Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Magnevist® Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 2mmol/l Förfylld spruta, 1x20ml

Snabbfakta
Verksamt ämne: Gadopentetsyra Varunummer: 425492 Apotekets varuid: 12745
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Magnevist är och vad det används för

  Magnevist är ett kontrastmedel som används för diagnostik vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av olika leder.

  MRT är en form av medicinsk bildteknik baserad på vattenmolekylers beteende i normal och onormal vävnad. Tekniken bygger på ett invecklat system av magneter och radiovågor. Datorer registrerar aktiviteten och överför den till synliga bilder.

  Läkemedlet tillhandahålls som en lösning för injektion in i leder. Magnevist är endast avsett för diagnostik.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Magnevist 2 mmol/l injektionsvätska, lösning, förfylld spruta


  gadopentetsyradimegluminat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, röntgenläkare eller sjukvårds-/röntgenpersonalen.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, röntgenläkare eller personal på röntgenavdelningen. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Magnevist är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du får Magnevist
  3. Hur du får Magnevist
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Magnevist ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Magnevist är och vad det används för

  Magnevist är ett kontrastmedel som används för diagnostik vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av olika leder.


  MRT är en form av medicinsk bildteknik baserad på vattenmolekylers beteende i normal och onormal vävnad. Tekniken bygger på ett invecklat system av magneter och radiovågor. Datorer registrerar aktiviteten och överför den till synliga bilder.


  Läkemedlet tillhandahålls som en lösning för injektion in i leder. Magnevist är endast avsett för diagnostik.

  2. Vad du behöver veta innan du får Magnevist

  Magnevist ska inte ges:

  • om du är allergisk mot gadopentetsyradimegluminat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med din läkare, röntgenläkare eller personal på röntgenavdelningen innan du får Magnevist om du har pacemaker eller något annat implantat eller metallklämmor som innehåller järn i kroppen.


  Tala om för din läkare om:

  • du tidigare har reagerat mot kontrastmedel

  • du har eller har haft allergi (t.ex. hösnuva, nässelutslag) eller astma

  Om något av detta gäller för dig, tala med din läkare, röntgenläkare eller personalen på röntgenavdelningen innan du får Magnevist. Din läkare kommer avgöra om den planerade undersökningen är möjlig eller inte.


  Allergiliknande reaktioner

  Allergiliknande reaktioner kan uppstå efter användning av Magnevist. Allvarliga reaktioner är möjliga. Mild svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, hosta, klåda, rinnande näsa, irriterade ögon, nysningar och utslag (nässelutslag) kan vara de första tecknen på en allvarlig reaktion.


  De flesta av dessa reaktioner uppträder inom 30 minuter efter att du fått Magnevist. Därför kommer du att hållas under observation minst 30 minuter efter injektionen. Fördröjda reaktioner har observerats (efter timmar eller dagar).


  Användning av gadoliniumbaserade kontrastmedel hos patienter med allvarliga njurproblem har förknippats med en sjukdom som kallas nefrogen systemisk fibros (NSF). NSF är en sjukdom som ger förtjockning av hud och bindväv.

  Barn

  Erfarenhet av användning av Magnevist på barn saknas.

  Andra läkemedel och Magnevist

  Tala om för läkare, röntgenläkare eller personalen på röntgenavdelningen om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare röntgenläkare eller personalen på röntgenavdelningen innan du får detta läkemedel.


  Graviditet

  Magnevist ska inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt.


  Amning

  Magnevist kan användas vid amning eftersom det inte är troligt att barnet påverkas av de små mängder som passerar över i modersmjölken

  Körförmåga och användning av maskiner

  Begränsad rörlighet i den injicerade leden efter användning av Magnevist kan påverka förmågan att framföra fordon.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du får Magnevist

  Magnevist ges av hälso- och sjukvårdspersonal och injiceras i en led. Din MRT-undersökning kan börja direkt efter injektionen. Du kommer hållas under observation under minst 30 minuter efter injektionen.


  Rekommenderad dos är generellt upp till 20 ml Magnevist (i knäled upp till 50 ml).

  Röntgenläkaren avgör vilken mängd av Magnevist som behövs för din undersökning.


  Om du har fått för stor mängd av Magnevist

  Överdosering är osannolik men om det ändå skulle inträffa behandlar läkaren de symtom som kan uppkomma. Du kan också ringa Gifinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Kontakta omedelbart läkare eller personal på röntgenavdelningen om någon av följande reaktioner skulle drabba dig:

  Allergiska reaktioner inklusive allvarliga reaktioner. Svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller svalget, hosta, klåda, rinnande näsa, nysningar och nässelutslag kan vara de första tecknen på att en allvarlig reaktion är på väg att utvecklas. (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).


  Nedan redovisas andra eventuella biverkningar efter hur vanliga de är:


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • smärta vid injektionsstället och tryckförnimmelser i leden

  Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

  • huvudvärk, yrsel

  • illamående

  Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):

  • svimning p.g.a. blodtrycksfall (vasovagal reaktion)

  • kräkningar

  Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

  • hudreaktioner

   (biverkan som har rapporterats för kontrastmedel men ännu ej specifikt för Magnevist 2 mmol/l).


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Magnevist ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på etiketten på injektionssprutan efter Utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är gadopentetsyradimegluminat. Varje ml av lösningen innehåller 0,002 mmol gadopentetsyradimegluminat motsvarande 0,32 mg gadolinium. 

  • Övriga innehållsämnen är memeglumin, pentetsyra, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Magnevist är en klar lösning, fri från partiklar.


  Förfyllda sprutor: 1 x 20 ml, 5 x 20 ml

  Behållare: Färglöst glas, typ I

  Gummipropp för sprutkolv: Klorbutylgummi, typ I

  Förslutning: polypropen-klorbutyl-polykarbonat

  Blister: Polyetentereftalat/polyeten

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Bayer Pharma AG

  D-13342 Berlin

  Tyskland


  Information lämnas av

  Bayer AB
  Box 606
  169 26 Solna
  Tel. 08-580 223 00  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-02-24.


  Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

  Vänligen kontrollera även informationen i avsnitt 1 till 6.


  Inga särskilda förberedelser av patienten fordras inför undersökning med Magnevist. Normala säkerhetsrutiner för MRT (som t.ex. avlägsnande av ferro-magnetiska kärl-klämmor och hjärt-pacemaker) ska tillämpas.


  Detta läkemedel är endast för intra-artikulär administrering. Den förfyllda sterila sprutan ska tas ur förpackningen och färdigställas omedelbart före användning. Injektionen ska ske under sterila förhållanden.


  Sprutlocket ska avlägsnas från den förfyllda sprutan omedelbart före användning.


  Det är inte rekommenderat att blanda Magnevist 2 mmol/l med röntgenkontrastmedel. För att underlätta kontroll av kanylens position i leden bör minsta möjliga mängd kontrastmedel användas före administrering av Magnevist 2 mmol/l. Intra-artikulär tillförsel av kontrastmedlet kan ske med patienten i liggande eller sittande ställning. Efter injektionen ska patienten hållas under uppsikt under åtminstone ½ timme.


  Den kontrastmedelslösning som inte förbrukas vid en undersökning ska kasseras.

  Överbliven kontrastmedelslösning ska hanteras enligt gällande anvisningar.Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.