Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Noxafil® Oral suspension 40mg/ml Glasflaska, 105ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Posakonazol Varunummer: 027795 Apotekets varuid: 7605
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Noxafil<superscript>®</superscript> är och vad det används för

  Noxafil innehåller en läkemedelssubstans som heter posakonazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för “antisvampläkemedel”. Det används för att förebygga eller behandla många olika svampinfektioner.

  Det här läkemedlet verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av vissa typer av svampar som kan orsaka infektioner.

  Noxafil kan användas hos vuxna för att behandla följande typer av svampinfektioner när andra antisvampläkemedel inte har fungerat eller du har fått sluta ta dem:

  Det här läkemedlet kan också användas för att förebygga svampinfektioner hos vuxna som löper stor risk att få en svampinfektion så som:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Noxafil®

  40 mg/ml oralsuspension
  posakonazol
  glukos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Noxafil® är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Noxafil
  3. Hur du tar Noxafil
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Noxafil® ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Noxafil® är och vad det används för

  Noxafil innehåller en läkemedelssubstans som heter posakonazol. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas för “antisvampläkemedel”. Det används för att förebygga eller behandla många olika svampinfektioner.


  Det här läkemedlet verkar genom att döda eller stoppa tillväxten av vissa typer av svampar som kan orsaka infektioner.


  Noxafil kan användas hos vuxna för att behandla följande typer av svampinfektioner när andra antisvampläkemedel inte har fungerat eller du har fått sluta ta dem:

  • infektioner, orsakade av svamp ur familjen Aspergillus, som inte har förbättrats vid behandling med antisvampläkemedlen amfotericin B eller itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel.

  • infektioner, orsakade av svamp ur familjen Fusarium, som inte har förbättrats vid behandling med amfotericin B eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med amfotericin B.

  • infektioner, orsakade av svamp som orsakar tillstånden kromoblastomykos och mycetom, vilka inte har förbättrats vid behandling med itrakonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med itrakonazol.

  • infektioner, orsakade av svamp som kallas Coccidioides, som inte har förbättrats vid behandling med ett eller flera av läkemedlen amfotericin B, itrakonazol eller flukonazol eller när det varit nödvändigt att avbryta behandlingen med dessa läkemedel.

  • infektioner, i munnen eller halsregionen (känt som "torsk") förorsakade av svampar som heter Candida, vilka inte behandlats tidigare.

  Det här läkemedlet kan också användas för att förebygga svampinfektioner hos vuxna som löper stor risk att få en svampinfektion så som:

  • patienter som har ett svagt immunsystem på grund av kemoterapi mot “akut myeloisk leukemi” (AML) eller “myelodysplastiska syndrom” (MDS)

  • patienter som använder höga doser av en behandling som hämmar immunförsvaret efter “hematopoetisk stamcellstransplantation” (HSCT).

  2. Vad du behöver veta innan du tar Noxafil

  Ta inte Noxafil:

  • om du är allergisk mot posakonazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du tar: terfanadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, kinidin, läkemedel som innehåller “ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin, eller en “statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin.


  Ta inte Noxafil om något av det ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Noxafil.


  Se avsnittet ”Andra läkemedel och Noxafil” nedan för mer information inklusive information om andra läkemedel som kan påverka Noxafil.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Noxafil om du:

  • har haft en allergisk reaktion mot något annat antisvampläkemedel så som ketokonazol, flukonazol, itrakonazol och vorikonazol.

  • har eller någonsin har haft leverbesvär. Du kan behöva ta blodprover medan du tar detta läkemedel.

  • utvecklar allvarlig diarré eller kräkningar, eftersom dessa tillstånd kan begränsa effekten av detta läkemedel.

  • har en onormal hjärtrytm, vid undersökning (EKG), som visar på ett besvär som kallas långt QTc-intervall.

  • har en svaghet i hjärtmuskeln eller hjärtsvikt.

  • har mycket långsamma hjärtslag.

  • har någon form av störning av hjärtrytmen.

  • har någon form av problem med blodnivåerna av kalium, magnesium eller kalcium.


  Om något av det ovan gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Noxafil.


  Om du utvecklar allvarlig diarré eller kräkningar (mår illa) när du tar Noxafil, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska genast eftersom detta kan hindra det från att fungera på rätt sätt. Se avsnitt 4 för mer information.

