Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Minirin Nässpray, lösning 0,1mg/ml Flaska med dospump, 3x6ml (3x60doser)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Desmopressin Varunummer: 000777 Apotekets varuid: 13664
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Minirin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

  Minirin används vid

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Minirin

  0,1 mg/ml nässpray, lösning
  desmopressinacetat
  bensalkoniumklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  .-

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Minirin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
  3. Hur du använder Minirin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Minirin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Minirin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

  Minirin används vid

  • behandling av central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder)

  • testning av njurens förmåga att koncentrera urin.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

  Använd inte Minirin

  • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

  • om du lider av hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har låg natriumhalt i blodet

  • om du har störd hormonutsöndring (så kallad SIADH)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Minirin:

  • - om du är 65 år eller äldre

  • - om du har risk för ökat tryck i skallen


  Minirin nässpray bör endast användas då orala beredningsformer (tabletter eller frystorkade tabletter) är olämpliga.


  Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att man har tagit Minirin.


  Minirin ska användas med försiktighet vid rubbad vätskebalans. Rådgör med läkare om du i samband med akut sjukdom får rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen.

  Andra läkemedel och Minirin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Effekten av Minirin kan förstärkas med en ökad risk för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen om det intas samtidigt som vissa läkemedel mot:

  • depression (tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare)

  • psykos (klorpromazin)

  • epilepsi (karbamazepin)

  • diabetes (så kallade sulfonureider t ex glibenklamid)

  • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

  Graviditet och amning

  Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

  Minirin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Minirin har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

  Minirin innehåller bensalkoniumklorid

  Bensalkoniumklorid kan ge kramp i luftrören.


  3. Hur du använder Minirin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


  Diabetes insipidus: Rekommenderad dos för vuxna är 1-2 sprayningar 1-2 gånger dagligen.


  Testning av njurens förmåga att koncentrera urin: Dosering och provtagning sker enligt instruktion på kliniken. Vätskeintaget ska begränsas, se Varningar och försiktighet.


  Användning för barn

  Minirin nässpray används hos barn med central diabetes insipidus och för testning av njurens förmåga att koncentrera urin.


  Bruksanvisning

  Innan Minirin nässpray används första gången, måste pumpen fyllas genom att trycka 4 gånger eller tills en jämn dusch erhålls. När sprayen inte använts under den senaste veckan måste pumpen fyllas på nytt genom att trycka en gång eller tills en jämn dusch erhålls.


  VIKTIGT! Den nedre delen av pumpslangen måste alltid vara

  nedsänkt i vätskan då du använder sprayen (se figur A).

  Håll sprayflaskan som bilden visar

  Vid minsta tvekan huruvida korrekt dos administrerats, ska ingen ytterligare spraydos ges förrän vid nästa doseringstillfälle. Hos små barn ska administreringen övervakas av en vuxen för att säkerställa korrekt dosering.

  Ta av skyddshylsan
  Håll sprayflaskan som bilden visar

  Ta av skyddshylsan

  Håll sprayflaskan som

  bilden visar

  Hur man sprayar
  Upprepning av sprayning i andra näsborren
  Sätt på skyddshylsan. Förvara sprayen stående,

  Luta huvudet en aning bakåt.

  För spetsen rakt in i

  näsborren enligt bild 3

  Håll andan och spraya en gång.

  Om du är ordinerad mer

  än en dos, upprepa

  sprayningen i den andra

  näsborren. För varje

  ytterligare dos, växla

  näsborre och upprepa

  enligt bruksanvisningen

  Sätt på skyddshylsan.

  Förvara alltid spray-

  flaskan stående

  Om du använt för stor mängd av Minirin

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Minirin

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

  Nästäppa, rinnsnuva, ökad kroppstemperatur.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Sömnlöshet, humörsvängningar, mardrömmar, nervositet, aggressivitet, huvudvärk, magkatarr, illamående, magont, näsblödning, övre luftvägsinfektioner.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi), kräkning.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

  Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, uttorkning, förvirring, kramper, koma, yrsel, sömnighet, höjt blodtryck, andnöd, diarré, klåda, hudutslag, nässelutslag, muskelkramper, trötthet, uppsvälldhet, bröstsmärta, frossa, viktökning.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Minirin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Förvaras vid högst 25°C.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är desmopressinacetat. En ml innehåller 0,1 mg desmopressinacetat.

  • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel) 0,1 mg/ml, citronsyra (E 330), dinatriumfosfat, natriumklorid och vatten.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Sprayflaska med manuell dospump.


  Förpackningstorlekar:

  2,5 ml, 5 ml, 3x5 ml, 6 ml och 3x6 ml


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Ferring Läkemedel AB

  Box 4041

  203 11 Malmö

  040-691 69 00


  Tillverkare

  Ferring GmbH

  Wittland 11

  241 09 Kiel

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014–06–23


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.