuTRIflex Lipid peri

  infusionsvätska, emulsion

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad NuTRIflex Lipid peri är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder NuTRIflex Lipid peri
  3. Hur du använder NuTRIflex Lipid peri
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur NuTRIflex Lipid peri ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad NuTRIflex Lipid peri är och vad det används för

  NuTRIflex Lipid peri innehåller aminosyror, elektrolyter och essentiella fettsyror, vilka är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Den innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.


  Du får NuTRIflex Lipid peri när du inte kan äta normalt. Det finns flera sådana tillstånd, t.ex. när du återhämtar dig efter en operation, skador eller brännskador, eller när födan inte kan absorberas från magen eller tarmen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder NuTRIflex Lipid peri

  Använd inte NuTRIflex Lipid peri

  • om du är allergisk mot ägg, jordnötter eller sojaböna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.


  Använd inte heller NuTRIflex Lipid peri om du lider av följande tillstånd:

  • livsfarliga cirkulationsproblem som kan förekomma vid medvetslöshet och chock

  • hjärtattack eller slaganfall

  • kraftig försvagad blodkoaguleringsförmåga (blödningsrisk)

  • blod- eller fettproppar i blodkärlen (emboli)

  • allvarlig leversvikt

  • försämrat gallflöde (intrahepatisk kolestas)

  • allvarlig njursvikt där dialysbehandlingsmöjligheter inte finns tillgängliga

  • störningar i kroppens saltnivå

  • vätskebrist eller överskott av vätska i kroppen

  • vätska i lungorna (lungödem)

  • allvarlig hjärtsvikt

  • vissa störningar i ämnesomsättningen, som t.ex.

   • för mycket fett (lipider) i blodet

   • medfödda störningar i ämnesomsättningen av aminosyror

   • onormalt hög blodsockerhalt som kräver behandling med mer än 6 enheter insulin/timme

   • störning i ämnesomsättningen vilket kan förekomma efter operationer eller skador

   • koma av okänd orsak

   • otillräcklig syretillförsel till vävnaderna

   • för hög syrehalt i blodet.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder NuTRIflex Lipid peri.


  Tala om för läkare:

  • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

  • om du har störningar i ämnesomsättningen såsom diabetes, onormala blodfettvärden och störningar i kroppens vätske- och saltbalans.


  När du får detta läkemedel, kommer du att noga övervakas för att upptäcka eventuella tidiga symtom på en allergisk reaktion (som t.ex. feber, darrning, utslag eller andnöd).


  Fortsatt övervakning och prover, så som olika blodprover kommer att utföras för att försäkra att din kropp använder de administrerade näringsämnena på rätt sätt.


  Sjukvårdpersonalen kan även vidta åtgärder för att försäkra att ditt vätske- och elektrolytbehov är tillfredsställt. Du kan även få andra näringslösningar, utöver NuTRIflex Lipid peri, för att fullständigt täcka ditt näringsbehov.

  Barn

  Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

  Andra läkemedel och NuTRIflex Lipid peri

  Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  NuTRIflex Lipid peri kan påverka eller påverkas av effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare om du använder något av följande:

  • insulin

  • heparin

  • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom warfarin eller andra kumarinderivat

  • läkemedel som ökar urinutsöndring (diuretika)

  • läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare)

  • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (angiotensin-II-receptor antagonist)

  • läkemedel som användas i samband med transplantationer så som cyklosporin och takrolimus

  • läkemedel mot inflammation (kortikosteroider)

  • hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotropt hormon (ACTH)).

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid och ges detta läkemedel har din läkare ansett det vara absolut nödvändigt för din återhämtning. Det saknas uppgifter om användning av NuTRIflex Lipid peri till gravida kvinnor.


  Amning rekommenderas inte för mödrar som får parenteral nutrition (näringslösning via dropp).

  Körförmåga och användning av maskiner

  NuTRIflex Lipid peri ges vanligen för sängliggande patienter på sjukhus eller klinik. Detta utesluter att patienten kör eller använder maskiner.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  3. Hur du använder NuTRIflex Lipid peri

  Detta läkemedel ges till dig som en infusion (dropp) i en ven, d.v.s. genom en liten slang direkt i en ven. Detta läkemedel ges genom infusion i en mindre (perifer) eller i en större (central) ven.


  Läkaren bestämmer hur mycket av detta läkemedel du behöver och hur lång tid du behöver behandlas.

