Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mimpara Filmdragerad tablett 30mg Blister, 28tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Cinacalcet Varunummer: 453891 Apotekets varuid: 22255
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD MIMPARA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mimpara är en ljusgrön filmdragerad tablett. De ovala tabletterna har ”30”, ”60” respektive ”90” märkt på ena sidan och ”AMG” på den andra.

  Mimpara finns i förpackning innehållande filmdragerade tabletter à 30 mg, 60 mg respektive 90 mg.

  Varje blisterförpackning innehåller 14, 28 eller 84 tabletter i ytterkartong.

  Mimpara används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfat i kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).

  Mimpara används för att:

  • behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter

  • minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med cancer i bisköldkörteln

  • minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med primär hyperparatyreoidism när körteln inte kan tas bort.

  Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär” betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär hyperparatyreoidism kan leda till minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Mimpara

  30 mg, 60 mg, 90 mg filmdragerade tabletter, cinacalcet

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD MIMPARA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR MIMPARA
  3. HUR DU TAR MIMPARA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR MIMPARA SKA FÖRVARAS
  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Vem ansvarar för Mimpara?

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

  Amgen Europe B.V.

  Minervum 7061

  NL–4817 ZK Breda

  Nederländerna

  1. VAD MIMPARA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Läkemedelts utseende och förpackningsstorlekar:

  Mimpara är en ljusgrön filmdragerad tablett. De ovala tabletterna har ”30”, ”60” respektive ”90” märkt på ena sidan och ”AMG” på den andra.


  Mimpara finns i förpackning innehållande filmdragerade tabletter à 30 mg, 60 mg respektive 90 mg.

  Varje blisterförpackning innehåller 14, 28 eller 84 tabletter i ytterkartong.


  Vad Mimpara är och vad det används för

  Mimpara används för att kontrollera nivåerna av parathormon (PTH), kalcium och fosfat i kroppen. Det används för att behandla problem i det organ som heter bisköldkörteln. Bisköldkörteln består av fyra små körtlar i halsen nära sköldkörteln och producerar parathormon (PTH).


  Mimpara används för att:

  • behandla sekundär hyperparatyreoidism hos patienter med allvarlig njursjukdom som behöver dialys för att rena blodet från avfallsprodukter

  • minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med cancer i bisköldkörteln

  • minska höga kalciumnivåer i blodet (hyperkalcemi) hos patienter med primär hyperparatyreoidism när körteln inte kan tas bort.


  Vid primär och sekundär hyperparatyreoidism tillverkas för mycket PTH av bisköldkörteln. ”Primär” betyder att hyperparatyreoidismen inte orsakas av en annan sjukdom och ”sekundär” betyder att hyperparatyreoidismen orsakas av en annan sjukdom, t.ex. njursjukdom. Både primär och sekundär hyperparatyreoidism kan leda till minskning av kalcium i skelettet, vilket kan leda till skelettsmärta och frakturer, problem med hjärta och blodkärl, njursten, psykisk sjukdom och koma.


  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR MIMPARA

  Ta inte Mimpara

  • Om du är allergisk mot cinacalcet eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


  Var särskilt försiktig med Mimpara:

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Mimpara.

  Innan du börjar ta Mimpara ska du tala om för läkaren om du har eller någon gång har haft:

  - krampanfall (attacker eller konvulsioner). Risken för krampanfall är större om du har haft sådana tidigare

  - leverproblem

  - hjärtsvikt


  Livshotande händelser och död på grund av låga kalciumnivåer (hypokalcemi) har rapporterats hos patienter som behandlats med Mimpara.


  Låga kalciumhalter kan påverka hjärtrytmen. Tala om för läkaren om du drabbas av ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, om du har hjärtrytmproblem, eller om du använder läkemedel som man vet kan orsaka hjärtrytmproblem, under tiden som du behandlas med Mimpara.

  Mer information finns i avsnitt 4.

  Vid behandling med Mimpara ska du tala om för läkaren:

  - om du börjar eller slutar röka, eftersom det kan påverka hur Mimpara fungerar.

  Barn och ungdomar

  Barn under 18 år får inte ta Mimpara.

  Andra läkemedel och Mimpara

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel.


  Läkemedel som dessa kan påverka hur Mimpara fungerar:

  • mediciner som används för att behandla hud- och svampinfektioner (ketokonazol, itrakonazol och vorikonazol)

  • läkemedel som används för att behandla bakterieinfektioner (telitromycin, rifampicin och ciprofloxacin)

  • ett läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner och AIDS (ritonavir)

  • ett läkemedel som används för att behandla depression (fluvoxamin).


  Mimpara kan påverka hur läkemedel som följande fungerar:

  • mediciner som används för att behandla depression (amitriptylin, desipramin, nortriptylin och klomipramin)

  • mediciner som används för att behandla förändringar av hjärtfrekvens (flekainid och propafenon)

  • en medicin som används för att behandla högt blodtryck (metoprolol)


  Mimpara med mat och dryck

  Mimpara ska tas i samband med eller strax efter måltid.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Mimpara har inte prövats på gravida kvinnor. Om du blir gravid kan din läkare välja att ändra din medicinering eftersom Mimpara kan skada det ofödda barnet.

