Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mezavant Enterodepottablett 1200mg Blister, 60tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Mesalazin Varunummer: 148385 Apotekets varuid: 32387
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Mezavant är och vad det används för

  Mesalazin som finns i Mezavant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  Farmakoterapeutisk grupp: aminosalicylsyra och liknande medel.

  Mezavant är enterodepottabletter som innehåller den aktiva substansen mesalazin, vilket är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit.

  Ulcerös kolit är en sjukdom i kolon (tjocktarmen) och rektum (ändtarmen), som gör tarmens slemhinnor svullna och röda (inflammerade) vilket leder till frekvent och blodig avföring tillsammans med magkramper.

  När Mezavant ges i ett akut skede av ulcerös kolit verkar det genom hela kolon och rektum för att behandla inflammationen och lindra symtom. Tabletterna kan även användas för att förebygga återfall av ulcerös kolit.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Mezavant

  1200 mg enterodepottablett
  mesalazin

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Mezavant är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du tar Mezavant
  3. Hur du använder Mezavant
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Mezavant ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Mezavant är och vad det används för

  Mesalazin som finns i Mezavant kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


  Farmakoterapeutisk grupp: aminosalicylsyra och liknande medel.


  Mezavant är enterodepottabletter som innehåller den aktiva substansen mesalazin, vilket är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit.


  Ulcerös kolit är en sjukdom i kolon (tjocktarmen) och rektum (ändtarmen), som gör tarmens slemhinnor svullna och röda (inflammerade) vilket leder till frekvent och blodig avföring tillsammans med magkramper.


  När Mezavant ges i ett akut skede av ulcerös kolit verkar det genom hela kolon och rektum för att behandla inflammationen och lindra symtom. Tabletterna kan även användas för att förebygga återfall av ulcerös kolit.

  2. Vad du behöver veta innan du tar Mezavant

  Ta inte Mezavant

  • om du är allergisk (överkänslig) mot en grupp läkemedel som kallas salicylater (vilken innefattar acetylsalicylsyra)

  • om du är allergisk (överkänslig) mot mesalazin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna information)

  • om du har allvarliga njur- eller leverbesvär

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare innan du använder Mezavant

  • om du har några njur- eller leverbesvär

  • om du tidigare har haft en hjärtinflammation (vilken kan vara orsakad av en hjärtinfektion)

  • om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot sulfasalazin (ett annat läkemedel som används för behandling av ulcerös kolit)

  • om du har en förträngning eller blockering i magen eller tarmarna

  • om du har lungbesvär


  Före och regelbundet under behandlingen kan din läkare ta urin- och blodprover för att kontrollera att dina njurar fungerar bra och att ditt blod är normalt.

  Barn och ungdomar

  Mezavant rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräckliga uppgifter med avseende på säkerhet och effekt.

  Andra läkemedel och Mezavant

  Studier har visat att Mezavant inte påverkar följande antibiotika, som används för behandling av infektioner: amoxicillin, metronidazol eller sulfametoxazol.


  Mezavant kan dock påverka vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

  • mesalazin eller sulfasalazin (tas vid behandling av ulcerös kolit)

  • icke-steroida antiinflammatoriska preparat (till exempel läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, ibuprofen eller diklofenak)

  • azatioprin eller 6-merkaptopurin (så kallade “immunhämmande” läkemedel vilka minskar aktiviteten hos kroppens immunsystem).

  • Antikoagulantia av kumarintyp (läkemedel som förlänger blodets koaguleringstid) t.ex. warfarin

  Mezavant med mat och dryck

  Mezavant bör tas med mat och vid samma tidpunkt varje dag. Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas eller tuggas.

  Graviditet och amning

  Då mesalazin passerar över till fostret under graviditet och utsöndras i små mängder i bröstmjölk, bör försiktighet iattas när Mezavant används under graviditet och amning.


  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


  Påverkan på laboratorietester

  Om du ska lämna urinprover är det viktigt att du talar om för läkaren eller sjuksköterskan att du tar eller nyligen har tagit detta läkemedel, eftersom det kan påverka vissa resultat.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Det är osannolikt att Mezavant påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Mezavant

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Rekommenderad dos för vuxna är 2,4 g till 4,8 g (två till fyra tabletter) som tas en gång dagligen vid en akut fas av ulcerös kolit. Den högsta dagliga dosen på 4,8 g bör inte tas under längre tid än 8 veckor. När dina symptom har lindrats, och för att förebygga återkommande attacker, bör din läkare instruera dig att ta 2,4 g (två tabletter) dagligen.


  Kom ihåg att ta dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag tillsammans med mat. Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas eller tuggas.


  När du tar detta läkemedel ska du se till att dricka vätska för hålla en bra vätskebalans, särskilt efter svåra eller långvariga kräkningar och/eller diarréer, hög feber eller kraftig svettning.


  Mezavant rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräckliga uppgifter med avseende på säkerhet och effekt.