  Barn

  Noxafil ska inte ges till barn (17 år och yngre).

  Andra läkemedel och Noxafil®

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte Noxafil om du tar något av följande:

  • terfenadin (används för att behandla allergier)

  • astemizol (används för att behandla allergier)

  • cisaprid (används för att behandla magbesvär)

  • pimozid (används för att behandla symtom vid Tourettes syndrom)

  • halofantrin (används för att behandla malaria)

  • kinidin (används för att behandla onormal hjärtrytm)

  Noxafil kan öka mängden i blodet av dessa läkemedel vilket kan orsaka väldigt allvarliga störningar av din hjärtrytm:

  • läkemedel som innehåller “ergotalkaloider” som ergotamin eller dihydroergotamin vilka används för att behandla migrän. Noxafil kan öka mängden av dessa läkemedel i blodet vilket kan leda till kraftigt minskat blodflöde till dina fingrar eller tår och orsaka skador.

  • en “statin” så som simvastatin, atorvastatin eller lovastatin som används för behandling av högt kolesterol.

  Ta inte Noxafil om något av det ovan gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Andra läkemedel


  Se listan ovan på läkemedel som inte får användas medan du tar Noxafil. Förutom de läkemedel som nämns ovan finns det andra läkemedel som medför en risk för rytmproblem som kan bli större när de tas med Noxafil. Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar (receptbelagda eller receptfria).


  Vissa läkemedel kan öka risken för biverkningar av Noxafil genom att öka mängden Noxafil i blodet.


  Följande läkemedel kan minska effekten av Noxafil genom att minska mängden av Noxafil i blodet:


  • rifabutin och rifampicin (används för att behandla vissa infektioner). Om du redan behandlas med rifabutin måste dina blodvärden testas och vissa sannolika biverkningar av rifabutin övervakas.

  • vissa läkemedel som används för att behandla eller förebygga epileptiska anfall, inkluderande fenytoin, karbamazepin, fenobarbital eller primidon.

  • efavirenz och fosamprenavir som används för att behandla hiv-infektion.

  • läkemedel som används för att minska magsyra såsom cimetidin och ranitidin eller omeprazol och liknande läkemedel som kallas protonpumpshämmare.


  Noxafil kan möjligen öka risken för biverkningar av vissa andra läkemedel genom att öka mängden av dessa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel inkluderar:

  • vinkristin, vinblastin och andra “vincaalkaloider” (används för att behandla cancer)

  • ciklosporin (används under eller efter transplantationskirurgi)

  • takrolimus och sirolimus (används under eller efter transplantationskirurgi)

  • rifabutin (används för att behandla vissa infektioner)

  • läkemedel mot hiv som kallas proteashämmare (däribland lopinavir och atazanavir som ges med ritonavir)

  • midazolam, triazolam, alprazolam eller andra “benzodiazepiner” (används som lugnande medel eller muskelavslappnande medel)

  • diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin eller andra “kalciumantagonister” (används för att behandla högt blodtryck)

  • digoxin (används för att behandla hjärtsvikt)

  • glipizid eller andra “sulfonylurea” (används för att behandla högt blodsocker).


  Om något av det ovan gäller för dig (eller om du är osäker) tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Noxafil.

  Noxafil med mat och dryck

  För att förbättra upptaget av posakonazol ska det tas med eller omedelbart efter en måltid eller en näringsdryck när det är möjligt (se avsnitt 3 ”Hur du tar Noxafil”). Det finns ingen information om effekten av alkohol på posakonazol.

  Graviditet och amning

  Tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du kan vara gravid innan du börjar använda Noxafil. Ta inte Noxafil under graviditeten om inte din läkare säger till dig att göra det.


  Du ska använda effektiva preventivmedel medan du tar detta läkemedel om du är kvinna och kan bli gravid. Kontakta omedelbart din läkare om du blir gravid under behandlingen med Noxafil.


  Amma inte medan du behandlas med Noxafil, eftersom små mängder kan passera över i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Du kan känna dig yr, dåsig eller få dimsyn när du tar Noxafil, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om detta händer, kör inte bil eller använd inte maskiner och kontakta din läkare.

  Noxafil® innehåller glukos

  Noxafil innehåller ca 1,75 g glukos per 5 ml suspension. Du bör inte ta detta läkemedel om du har ett tillstånd som kallas glukos-galaktosmalabsorption och du bör ta hänsyn till denna glukosmängd om du av någon anledning måste kontrollera ditt sockerintag.