  Användning för barn och ungdomar

  Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

  Om du har fått för stor mängd av NuTRIflex Lipid peri

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Om du får för mycket av detta läkemedel kan det leda till s.k. fettöverbelastningssyndrom (fat overload syndrome) med följande symtom:

  • överskott av vätska eller elektrolytstörningar

  • vätska i lungorna (lungödem)

  • förlust av aminosyror via urinen, med störningar i aminosyrabalansen som följd

  • kräkning, illamående

  • frossa

  • höga blodsockervärden

  • glukos i urinen

  • vätskebrist

  • blodet blir för koncentrerat (hyperosmolalitet)

  • försämrat medvetande eller medvetslöshet p.g.a. extrem hög blodsockerhalt

  • förstoring av levern (hepatomegali) med eller utan gulsot (ikterus)

  • förstoring av mjälte (splenomegali)

  • ansamling av fett i de inre organen

  • onormala leverfunktionsvärden

  • minskat antal röda blodkroppar (blodbrist, anemi)

  • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

  • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

  • ökad mängd omogna röda blodkroppar (retikulocytos)

  • sönderfall av blodkroppar (hemolys)

  • blödning eller benägenhet för blödningar

  • rubbningar i blodets levringsförmåga (såsom förändrad blödningstid, koagulationstid eller protrombintid o.s.v.)

  • feber

  • höga fettvärden i blodet

  • medvetslöshet.


  Om du upplever dessa symtom, ska infusionen avslutas omedelbart.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får något av följande symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare som slutar att ge dig detta läkemedel.


  Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

  allergiska reaktioner, t.ex. hudsymtom, andnöd, svullnad av läppar, mun och svalg, andningssvårigheter.


  Andra biverkningar är:


  Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 av 100 användare):

  • irritation eller inflammation av vener (flebit, tromboflebit)


  Mindre vanliga (förekommer hos 1 - 10 av 1000 användare):

  • illamående, kräkningar och aptitförlust


  Sällsynta (förekommer hos 1 - 10 av 10 000 användare):

  • ökad blodkoaguleringsförmåga

  • blåfärgning av huden

  • andnöd

  • huvudvärk

  • ansiktsrodnad, hettande

  • hudrodnad

  • svettning

  • frossa

  • känna sig kall

  • feber

  • dåsighet

  • smärta i bröstet, ryggen, skelettbenen eller korsryggen

  • minskning eller ökning av blodtrycket


  Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

  • onormalt höga blodfetter eller blodsockernivåer

  • höga nivåer av sura ämnen i blodet

  • överskott av fett kan leda till fettöverbelastningssyndrom (fat overload syndrome), se ”Om du har fått för stor mängd av NuTRIflex Lipid peri” i avsnitt 3. Symtomen försvinner vanligen när infusionen avslutas.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur NuTRIflex Lipid peri ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara påsarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

  Får ej frysas. Om förpackningen av misstag fryses, bör den kasseras.

  Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna i bruksfärdig lösning är:


  Från övre, vänstra kammaren (glukoslösning)

  i 1000 ml

  i 1250 ml

  i 1875 ml

  i 2500 ml

  Glukosmonohydrat

  motsvarande vattenfritt glukos

  70,4 g

  64,0 g

  88,0 g

  80,0 g

  132,0 g

  120,0 g

  176,0 g

  160,0 g

  Natriumdivätefosfatdihydrat

  0,936 g

  1,170 g

  1,755 g

  2,340 g

  Zinkacetatdihydrat

  5,30 mg

  6,625 mg

  9,938 mg

  13,250 mg


  Från övre, högra kammaren (fettemulsion)

  i 1000 ml

  i 1250 ml

  i 1875 ml

  i 2500 ml

  Sojaolja raffinerad

  20,0 g

  25,0 g

  37,5 g

  50,0 g

  Medellångkedjiga triglycerider

  20,0 g

  25,0 g

  37,5 g

  50,0 g


  Från nedre kammaren (aminosyraemulsion)

