Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Neupro® Depotplåster 4mg/24timmar Påse, 28x1plåster

Snabbfakta
Verksamt ämne: Rotigotin Varunummer: 055351 Apotekets varuid: 19407
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Neupro är och vad det används för

  Neupro innehåller den aktiva substansen rotigotin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas dopaminagonister. Dopaminagonister stimulerar en särskild typ av celler och binder till dopaminreceptorer i hjärnan.

  Neupro används för att behandla symtom vid Parkinsons sjukdom hos vuxna antingen ensamt eller i kombination med läkemedlet L-dopa.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Neupro

  4 mg/24 timmar Depotplåster
  Rotigotin
  natriummetabisulfit (E223)

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Neupro är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Neupro
  3. Hur du använder Neupro
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Neupro ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Neupro är och vad det används för

  Neupro innehåller den aktiva substansen rotigotin som tillhör en grupp av läkemedel som kallas dopaminagonister. Dopaminagonister stimulerar en särskild typ av celler och binder till dopaminreceptorer i hjärnan.


  Neupro används för att behandla symtom vid Parkinsons sjukdom hos vuxna antingen ensamt eller i kombination med läkemedlet L-dopa.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Neupro

  Använd inte Neupro

  • om du är allergisk mot rotigotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du behöver genomgå magnetisk resonanstomografi (metod för att visualisera inre organ och kroppsvävnader) eller elkonvertering (behandling av onormal hjärtrytm). Du måste ta bort Neupro-plåstret före sådana undersökningar. Du kan sätta på ett nytt plåster efter undersökningen.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Neupro.

  • Detta läkemedel kan påverka ditt blodtryck. Blodtrycket bör därför mätas regelbundet, särskilt i början av behandlingen.


  • Medvetslöshet kan inträffa. Detta kan hända särskilt när du börjar använda Neupro eller när dosen ökas. Tala om för din läkare om du har förlorat medvetandet eller känner dig yr.


  • Du bör låta undersöka dina ögon regelbundet under behandlingen med Neupro. Om du får problem med synen mellan undersökningarna bör du kontakta läkare omedelbart.


  • Om du har allvarliga problem med levern kan du behöva få en lägre dos. Kontakta omedelbart din läkare om dina leverproblem förvärras.


  • Om du får problem med dåsighet eller med att du plötsligt somnar, ska du kontakta din läkare (se också avsnitt 2. Körförmåga och användning av maskiner).


  • Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdare lägger märke till att du utvecklar en stark lust eller begär för att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig eller andra. Dessa beteenden kallas störd impulskontroll och kan omfatta spelberoende, tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt köpande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar och känslor. Din läkare kan behöva justera din dos eller avbryta behandlingen.


  • Neupro kan orsaka onormalt tänkande och beteende. Detta onormala tänkande och beteende kan bestå av ett eller flera olika symtom inklusive onormalt tänkande om verkligheten, vanföreställningar, hallucinationer (syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga), förvirring, desorientering, aggressivt beteende, agitation (rastlöshet) och delirium (svår förvirring). Om du upptäcker sådana effekter bör du kontakta läkare.

  • Neupro kan orsaka hudreaktioner, såsom rodnad och klåda. Dessa är vanligen lindriga och påverkar normalt bara det hudområde där plåstret har suttit. Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret. Om du får en hudreaktion som kvarstår i mer än några dagar, om en hudreaktion blir allvarlig eller om hudreaktionen breder ut sig utanför det område där plåstret suttit, ska du kontakta din läkare. Undvik att exponera hud som uppvisar någon typ av reaktion orsakad av Neupro för solljus och solarium. För att undvika hudreaktioner bör du sätta plåstret på olika ställen varje dag, och inte använda samma hudområde igen inom 14 dagar.

  Barn och ungdomar

  Neupro ska inte användas av barn eftersom dess säkerhet och effekt inte har fastställts hos barn.

  Andra läkemedel och Neupro

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Du bör inte ta följande läkemedel medan du använder Neupro, eftersom de kan minska effekten av Neupro: läkemedel mot psykos (används för att behandla vissa psykiska sjukdomar) eller metoklopramid (används för behandling av illamående och kräkningar).


  Om du samtidigt behandlas med Neupro och levodopa kan vissa biverkningar bli allvarligare, såsom syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer), ofrivilliga rörelser som har samband med Parkinsons sjukdom (dyskinesi) samt svullnad i ben och fötter.


