Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Moxonidin STADA Filmdragerad tablett 0,2mg Tryckförpackning 100tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Moxonidin Varunummer: 024269 Apotekets varuid: 23961
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Moxonidin STADA är och vad det används för

  Moxonidin Stada är ett blodtryckssänkande medel. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas imidazolin-receptoragonister. Det binder till vissa receptorer i hjärnan och minskar därigenom aktiviteten hos de nerver som reglerar blodtrycket.

  Moxonidin Stada används för:

  Moxonidin som finns i Moxonidin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Moxonidin STADA

  0,2 mg och 0,4 mg filmdragerade tabletter
  moxonidin
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal .

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Moxonidin STADA är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Moxonidin STADA
  3. Hur du använder Moxonidin STADA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Moxonidin STADA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Moxonidin STADA är och vad det används för

  Moxonidin Stada är ett blodtryckssänkande medel. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas imidazolin-receptoragonister. Det binder till vissa receptorer i hjärnan och minskar därigenom aktiviteten hos de nerver som reglerar blodtrycket.


  Moxonidin Stada används för:

  • behandling av högt blodtryck (mild till måttligt förhöjt blodtryck).


  Moxonidin som finns i Moxonidin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Moxonidin STADA

  Använd inte Moxonidin STADA

  • om du är allergisk mot moxonidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du lider av någon av de medicinska tillstånd och sjukdomar som anges nedan:

   • sjukdomar i hjärtats retledningssystem:

    • sjuka sinus-syndromet (en hjärtsjukdom som resulterar i onormal eller oregelbundna hjärtslag)

    • AV-block grad II (vilket karakteriseras av förändrat elektrokardiogram (EKG)) mönster och kan resultera i fullständigt hjärtstopp

    • AV-block grad III, även kallad fullständigt hjärtstopp (vilket karakteriseras av förändrat EKG mönster, minskad hjärtrytm, lågt blodtryck och dålig blodcirkulation)

   • långsam hjärtrytm (bradykardi), d.v.s. färre än 50 slag/minut vid vila

   • hjärtsvikt (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Moxonidin Stada.


  Tala om för din läkare om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar:

  • AV-block grad I (en störning i hjärtats retledningssystem vilken karakteriseras av förändrat elektrokardiogram (EKG))

  • allvarlig kranskärlssjukdom (en sjukdom karaktäriserad av minskad blodförsörjning till hjärtat, vilket kan leda till en hjärtattack)

  • instabil angina pectoris (kärlkramp, bröstsmärta)

  • måttlig hjärtsvikt (ett tillstånd där hjärtat inte arbetar som det ska, men där du mår bra vid vila och vid lätt ansträngning)


  Om dina njurar inte fungerar bra (din läkare kommer att mäta detta) kan effekten av Moxonidin Stada vara alltför stark. Detta är mer sannolikt att ske i början av behandlingen. Din läkare kommer därför att justera din dos mer noggrant.

  Barn och ungdomar

  Moxonidin Stada bör inte ges till barn och ungdomar under 16 år. Erfarenhet av användning av moxonidin i denna åldersgrupp är begränsad.

  Andra läkemedel och Moxonidin STADA

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Ta inte Moxonidin Stada tillsammans med tricykliska antidepressiva läkemedel (läkemedel som används för att behandla depression).


  Användning av andra mediciner för att sänka blodtrycket (blodtryckssänkande läkemedel) ökar effekten av moxonidin.


  Om du använder Moxonidin Stada tillsammans med en beta-blockare (läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsvikt) och behandlingen måste avslutas, ska du först sluta ta beta-blockaren för att undvika en plötslig höjning av blodtrycket. Efter några dagar kan du sedan sluta ta Moxonidin Stada.


  Moxonidin Stada kan öka effekten av tricykliska antidepressiva medel, lungnande medel, alkohol och sömnmedel. Den avtrubbande effekten av bensodiazepiner (sömnmedel och lugnande medel) kan ökas om du tar moxonidin samtidigt. Speciellt om du tar Moxonidin Stada tillsammans med lorazepam (som tillhör gruppen bensodiazepiner) kan det något minska din förmåga att utföra mentala (kognitiva) uppgifter.


  Om du tar Moxonidin Stada tillsammans med läkemedel som utsöndras via njurarna kan de påverka varandras effekt.

  Tolazolin (ett läkemedel som används för att vidga blodkärlen ) kan minska effekten av moxonidin.

  Moxonidin STADA med mat, dryck och alkohol

  Intag av mat påverkar inte effekten av moxonidin.


  Undvik bruk av alkohol under behandlingen.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Du bör inte använda Moxonidin Stada om du är gravid, om det inte är helt nödvändigt. Det är inte känt om moxonidin kan skada ditt ofödda barn.


  Amning

  Moxonidin utsöndras i bröstmjölk. Därför bör du inte använda Moxonidin Stada om du ammar. Om behandlingen med Moxonidin Stada är helt nödvändig bör du sluta amma.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Moxonidin Stada kan orsaka dåsighet och yrsel. Om du upplever sådana biverkningar bör du undvika riskfulla aktiviteter så som att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Moxonidin STADA innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


  3. Hur du använder Moxonidin STADA

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Ta Moxonidin Stada med en tillräcklig mängd vatten. Du kan ta tabletterna före, under eller efter måltid.