  3. Hur du tar Noxafil

  Byt inte mellan att ta Noxafil tabletter och Noxafil oral suspension utan att tala med läkare eller apotekspersonal, eftersom det kan leda till bristande effekt eller ökad risk för biverkningar.


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare kommer att följa effekten och ditt tillstånd och avgöra hur länge Noxafil måste ges och om några ändringar av din dagliga dos krävs.


  Tabellen nedan visar den rekommenderade dosen och behandlingslängden, dessa beror på vilken typ av infektion du har och kan bli individuellt anpassade för dig av din läkare. Ändra inte dosen eller behandlingsschemat själv innan du har rådfrågat din läkare.


  När det är möjligt ska du ta posakonazol under eller omedelbart efter mat eller en näringsdryck.


  Indikation

  Rekommenderad dos och behandlingslängd

  Behandling av motståndskraftiga svampinfektioner (invasivaspergillusinfektion, fusariusinfektion, kromoblastomykosinfektion/mycetom,

  coccidioidomykosinfektion)

  Den rekommenderade dosen är 200 mg (en 5 ml sked) som tas fyra gånger dagligen.

  Alternativt, om din läkare rekommenderar det, kan du ta 400 mg (två 5 ml skedar) två gånger dagligen under förutsättning att du kan ta båda doserna under eller efter en måltid eller en näringsdryck.

  Förstagångsbehandling av torsk

  Första behandlingsdagen ska du ta 200 mg (en 5 ml sked) en gång. Efter första dagen ska du ta 100 mg (2,5 ml) en gång dagligen.

  Förebyggande av allvarliga svampinfektioner

  Ta 200 mg (en 5 ml sked) tre gånger dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Noxafil

  Om du tror att du kan ha använt för mycket kontakta omedelbart läkare eller sjukvårdspersonal.

  Om du har glömt att ta Noxafil

  Om du har missat en dos, ta den så fort du kommer ihåg och fortsätt därefter som tidigare. Om det däremot nästan är tid för nästa dos, ska du ta din dos när det är dags. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Allvarliga biverkningar
  Tala genast med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva omedelbar medicinsk vård:

  • illamående eller kräkning (känsla av eller uttalade symtom), diarré

  • tecken på leverproblem - kännetecknas av gulfärgning av hud eller ögonvita, mörkfärgad urin eller blek avföring, sjukdomskänsla utan anledning, magproblem, minskad aptit eller onormal trötthet eller kraftlöshet, ökning av leverenzymer påvisade med blodprov

  • allergisk reaktion


  Andra biverkningar
  Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du upplever någon av följande biverkningar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • en förändring av saltnivåerna i blodet påvisade med blodprov - kännetecknas av att man kan känna sig förvirrad eller svag

  • en onormal känsla i huden, såsom domningar, pirrande, kliande, krypande, stickande eller brännande känsla

  • huvudvärk

  • låga kaliumnivåer - påvisade med blodprov

  • låga magnesiumnivåer – påvisade med blodprov

  • högt blodtryck

  • aptitlöshet, buksmärta eller orolig mage, väderspänning, muntorrhet, smakförändringar

  • halsbränna (en brännande känsla i bröstet som stiger i halsen)

  • lägre nivåer av “neutrofiler”, en typ av vita blodkroppar (neutropeni) - vilket kan öka risken för infektioner och kan påvisas i blodprov

  • feber

  • svaghet, yrsel, trötthet eller sömnighet

  • utslag

  • klåda

  • förstoppning

  • ändtarmsbesvär


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  • anemi - kännetecknas av huvudvärk, trötthet eller yrsel, andfåddhet eller blekhet och en låg nivå av hemoglobin påvisat i blodprov

  • låg nivå av blodplättar trombocytopeni påvisade i blodprov - vilket kan leda till blödning

  • låg nivå av “leukocyter” en typ av vita blodkroppar (leukopeni) påvisade med blodprov - vilket kan öka risken för infektioner

  • hög nivå av “eosinofiler”, en typ av vita blodkroppar eosinofili - vilket kan inträffa vid inflammation

  • inflammation av blodkärlen

  • problem med hjärtrytmen

  • anfall (kramper)

  • nervskada (neuropati)

