Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Micardis® Tablett 40mg Blister, 98tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Telmisartan Varunummer: 409763 Apotekets varuid: 10928
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Micardis är och vad det används för

  Micardis tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som får blodkärlen att dras samman, vilket leder till att blodtrycket stiger. Micardis hämmar denna effekt av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.

  Micardis används för att behandla förhöjt blodtryck, s k essentiell hypertension hos vuxna. Essentiell betyder att det höga blodtrycket inte orsakas av någon annan sjukdom.

  Högt blodtryck som inte behandlas, kan medföra skador på blodkärlen i flera organ. Detta kan leda till hjärtattacker, hjärt- eller njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symtom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att kontrollera om det ligger inom normalvärdena.

  Micardis används också för att minska antalet hjärt/kärl-händelser (som hjärtattack eller stroke/hjärnblödning) hos vuxna som är i riskgruppen på grund av minskad eller blockerad blodtillförsel till hjärta eller ben, eller som har haft en stroke eller har högriskdiabetes. Din läkare kan tala om för dig om du har hög risk för sådana händelser.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Micardis

  40 mg tabletter
  telmisartan
  Sorbitol

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Micardis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Micardis
  3. Hur du använder Micardis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Micardis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Micardis är och vad det används för

  Micardis tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som får blodkärlen att dras samman, vilket leder till att blodtrycket stiger. Micardis hämmar denna effekt av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker.


  Micardis används för att behandla förhöjt blodtryck, s k essentiell hypertension hos vuxna. Essentiell betyder att det höga blodtrycket inte orsakas av någon annan sjukdom.

  Högt blodtryck som inte behandlas, kan medföra skador på blodkärlen i flera organ. Detta kan leda till hjärtattacker, hjärt- eller njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symtom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att kontrollera om det ligger inom normalvärdena.


  Micardis används också för att minska antalet hjärt/kärl-händelser (som hjärtattack eller stroke/hjärnblödning) hos vuxna som är i riskgruppen på grund av minskad eller blockerad blodtillförsel till hjärta eller ben, eller som har haft en stroke eller har högriskdiabetes. Din läkare kan tala om för dig om du har hög risk för sådana händelser.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Micardis

  Använd inte Micardis

  • om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • gravida kvinnor ska inte använda Micardis under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Micardis, se Graviditet och amning).

  • om du har svåra leverproblem som kolestas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom.

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och du behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

  Om något av ovanstående stämmer in på dig ska du berätta det för din läkare eller apotekspersonal innan du använder Micardis.

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare om du har eller har haft någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

  • Njursjukdom eller njurtransplantation.

  • Njurartärstenos (sammandragning av blodkärlen i en eller båda njurarna).

  • Leversjukdom.

  • Hjärtproblem.

  • Förhöjda aldosteronhalter (vatten- eller saltansamlingar i kroppen samt förändrad mineralbalans i blodet).

  • Lågt blodtryck (hypotension), som kan uppstå om du är uttorkad (har förlorat mycket kroppsvätska) eller har brist på salt pga diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), diet med lågt saltintag, diarré eller kräkningar.

  • Hög kaliumhalt i blodet.

  • Diabetes.

  Tala med läkare innan du tar Micardis:

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren.
    Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum. Se även information under rubriken “Använd inte Micardis”.

  • om du tar digoxin.


  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Micardis rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.


  Vid operation eller narkos ska du tala om för din läkare att du använder Micardis.


  Micardis kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

  Barn och ungdomar

  Micardis rekommenderas inte vid behandling av barn eller ungdomar upp till 18 års ålder.

  Andra läkemedel och Micardis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra dosen av andra läkemedel eller vidta andra försiktighetsåtgärder. I vissa fall kan du behöva avbryta behandlingen med ett läkemedel. Detta gäller särskilt om läkemedlen nedan tas samtidigt som Micardis.

  • Läkemedel som innehåller litium för behandling av vissa typer av depression.

