Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Nobligan® Kapsel, hård 50mg Blister, 100kapslar

64:80

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Tramadol Varunummer: 559062 Apotekets varuid: 20169
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

  • Fri frakt
  • Enkla betalningar genom Klarna
  • Snabba leveranser
  • Om produkten

    1. Vad Nobligan är och vad det används för

    Tramadol – den aktiva substansen i Nobligan - är ett smärtstillande medel som tillhör den klass av opioider som verkar på det centrala nervsystemet. Tramadol verkar smärtstillande genom att påverka specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan.

    Nobligan används för att behandla måttlig till svår smärta.

  • Leveranssätt

    Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

    Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

    Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

    *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

  • Bipacksedeln
    Källa: Fass.se

    Bipacksedel: Information till användaren

    Nobligan

    50 mg kapslar, hårda
    Tramadolhydroklorid

    Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

    • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

    • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

    • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

    • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämnts i denna information (se avsnitt 4).

    I denna bipacksedel finner du information om:
    1. Vad Nobligan är och vad det används för
    2. Vad du behöver veta innan du använder Nobligan
    3. Hur du använder Nobligan
    4. Eventuella biverkningar
    5. Hur Nobligan ska förvaras
    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    1. Vad Nobligan är och vad det används för

    Tramadol – den aktiva substansen i Nobligan - är ett smärtstillande medel som tillhör den klass av opioider som verkar på det centrala nervsystemet. Tramadol verkar smärtstillande genom att påverka specifika nervceller i ryggmärgen och hjärnan.


    Nobligan används för att behandla måttlig till svår smärta.

    2. Vad du behöver veta innan du använder Nobligan

    Använd inte Nobligan

    • om du är allergisk mot tramadol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6);

    • vid akut förgiftning med alkohol, sömntabletter, smärtstillande medel eller psykofarmaka (läkemedel som påverkar sinnesstämning/humör och känsloliv);

    • om du samtidigt använder MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom) eller har tagit sådana läkemedel de senaste 14 dagarna innan behandling med Nobligan (se ”Andra läkemedel och Nobligan”);

    • om du lider av epilepsi som inte är väl kontrollerad med behandling;

    • som substitut vid drogavvänjning.

    Varningar och försiktighet

    Tala med läkare innan du tar Nobligan:

    • om du misstänker att du är beroende av andra smärtstillande medel (opioider);

    • om du lider av nedsatt medvetandegrad (om du känner dig omtöcknad);

    • om du befinner dig i chocktillstånd (kallsvettning kan vara ett tecken på detta);

    • om du har ökat tryck i huvudet (efter skall- eller hjärnskada);

    • om du har andningssvårigheter;

    • om du har benägenhet att få epileptiska anfall eller kramper;

    • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.


    Epileptiska anfall har förekommit hos patienter som tagit den rekommenderade dosen tramadol. Risken kan öka om dosen tramadol överskrider den rekommenderade övre dagsdosen (400 mg).


    Observera att Nobligan kan ge upphov till fysiskt och psykiskt beroende. Då Nobligan tas under en längre tid kan effekten minska och högre doser bli nödvändiga (toleransutveckling). Patienter med tendens till läkemedelsmissbruk eller med läkemedelsberoende bör endast behandlas med Nobligan under korta perioder och under strikt medicinsk övervakning.


    Informera din läkare om ett eller flera av dessa problem uppkommer under behandling med Nobligan eller om de drabbat dig tidigare.

    Andra läkemedel och Nobligan

    Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


    Nobligan ska inte tas tillsammans med MAO-hämmare (vissa läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom).


    Den smärtstillande effekten av Nobligan kan minska och verkningstiden kan förkortas, om du samtidigt tar andra läkemedel som innehåller:

    • karbamazepin (mot epilepsi);

    • ondansetron (mot illamående).

    Din läkare kan då behöva justera din dos.


    Risken för biverkningar ökar,

    • om du tar läkemedel som har en dämpande effekt på nervsystemet samtidigt som du tar Nobligan. Du kan då känna dig dåsig och svimfärdig. Tala i sådant fall med din läkare. Dessa läkemedel inkluderar lugnande medel, sömnmedel, andra smärtstillande medel som morfin och kodein (också som hostmedicin), och alkohol.

    • om du tar läkemedel som kan orsaka kramper (anfall), såsom vissa antidepressiva och antipsykotiska läkemedel. Risken för att få ett anfall kan öka om du samtidigt tar Nobligan. Din läkare talar om för dig om Nobligan är rätt för dig

    • om du tar vissa antidepressiva läkemedel. Nobligan kan påverka dessa läkemedel och du kan uppleva symtom som ofrivilliga, rytmiska sammandragningar av muskler, inklusive de muskler som kontrollerar ögats rörelser, oro, svår svettning, skakningar, överdrivna reflexer, ökad muskelspänning och kroppstemperatur över 38 °C.

