Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metadon Recip Injektionsvätska, lösning 10mg/ml Glasampuller, 10x1ml

354:-

Produkten kan inte skickas via Posten utan måste hämtas på apotek.

Läs mer
Snabbfakta
Verksamt ämne: Metadon Varunummer: 129809 Apotekets varuid: 12083
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Metadon Recip är och vad det används för

  Metadon Recip innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

  Metadon Recip används vid svår smärta.

  Metadon som finns i Metadon Recip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Metadon Recip

  10 mg/ml Injektionsvätska, lösning
  metadonhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Metadon Recip är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Recip
  3. Hur du får Metadon Recip
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Metadon Recip ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Metadon Recip är och vad det används för

  Metadon Recip innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

  Metadon Recip används vid svår smärta.

  Metadon som finns i Metadon Recip kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Recip

  Använd inte Metadon Recip

  • om du är allergisk mot metadonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har mycket slem och svåra andningsbesvär,

  • om du brukar bli orolig då du har druckit alkohol eller tagit sömnmedel.

  Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Metadon Recip.

  Risk för vanebildning finns med Metadon Recip.


  Tala om för din läkare

  • om du har astma,

  • om du har några skallskador,

  • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

  • om du har någon hjärtsjukdom

  • om du har risk för att få hjärtrytmrubbning som kallas QT-förlängning, (exempelvis om du eller någon nära släkting har en har haft det, om din vätske- och salt balans är påverkad eller vid användning av vissa andra läkemedel). Din läkare kan komma att kontrollera ditt hjärta med så kallad EKG om du har risk för hjärtrytmrubbning.

  Detta eftersom Metadon Recip bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen

  Andra läkemedel och Metadon Recip

  Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Du bör inte ta Metadon Recip samtidigt som så kallade opiater då det ökar risken för att påverka andningen negativt.


  Behandlingseffekten kan påverkas om Metadon Recip tas samtidigt med vissa andra läkemedel och doserna kan behöva justeras, exempelvis om du tar läkemedel mot:


  • Infektioner (rifampicin, rifabutin)

  • Depression (fluvoxamin, fluoxetin, MAO-hämmare)

  • Epelepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)

  • HIV (efavirenz, nelfinavir, amprenavir, nevirapin, efavirenz, lopinavir, ritonavir, zidovudin)

  Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

  Metadon med alkohol

  Du ska inte använda alkohol samtidigt som du behandlas med Metadon Recip eftersom kombinationen kan påverka din andning negativt.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Det finns risk finns att fostret påverkas negativt särskilt om det används just före förlossningen. Rådgör därför alltid med läkare före du får Metadon Recip om du är gravid.


  Metadon går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas i doser som vanligen används vid behandling. Rådgör dock med läkare vid med än tillfälligt bruk av Metadon Recip under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Metadon Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du får Metadon Recip

  Metadonklorid Recip injektionsvätska ges som en injektion i en muskel eller under huden.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig och från den smärtlindring du upplever. Om du är äldre eller har nedsatt njur- eller leverfunktion kommer din läkare och ge dig en lägre dos från början.

  Om du tagit för stor mängd av Metadon Recip

  Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 person av 100): Illamående och kräkningar.


  Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 personer av 1 000): Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning, försämrad andningsförmåga, normal upprymdhet och kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i lungorna (ödem).


  Sällsynta (kan förekomma hos 1 till 10 personer av 10 000): hjärtrytmrubbning (QT-förlängning eller torsades de pointes)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Metadon Recip ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Metadon Recip injektionsvätska förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen och ampullen efter Utg. Dat.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen metadonhydroklorid. 1 ml innehåller 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är natriumhydroklorid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Metadon Recip injektionsvätska är en klar, färglös lösning förpackad i glasampull.

  Förpackningsstorlek: Glasampuller 10 x 1 ml.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08 - 630 19 00


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-07-06


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Dosering och administreringssätt

  Rekommenderad dos från början är 0,5 – 1 ml som en injektion i en muskel eller under huden en till tre gånger per dag. Som underhållsdos ges 0,5 – 1 ml två till tre gånger per dag vilket läkaren kan öka om du inte får tillräcklig effekt. Om du behöver väldigt stora doser av Metadon för smärtlindring kan din läkare komma att kontakta en läkare med väldigt stor erfarenhet med att ge Metadon.


  Inkompatibiliteter

  Inga kända inkompatibiliteter.


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.