Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mycamine Pulver till infusionsvätska, lösning 100mg Injektionsflaska, 1st

Snabbfakta
Verksamt ämne: Micafungin Varunummer: 158619 Apotekets varuid: 19184
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Mycamine är och vad det används för

  Mycamine innehåller den aktiva substansen micafungin. Mycamine är medicin mot svamp och används för behandling av infektioner som orsakas av svampceller. Mycamine används för att behandla svampinfektioner som orsakas av svamp- eller jästceller som heter Candida. Mycamine är effektivt för att behandla av systemiska svampinfektioner (svampinfektioner inne i kroppen). Mycamine fungerar så att det stör produktionen av en komponent i svampens cellvägg. En intakt cellvägg är nödvändig för att svampen ska kunna fortsätta att leva och växa. Dessa defekter i svampens cellvägg, gör det omöjligt för svampen att leva och växa.

  Din läkare har förskrivit Mycamine av något av följande skäl, när det inte finns något annat lämpligt medel mot svamp tillgängligt (se avsnitt 2):

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Mycamine

  50 mg och 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mycamine är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Mycamine
  3. Hur du använder Mycamine
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mycamine ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mycamine är och vad det används för

  Mycamine innehåller den aktiva substansen micafungin. Mycamine är medicin mot svamp och används för behandling av infektioner som orsakas av svampceller. Mycamine används för att behandla svampinfektioner som orsakas av svamp- eller jästceller som heter Candida. Mycamine är effektivt för att behandla av systemiska svampinfektioner (svampinfektioner inne i kroppen). Mycamine fungerar så att det stör produktionen av en komponent i svampens cellvägg. En intakt cellvägg är nödvändig för att svampen ska kunna fortsätta att leva och växa. Dessa defekter i svampens cellvägg, gör det omöjligt för svampen att leva och växa.


  Din läkare har förskrivit Mycamine av något av följande skäl, när det inte finns något annat lämpligt medel mot svamp tillgängligt (se avsnitt 2):

  • För att behandla vuxna, ungdomar och barn som har en svår svampinfektion som kallas invasiv candidiasis (svampinfektion inne i kroppen).

  • För att behandla vuxna och ungdomar ≥ 16 år som har en svampinfektion i matstrupen (esofagus) där tillförsel av läkemedlet via en ven (intravenös behandling) är lämpligt.

  • För att behandla vuxna, ungdomar och barn som löper risk att utveckla en Candida-svampinfektion som kan tränga in i kroppen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Mycamine

  Använd inte Mycamine

  • om du är allergisk mot micafungin, andra echinocandiner (Ecalta eller Cancidas) eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet


  Hos råttor orsakade långtidsbehandling med micafungin leverskada och efterföljande levertumörer. Den potentiella risken för människa att utveckla levertumörer är inte känd, och din läkare kommer att göra en nytta/risk-bedömning av Mycaminebehandlingen innan ditt läkemedel sätts in. Tala om för din läkare om du har allvarliga leverproblem (t.ex. leversvikt eller hepatit) eller om du tidigare har haft onormala leverfunktionstester. Under behandlingen kommer din leverfunktion att övervakas mer noggrant.


  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mycamine

  • om du har hemolytisk anemi (blodbrist p.g.a. nedbrytning av röda blodkroppar) eller hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar).

  • om du har njurbesvär (t.ex. njursvikt och onormala njurfunktionsvärden). Om detta inträffar kan din läkare komma att övervaka din njurfunktion mer noggrant.

  Andra läkemedel och Mycamine

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Det är särskilt viktigt att informera din läkare om du använder amfotericin B-desoxikolat eller itrakonazol (svampdödande antibiotika), sirolimus (ett immunhämmande läkemedel) eller nifedipin (en kalciumantagonist). Din läkare kan besluta att justera dosen av dessa läkemedel.

  Mycamine med mat och dryck

  I och med att Mycamine ges intravenöst (in i en ven), krävs inga särskilda åtgärder beträffande mat och dryck.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Mycamine bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Om du tar Mycamine, bör du inte amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det finns ingen information om att Mycamine skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Informera din läkare om du upplever några effekter som kan leda till problem med att köra eller använda maskiner.


  3. Hur du använder Mycamine

  Mycamine måste beredas och ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal. Mycamine ges en gång dagligen genom långsam intravenös (in i en ven) infusion. Din läkare kommer att bestämma hur mycket Mycamine du ska få varje dag.