  • oregelbundna hjärtslag, påvisade med EKG, hjärtklappning, långsamma eller snabba hjärtslag, högt eller lågt blodtryck

  • lågt blodtryck

  • bukspottkörtelinflammation (pankreatit) - vilket kan orsaka intensiv buksmärta

  • avbruten syretillförsel till mjälten (mjältinfarkt) – vilket kan orsaka intensiv buksmärta

  • allvarliga problem med njurarna - kännetecknas av ökad eller minskad urinmängd, missfärgad urin

  • höga blodnivåer av kreatinin - påvisade med blodprov

  • hosta, hicka

  • näsblod

  • svår skarp bröstsmärta vid inandning (pleuritisk smärta)

  • förstorade lymfkörtlar (lymfadenopati)

  • minskad känsel särskilt i huden

  • tremor

  • höga eller låga blodsockernivåer

  • dimsyn, ljuskänslighet

  • håravfall (alopeci)

  • munsår

  • skakningar, allmän sjukdomskänsla

  • smärta, ryggsmärta eller nacksmärta, smärta i armar eller ben

  • ansamling av vatten i kroppen (ödem)

  • menstruationsrubbningar (onormal blödning från vagina)

  • oförmåga att sova (sömnlöshet)

  • helt eller delvis oförmögen att tala

  • svullnad i munnen

  • onormala drömmar eller svårighet att sova

  • problem med koordination eller balans

  • inflammation i slemhinnorna

  • nästäppa

  • andningssvårigheter

  • obehagskänsla i bröstet

  • känsla av uppsvälldhet

  • milt till svårt illamående, kräkningar, kramper och diarré, vanligtvis orsakade av ett virus, buksmärta

  • rapningar

  • nervositetskänsla


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • lunginflammation - kännetecknas av känsla av andfåddhet och missfärgade slemmiga upphostningar

  • högt blodtryck i kärlen i lungorna (lunghypertoni) som kan skada lungor och hjärta allvarligt

  • problem med blodet såsom ovanlig blodlevring eller förlängd blödning

  • svåra allergiska reaktioner inklusive utspridda blåsutslag och hudfjällning

  • psykiska problem såsom att höra röster eller se saker som inte finns där

  • svimning

  • problem att tänka eller tala, ofrivilliga muskelryckningar, speciellt i händerna

  • slaganfall - kännetecknas av smärta, svaghet, domningar eller stickningar i extremiteter

  • en blind eller mörk fläck i synfältet

  • hjärtsvikt eller hjärtattack vilket kan leda till att hjärtat slutar att slå och död, rubbad hjärtrytm med plötsligt dödsfall

  • blodproppar i benen (djup ventrombos) - kännetecknas av intensiv smärta och svullnad av benet

  • blodproppar i lungorna (lungemboli) - kännetecknas av andfåddhet eller smärta när man andas

  • blödning i magen eller tarmen - kännetecknas av blodiga kräkningar eller blod i avföringen

  • blockering av tarmen (tarmobstruktion) särskilt i “ileum”, den nedersta delen av tunntarmen, Blockaden förhindrar innehållet i tarmen från att passera till tjocktarmen, vilket resulterar i uppblåst buk, kräkningar, svår förstoppning, aptitlöshet och kramper

  • “hemolytiskt uremiskt syndrom” med upplösning av röda blodkroppar (hemolys) - vilket kan hända med eller utan njursvikt

  • “pancytopeni” onormal brist av alla blodkroppar (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar) påvisade med blodprov

  • stora purpurfärgade missfärgningar av huden (trombotisk trombocytopen purpura)

  • svullnad av ansikte eller tunga

  • depression

  • dubbelseende

  • bröstsmärta

  • nedsatt binjurefunktion - detta kan orsaka svaghet, trötthet, aptitlöshet, missfärgning av huden

  • nedsatt funktion av hypofysen - detta kan leda till minskade blodnivåer av hormoner som påverkar funktionen av de manliga eller kvinnliga könskörtlarna

  • problem med hörseln


  Vissa patienter har också rapporterat att de känt sig förvirrade efter att de tagit Noxafil, frekvensen är okänd.


  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får någon av biverkningarna listade ovan.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Noxafil® ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Får ej frysas.