  Amning

  Det är inte känt om Mimpara utsöndras i modersmjölken. Du och din läkare kommer att diskutera med dig om du ska avbryta antingen amningen eller behandlingen med Mimpara.

  Körförmåga och användning av maskiner:

  Inga studier har utförts. Yrsel och krampanfall har rapporterats hos patienter som tar Mimpara. Om du drabbas av dessa kan din förmåga att köra bil och använda maskiner vara nedsatt.


  Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Mimpara:

  Mimpara innehåller laktos


  Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


  3. HUR DU TAR MIMPARA

  Doseringsanvisning

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare talar om för dig hur mycket Mimpara du ska ta.


  Mimpara ska tas oralt, i samband med eller strax efter måltid. Tabletterna ska sväljas hela och får inte delas.


  Din läkare kommer regelbundet att ta blodprov för att kontrollera din sjukdomsutveckling och kommer vid behov att justera dosen.


  Om du behandlas för sekundär hyperparatyreoidism


  Vanlig startdos av Mimpara är 30 mg (en tablett) en gång dagligen.


  Om du behandlas för tumör i bisköldkörteln eller primär hyperparatyreoidism


  Vanlig startdos av Mimpara är 30 mg (en tablett) två gånger dagligen.

  Om du har tagit för stor mängd av Mimpara:

  Kontakta läkaren omedelbart om du tar mer Mimpara än du borde. Eventuella tecken på överdosering är domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall.

  Om du glömt att ta Mimpara:

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


  Även om du glömt att ta en dos Mimpara ska du ta nästa dos i vanlig ordning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du börjar känna av domningar och stickningar runt munnen, muskelvärk eller kramp och krampanfall ska du omedelbart kontakta läkare. Dessa kan vara tecken på att dina kalciumnivåer är för låga (hypokalcemi).


  Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hosfler än 1 av 10 personer

  • illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är ofta relativt lindriga och varar inte länge.


  Vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till1 av 10 personer

  • yrsel

  • domningar och stickningar (parestesi)

  • förlust av (anorexi) eller nedsatt aptit

  • muskelsmärta (myalgi)

  • svaghet (asteni)

  • hudutslag

  • minskade testosteronnivåer

  • hög kaliumnivå i blodet (hyperkalemi)

  • allergiska reaktioner (överkänslighet)

  • huvudvärk

  • krampanfall

  • lågt blodtryck (hypotension)

  • övre luftvägsinfektion

  • andningssvårigheter (dyspné)

  • hosta

  • matsmältningsbesvär (dyspepsi)

  • diarré

  • buksmärta, buksmärta – övre

  • förstoppning

  • muskelspasmer

  • ryggsmärta

  • låg kalciumnivå i blodet (hypokalcemi).


  Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

  • nässelutslag (urtikaria)

  • svullnad i ansiktet, läpparna, munnen, tungan eller halsen, som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas (angioödem)

  • ovanligt snabba eller bankande hjärtslag, som kan bero på låga kalciumhalter i blodet (QT-förlängning och ventrikulär arytmi, sekundär till hypokalcemi)


  Efter intag av Mimpara har ett mycket litet antal patienter med hjärtsvikt drabbats av förvärring av sitt tillstånd och/eller lågt blodtryck (hypotension).


  Barn och ungdomar

  Användning av Mimpara hos barn och ungdomar har inte fastställts. I en klinisk prövning rapporterades ett fall med dödlig utgång hos en ungdomspatient med mycket låg kalciumhalt i blodet (hypokalcemi).


  Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Rapportering av biverkningar till Fimea i Finland:

  webbplats www.fimea.fi

  Postadress  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR MIMPARA SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Detta läkemedel kräver ingen speciell förvaring.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är cinacalcet. Varje filmdragerad tablett innehåller 30 mg, 60 mg respektive 90 mg cinacalcet (som hydroklorid).

  Övriga innehållsämnen är:

  • Pregelatiniserad majsstärkelse

  • Mikrokristallin cellulosa

  • Povidon

  • Krospovidon

  • Magnesiumstearat

  • Kolloidal vattenfri kiseldioxid


  Tabletterna är överdragna med:

  • Carnaubavax

  • Opadry grön (innehåller laktosmonohydrat, hypromellos, titandioxid (E171), glyceroltriacetat, indigokarmin (E132), gul järnoxid (E172))

  • Opadry färglös (innehåller hypromellos, makrogol)


  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


  Mimpara är en ljusgrön filmdragerad tablett. De ovala tabletterna har ”30”, ”60” respektive ”90” märkt på ena sidan och ”AMG” på den andra.


  Mimpara finns i blister innehållande filmdragerade tabletter à 30 mg, 60 mg respektive 90 mg.


  Varje blisterförpackning innehåller 14, 28 eller 84 tabletter i en ytterkartong.


  Mimpara finns i burk med filmdragerade tabletter à 30 mg, 60 mg, respektive 90 mg i en ytterkartong.

  Varje burk innehåller 30 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


  Amgen Europe B.V.

  Minervum 7061

  4817 ZK Breda

  Nederländerna


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  Suomi/Finland

  Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

  Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


  Sverige

  Amgen AB

  Tel: +46 (0)8 6951100


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.emea.europa.eu/.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  augusti 2015.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.