  i 1000 ml

  i 1250 ml

  i 1875 ml

  i 2500 ml

  Isoleucin

  1,87 g

  2,34 g

  3,51 g

  4,68 g

  Leucin

  2,50 g

  3,13 g

  4,70 g

  6,26 g

  Lysinhydroklorid

  motsvarande lysin

  2,27 g

  1,81 g

  2,84 g

  2,26 g

  4,26 g

  3,39 g

  5,68 g

  4,52 g

  Metionin

  1,57 g

  1,96 g

  2,94 g

  3,92 g

  Fenylalanin

  2,81 g

  3,51 g

  5,27 g

  7,02 g

  Treonin

  1,46 g

  1,82 g

  2,73 g

  3,64 g

  Tryptofan

  0,46 g

  0,57 g

  0,86 g

  1,14 g

  Valin

  2,08 g

  2,60 g

  3,90 g

  5,20 g

  Arginin

  2,16 g

  2,70 g

  4,05 g

  5,40 g

  Histidinhydrokloridmonohydrat

  motsvarande histidin

  1,35 g

  1,00 g

  1,69 g

  1,25 g

  2,54 g

  1,88 g

  3,38 g

  2,50 g

  Alanin

  3,88 g

  4,85 g

  7,28 g

  9,70 g

  Asparaginsyra

  1,20 g

  1,50 g

  2,25 g

  3,00 g

  Glutaminsyra

  2,80 g

  3,50 g

  5,25 g

  7,00 g

  Glycin

  1,32 g

  1,65 g

  2,48 g

  3,30 g

  Prolin

  2,72 g

  3,40 g

  5,10 g

  6,80 g

  Serin

  2,40 g

  3,00 g

  4,50 g

  6,00 g

  Natriumhydroxid

  0,640 g

  0,800 g

  1,200 g

  1,600 g

  Natriumklorid

  0,865 g

  1,081 g

  1,622 g

  2,162 g

  Natriumacetattrihydrat

  0,435 g

  0,544 g

  0,816 g

  1,088 g

  Kaliumacetat

  2,354 g

  2,943 g

  4,415 g

  5,886 g

  Magnesiumacetattetrahydrat

  0,515 g

  0,644 g

  0,966 g

  1,288 g

  Kalciumkloriddihydrat

  0,353 g

  0,441 g

  0,662 g

  0,882 g


  Elektrolyter (mmol)

  i 1000 ml

  i 1250 ml

  i 1875 ml

  i 2500 ml

  Natrium

  40

  50

  75

  100

  Kalium

  24

  30

  45

  60

  Magnesium

  2,4

  3,0

  4,5

  6,0

  Kalcium

  2,4

  3,0

  4,5

  6,0

  Zink

  0,024

  0,03

  0,045

  0,06

  Klorid

  38,4

  48

  72

  96

  Acetat

  32

  40

  60

  80

  Fosfat

  6

  7,5

  11,25

  15

  Aminosyrainnehåll (g)

  32 g

  40 g

  60 g

  80 g

  Kväveinnehåll

  4,6 g

  5,7 g

  8,6 g

  11,4 g

  Kolhydratinnehåll

  64 g

  80 g

  120 g

  160 g

  Lipidinnehåll

  40 g

  50 g

  75 g

  100 g

  Lipidenergi

  1590 kJ (380 kcal)

  1990 kJ (475 kcal)

  2985 kJ (715 kcal)

  3980 kJ (950 kcal)

  Kolhydratenergi

  1075 kJ (255 kcal)

  1340 kJ (320 kcal)

  2010 kJ (480 kcal)

  2680 kJ (640 kcal)

  Aminosyraenergi

  535 kJ (130 kcal)

  670 kJ (160 kcal)

  1005 kJ (240 kcal)

  1340 kJ (320 kcal)

  Icke-proteinenergi

  2665 kJ (635 kcal)

  3330 kJ (795 kcal)

  4995 kJ (1195 kcal)

  6660 kJ

  (1590 kcal)

  Energi totalt

  3200  kJ (765 kcal)

  4000 kJ (955 kcal)

  6000 kJ (1435 kcal)

  8000 kJ (1910 kcal)

  Osmolalitet

  950 mOsm/kg

  950 mOsm/kg

  950 mOsm/kg

  950 mOsm/kg

  Teoretisk osmolaritet

  840 mOsm/l

  840 mOsm/l

  840 mOsm/l

  840 mOsm/l

  pH

  5,0–6,0

  5,0–6,0

  5,0–6,0

  5,0–6,0


  Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat, ägglecitin, glycerol, natriumoleat, vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Färdigberedd produkt är en emulsion för infusion, d.v.s den ges genom en liten slang i en ven.