  • Läkemedel som ökar kaliumnivån i blodet, t ex kalium-innehållande saltersättning, kaliumsparande diuretika (vissa vätskedrivande tabletter), ACE-hämmare, angiotensin II-hämmare, icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID, t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen), heparin, immunsuppressiva läkemedel (t ex ciklosporin eller takrolimus) och trimetoprim (antibiotika).

  • Diuretika (vätskedrivande tabletter) kan, särskilt om de tas i hög dos tillsammans med Micardis, leda till alltför stor vätskeförlust och lågt blodtryck (hypotension).

  • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även information under rubrikerna “Använd inte Micardis” och ”Varningar och försiktighet).

  • Digoxin.

  Effekten av Micardis kan reduceras när du tar NSAID (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen) eller kortikosteroider.


  Micardis kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller läkemedel som kan sänka blodtrycket (t. ex. baklofen, amifostin).

  Dessutom kan lågt blodtryck förvärras av alkohol, barbiturater, narkotika och antidepressiva läkemedel. Du kan märka det som yrsel när du står upp. Du bör rådgöra med läkare om du behöver justera dosen av dina andra läkemedel när du tar Micardis.

  Graviditet och amning

  Graviditet

  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Micardis före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Micardis bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


  Amning

  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Micardis rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

  Förmåga att framföra fordon och använda maskiner

  Vissa människor känner yrsel och trötthet när de tar Micardis. Om du känner dig yr eller trött, ska du inte köra eller hantera maskiner.

  Micardis innehåller sorbitol

  Om du inte tål vissa sockerarter ska du ta kontakt med din läkare innan du börjar använda Micardis.


  3. Hur du använder Micardis

  Använd alltid Micardis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos av Micardis är en tablett om dagen. Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag.

  Du kan ta Micardis med eller utan mat. Du ska svälja tabletterna med ett glas vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att ta Micardis varje dag tills läkaren ger andra instruktioner. Vänd dig till din läkare eller apotekspersonal om du upplever att effekten av Micardis är för stark eller för svag.


  För behandling av högt blodtryck är normaldosen av Micardis för de flesta patienter en tablett 40 mg en gång dagligen för att kontrollera blodtrycket under 24 timmar. I vissa fall kan läkaren rekommendera en lägre dos, 20 mg dagligen eller en högre dos, 80 mg dagligen. Alternativt kan Micardis användas tillsammans med ett diuretikum (vätskedrivande läkemedel) t ex hydroklortiazid, som har visats ge ytterligare blodtryckssänkande effekt tillsammans med Micardis.


  För att minska antalet hjärt/kärl-händelser är vanlig dos en tablett Micardis 80 mg en gång om dagen. I början av den förebyggande behandlingen med Micardis 80 mg ska blodtrycket undersökas ofta.


  Om du har nedsatt leverfunktion bör normaldosen inte överstiga 40 mg en gång dagligen.

  Om du använt för stor mängd av Micardis

  Om du tagit för stor dos ska du omedelbart vända dig till din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning.

  Om du har glömt att ta Micardis

  Om du skulle glömma att ta medicinen, ska du inte vara orolig. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt som tidigare. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Du ska inte ta dubbel dos för att kompensera.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.


  Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:


  Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning” är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen), hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem). Dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) men extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas.


  Tänkbara biverkningar av Micardis:


  Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  Lågt blodtryck (hypotoni) hos användare som behandlas för att minska antalet hjärt/kärl-händelser.


  Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  Urinvägsinfektioner, övre luftvägsinfektion (t ex halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, svårighet att somna, nedstämdhet (depression), svimning (synkope), en känsla av yrsel (vertigo), långsam hjärtrytm (bradykardi), lågt blodtryck (hypotension) hos användare som behandlas för högt blodtryck, yrsel när man reser sig upp (ortostatisk hypotension), andfåddhet, hosta, magsmärtor, diarré, obehag från magtrakten, svullnad, kräkningar, klåda, svettning, hudutslag pga läkemedel, ryggsmärta, muskelkramp, muskelsmärta (myalgi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, bröstsmärta, svaghet och ökad halt kreatinin i blodet.


  Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

  Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”, är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen, som kan leda till döden), ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinifili), lågt antal blodplättar (trombocytopeni), svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk reaktion), allergiska reaktioner (t ex hudutslag, klåda, svårighet att andas, väsande andning, svullnad i ansiktet eller lågt blodtryck), låg blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), oro, somnolens, synstörningar, snabb hjärtrytm (takykardi), muntorrhet, orolig mage, förändrad smakupplevelse (dysgeusi), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få denna biverkan), hastig svullnad av hud och slemhinnor vilket även kan leda till döden (angioödem även med dödlig utgång), eksem (en hudsjukdom), hudrodnad, nässelutslag, svåra hudutslag pga läkemedel, ledsmärta (artralgi), smärta i extremiteterna, smärta i senor, influensaliknande sjukdom, minskade halter av hemoglobin (ett blodprotein), ökade nivåer urinsyra, ökad halt av leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.


  Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**


  * Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.


  ** Det har rapporterats fall all av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Micardis ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ta ut Micardistabletten ur blisterförpackningen precis innan du ska ta den.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är telmisartan.

  Övriga innehållsämnen är povidon, meglumin, natriumhydroxid, sorbitol (E420) och magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Micardis 40 mg tabletter är vita, ovala och präglade med företagets logo och koden 51H.


  Micardis finns i blisterförpackning med 14, 28, 56, 84 eller 98 tabletter, som endosblister 28 x 1, 30 x 1 eller 90 x 1 tabletter eller storförpackning med 360 (4 förpackningar med 90 x 1) tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras i ditt land.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Boehringer Ingelheim International GmbH

  Binger Str. 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Tillverkare:

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG

  Binger Str. 173

  D-55216 Ingelheim am Rhein

  Tyskland


  Delpharm Reims S.A.S.

  10 Rue Colonel Charbonneaux

  51100 Reims

  Frankrike


  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  5th km Paiania – Markopoulo

  Koropi Attiki, 194 00

  Grekland


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

  België/Belgique/Belgien

  SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Lietuva

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Lietuvos filialas

  Tel.: +370 37 473922

  България

  Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ - клон България

  Тел: +359 2 958 79 98

  Luxembourg/Luxemburg

  SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

  Tél/Tel: +32 2 773 33 11

  Česká republika

  Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

  Tel: +420 234 655 111

  Magyarország

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

  Tel.: +36 1 299 89 00

  Danmark

  Boehringer Ingelheim Danmark A/S

  Tlf: +45 39 15 88 88

  Malta

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600

  Deutschland

  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

  Tel: +49 (0) 800 77 90 900

  Nederland

  Boehringer Ingelheim b.v.

  Tel: +31 (0) 800 22 55 889

  Eesti

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Eesti Filiaal

  Tel: +372 612 8000

  Norge

  Boehringer Ingelheim Norway KS

  Tlf: +47 66 76 13 00

  Ελλάδα

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Österreich

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Tel: +43 1 80 105-0

  España

  Boehringer Ingelheim España, S.A.

  Tel: +34 93 404 51 00

  Polska

  Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

  Tel.: +48 22 699 0 699

  France

  Boehringer Ingelheim France S.A.S.

  Tél: +33 3 26 50 45 33

  Portugal

  Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

  Tel: +351 21 313 53 00

  Hrvatska

  Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

  Tel: +385 1 2444 600

  România

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti

  Tel: +4 021 302 28 00

  Ireland

  Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

  Tel: +353 1 295 9620

  Slovenija

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Podružnica Ljubljana

  Tel: +386 1 586 40 00

  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: +354 535 7000

  Slovenská republika

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  organizačná zložka

  Tel: +421 2 5810 1211

  Italia

  Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

  Tel: +39 02 5355 1

  Suomi/Finland

  Boehringer Ingelheim Finland Ky

  Puh/Tel: +358 10 3102 800

  Κύπρος

  Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

  Tηλ: +30 2 10 89 06 300

  Sverige

  Boehringer Ingelheim AB

  Tel: +46 8 721 21 00

  Latvija

  Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

  Latvijas filiāle

  Tel: +371 67 240 011

  United Kingdom

  Boehringer Ingelheim Ltd.

  Tel: +44 1344 424 600


  Denna bipacksedel ändrades senast

  06/2016


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.