  Om du har läkemedel kvar i flaskan mer än fyra veckor efter att den först öppnades ska du inte använda detta läkemedel. Lämna tillbaka flaskan med eventuellt kvarvarande suspension till apoteket.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen i Noxafil är posakonazol. En milliliter oral suspension innehåller 40 milligram posakonazol.

  • Övriga innehållsämnen i suspensionen är polysorbat 80, simetikon, natriumbensoat (E211), natriumcitratdihydrat, citronsyramonohydrat, glycerol, xantangummi, flytande glukos, titandioxid (E171), artificiell körsbärssmak som innehåller bensylalkohol och propylenglykol och renat vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Noxafil är en vit, oral suspension med körsbärssmak på 105 ml förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska. En doseringssked medföljer varje flaska för att mäta upp 2,5 och 5 ml doser av den orala suspensionen.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


  Innehavare av godkännande för försäljning

  Merck Sharp & Dohme Ltd

  Hertford Road, Hoddesdon

  Hertfordshire EN11 9BU

  Storbritannien


  Tillverkare

  SP S.A.

  2, rue Louis Pasteur

  F-14200 Hérouville St Clair

  Frankrike


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:  België/Belgique/Belgien

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel : 0800 38 693 (+32 (0)2 776 62 11)

  dpoc_belux@merck.com

  Lietuva

  UAB Merck Sharp & Dohme

  Tel. + 370 5 278 02 47

  msd_lietuva@merck.com

  България

  Мерк Шарп и Доум България ЕООД

  Тел.: +359 2 819 3737

  info-msdbg@merck.com

  Luxembourg/Luxemburg

  MSD Belgium BVBA/SPRL

  Tél/Tel : +32 (0)2 776 62 11

  dpoc_belux@merck.com

  Česká republika

  Merck Sharp & Dohme s.r.o.

  Tel: +420 233 010 111

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Magyarország

  MSD Pharma Hungary Kft.

  Tel.: +36 1 888 5300

  hungary_msd@merck.com

  Danmark

  MSD Danmark ApS

  Tlf: + 45 44 82 4000

  dkmail@merck.com

  Malta

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Tel.: 8007 4433 (+356 99917558)

  malta_info@merck.com

  Deutschland

  MSD SHARP & DOHME GMBH

  Tel: 0800 673 673 673 (+ 49 (0) 89 4561 2612)

  e-mail@msd.de

  Nederland

  Merck Sharp & Dohme BV

  Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

  medicalinfo.nl@merck.com

  Eesti

  Merck Sharp & Dohme OÜ

  Tel.: + 372 6144 200

  msdeesti@merck.com

  Norge

  MSD (Norge) AS

  Tlf: +47 32 20 73 00

  msdnorge@msd.no

  Ελλάδα

  MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

  Τηλ: +30 210 98 97 300

  dpoc_greece@merck.com

  Österreich

  Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0) 1 26 044

  msd-medizin@merck.com

  España

  Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

  Tel: +34 91 321 06 00

  msd_info@merck.com

  Polska

  MSD Polska Sp. z o.o.

  Tel.: +48 22 549 51 00

  msdpolska@merck.com

  France

  MSD France

  Tél. +33 (0) 1 80 46 40 40

  Portugal

  Merck Sharp & Dohme, Lda

  Tel: +351 21 446 5700

  clic@merck.com

  Hrvatska

  Merck Sharp & Dohme d.o.o.

  Tel: + 385 1 6611 333

  croatia_info@merck.com

  România

  Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

  Tel.: + 40 21 529 2900

  msdromania@merck.com

  Ireland

  Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

  Tel: +353 (0)1 2998700

  medinfo_ireland@merck.com

  Slovenija

  Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

  Tel: +386 1 5204 201

  msd.slovenia@merck.com

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

  Tel: +421 2 58282010

  dpoc_czechslovak@merck.com

  Italia

  MSD Italia S.r.l.

  Tel: +39 06 361911

  medicalinformation.it@merck.com

  Suomi/Finland

  MSD Finland Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

  info@msd.fi

  Κύπρος

  Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

  Τηλ.: 800 00 673 (+357 22866700)

  cyprus_info@merck.com

  Sverige

  Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  Tel: +46 77 5700488

  medicinskinfo@merck.com

  Latvija

  SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

  Tel: + 371-67364224

  msd_lv@merck.com

  United Kingdom

  Merck Sharp & Dohme Limited

  Tel: +44 (0) 1992 467272

  medicalinformationuk@merck.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  08/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.