  Fråga din läkare om det är säkert för dig att:

  • ta läkemedel som sänker blodtrycket. Neupro kan sänka blodtrycket när du ställer dig upp; denna effekt kan förvärras av läkemedel som används för att sänka blodtrycket.

  • ta lugnande medel (till exempel bensodiazepiner, läkemedel för behandling av psykiska störningar eller läkemedel mot depression) medan du använder Neupro.

  Neupro med mat, dryck och alkohol

  Eftersom rotigotin går in i blodet via huden, påverkar inte mat eller dryck sättet detta läkemedel fungerar. Du bör diskutera med din läkare om det är säkert för dig att dricka alkohol medan du använder Neupro.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Du bör inte använda Neupro under graviditet eftersom det inte är känt hur rotigotin påverkar graviditeten och det ofödda barnet. Amning rekommenderas inte under behandling med Neupro. Rotigotin kan gå över i bröstmjölken och påverka ditt barn och kan också minska mängden mjölk du producerar.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Neupro kan få dig att känna dig mycket dåsig och du kan plötsligt somna. Om du upplever något sådant, ska du inte köra bil eller utöva några aktiviteter, till exempel använda maskiner, som innebär att du riskerar att allvarligt skada dig själv eller andra.
  I enstaka fall har människor somnat under bilkörning och orsakat olyckor.

  Neupro innehåller natriummetabisulfit (E223)

  Natriummetabisulfit (E223) kan i sällsynta fall orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


  3. Hur du använder Neupro

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   

  För att uppnå korrekt dos finns det olika Neupro-plåster som frisläpper olika mängd av den aktiva substansen per dygn; 2 mg/24 timmar, 4 mg/24 timmar, 6 mg/24 timmar och 8 mg/24 timmar. För högre doser måste flera plåster sättas på samtidigt. En dos på 10 mg per dag kan till exempel uppnås genom ett plåster med 4 mg/24 timmar och ett plåster med 6 mg/24 timmar.  Patienter som inte tar L-dopa (tidigt stadium av Parkinsons sjukdom)
  Du kommer att börja med ett Neupro-plåster med 2 mg/24 timmar dagligen. Från och med andra veckan kommer den dagliga dosen att ökas med 2 mg varje vecka tills du uppnår korrekt underhållsdos. För de flesta patienter är rätt dos mellan 6 mg och 8 mg per dag (uppnås inom 3-4 veckor). Högsta dos är 8 mg per dag.


  Patienter som tar L-dopa (framskridet stadium av Parkinsons sjukdom)
  Du kommer att börja med ett Neupro-plåster med 4 mg/24 timmar dagligen. Från och med andra veckan kommer den dagliga dosen att ökas med 2 mg varje vecka tills du uppnår korrekt underhållsdos. För de flesta patienter är rätt dos mellan 8 mg och 12 mg per dag (uppnås inom 3-7 veckor). Högsta dos är 16 mg per dag.


  Läs avsnitt 3. Om du slutar att använda Neupro, om du måste sluta att använda detta läkemedel.


  Följ dessa anvisningar när du använder Neupro:


  Neupro används transdermalt som ett plåster som appliceras på huden.


  Du bör sätta ett Neupro-plåster på huden en gång om dagen. Plåstret bör sitta kvar i 24 timmar och sedan bytas mot ett nytt. Var noga med att ta bort det gamla plåstret innan du sätter på ett nytt; sätt det nya plåstret på ett nytt hudområde. Du bör byta plåster vid ungefär samma tid varje dag.
  Klipp inte plåstret i bitar.


  Här sätter du plåstret


  Placera den klibbiga sidan av plåstret på ren, torr och frisk hud på följande områden, som markeras med grått på bilden:

  • axlarna
  • överarmarna
  • magen
  • låren
  • höfterna
  • buksidorna (på sidan av kroppen mellan revbenen och höfterna).

  Var man kan sätta plåstret


  För att undvika hudirritation

  • Sätt plåstret på olika hudområden varje dag, t ex på höger sida av kroppen den ena dagen och på vänster sida nästa dag, på övre delen av kroppen den ena dagen och den nedre delen nästa dag.

  • Sätt inte plåstret på samma hudområde två gånger inom 14 dagar.

  • Placera inte plåstret på sprucken hud eller hud som är röd, irriterad eller skadad.

  Om du ändå får hudproblem av plåstret, se hur du ska göra i avsnitt 4. Eventuella biverkningar


  För att undvika att plåstret lossnar

  • Sätt inte plåstret på ett ställe där det kommer att gnidas mot åtsittande kläder

  • Använd inte kräm, olja, lotion, puder eller andra hudprodukter på det hudområde där du ska sätta plåstret eller i närheten av ett plåster som redan sitter på.

