Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mindiab® Tablett 5mg Tryckförpackning, 49x1tabl (endosförp)

Snabbfakta
Verksamt ämne: Glipizid Varunummer: 583898 Apotekets varuid: 21545
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Mindiab är och vad det används för

  Mindiab används för behandling av åldersdiabetes (sockersjuka), när kost, viktminskning och motion inte räcker till för att förbättra blodsockret.

  Mindiab gör kroppens eget insulin mer effektivt.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Mindiab

  2,5 mg och 5 mg tabletter

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mindiab är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Mindiab
  3. Hur du använder Mindiab
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mindiab ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mindiab är och vad det används för

  Mindiab används för behandling av åldersdiabetes (sockersjuka), när kost, viktminskning och motion inte räcker till för att förbättra blodsockret.

  Mindiab gör kroppens eget insulin mer effektivt.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Mindiab

  Använd inte Mindiab

  • om du är allergisk mot glipizid, om du tidigare fått allergiska reaktioner vid användning av andra läkemedel inom samma grupp (sulfonureider och sulfonamider) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid akuta tillstånd som komplicerar diabetessjukdom, t ex tillstötande infektioner eller kallbrand.

  • vid allvarlig lever- eller njurskada eller vid undernäring.

  • vid graviditet och amning

  • vid insulinberoende diabetes, diabeteskoma eller ketoacidos (för hög halt av sura ämnen i blodet).

  • vid allvarligt nedsatt sköldkörtelfunktion.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Mindiab.


  De som har nedsatt njur- och leverfunktion, minskad näringstillförsel eller åderförkalkning i hjärnan bör rådgöra med läkaren innan behandling med Mindiab påbörjas. Vid feldosering, oregelbundna måltider och minskat födointag, kan en alltför låg blodsockerhalt (insulinkänning, hypoglykemi) uppträda. Detta yttrar sig först som hunger, svettningar, matthet och huvudvärk. Känningarna försvinner i de flesta fall ganska snabbt efter tillförsel av socker. Blir dessa störningar besvärande bör man kontakta läkare. Följ läkarens anvisningar om dosering och födointag så att risken för insulinkänning minskas.

  Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

  Andra läkemedel och Mindiab

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa

  mediciner mot högt blodtryck och hjärtsvikt (så kallade ACE-hämmare), vissa

  läkemedel mot halsbränna och magsår (ranitidin, cimetidin), vissa läkemedel mot svampinfektioner (flukonazol, mikonazol, voriconazol), vissa antibakteriella läkemedel som används vid t ex urinvägsinfektion (sulfametoxazol + trimetoprim), vissa antibiotika (kinoloner), kloramfenikol, probenecid (medel mot gikt), warfarin (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig), moklobemid (antidepressivt medel) och acetylsalicylsyra (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig eller mot värk och febernedsättande). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

  Mindiab med mat, dryck och alkohol

  Alkohol bör heller inte förtäras i samband med behandling med Mindiab,

  eftersom det ökar risken för ett alltför lågt blodsocker (hypoglykemi). Regelbundet

  intag av alkohol kan även försämra effekten av Mindiab.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Mindiab ska inte användas under graviditet och amning.

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Mindiab kan man i vissa fall få ett alltför lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket ger en nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  3. Hur du använder Mindiab

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Tabletterna bör tas en halvtimme före måltid.


  Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Om du använt för stor mängd av Mindiab

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

  Om du har glömt att använda Mindiab

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Illamående och diarré. 

  Påverkan på leverfunktionen. Magsmärta. Lågt blodsocker (insulinkänning, hypoglykemi).


  Mindre vanliga: Yrsel och skakningar (tremor). Kräkningar. Gulsot.


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Minskat antal blodplättar (trombocytopeni) och andra blodbildsförändringar bl a agranulocytos. Låga natriumvärden i blodet. Förvirringstillstånd, huvudvärk, nedsatt syn. Förstoppning. Leverinflammation. Utslag, nässelfeber, klåda, ljuskänslighet.


  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  5. Hur Mindiab ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är glipizid 2,5 mg respektive 5 mg

  • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 155,5 mg respektive 153 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, stearinsyra.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mindiab finns i blisterförpackningar om 49 st och 100 st samt burk om 250 st


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08 – 550 520 00

  E-mail: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-09-16


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.