  Om du har tagit för stor mängd av Mezavant

  Om du har tagit för stor mängd Mezavant kan du uppleva en eller fler av följande symtom: tinnitus (det ringer i öronen), yrsel, huvudvärk, förvirring, sömnighet, andfåddhet, ökad vätskeförlust (kopplad till svettning, diarré och kräkningar), lågt blodsocker (vilket kan orsaka yrsel), snabb andning, förändrade blodvärden och ökad kroppstemperatur.


  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.

  Om du har glömt att ta Mezavant

  Det är viktigt att du tar dina Mezavanttabletter varje dag, även när du inte har några symtom av ulcerös kolit. Fullfölj alltid hela den förskrivna behandlingen.


  Om du har glömt att ta dina tabletter så ska du ta dem som vanligt nästföljande dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Tala omedelbart om för din läkare

  • om du upplever symtom såsom kramper, svåra magsmärtor, blodig och ökad avföring (diarré), feber, huvudvärk eller hudutslag. Dessa symtom kan vara tecken på akut intoleranssyndrom vilket kan inträffa under en akut fas (skov) av ulcerös kolit. Detta är ett allvarligt tillstånd vilket sällan inträffar, men gör att din behandling måste avbrytas omedelbart.

  • om du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), hudutslag, anemi (känner dig trött, svag och är blek, framförallt på läppar, naglar och ögonlockens insida), feber (hög kroppstemperatur), halsont eller ovanliga blödningar (t.ex. näsblod).

  • om du utvecklar en allergisk svullnad av tunga, läppar och runt ögonen.


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga biverkningar, inträffar hos färre än 1 av 10 patienter, är: huvudvärk, blodtrycksförändringar, flatulens (väderspänningar), illamående, uppsvälld eller smärtande mage, inflammation som orsakar buksmärta eller diarré, diarré, matsmältningsbesvär, kräkningar, avvikande leverfunktionsvärden, klåda, utslag, ont i leder, ont i ryggen, svaghet, utmattning (extrem trötthet), feber.


  Mindre vanliga biverkningar, upplevs av färre än 1 av 100 patienter, är: minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning och blåmärken, yrsel, sömnighet eller trötthetskänsla, darrningar eller skakningar, ont i öronen, snabba hjärtslag, halsont, inflammerad bukspottkörtel (kopplad till smärta i övre delen av buken och i rygg samt illamående), rektal polyp (en icke-cancerartad utväxt i ändtarmen vilken ger symtom såsom förstoppning och blödning), akne, håravfall, muskelsmärta, nässelutslag, svullet ansikte.


  Sällsynta biverkningar, upplevs av färre än 1 av 1 000 patienter, är: njursvikt, kraftig minskning av antalet vita blodkroppar, vilket ökar risken för infektioner.


  Följande biverkningar har rapporterats, men det är inte känt exakt hur ofta de förekommer:

  Allvarlig minskning av antalet blodkroppar, vilket kan orsaka svaghet eller blåmärken, lågt antal blodkroppar, allergisk reaktion (överkänslighet), allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel, allvarlig sjukdom med blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan, allergisk reaktion som orsakar hudutslag, feber och inflammation i inre organ, neuropati (onormala eller skadade nerver vilket leder till domningar och stickningar), inflammation i hjärtat och omslutande vävnad, lunginflammation, andningssvårigheter eller väsande andning, gallsten, hepatit (inflammation i levern vilket orsakar influensaliknande symtom och gulsot), allergisk svullnad av tunga, läppar och runt ögonen, hudrodnad, njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning på njurarna).


  Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Mezavant ska förvaras

  • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  • Förvaras vid högst 25 °C.

  • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är mesalazin 1200 mg.


  Övriga innehållsämnen är: karmellosnatrium, karnubavax, stearinsyra, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), talk, magnesiumstearat, Metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:1),

  Metakrylsyra – metylmetakrylatsampolymer (1:2), trietylcitrat, titaniumdioxid (E171), röd järnoxid (E172), makrogol 6000.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mezavant tillhandahålls i blisterförpackningar av folie vilka ligger förpackade i en kartong. Förpackningen innehåller 60 eller 120 tabletter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Tabletterna är rödbruna, ovala och präglade med S476.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

  Hampshire International Business Park

  Chineham, Basingstoke

  Hampshire, RG24 8EP

  Storbritannien


  Tel: +44 (0) 1256 894000

  Fax: +44 (0) 1256 894711

  E-post: medinfo@uk.shire.com

  Tillverkare

  Cosmo SpA

  Via C. Colombo 1

  20020 Lainate-Milan

  Italien

  Lokal kontakt :

  Shire Sweden AB

  Svärdvägen 11D

  182 33 Danderyd

  Tfn: 020 795 079

  E-post: medinfoSE@shire.com


  Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

  Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Island, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  Mezavant

  Irland, Malta och Storbritannien

  Mezavant XL

  Frankrike

  Mezavant L.P


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-08-04


  Övriga informationskällor

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se..

  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se..

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.