Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Mestinon® Dragerad tablett 60mg Glasburk, 150tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Pyridostigmin Varunummer: 173948 Apotekets varuid: 17720
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD MESTINON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mestinon hämmar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin, som förmedlar nervimpulser till musklerna. Nervimpulserna kan då starkare påverka musklerna och få dem att fungera bättre.

  Mestinon används vid Myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet), bristande rörelseförmåga i tarmen (tarmatoni).

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Mestinon

  10 mg tabletter, 60 mg dragerade tabletter
  pyridostigminbromid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD MESTINON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MESTINON
  3. HUR DU ANVÄNDER MESTINON
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR MESTINON SKA FÖRVARAS
  6. Övriga upplysningar

  1. VAD MESTINON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Mestinon hämmar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin, som förmedlar nervimpulser till musklerna. Nervimpulserna kan då starkare påverka musklerna och få dem att fungera bättre.


  Mestinon används vid Myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet), bristande rörelseförmåga i tarmen (tarmatoni).

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MESTINON

  Använd inte Mestinon

  • om du är allergisk mot pyridostigminbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har blockerad tarmpassage eller urinvägshinder.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mestinon

  • om du har andningsproblem (astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL))

  • om du har vissa problem med hjärtat, oregelbunden eller långsam puls, lågt blodtryck eller om du nyligen har haft en blockering av hjärtats små blodkärl

  • om du har störning av det underliggande nervsystemet (vagotomi)

  • om du har magsår

  • om du har epilepsi eller parkinsonism (ett tillstånd med symtom som liknar parkinsons sjukdom)

  • om du har giftstruma

  • om du har nedsatt njurfunktion

  • om du opererat bort brässen (även kallad thymus)

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Data från behandling av gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier har visat på effekter på fostret. Mestinon skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


  Amning

  Mestinon passerar över i modersmjölk. Moderns behov av behandling med Mestinon och fördelarna med amning måste vägas mot de möjliga riskerna för barnet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Fertilitet

  Studier har inte visat några negativa effekter på förmågan att bli gravid.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Mestinon kan biverkningar som blodtrycksfall och synstörningar förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om några innehållsämnen i Mestinon

  Mestinon 10 mg tabletter innehåller laktos och Mestinon 60 mg dragerade tabletter innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


  3. HUR DU ANVÄNDER MESTINON

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

  Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

  Rekommenderad dos till vuxna:

  Myasthenia gravis: 60-180 mg 3-6 gånger per dygn.

  Tarmatoni: 60 mg med lämpliga tidsmellanrum, t ex var 4:e timme.

  Effekten varar 3-6 timmar beroende på dosens storlek.

  Mestinon bör tas med riklig mängd vatten (halvfullt till fullt glas).

  Om du har tagit för stor mängd av Mestinon

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  Patienter som har tagit för stor mängd Mestinon har fått följande symtom: andningssvikt, bukkramper, muskelsammandragningar i luftstrupe och tarmvägg, diarré, svettningar, illamående och kräkningar, ökad slem- eller salivproduktion, pupillförträngning. Muskelkramper, muskelsvaghet, förlamning, muskelryckningar och allmän svaghet. Blodtrycksfall, långsam hjärtrytm och hjärtstillestånd kan också förekomma samt effekter på centrala nervsystemet så som upprördhet, förvirring, talstörning, nervositet, irritation, synhallucinationer, kramper och koma.


  Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om du får något av de uppräknade symtomen.

  Om du har glömt att ta Mestinon

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett Mestinon.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Pupillförminskning, ökat tårflöde, ackommodationsbesvär (svårigheter att läsa finstilt text och svårigheter att fokusera), ögoninflammation, störd hjärtrytm, ökad slemproduktion i luftvägarna i samband med redan befintlig lungsjukdom, andningssvårigheter, rinnande näsa, illamående, kräkningar, diarré, ökade tarmrörelser, magsymtom (t.ex. obehaglig smärta, bukkramper), ökad saliv- och svettproduktion, muskelsvaghet, små muskelryckningar, kramper, svårigheter att urinera, aptitlöshet


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel, rastlöshet, svårigheter att somna.


  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Hudutslag, håravfall vid långtidsbehandling.


  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Hjärtrytmrubbning, nässelfeber


  Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Prinzmetals angina (variant av kärlkramp med spasmer i hjärtats kranskärl), hudrodnad (flushing), blodtrycksfall, svimning, läkemedelsöverkänslighet


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR MESTINON SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

  Mestinon 10 mg tabletter: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  Mestinon 60 mg dragerade tabletter: Förvaras vid högst 25°C.

  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är pyridostigmin

  - Övriga innehållsämnen är:


  Tabletter 10 mg: laktosmonohydrat 30 mg, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, pregelatiniserad potatisstärkelse, talk, magnesiumstearat.


  Dragerade tabletter 60 mg: sackaros 162 mg, risstärkelse, talk, akacia, fast paraffin, flytande paraffin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse, povidon, pregelatiniserad potatisstärkelse, magnesiumstearat, röd och gul järnoxid (E172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Mestinon 10 mg tabletter är vita, bikonvexa

  Mestinon 60 mg dragerade tabletter är beige, bikonvexa


  Glasburk.

  Förpackningsstorlekar:

  Mestinon 10 mg: 250 tabletter

  Mestinon 60 mg: 150 tabletter

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906, 170 09 Solna

  Telefon: 08-630 19 00

  Tillverkare:

  ICN Polfa Rzeszów S.A.

  ul. Przemyslowa 2

  35-959 Rzeszów

  Polen

  Labiana Pharmaceuticals, S.L.U.

  Casanova 27-31

  08757 Corbera de Llobregat, Barcelona

  Spanien


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2016-01-14

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.