  • Om du måste sätta plåstret på ett hårbevuxet hudområde måste du raka hudområdet minst tre dagar innan du sätter plåstret där.

  Om plåstret lossnar, sätt på ett nytt plåster som får sitta kvar till dess att du byter plåster vid den vanliga tidpunkten.


  OBSERVERA!

  • Bad, dusch och motion bör inte påverka hur Neupro fungerar. Efter sådana aktiviteter bör du dock alltid kontrollera att plåstret inte har lossnat.

  • Du bör undvika extern värme (till exempel starkt solljus, bastu, varma bad, värmedynor eller varmvattenflaskor) på det område där plåstret sitter.

  • Om plåstret har irriterat huden, bör du hålla det hudområdet skyddat mot solljus, eftersom hudens färg annars kan komma att förändras.


  Så här använder du plåstret

  Varje plåster är förpackat i en dospåse. Du bör fästa Neupro-plåstret på huden så fort du har öppnat dospåsen och tagit av den inre skyddsfilmen.

  1.

  Öppna dospåsen så här: Fatta de båda sidorna av dospåsen. Dra isär folien och öppna dospåsen.

  Fatta båda sidorna av dospåsen
  Dra isär folien
  Öppna dospåsen

  2.

  Ta ut plåstret från dospåsen.

  Ta ut plåstret från dospåsen

  3.

  Den klibbiga sidan av plåstret är täckt med en genomskinlig skyddsfilm. Håll plåstret med båda händerna med skyddsfilmen mot dig.

  Hur man håller plåstret

  4.

  Vik plåstret på mitten så att den S-formade skåran i filmen öppnas.

  Vik plåstret på mitten

  5.

  Dra av ena sidan av skyddsfilmen. Vidrör inte den klibbiga sidan av plåstret med fingrarna.

  Dra av ena sidan av skyddspappret

  6.

  Håll i den del av plåstret där skyddsfilmen sitter kvar och placera den klibbiga sidan av plåstret mot huden. Pressa plåstrets klibbiga sida mot huden så att det fäster ordentligt.

  Placera den klibbiga sidan av plåstret mot huden

  7.

  Vik den andra halvan av plåstret bakåt och dra av den resterande skyddsfilmen.

   Dra av resterande skyddspapper

  8.

  Lägg handen på plåstret och pressa stadigt mot huden i 20 till 30 sekunder för att försäkra dig om att plåstret ligger an mot huden och att kanterna har fäst ordentligt.

  Pressa plåstret mot huden ordentligt

  Tvätta händerna med tvål och vatten omedelbart efter det att du har hanterat plåstret.


  Så här tar du bort plåstret

  Dra långsamt och försiktigt bort det använda plåstret.


  Använd vatten och en mild tvål till att tvätta bort häftmassa som sitter kvar på huden när du har tagit bort plåstret. Du kan också använda lite babyolja för att få bort häftmassa som inte går att tvätta bort.


  Använd inte alkohol eller lösningsmedel, som nagellacksborttagare, eftersom dessa kan irritera huden.


  Välj ett nytt hudområde för att applicera det nya plåstret och följ instruktionerna ovan.

  Om du har använt för stor mängd av Neupro

  Om du använder större doser av Neupro än vad din läkare har ordinerat, kan det leda till biverkningar som illamående, kräkningar, lågt blodtryck, hallucinationer (syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga), förvirring, extrem sömnighet, ofrivilliga rörelser och kramper.
  Om du har använt fler plåster än din läkare sagt att du ska använda, ska du omedelbart kontakta läkare eller sjukhus för rådgivning och följa deras råd om att ta bort plåster.

  Om du har glömt att byta plåster på den vanliga tidpunkten

  Om du har glömt att byta plåstret på den vanliga tidpunkten byt det så fort du kommer ihåg det: ta bort det gamla plåstret och sätt på ett nytt. Om du har glömt att sätta på ett nytt plåster sedan du har tagit bort det gamla, sätt på ett nytt plåster så fort du kommer ihåg det. I båda fallen ska du nästa dag byta plåster på den vanliga tidpunkten. Använd inte dubbel dos för att kompensera en glömd dos.

