Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Norocarp vet Injektionsvätska, lösning 50mg/ml Injektionsflaska, 5x20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Carprofen Varunummer: 027647 Apotekets varuid: 22147
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Hund:För kontroll av postoperativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi (inkluderande intraokulärkirurgi).

  Katt: För kontroll av postoperativ smärta efter ovariehysterektomi och mjukdelskirurgi.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Norbrook Laboratories Limited

  Newry

  Co. Down

  Nordirland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Norocarp vet 50 mg/ml injektionsvätska, lösning till hund och katt

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En ml innehåller 50 mg carprofen. Innehåller även bensylalkohol och natriumformaldehydsulfoxylat (antioxidant) 2,5 mg/ml.

  4. INDIKATION(ER)

  Hund:För kontroll av postoperativ smärta och inflammation efter ortopedisk och mjukdelskirurgi (inkluderande intraokulärkirurgi).

  Katt: För kontroll av postoperativ smärta efter ovariehysterektomi och mjukdelskirurgi.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Skall ej ges efter kirurgi där avsevärd blodförlust konstaterats.

  Skall ej ges upprepade gånger till katt.

  Skall ej ges till katter yngre än 5 månader.

  Skall ej ges till hundar yngre än 10 veckor.


  Skall inte användas till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom eller gastrointestinala störningar, där det föreligger risk för gastrointestinala sår och blödningar, eller överkänslighet mot carprofen eller något annat NSAID eller mot något av hjälpämnena ingående i produkten. Som för andra NSAID föreligger en risk, om än sällsynt, för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.

  Se även avsnitt 12.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar för NSAID, som kräkningar, lös avföring/diarré, okult fekalt blod, aptitlöshet och letargi har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder som regel under första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandling upphör men i mycket sällsynta fall kan de vara allvarliga eller fatala.


  Om biverkningar uppstår skall behandling med produkten avbrytas och veterinär kontaktas.


  Som för andra NSAID föreligger i sällsynta fall risk för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.


  I sällsynta fall kan reaktion vid injektionsstället efter subkutaninjektion uppkomma.


  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund och katt

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Hund:

  Till hund är den rekommenderade dosen 4 mg/kg (1ml/12,5 kg) kroppsvikt, givet som intravenös eller subkutaninjektion, företrädesvis preoperativt, antingen i samband med premedicinering eller induktion av anestesi.

  Erfarenheter från kliniska prövningar indikerar att endast en engångsdos av carprofen är tillräcklig under de första 24 timmarna, men om ytterligare analgesi krävs inom de första 24 timmarna, kan en halv engångsdos ( 2 mg/kg ) av carprofen ges till hund.

  För att förlänga den analgetiska och antiinflammatoriska effekten efter operation kan parenteral behandling följas upp med carprofen tabletter med dosering 4 mg/kg/dag upp till 5 dagar.


  Katt

  Till katt är den rekommenderade dosen 4 mg/kg (0,24ml/3 kg) kroppsvikt, givet som engångsdos intravenöst, företrädesvis preoperativt i samband med start av anestesin.


  Precipitation kan ske vid låga temperaturer. Föra att lösa upp utfällningar; värm och skaka flaskan försiktigt.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Vid användning till katt, skall på grund av längre halveringstid och smalare terapeutiskt index, särskild försiktighet iakttagas för att inte överskrida rekommenderad dos. Användning av graderad 1 ml injektionsspruta rekommenderas för korrekt dosering.


  Vid preoperativ användning rekommenderas att ge produkten minst 30 minuter före anestesin.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 25 °C.

  Får ej frysas eller förvaras vid kylskåpstemperatur.

  Skyddas mot ljus.

  Används ej efter utgångsdatum angivet på kartong och etikett.

  Hållbarhet efter första brytning av flaskan: 28 dagar

  När flaskan öppnas för första gången, skall angivet hållbarhetsdatum för öppnad förpackning (se ovan) användas för att ange datum för när eventuellt kvarvarande innehåll i flaskan bör slängas. Datum för kassering skall skrivas på därför angiven plats på etiketten.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Särskilda varningar vid användning till djur

  Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid särskilt vid användning till katt.


  Användning till äldre hundar och katter kan medföra ökad risk. Om sådan användning ej kan undvikas, kan sådana djur kräva reduceraddosering och noggrann klinisk övervakning.

  Undvik behandling av dehydrerade, hypovolemiska eller hypotensiva djur, eftersom detta kan medföra en potentiell risk för ökad njurtoxicitet.


  NSAID kan orsaka inhibition av fagocytos och därför bör lämplig antibiotikaterapi övervägas vid behandling av inflammation där samtidig bakteriell infektion föreligger.

  Ge inte NSAID eller glukokortikosteroider samtidigt eller inom 24 timmar från administrering av produkten. Carprofen binds höggradigt till plasmaproteiner och kan konkurrera med andra substanser som höggradigt binds, vilket kan orsaka toxiska effekter.

  Samtidig behandling med potentiellt njurtoxiska medel bör undvikas.

  Det finns ingen specifik antidot för överdosering av carprofen utan allmänt understödjande terapi för överdos av NSAID bör praktiseras. I avsaknad av blandbarhetssstudier skall detta läkemedel inte blandas med andra produkter.


  Användning under dräktighet och laktation

  Säkerhet för användning av carprofen under dräktighet och laktation har ej fastställts.

  Skall ej användas till hund eller katt under dräktighet eller laktation.


  Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

  I syfte att undvika självinjektion och hudkontakt skall försiktighet iakttagas vid hantering av produkten. Vid hudkontakt , skölj omgående bort produkten. Tvätta händerna efter hantering.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Ej förbrukad produkt eller avfall skall slängas enligt gällande nationella bestämmelser.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  2014-11-07

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Produkten tillhandahålles i 20 ml flaskor i förpackningar: 1, 5, 6, 10 och 12

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Endast för behandling av djur.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.