Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Norflex® Depottablett 100mg Blister, 60depottabletter

73:70
Tillfälligt slut
 • Webblager 0 st Slut i lager
Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Orfenadrin Varunummer: 533158 Apotekets varuid: 12414
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Norflex är och vad det används för

  Norflex verkar muskelavslappnande.

  Norflex används för att dämpa muskelsmärta i samband med muskelsträckningar, ryggskott, skelettskador och halsvred.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Norflex

  100 mg depottablett
  orfenadrincitrat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Norflex är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Norflex
  3. Hur du tar Norflex
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Norflex ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Norflex är och vad det används för

  Norflex verkar muskelavslappnande.

  Norflex används för att dämpa muskelsmärta i samband med muskelsträckningar, ryggskott, skelettskador och halsvred.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Norflex

  Ta inte Norflex

  • om du är allergisk mot orfenadrincitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du tar Norflex om du har någon av följande sjukdomar:

  - om du har hjärtklappning

  - om du har förstorad prostata

  - om du har grön starr (glaukom)

  Om du har en grund främre ögonkammare och trång kammarvinkel kan behandlingen utlösa attack av akut grön starr orsakad av pupillvidgning, men detta tillstånd är mycket ovanligt.

  Andra läkemedel och Norflex

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av Norflex kan påverka eller påverkas om andra läkemedel intas samtidigt, till exempel:

  • antihistaminer (läkemedel vid allergier)

  • spasmolytika (läkemedel mot vissa tarmproblem)

  • tricykliska antidepressiva medel (läkemedel mot depressioner)

  • MAO-hämmare (läkemedel mot depressioner och Parkinsons sjukdom)

  • fentiaziner (läkemedel mot psykiska sjukdomar)

  • dopaminerga antiparkinsonmedel inkluderande amantidin (läkemedel som används vid parkinssons sjukdom)

  • antiarytmiska medel som disopyramid (läkemedel vid oregelbunden hjärtrytm).

  • alkohol kan minska effekten av Norflex


  Norflex kan minska mag- tarmkanalens rörlighet och därigenom påverka upptaget av andra läkemedel som tas via munnen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Användning under graviditet och amning rekommenderas inte.


  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Norflex kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs t.ex vid bilkörning.

  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Norflex innehålle laktos

  Norflex innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du tar Norflex

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig.

  Vanlig dos för vuxna är 1 depottablett 2 gånger dagligen (morgon och kväll).

  Depottabletten ska sväljas hel. Får inte delas eller krossas.


  Om du upplever att effekten av Norflex är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonalen.

  Om du använt för stor mängd av Norflex

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Symtom på överdosering kan vara oro, förstorade pupiller, lågt blodtryck, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, kramper och försämrad andning.


  Om du har glömt att ta Norflex

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd depottablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Trötthet, yrsel, illamående, dimsyn och muntorrhet.

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Sinnesvillor (hallucinationer), förvirring, darrningar, svårigheter att ställa in ögat, hjärtklappning, förstoppning och svårigheter att urinera.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Norflex ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. Dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är orfenadrincitrat.

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, akacia, etylcellulosa, magnesiumstearat och kolloidal kiseldioxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  60 st depottabletter i blisterförpackning.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  tel: 08-630 19 00  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016–02–10


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.