Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Norfloxacin Krka Filmdragerad tablett 400mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Norfloxacin Varunummer: 060469 Apotekets varuid: 10816
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Norfloxacin Krka är och vad det används för

  Norfloxacin Krka används vid urinvägsinfektioner och infektioner i prostata. Norfloxacin Krka används även vid gonorré. Norfloxacin Krka används också förebyggande mot bakteriella enteriter (”turistdiarré”) till personer som har andra sjukdomar, vilka kan förvärras av tarmsjukdomar.

  Norfloxacin hindrar bakterierna från att dela sig genom att hämma det enzym (DNA-gyras), som är nödvändigt för bakteriernas delning. Bakterierna kan då inte föröka sig och kvarvarande bakterier dör snabbt.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Norfloxacin Krka

  400 mg filmdragerade tabletter
  norfloxacin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Norfloxacin Krka är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Norfloxacin Krka
  3. Hur du använder Norfloxacin Krka
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Norfloxacin Krka ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Norfloxacin Krka är och vad det används för

  Norfloxacin Krka används vid urinvägsinfektioner och infektioner i prostata. Norfloxacin Krka används även vid gonorré. Norfloxacin Krka används också förebyggande mot bakteriella enteriter (”turistdiarré”) till personer som har andra sjukdomar, vilka kan förvärras av tarmsjukdomar.


  Norfloxacin hindrar bakterierna från att dela sig genom att hämma det enzym (DNA-gyras), som är nödvändigt för bakteriernas delning. Bakterierna kan då inte föröka sig och kvarvarande bakterier dör snabbt.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Norfloxacin Krka

  Använd inte Norfloxacin Krka

  • om du är allergisk mot norfloxacin, något liknande läkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har fått seninflammation och/eller senbristning vid behandling med norfloxacin eller liknande preparat (så kallade kinoloner).

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Norfloxacin Krka:

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har benägenhet för kramper

  • om du har svår muskelsvaghet (Myasthenia gravis).


  Försiktighet bör iakttas under användning av denna typ av läkemedel om du är född med eller om någon i din familj har förlängning av QT-intervall, (detta syns på EKG elektronisk registrering av hjärtats arbete) har en rubbning i saltbalansen i blodet (speciellt låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet), har en mycket långsam hjärtrytm (kallat bradykardi), har ett svagt hjärta (hjärtsvikt), har tidigare haft hjärtattack (hjärtinfarkt), du är kvinna eller äldre, eller tar andra läkemedel som resulterar i onormala EKG förändringar (se avsnitt Andra läkemedel och Norfloxacin Krka).


  Om din syn blir sämre, eller om dina ögon påverkas på något annat sätt medan du tar Norfloxacin Krka, kontakta en ögonläkare omedelbart.


  Norfloxacin Krka bör inte ges till barn och ungdomar som fortfarande växer.

  Andra läkemedel och Norfloxacin Krka

  Norfloxacin Krka kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala därför alltid om för läkare eller farmaceut, om du använder, har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder:

  • vissa medel mot magsår (sukralfat)

  • vissa medel mot halsbränna (innehållande t ex kalcium, magnesium eller aluminium)

  • vissa medel mot järnbrist (vissa järntabletter)

  • kalcium, zink

  • vissa blodförtunnande medel (warfarin)

  • vissa medel mot HIV-infektion (didanosin)

  • vissa medel mot astma (teofyllin)

  • läkemedel som innehåller koffein

  • läkemedel som kan förändra din hjärtrytm:

   • läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)

   • tricykliska antidepressiva

   • vissa bakteriedödande medel (som tillhör gruppen makrolider)

   • viss antipsykotika

  Norfloxacin Krka med mat, dryck och alkohol

  Tabletten/tabletterna tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Undvik att ta tabletten/tabletterna tillsammans med mjölkprodukter.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Tala därför med läkare före användning av Norfloxacin Krka under graviditet.


  Det är okänt om Norfloxacin Krka passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det har i samband med Norfloxacin Krka-behandling noterats påverkan på reaktionsförmågan. Biverkningar som yrsel förekommer.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Norfloxacin Krka

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde än de som anges i denna bipacksedel.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Tabletten/tabletterna tas 1-2 timmar före eller efter måltid. Undvik att ta tabletten/tabletterna tillsammans med mjölkprodukter.


  Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Norfloxacin Krka-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka ett nytt utbrott av infektionen.

  Om du använt för stor mängd av Norfloxacin Krka

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Norfloxacin Krka

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Sluta att ta Norfloxacin Krka och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter


  Norfloxacin Krka kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. (Denna biverkan är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).)


  Vid långvarig eller svår diarré bör du också kontakta läkare.


  Andra biverkningar:

  Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående.


  Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudutslag, nässelfeber, klåda, diarré, kräkningar, magsmärtor, yrsel, huvudvärk, synrubbningar och hörselrubbningar.


  Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Känslighet för solljus, myrkrypningar (parestesi), tjocktarmsinflammation, inflammation i munslemhinnan, ledvärk (artralgi), allvarliga hudbiverkningar med slemhinne- och hudinflammation samt hög feber (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys), inflammation i senor som kan leda till senbristning.


  Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Minskat antal blodkroppar i blodet (vilket kan orsaka trötthet, blåmärken eller göra det lättare att få infektioner), ökat antal vita blodkroppar i blodet, överkänslighetsreaktioner, feber, förvirring, hallucinationer, kramper, påverkan på leverenzymer (ses med blodprov), leverinflammation, leverskada.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Onormalt snabb hjärtrytm, livshotande oregelbunden hjärtrytm, förändring av hjärtrytmen (kallat ”förlängning av QT-intervall”, detta syns på EKG, elektronisk registrering av hjärtats arbete), svampinfektion i munnen och underlivet.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Norfloxacin Krka ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är norfloxacinhydrat motsvarande norfloxacin 400 mg per tablett.

  • Övriga innehållsämnen är: Povidon, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, talk, titandioxid (E 171), propylenglykol.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, rund, aningen bikonvex filmdragerad tablett med rundade kanter och brytskåra på ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


  Förpackningsstorlekar:

  6, 10, 14, 20, 30, 50, 100 och 100x1 tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


  Tillverkare

  KRKA, d.d., Novo mesto, Smarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-05-12


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.