Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Metacam® för hund Oral suspension 1,5mg/ml Flaska, 100ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Meloxikam Varunummer: 000225 Apotekets varuid: 18139
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Användningsområde

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  55216 Ingelheim/Rhein

  Tyskland

  2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

  Metacam 1,5 mg/ml oralsuspension för hundMeloxikam

  3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  En ml innehåller:

  Meloxikam 1,5 mg

  (ekvivalent med 0,05 mg per droppe)

  4. INDIKATION(ER)

  Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

  5. KONTRAINDIKATIONER

  Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

  Använd inte till hundar som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

  Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

  Använd inte till hundar yngre än 6 veckor.

  6. BIVERKNINGAR

  Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har ibland rapporterats. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats.

  Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

  Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

  Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

  - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

  - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

  - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

  - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

  - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

  Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

  7. DJURSLAG

  Hund

  8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

  Dosering

  Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätts behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

  För längre tids behandling kan Metacam dosen justeras ner till den längsta effektiva individuella dosen, med hänsyn taget till att graden av smärta och inflammation, som är associerad med kroniska sjukdomstillstånd i muskler, leder och skelett, kan variera över tiden.


  Administreringssätt och administreringsväg(ar)

  Skakas väl före användning. Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

  Suspensionen kan ges antingen genom att använda flaskans droppinsats (för små hundar) eller med doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.


  Doseringsanvisning för flaskans droppinsats:

  Initialdos: 4 droppar/kg kroppsvikt.

  Underhållsdos: 2 droppar/kg kroppsvikt.


  Doseringsanvisning för doseringssprutan:

  Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande underhållsdosering. För uppstartsbehandling den första dagen skall dubbel underhållsdos ges.

  Bilden visar hur man drar upp vätska i doseringssprutan

  Alternativt kan behandlingen starta med Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning.


  Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

  9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

  Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner. Undvik kontamination under användandet.

  10. KARENSTIDER

  Ej relevant.

  11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

  Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan efter EXP.

  12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

  Försiktighetsåtgärder för djur

  Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

  Detta läkemedel är till hund och skall inte användas till katt, då det inte är lämpligt till denna djurart. Till katt bör användas Metacam 0,5 mg/ml oralsuspension för katt.


  Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

  Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

  I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.


  Dräktighet och digivning

  Se avsnittet ’Kontraindikationer’.


  Andra läkemedel och Metacam

  Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

  Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge läkemedlet som använts tidigare finns kvar i kroppen.


  Överdosering

  Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättes in.

  13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

  Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

  06.2013 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  10, 32, 100 eller 180 ml flaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


  Sverige

  Boehringer Ingelheim Vetmedica

  Box 467

  SE-201 24 Malmö

  Tel: +46- (0) 40 23 34 00

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.