  Behandlingen med Moxonidin Stada bör inte avslutas för plötsligt (se ”Om du slutar att ta Moxonidin Stada” nedan).


  Rekommenderad dos är:


  Vuxna och äldre patienter

  Startdosen är 0,2 mg moxonidin på morgonen. Efter 3 veckor kan läkaren öka denna dos till 0,4 mg moxonidin dagligen. Du kan ta denna dos som en enkeldos på morgonen eller fördelat på två dostillfällen per dag (morgon och kväll).


  Om dina symtom inte avtagit efter ytterligare tre veckor kan läkaren öka dosen till den högsta tillåtna dygnsdosen på 0,6 mg. Den högsta dosen ska fördelas på två dostillfällen (morgon och kväll). Du bör inte ta mer än 0,4 mg moxonidin som enkeldos eller 0,6 mg moxonidin dagligen fördelat på två doser (morgon och kväll).


  Patienter med nedsatt njurfunktion

  Om dina njurar inte fungerar bra bör din enkeldos inte överstiga 0,2 mg moxonidin och daglig dos bör inte överstiga 0,4 mg moxonidin.

  Användning för barn och ungdomar

  Moxonidin Stada bör inte användas av barn och ungdomar under 16 år då erfarenheten är begränsad.

  Om du använt för stor mängd av Moxonidin STADA

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Symtomen för överdosering inkluderar bland annat: huvudvärk, dåsighet/sömnighet (somnolens), utmattning, övre buksmärta, yrsel, svaghetskänsla (asteni), stelhetskänsla (sedering), lågt blodtryck (hypotension), illamående (kräkningar), lägre hjärtfrekvens (bradykardi) och muntorrhet.

  Om du har glömt att använda Moxonidin STADA

  Oroa dig inte. Utelämna denna dos och ta nästa dos vid rätt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

  Om du slutar att använda Moxonidin STADA

  Sluta inte ta Moxonidin Stada plötsligt. Det rekommenderas att behandlingen trappas ned gradvis under en period på 2 veckor för att minimera risken för en plötslig höjning av blodtrycket. Fråga din läkare om råd.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Muntorrhet, svaghetskänsla (asteni), yrsel och dåsighet/sömnighet (somnolens) har beskrivits som mycket vanliga. Dessa symtom uppträder speciellt i början av behandlingen och avtar vanligtvis med tiden.


  Följande biverkningar har observerats i samband med de kliniska prövningar som utförts:


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  • muntorrhet


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • huvudvärk

  • yrsel eller känsla av att det snurrar

  • dåsighet/sömnighet (somnolens)

  • förändrade tankeprocesser

  • sömnstörningar inklusive sömnlöshet

  • illamående, kräkningar, förstoppning, diarré, matsmältningsrubbningar och andra störningar i magtarmkanalen

  • utslag, klåda

  • svaghetskänsla (asteni)

  • ryggsmärta

  • utvidgning av blodkärl (vasodilatation)


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • lägre hjärtfrekvens (bradykardi)

  • öronringning (tinnitus)

  • depression

  • ångest

  • oro

  • en känsla av avtrubbning (sedering)

  • allergiska hudreaktioner

  • ödem (svullnad av vävnader) i olika kroppsdelar

  • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad, särskilt av ansikte, tunga eller svalg (angioödem)

  • lågt blodtryck (hypotension)

  • blodtrycksfall när man står upp (ortostatisk hypotension)

  • svimning (synkope)

  • känsla av stickningar (parestesi) i armar och ben

  • vätskeansamling

  • aptitlöshet (anorexi)

  • smärta i salivkörtlar

  • nacksmärta

  • förstoring av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti)

  • impotens och nedsatt sexuell drift

  • perifera cirkulationsstörningar

  • torr klåda eller brännande känsla i ögat


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Moxonidin STADA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras vid högst 30ºC.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är moxonidin.


  Varje filmdragerad tablett Moxonidin Stada innehåller antingen 0,2 mg eller 0,4 mg av moxonidin.


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna:

  • laktosmonohydrat

  • krospovidon

  • povidon K25

  • magnesiumstearat


  Filmdragering:

  • hypromellos

  • makrogol 400

  • röd järnoxid (E172)

  • titandioxid (E171)

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Moxonidin Stada filmdragerade tabletter är runda, ca 6 mm i diameter.


  0,2 mg tabletten är ljusrosa och 0,4 mg tabletten är mörkrosa.


  Moxonidin Stada finns i förpackningar innehållande 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 400 (20 x 20, 10 x 40 som sjukhusförpackning) filmdragerade tabletter i PVC/PVDC-aluminiumblister.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Alternativ tillverkare

  Genus Pharmaceuticals, Benham Valence, Newbury, RG 20 8 LU Berkshire, Storbritannien

  Sanico N.V., Veedijk 59 Industriezone IV, 2300 Turnhout, Belgien

  Centrafarm Services B.V., Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Nederländerna

  STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, 1190 Wien, Österrike


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  19 Januari 2016


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.