    • om du tar antikoagulantia av kumarintyp (blodförtunnande läkemedel) t ex warfarin tillsammans med Nobligan. Dessa mediciners effekt på blodets koagulationsförmåga kan påverkas och blödning kan uppstå.

    Nobligan med mat och alkohol

    Drick inte alkohol under behandling med detta läkemedel eftersom alkohol kan förstärka effekten av Nobligan.

    Graviditet, amning och fertilitet

    Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


    Det finns väldigt lite information om säkerheten vid användning av Nobligan under graviditet. Långtidsbehandling under graviditet kan leda till tillvänjning hos det ofödda barnet vilket kan resultera i att barnet upplever utsättningssymptom efter födseln.


    Därför kommer din doktor, om du är gravid, endast förskriva Nobligan om det är absolut nödvändigt.


    Generellt rekommenderas inte användning av tramadol under amning. Små mängder tramadol utsöndras i modersmjölken. För en enda dos är det dock inte nödvändigt att avbryta amningen.


    Erfarenheter baserat från människa tyder inte på att tramadol påverkar kvinnlig eller manlig fertilitet.

    Körförmåga och användning av maskiner

    Nobligan kan ge upphov till dåsighet, yrsel och dimsyn och kan därför försämra din reaktionsförmåga. Kör inte bil eller andra fordon, använd inte elektriska verktyg eller maskiner om du känner att din reaktionsförmåga påverkas.


    Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför alltid all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


    3. Hur du använder Nobligan

    Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


    Dosen bör anpassas till hur svår smärta du har och din individuella smärtkänslighet. Vanligtvis bör du ta den lägsta dosen som ger smärtlindring. Du bör inte ta mer än 8 hårda kapslar (motsvarar 400 mg tramadolhydroklorid) per dag utan läkares ordination.


    Om läkare ej ordinerat något annat är rekommenderad dos:


    Vuxna och ungdomar från 12 års ålder:
    1 eller 2 hårda kapslar (motsvarar 50 eller 100 mg tramadolhydroklorid) 3-4 gånger dagligen.


    Barn
    Nobligan kapslar skall inte ges till barn under 12 år.


    Äldre personer
    För äldre personer (över 75 år) kan det ta längre tid för tramadol att försvinna ur kroppen. Om detta berör dig kan din läkare rekommendera dig att förlänga tiden mellan doserna.


    Lever- eller njursjukdom (insufficiens)/dialyspatienter

    Hos patienter med försämrad lever- och/eller njurfunktion kan utsöndringen av tramadol vara långsam. Om detta gäller dig kan läkaren ordinera ett förlängt doseringsintervall. Nobligan retard depottabletter rekommenderas inte till patienter med kraftigt försämrad lever- och/eller njurfunktion.


    Hur och när ska du ta Nobligan?
    För oral användning.


    Kapslarna skall sväljas hela, inte delas eller tuggas, tillsammans med tillräckligt med vätska.
    Du kan ta Nobligan både på fastande mage och i samband med måltid.


    Hur länge ska du ta Nobligan?
    Du ska inte ta Nobligan längre än nödvändigt. Om du behöver behandlas under en längre tid, kommer din läkare att med jämna mellanrum kontrollera om du ska fortsätta att ta Nobligan och i vilken dos.

    Din läkare kan bedöma att ett avbrott måste göras under en period för att sedan återuppta behandlingen.


    Om du upplever att effekten av Nobligan är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

    Om du använt för stor mängd av Nobligan

    Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


    Efter mycket höga doser kan pupillminskning, kräkningar, blodtrycksfall, hjärtklappning, kollaps, medvetanderubbning, koma (djup medvetslöshet), epileptiska anfall, andningssvårigheter och andningsstillestånd uppkomma. I dessa fall ska läkare omedelbart tillkallas!

    Om du har glömt att ta Nobligan

    Om du glömmer att ta kapslarna är det sannolikt att smärtan kommer tillbaka. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos utan fortsätt helt enkelt att ta kapslarna som tidigare.

    Om du slutar att använda Nobligan

    Om du avbryter eller avslutar behandlingen med Nobligan för tidigt är det sannolikt att smärtan kommer tillbaka. Kontakta din läkare om du önskar avbryta behandlingen p.g.a. oönskade effekter.