  Användning till vuxna, ungdomar ≥ 16 år samt äldre

  • Vanlig dos för behandling av invasiv Candida-infektion är 100 mg per dag för patienter som väger 40 kg eller mer och 2 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

  • Dosen för att behandla en Candida-infektion i matstrupen är 150 mg för patienter som väger mer än 40 kg och 3 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

  • Vanlig dos för att förhindra uppkomst av Candida-infektioner är 50 mg per dag för patienter som väger mer än 40 kg och 1 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.


  Användning till barn > 4 månader och ungdomar < 16 år

  • Vanlig dos för behandling av invasiv Candida-infektion är 100 mg per dag för patienter som väger 40 kg eller mer och 2 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.

  • Vanlig dos för att förhindra uppkomst av Candida-infektioner är 50 mg per dag för patienter som väger mer än 40 kg och 1 mg/kg per dag för patienter som väger 40 kg eller mindre.  Användning till barn och nyfödda < 4 månader

  • Den normala dosen för behandling av invasiv Candida-infektion är 4-10 mg/kg per dag

  • Den normala dosen för att förhindra uppkomst av Candida-infektioner är 2 mg/kg per dag.

  Om du har fått för stor mängd Mycamine

  Din läkare övervakar ditt tillstånd och hur du reagerar på behandlingen för att bestämma vilken dos Mycamine du behöver. Om du trots detta är orolig för att du kan ha fått för mycket Mycamine, tala omedelbart med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.

  Om du har glömt att ta en dos av Mycamine

  Din läkare övervakar ditt tillstånd och hur du reagerar på behandlingen för att bestämma vilken dos av Mycamine du behöver. Om du trots detta är orolig för att du kan ha glömt att ta en dos av Mycamine, tala omedelbart med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får ett allergiskt anfall eller en allvarlig hudreaktion (t.ex. blåsor och fjällning av huden), måste du omedelbart informera din läkare eller sjuksköterska.


  Mycamine kan orsaka följande andra biverkningar:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • onormala blodvärden (minskat antal vita blodkroppar [leukopeni; neutropeni]); minskat antal röda blodkroppar (anemi)

  • minskad kaliumhalt i blodet (hypokalemi); minskad magnesiumhalt i blodet (hypomagnesemi); minskad kalciumhalt i blodet (hypokalcemi)

  • huvudvärk

  • inflammation i venernas kärlvägg (vid injektionsstället)

  • illamående; kräkningar; diarré; buksmärta

  • onormala leverfunktionstester (ökat antal alkaliska fosfataser; förhöjt ASAT, förhöjt ALAT)

  • ökning av gallpigment i blodet (hyperbilirubinemi)

  • hudutslag

  • feber

  • stelhet (med frossa)


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100)

  • onormala blodvärden (minskat antal blodkroppar [pancytopeni]); minskat antal blodplättar (trombocytopeni); ökning i vissa typer av vita blodkroppar; så kallade eosinofiler; minskad albuminhalt i blodet (hypoalbuminemi)

  • överkänslighet

  • ökad svettning

  • minskad natriumhalt i blodet (hyponatremi); ökad kaliumhalt i blodet (hyperkalemi); minskad halt fosfataser i blodet (hypofosfatemi); anorexi (ätstörningar)

  • sömnlöshet (sömnsvårigheter); ångest; förvirring

  • dåsighet (somnolens); darrningar; yrsel; smakstörningar

  • ökad puls; starkare hjärtslag; oregelbundna hjärtslag

  • högt eller lågt blodtryck; hudrodnad

  • andnöd

  • matsmältningsbesvär; förstoppning

  • leversvikt; förhöjda leverenzymer (gamma-glutamyltransferas); gulsot (gulfärgad hud eller gulfärgade ögonvitor på grund av besvär med levern eller blodet); minskad mängd galla i tarmarna (kolestas); förstorad lever; leverinflammation

  • kliande utslag (urtikaria); klåda; hudrodnad (erytem)

  • onormala njurfunktionsvärden (ökat blodkreatinin; ökad halt urea i blodet); förvärrad njursvikt

  • ökad halt av ett enzym som kallas laktatdehydrogenas

  • blodkoagulation i vener vid injektionsstället; inflammation vid injektionsstället; smärta vid injektionsstället; vätskeansamling i kroppen


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  • anemi (blodbrist) på grund av nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi); nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys)


  Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  • störning i blodets levringsförmåga

  • chock

  • levercellskada inklusive dödsfall

  • svåra hudreaktioner (t.ex. blåsbildning och att huden fjällar)

  • njurproblem; akut njursvikt


  Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

  Följande reaktioner har oftare rapporterats för barn än för vuxna:

  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

  • ökad puls (takykardi)

  • högt eller lågt blodtryck

  • förhöjd halt gallpigment i blodet (hyperbilirubinemi); förstorad lever

  • akut njursvikt; förhöjd halt urea i blodet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Mycamine ska förvaras

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före det utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Oöppnad injektionsflaska kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Det beredda koncentratet och den utspädda infusionsvätskan ska användas omedelbart, eftersom den inte innehåller några konserveringsmedel som förhindrar bakteriell kontamination. Endast utbildad sjukvårdspersonal som har läst hela bruksanvisningen ordentligt kan iordningställa detta läkemedel före användning.