  Om du slutar att använda Neupro

  Sluta inte använda Neupro plötsligt utan att kontakta läkare. Om du plötsligt slutar kan du utveckla ett medicinskt tillstånd som kallas malignt neuroleptiskt syndrom vilket kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Symtomen innefattar akinesi (oförmåga att röra musklerna), styva muskler, feber, instabilt blodtryck, takykardi (ökad hjärtfrekvens), förvirring, nedsatt medvetandegrad (t ex koma).
  Den dagliga dosen av Neupro bör trappas ned stegvis

  • med 2 mg varannan dag - om du använder Neupro för Parkinsons sjukdom.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Du kan må illa och kräkas i början av behandlingen. Dessa biverkningar är vanligen lätta eller måttliga och varar bara en kort tid. Kontakta läkare om de varar lång tid eller om du är orolig för dem.


  Hudproblem orsakade av plåstret
  Du kan få hudreaktioner från plåstret såsom rodnad och klåda. Dessa är vanligen lätta eller måttliga och påverkar bara det hudområde där plåstret har suttit. Reaktionerna försvinner normalt efter några timmar när du avlägsnar plåstret.
  Om du får en hudreaktion som kvarstår i mer än några dagar, om en hudreaktion blir allvarlig eller om hudreaktionen breder ut sig utanför det område där plåstret suttit, ska du kontakta din läkare.


  Du kan uppleva följande biverkningar:

  Oförmåga att motstå en impuls att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

  • en stark impuls till överdrivet spelande trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller för din familj

  • förändrat eller ökat sexuellt intresse eller beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t ex en ökad sexualdrift

  • okontrollerbart och överdrivet behov av att köpa saker och spendera pengar

  • hetsätning (att äta stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger)

  Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden. Han/hon kommer att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


  Du kan uppleva att ansiktet, tungan och/eller läpparna svullnar upp. Om du får något av dessa symtom bör du kontakta din läkare.


  Om du använder Neupro mot Parkinsons sjukdom kan följande biverkningar uppträda:


  Mycket vanliga biverkningar; kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

  • dåsighet, yrsel, huvudvärk

  • illamående, kräkningar

  • hudirritationer under plåstret, som rodnad och klåda


  Vanliga biverkningar; kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

  • syn- och hörselupplevelser som inte är verkliga (hallucinationer)

  • svårighet att somna, sömnstörningar, svårighet att sova, mardrömmar, ovanliga drömmar

  • medvetslöshet, ofrivilliga rörelser relaterade till Parkinsons sjukdom (dyskinesi), yrsel vid resande från sittande eller liggande ställning på grund av blodtrycksfall

  • svindel (känsla av roterande rörelse)

  • hjärtklappning

  • lågt blodtryck när man reser sig, högt blodtryck

  • hicka

  • förstoppning, muntorrhet, halsbränna

  • rodnad, ökad svettning, klåda

  • svullnad i ben och fötter

  • svaghetskänsla, trötthetskänsla

  • falltendens

  • viktminskning

  • oförmåga att stå emot impulsen att utföra vissa aktiviteter som är skadliga inklusive överdrivet spelande, upprepade meningslösa handlingar, hetsätning, tvångsmässigt ätande och tvångsmässigt köpbeteende


  Mindre vanliga biverkningar; kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

  • allergiska reaktioner

  • plötsliga sömnattacker

  • paranoia (förföljelsemani)

  • desorientering

  • agitation (rastlöshet)

  • ökad könsdrift

  • förvirring

  • dimsyn

  • synrubbningar såsom att se färg- eller ljusfenomen

  • onormal hjärtrytm

  • sänkt blodtryck

  • magbesvär och magsmärta

  • allmän klåda, hudirritation

  • oförmåga att få eller behålla en erektion

  • förhöjda eller onormala värden i leverfunktionstest

  • viktökning

  • ökad hjärtfrekvens

  • förhöjda nivåer av kreatinfosfokinas (CPK) i blod hos japanska patienter (CPK är ett enzym som främst finns i skelettmuskulaturen). Det finns ingen tillgänglig information om andra patientgrupper.


  Sällsynta biverkningar; kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

  • psykotiska störningar

  • aggressivt beteende/aggression

  • ofrivilliga muskelspasmer (krampanfall)

  • hudutslag

  • irritation

  • vanföreställning

  • förvirringstillstånd (delirium)


  Ingen känd frekvens; kan inte beräknas från tillgängliga data

  • överdriven användning av Neupro (begär efter höga doser av dopaminerga läkemedel utöver den mängd läkemedel som behövs för att kontrollera de motoriska symtomen, så kallat dopaminergt dysregleringssyndrom)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Neupro ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
  Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.
  Förvaras vid högst 25 °C.


