Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Minirin Frystorkad tablett 240mikrogram Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Desmopressin Varunummer: 023702 Apotekets varuid: 13655
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Minirin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

  Minirin används vid behandling av:

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Minirin

  60 mikrogram, 120 mikrogram och 240 mikrogram frystorkade tabletter
  desmopressinacetat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Minirin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
  3. Hur du använder Minirin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Minirin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Minirin är och vad det används för

  Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.


  Minirin används vid behandling av:

  • Central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder).

  • Sängvätning hos barn fr o m 6 års ålder med normal förmåga att koncentrera urin.

  • Nattliga urinträngningar hos vuxna.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

  Använd inte Minirin

  • om du är allergisk mot desmopressin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

  • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag), hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande läkemedel

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du har låg natriumhalt i blodet

  • om du har störd hormonutsöndring (så kallad SIADH)

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Minirin:

  • om du är 65 år eller äldre, har låg natriumhalt i blodet eller hög dygnsurinvolym

  • om du har risk för ökat tryck i skallen.

  Vid behandling av sängvätning och nattliga urinträngningar ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att man har tagit Minirin.


  Minirin ska användas med försiktighet vid rubbad vätskebalans. Rådgör med läkare om du i samband med en akut sjukdom får rubbad vätske- och eller elektrolytbalans.

  Andra läkemedel och Minirin

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


  Effekten av Minirin kan förstärkas med en ökad risk för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen om det tas samtidigt som vissa läkemedel mot:

  • depression (tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare)

  • psykos (klorpromazin)

  • epilepsi (karbamazepin)

  • diabetes (så kallade sulfonureider t ex klorpropramid)

  • diarré (loperamid)

  • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

  Effekten av Minirin kan minska om det tas samtidigt som vissa läkemedel mot:

  • gaser i magen (dimetikon)

  Minirin med mat och dryck

  Effekten av Minirin kan bli sämre om tabletten tas tillsammans med måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

  Minirin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Minirin har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


  3. Hur du använder Minirin

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Minirin bör alltid intas vid samma tid i förhållande till födointag.

  Den frystorkade tabletten placeras under tungan.


  Diabetes insipidus: Vanlig dos för vuxna och barn är 1-2 tabletter under tungan (60 mikrogram tablett) 3 gånger dagligen.


  Sängvätning: Vanlig dos är 1-2 tabletter (120 mikrogram tablett) under tungan till natten. Medicineringen bör ske vid sänggåendet. Vätskeintaget ska begränsas.


  Nattliga urinträngningar hos vuxna: Vanlig dos är 1 tablett (60 mikrogram tablett) under tungan till natten. Vätskeintaget ska begränsas.


  Bruksanvisning

  Tabletterna är spröda och kan inte tryckas genom folien eftersom de då riskerar att gå sönder. Tabletterna tas ur blisterkartorna genom att dra av aluminiumhöljet.


  Riv av fliken
  Lossa tabletten
  Dra av skyddsfilmen
  Nästa tablett; upprepa moment 1 och 2

  Moment 1. Riv av hela fliken på ena kortsidan,

  Moment 2. Lossa den första tabletten i folieförpackning genom att riva längs perforeringen.

  Moment 3. I ena hörnet av varje förpackningsenhet finns en flik markerad med en pil. Fatta fliken och dra av skyddsfilmen för att få ut tabletten.

  Moment 4. Vid intag av nästa tablett upprepas momenten 2 och 3.

  Användning för barn

  Minirin används för behandling av diabetes insipidus och nattlig sängvätning (se dosering för olika behandlingstillstånd ovan). Dosering är samma för barn och vuxna.

  Om du använt för stor mängd av Minirin

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att ta Minirin

  Ta inte dubbla doser för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, magont, illamående/kräkningar, viktökning, yrsel, förvirring, sjukdomskänsla, svindel och i allvarliga fall kramper och koma.


  Vuxna

  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

  Huvudvärk


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  Hyponatremi (låg natriumhalt i blodet), yrsel, höjt blodtryck, magont, illamående, diarré, förstoppning, kräkningar, symtom från urinblåsa och urinrör, svullnad i händer, armar, fötter eller ben, trötthet


  Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  Sömnlöshet, sömnighet, myrkrypningar, synstörningar, svindel, hjärtklappning, lågt blodtryck när man reser sig upp, andnöd, matsmältningsrubbningar, väderspänning, uppsvälldhet och utspändhet i magen, svettning, klåda, hudutslag, nässelfeber, muskelspasmer, muskeltrötthet, sjukdomskänsla, bröstsmärta, influensaliknande symtom, viktökning, ökning av leverenzymer, låg kaliumhalt i blodet.


  Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  Förvirringstillstånd, allergisk hudinflammation.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  Anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion), uttorkning, hypernatremi (hög natriumhalt i blodet), kramper, kraftlöshet, koma.


  Barn

  Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

  Huvudvärk


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

  Hastigt växlande känslor, aggressivitet, illamående, magont, kräkningar, diarré, symtom från urinblåsa och urinrör, svullna händer och fötter, trötthet.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

  Ångestsymtom, mardrömmar, humörsvängningar, sömnighet, höjt blodtryck, irritation.


  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

  Anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk reaktion), hyponatremi (låg natriumhalt i blodet), onormalt beteende, känslostörningar, depression, hallucination, sömnlöshet, uppmärksamhetsstörning, ökade muskelrörelser, kramper, näsblod, hudutslag, allergisk hudinflammation, svettning, nässelfeber.

  5. Hur Minirin ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Förvaras i originalförpackningen (fuktkänsligt, ljuskänsligt).


  Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Det aktiva innehållsämnet är desmopressin.

  • Övriga innehållsämnen är gelatin (från fisk), mannitol (E421) och citronsyra (E330).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  60 mikrogram tabletter: Vit, rund tablett präglad med en droppe på ena sidan.

  120 mikrogram tabletter: Vit, rund tablett präglad med två droppar på ena sidan.

  240 mikrogram tabletter: Vit, rund tablett präglad med tre droppar på ena sidan.


  Förpackningsstorlekar:

  10, 30 och 100 tabletter


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Ferring Läkemedel AB

  Box 4041

  203 11 Malmö

  040-691 69 00


  Tillverkare

  Ferring GmbH

  Wittland 11

  24109 Kiel

  Tyskland


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-26


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.