    Patienter, som under lång tid behandlats med Nobligan och som plötsligt avbrutit sin behandling kan drabbas av abstinenssymtom och uppleva att de inte mår bra. De kan känna oro, ångest, nervositet eller bli darriga. De kan vara hyperaktiva, drabbas av sömnsvårigheter eller mag- och tarmstörningar. Mycket sällan kan panikattacker, hallucinationer, ovanliga känsloförnimmelser som t ex klåda, stickningar, domningar och öronsusningar (tinnitus) förekomma. Ovanliga symtom från centrala nervsystemet har i mycket sällsynta fall observerats, som t ex psykisk förvirring, vanföreställning, förändring av den egna personlighetsuppfattningen (depersonalisering), förändring av verklighetsuppfattningen (derealisation) och förföljelsemani (paranoia). Om du skulle råka ut för någon av dessa följdverkningar, efter att du avslutat din behandling med Nobligan, skall du kontakta din läkare.


    Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

    4. Eventuella biverkningar

    Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


    Du bör omedelbart söka läkare om du får symtom som svullet ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller om du får nässelfeber tillsammans med andningssvårigheter.


    De vanligaste biverkningarna vid behandling med Nobligan är illamående och yrsel, vilka förekommer hos fler än 1 av 10 användare.


    Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

    • yrsel

    • illamående

    Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

    • huvudvärk, dåsighet

    • trötthet

    • förstoppning, muntorrhet, kräkningar

    • svettningar (hyperhidrosis)

    Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

    • effekter på hjärtat och blodcirkulationen (snabba starka hjärtslag, snabb puls, svimningskänsla eller kollaps). Dessa biverkningar förekommer företrädesvis hos patienter som hastigt reser eller sätter sig upp eller som är under fysisk ansträngning.

    • kväljningar, magbesvär (tryckkänsla i magen, uppsvälldhet), diarré

    • hudreaktioner (t ex klåda, utslag)

    Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

    • allergiska reaktioner (svårighet att andas, pipande ljud vid andning, svullnad av hud) och chock (plötslig cirkulationskollaps) har inträffat i mycket sällsynta fall

    • långsam puls

    • ökat blodtryck

    • onormala känsloförnimmelser (t ex klåda, stickningar, domningar), darrning, epileptiska anfall, muskelryckningar, okoordinerade rörelser, övergående medvetandeförlust (syncopé), talsvårigheter.

    • epileptiska anfall har förekommit huvudsakligen vid höga doser tramadol eller när tramadol tagits samtidigt med andra läkemedel som kan framkalla anfall.

    • aptitförändringar

    • hallucinationer, förvirring, sömnstörningar, delirium, ångest och mardrömmar

    • psykologiska besvär kan uppkomma vid behandling med Nobligan. Deras intensitet och natur varierar individuellt (beroende på patientens personlighet och behandlingstid). Besvären kan uppträda i form av humörsvängningar (mestadels höjd sinnesstämning, tillfälligtvis irriterad sinnesstämning), förändring i aktivitet (vanligtvis hämmad tillfälligtvis ökad) och minskad uppfattningsförmåga (förändringar i sinne och igenkännande, vilket kan leda till förändrade beslutsbeteenden).

    • läkemedelsberoende kan förekomma

    • dimsyn, pupillföminskning (miosis), pupillutvidgning (mydriasis)

    • långsam andning, andnöd (dyspné)

    • försämring av astma har rapporterats, det är dock inte klarlagt om detta orsakats av tramadol. Om den rekommenderade dosen väsentligt överskrids, eller om något läkemedel som sänker hjärnfunktionen tas samtidigt, kan andningshastigheten minska (andningsdepression).

    • muskelsvaghet

    • blåstömningsbesvär (svårigheter eller smärtsamt att kasta vatten), minskad urinmängd (dysuri)

    Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

    • förhöjda levervärden

    Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare

    • sänkning av blodsockernivå


    Rapportering av biverkningar

    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

    Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

    5. Hur Nobligan ska förvaras

    Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


    Används före utgångsdatumet som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Förvaras vid högst 25ºC.


    Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

    6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

    Innehållsdeklaration

    • Den aktiva substansen är: tramadolhydroklorid.

    • Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykollat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat; kapselhöljet innehåller gelatin, gul järnoxid (E172), titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat.

    Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

    Enfärgade (svagt gula) glansiga, avlånga kapslar. Nobligan hårda kapslar är förpackade i blister och tillhandahålls i kartonger om 20, 100 eller 250 hårda kapslar. Förpackningarna med 500 hårda kapslar endast för dosdispensering.
    Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

    Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

    Grünenthal GmbH, 52099 Aachen, Tyskland


    Informationslämnande företag
    Grunenthal Sweden AB
    Frösundavik allé 15
    169 70 Solna
    Sverige


    Denna bipacksedel ändrades senast

    2014-09-10


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.