  Så här gör du med använda och oanvända plåster

  Använda plåster innehåller fortfarande aktiv substans, som kan vara skadlig för andra. Vik ihop det använda plåstret med den klibbiga sidan inåt. Lägg plåstret i dospåsen och kasta det. Se till att det slängda plåstret är utom räckhåll för barn.
  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är rotigotin.
   Varje plåster frisätter 4 mg rotigotin per 24 timmar. Varje plåster på 20 cm2 innehåller 9,0 mg rotigotin.

  • Övriga innehållsämnen är poly(dimetylsiloxan, trimetylsilylsilikat)-sampolymer, povidonK90, natriummetabisulfit (E223), askorbylpalmitat (E304) och DL-α-tokoferol (E307).
   Ytterskikt: Silikoniserat, aluminiserat, färgpigmentbestruket (titandioxid E171, pigment gul 95, pigment röd 166) polyesterfilmskikt med tryck (pigment röd 144, pigment gul 95, pigment svart 7).
   Skyddsfilm: Transparent fluoropolymerbelagd polyesterfilm.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Neupro är ett depotplåster. Det är tunt och består av tre skikt. Det är kvadratiskt med rundade hörn. Utsidan är beigefärgad och försedd med texten Neupro 4 mg/24 h.


  Neupro finns i följande förpackningsstorlekar:


  Kartonger med 7, 28, 30 eller 84 (multipack innehållande 2 förpackningar med 42) plåster, separat förpackade i dospåsar.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  UCB Manufacturing Ireland Ltd.
  Shannon, Industrial Estate,
  Co. Clare, Irland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  België/Belgique/Belgien
  UCB Pharma SA/NV
  Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

  Lietuva
  UCB Pharma Oy Finland
  Tel: + 358-10 234 6800 (Suomija)

  България
  Ю СИ БИ България ЕООД
  Teл.: + 359-(0) 2 962 30 49

  Luxembourg/Luxemburg
  UCB Pharma SA/NV
  Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

  Česká republika
  UCB s.r.o.
  Tel: + 420-221 773 411

  Magyarország
  UCB Magyarország Kft.
  Tel.: + 36-(1) 391 0060

  Danmark
  UCB Nordic A/S
  Tlf: + 45-32 46 24 00

  Malta
  Pharmasud Ltd.
  Tel: +356-21 37 64 36

  Deutschland
  UCB Pharma GmbH
  Tel: + 49-(0) 2173 48 48 48

  Nederland
  UCB Pharma B.V.
  Tel.: +31-(0)76-573 11 40

  Eesti
  UCB Pharma Oy Finland
  Tel: + 358-10 234 6800 (Soome)

  Norge
  UCB Nordic A/S
  Tlf: +45-32 46 24 00

  Ελλάδα
  UCB Α.Ε.
  Τηλ: +30-2109974000

  Österreich
  UCB Pharma GmbH
  Tel: + 43-(1) 291 80 00

  España
  UCB Pharma S.A.
  Tel: + 34-91 570 34 44

  Polska
  UCB Pharma Sp. z o.o.
  Tel.: + 48-22 696 99 20

  France
  UCB Pharma S.A.
  Tél: + 33-(0)1 47 29 44 35

  Portugal
  UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda
  Tel: + 351-21 302 5300

  Hrvatska

  Medis Adria d.o.o.

  Tel: +385-(0)1 230 34 46

  România
  UCB Pharma România S.R.L.

  Tel: + 40-21 300 29 04

  Ireland
  UCB (Pharma) Ireland Ltd.
  Tel: + 353-(0)1-46 37 395

  Slovenija
  Medis, d.o.o.
  Tel: + 386-1 589 69 00

  Ísland
  Vistor hf.
  Sími: +354-535 7000

  Slovenská republika
  UCB s.r.o., organizačná zložka

  Tel: + 421-(0) 2 5920 2020

  Italia
  UCB Pharma S.p.A.
  Tel: + 39-02 300 791

  Suomi/Finland
  UCB Pharma Oy Finland
  Puh/Tel: + 358-10 234 6800

  Κύπρος
  Lifepharma (Z.A.M.) Ltd
  Τηλ: + 357-22 34 74 40

  Sverige
  UCB Nordic A/S
  Tel: + 46-(0) 40 29 49 00

  Latvija
  UCB Pharma Oy Finland
  Tel: + 358-10 234 6800 (Somija)

  United Kingdom
  UCB Pharma Ltd.
  Tel : +44-(0)1753 534 655


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-22.


  Övriga informationskällor

  Yterligare information om detta läkemedel finns på europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.