  Använd inte den utspädda infusionsvätskan om den är grumlig eller om det finns fällning.


  För att skydda infusionsflaskan/-påsen, som innehåller den utspädda infusionsvätskan, för ljus ska den stoppas in i en stängningsbar ogenomskinlig påse.


  Injektionsflaskorna är endast för engångsbruk. Kassera därför oanvänt, upplöst koncentrat omedelbart.


  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är micafunginnatrium.

   1 injektionsflaska innehåller 50 mg eller 100 mg micafungin (som natriumsalt).

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, vattenfri citronsyra och natriumhydroxid.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mycamine 50 mg eller 100 mg pulver till infusionsvätska, lösning är ett vitt, kompakt, frystorkat pulver.


  Mycamine levereras i kartonger innehållande 1 injektionsflaska.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Astellas Pharma Europe B.V.

  Sylviusweg 62

  2333 BE Leiden

  Nederländerna


  Tillverkare

  Astellas Ireland Co., Ltd.

  Killorglin, County Kerry

  Irland


  YKontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:  België/Belgique/Belgien

  Astellas Pharma B.V. Branch

  Tél/Tel: +32 (0)2 5580710


  Lietuva

  Algol Pharma UAB


  Tel: +370 37 408 681


  България

  Астелас Фарма ЕООД

  Teл.: +359 2 862 53 72


  Luxembourg/Luxemburg

  Astellas Pharma B.V. Branch

  Belgique/Belgien

  Tél/Tel: +32 (0)2 5580710


  Česká republika

  Astellas Pharma s.r.o.

  Tel: +420 236 080300


  Magyarország

  Astellas Pharma Kft.

  Tel.: +36 (06)1 3614673


  Danmark

  Astellas Pharma a/s

  Tlf: +45 4343 0355


  Malta

  E.J. Busuttil Ltd.

  Tel: +356 21 447184


  Deutschland

  Astellas Pharma GmbH

  Tel: +49 (0)89 454401


  Nederland

  Astellas Pharma B.V.

  Tel: +31 (0)71 5455745


  Eesti

  Algol Pharma OÜ

  Tel: +372 6 056 014


  Norge

  Astellas Pharma

  Tlf: +47 6676 4600


  Ελλάδα

  Astellas Pharmaceuticals AEBE

  Tηλ: +30 210 8189900


  Österreich

  Astellas Pharma Ges.m.b.H.

  Tel: +43 (0)1 8772668


  España

  Astellas Pharma S.A.

  Tel: +34 91 4952700


  Polska

  Astellas Pharma Sp.z o.o.

  Tel.: +48 (0) 225451 111


  France

  Astellas Pharma S.A.S.

  Tél: +33 (0)1 55917500


  Portugal

  Astellas Farma, Lda.

  Tel: +351 21 4401320


  Hrvatska

  Astellas d.o.o.

  Tel: +385 1 670 01 02

  România

  S.C.Astellas Pharma SRL

  Tel: +40 (0)21 361 04 95/96/92


  Ireland

  Astellas Pharma Co. Ltd.

  Tel: +353 (0)1 4671555


  Slovenija

  Astellas Pharma Europe B.V.

  Nizozemska

  Tel: +31 (0)71 5455745


  Ísland

  Vistor hf.

  Tel: +354 535 7000


  Slovenská republika

  Astellas Pharma s.r.o., organizačná zložka

  Tel: +421 2 4444 2157


  Italia

  Astellas Pharma S.p.A.

  Tel: +39 (0)2 921381


  Suomi/Finland

  Astellas Pharma

  Puh/Tel: +358 (0)9 85606000


  Κύπρος

  Astellas Pharmaceuticals AEBE

  Ελλάδα

  Tηλ: +30 210 8189900


  Sverige

  Astellas Pharma AB

  Tel: +46 (0)40-650 15 00


  Latvija

  Algol Pharma SIA

  Tel: +371 67 619365


  United Kingdom

  Astellas Pharma Ltd.

  Tel: +44 (0) 203 3798700  Denna bipacksedel ändrades senast

  06/2016


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.