  NuTRIflex Lipid peri levereras i flexibla flerkammarpåsar som innehåller:

  • 1250 ml (500 ml aminosyralösning + 250 ml fettemulsion + 500 ml glukoslösning)

  • 1875 ml (750 ml aminosyralösning + 375 ml fettemulsion + 750 ml glukoslösning)

  • 2500 ml (1000 ml aminosyralösning + 500 ml fettemulsion + 1000 ml glukoslösning)


  Glukos- och aminosyralösningar är klara och färglösa eller svagt halmfärgade.

  Fettemulsion är mjölkvit.


  Flerkammarpåsen är förpackad i ett skyddande omslag. En syreabsorberare är placerad mellan påsen och omslaget.


  De två övre kamrarna kan kombineras med den nedre kammaren genom att bryta den mellanliggande förseglingen.


  De olika förpackningsstorlekarna levereras i kartonger med fem påsar.

  Förpackningsstorlekar: 5x1250 ml, 5x1875 ml och 5x2500 ml.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  B. Braun Melsungen AG
  Carl-Braun-Strasse 1,
  34212 Melsungen, Tyskland

  Postadress:
  34212 Melsungen, Tyskland


  Information lämnas av:

  B. Braun Medical AB
  Box 110
  18211 Danderyd


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen.

  Österrike

  NuTRIflex Lipid peri

  Tjeckien

  NuTRIflex Lipid peri

  Danmark

  NuTRIflex Lipid peri

  Finland

  NuTRIflex Lipid peri

  Frankrike

  Perinutriflex Lipide G64/N4,6/E

  Tyskland

  NuTRIflex Lipid peri

  Grekland

  NuTRIflex Lipid peri

  Ungern

  NuTRIflex Lipid peri

  Irland

  NuTRIflex Lipid peri

  Italien

  Nutriperi Lipid

  Lettland

  NuTRIflex Lipid peri

  Luxemburg

  NuTRIflex Lipid peri

  Malta

  NuTRIflex Lipid peri

  Nederländerna

  NuTRIflex Lipid peri

  Portugal

  NuTRIflex Lipid peri

  Slovakien

  NuTRIflex Lipid peri

  Spanien

  NuTRIflex Lipid peri

  Sverige

  NuTRIflex Lipid peri


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2013-11-04


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  NuTRIflex Lipid peri finns i förpackningar för engångsanvändning. Förpackning och oanvänd lösning måste kasseras efter användning.


  Återanslut ej en infusionspåse som är delvis tömd.


  Använd endast påsar som är oskadade och där aminosyra- och glukoslösningarna är klara, färglösa till halmfärgade. Använd inte påsar där innehållet är missfärgat eller emulsionen har separerat (oljedroppar) i lipidemulsionkammaren.


  Om filter används, måste de vara lipid-permeabla.


  Beredning av blandad lösning:

  Avlägsna påsen från det skyddande omslaget och fortsätt på följande sätt:

  • placera påsen på ett stabilt, jämnt underlag

  • blanda glukos med aminosyror genom att pressa den övre vänstra kammaren mot förseglingen och tillsätt sedan fettemulsionen genom att pressa den övre högra kammaren mot förseglingen

  • blanda påsarnas innehåll noggrant


  Emulsionen ska alltid värmas till rumstemperatur före infusion.


  Beredning av infusion:

  • vik påsen och häng upp den på infusionsställningen från kroken i mitten

  • avlägsna skyddet från utförsporten och starta infusionen normalt


  Blandningen är en mjölkvit, homogen olja-i-vatten emulsion.


  Hållbarhet efter att det skyddande omslaget avlägsnats och påsens innehåll blandats:

  Kemisk och fysikalisk stabilitet efter sammanblandning av innehållen har demonstrerats vid 2-8 ºC i 7 dagar och vid högst 25 ºC i 48 timmar.


  Hållbarhet efter tillsats av kompatibla tillsatser:

  Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart efter tillsatser är hållbarheten efter beredning och förvaringsförhållandena före användning på användarens ansvar.


  Emulsionen ska användas omedelbart efter att behållaren öppnats.


  NuTRIflex Lipid peri får inte användas som bärare av läkemedel eller blandas med andra infusionslösningar utan att först prova, eftersom det inte går att garantera adekvat hållbarhet för emulsionen. Information om kompatibilitet av olika tillsatser (som elektrolyter, spårelement, vitaminer) och hållbarhet för respektive blandningar kan begäras från tillverkaren.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.