Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Losartan/Hydroklortiazid Actavis Filmdragerad tablett 50mg/12,5mg Blister, 30tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Losartan, Hydroklortiazid Varunummer: 098708 Apotekets varuid: 37834
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Losartan/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis är en kombination av en angiotensin II receptorantagonist (losartan) och ett diuretikum (hydroklortiazid).

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis används för behandling av högt blodtryck (essentiell hypertoni).

  Losartankalium/hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydroklortiazid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  50 mg/12,5 mg, 100/12,5 mg,100 mg/25 mg filmdragerade tabletter
  losartankalium/hydroklortiazid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Losartan/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Losartan/Hydroklortiazid Actavis
  3. Hur du använder Losartan/Hydroklortiazid Actavis
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Losartan/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Losartan/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis är en kombination av en angiotensin II receptorantagonist (losartan) och ett diuretikum (hydroklortiazid).


  Losartan/Hydroklortiazid Actavis används för behandling av högt blodtryck (essentiell hypertoni).


  Losartankalium/hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydroklortiazid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  Ta inte Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  • om du är allergisk mot losartan, hydroklortiazid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du är allergisk (överkänslig) mot andra sulfonamidderivat (dvs andra tiazider, vissa antibakteriella läkemedel såsom kombinationen trimetoprim och sulfametoxazol, fråga din läkare om du är osäker).

  • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion.

  • under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Losartan/Hydroklortiazid Actavis, se Graviditet och amning).

  • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin

  • om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan korrigeras genom behandling.

  • om du har gikt.

  • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  • om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga.

  • om du behandlas med diuretika (vattendrivande läkemedel).

  • om du äter saltfattig kost.

  • du har eller har varit sjuk med kräkningar och/eller diarré.

  • om du har hjärtsvikt.

  • om du har förträngning i blodkärlen som leder till dina njurar (njurartärstenos) eller bara har en fungerande njure, eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation.

  • om du har förträngning i dina artärer (arteroskleros), angina pectoris, (bröstsmärta på grund av nedsatt hjärtfunktion).

  • om du har aorta- eller mitralisklaffstenos (förträngningar av hjärtats klaffar) eller hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som förstorar hjärtat).

  • om du tidigare har haft milt till måttligt nedsatt leverfunktion.

  • om du har diabetes.

  • om du har gikt.

  • om du har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag och feber (SLE, systemisk lupus erythematosus).

  • om du har höga kalcium- eller låga kaliumnivåer eller står på kaliumsparande kost.

  • om du ska genomgå narkos (även hos tandläkaren) eller innan ett kirurgiskt ingrepp, eller om du ska genomgå ett test för din paratyroideafunktion. Du ska då tala om för läkaren eller medicinsk personal att du tar losartankalium och hydroklortiazidtabletter.

  • om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren).

  • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren.

  Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


  Se även informationen under rubriken ”Ta inte Losartan/Hydroklortiazid Actavis”.


  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Losartan/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte under tidig graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).

  Barn och ungdomar

  Erfarenhet saknas för behandling av Losartan/Hydroklortiazid Actavis hos barn. Losartan/Hydroklortiazid Actavis bör därför inte ges till barn.

  Andra läkemedel och Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


  Diuretiska läkemedel såsom hydroklortiazid i Losartan/Hydroklortiazid Actavis kan interagera med andra läkemedel.


  Läkemedel innehållande litium bör inte tas tillsammans med Losartan/Hydroklortiazid Actavis utan noggrann övervakning av din läkare.


  Särskilda försiktighetsåtgärder (t. ex. blodprov) är lämpligt om du tar kaliumsupplement, kaliuminnehållande saltersättning, kaliumsparande läkemedel, andra diuretika (vattendrivande läkemedel), vissa laxerande läkemedel eller glycyrrhizin (som finns i lakritsrot), läkemedel för behandling av gikt, läkemedel för att kontrollera din hjärtrytm eller för behandling av diabetes (för oral användning eller insulin).


  Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

  • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Losartan/Hydroklortiazid Actavis” och ”Varningar och försiktighet”).

  Det är också viktigt för din läkare att veta om du tar:

  • andra blodtryckssänkande läkemedel,

  • steroider,

  • läkemedel mot cancer,

  • smärtstillande,

  • läkemedel mot infektioner, inklusive svampinfektioner,

  • läkemedel mot artrit,

  • resiner mot förhöjt kolesterol såsom kolestyramin,

  • muskelavslappande läkemedel,

  • pressoraminer såsom adrenalin eller andra läkemedel inom samma läkemedelsgrupp

  • Diabetesläkemedel som tas via munnen eller insulin

  • antikolinerga läkemedel (t ex atropin, biperiden),

  • antipsykotiska läkemedel,

  • antidepressiva läkemedel,

  • karbamazepin.


  Tala också om för din läkare att du tar Losartan/Hydroklortiazid Actavis inför en planerad undersökning med joderat kontrastmedel.

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis med mat, dryck och alkohol

  Alkohol bör undvikas under tiden du tar dessa tabletter. Alkohol och Losartan/Hydroklortiazid Actavis kan förstärka varandras effekter.


  Ett överskott av salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydroklortiazid Actavis.


  Losartan/Hydroklortiazid Actavis kan tas med eller utan mat.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Losartan/Hydroklortiazid Actavis före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Losartan/Hydroklortiazid Actavis bör inte användas under graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.


  Amning

  Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.


  Användning hos äldre

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis har likvärdig effekt och tolereras lika väl hos äldre som hos ungdomar. De flesta äldre patienter behöver samma dos som yngre patienter.

  Körförmåga och användning av maskiner

  När du påbörjar behandling med detta läkemedel, bör du inte utföra handlingar som kan kräva skärpt uppmärksamhet (t ex framföra motorfordon eller utföra farliga arbeten) tills dess att du vet hur väl du tolererar ditt läkemedel.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  Hur du tar Losartan/Hydroklortiazid Actavis


  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare avgör lämplig dos med Losartan/Hydroklortiazid Actavis, beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du fortsätter att ta Losartan/Hydroklortiazid Actavis enligt din läkares ordination för att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck.


  Högt blodtryck

  Rekommenderad dos är för de flesta patienter en tablett Losartan/Hydroklortiazid Actavis 50 mg/12,5 mg en gång dagligen för att kontrollera blodtrycket över en 24 timmars period. Dosen kan ökas till två tabletter en gång dagligen av losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller byte till en tablett av losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter (en starkare styrka) en gång dagligen. Maximal daglig dos är två losartan/hydroklortiazid 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller en losartan/hydroklortiazid 100 mg/25 mg filmdragerad tablett en gång dagligen.

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 100 mg/12,5 mg finns tillgänglig för de patienter som redan tar 100 mg losartan och som behöver ytterligare blodtryckssänkning.

  Om du har tagit för stor mängd av Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


  I fall av överdos, kontakta din läkare omedelbart så att vård kan ges omgående. Symtom på överdos är blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, förändringar i blodkompositionen och vätskebrist.

  Om du har glömt att använda Losartan/Hydroklortiazid Actavis

  Försök att ta Losartan/Hydroklortiazid Actavis enligt ordination. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos som vanligt.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Om du upplever något av följande, sluta ta Losartan/Hydroklortiazid Actavis och tala med din läkare omedelbart eller uppsök sjukvård:


  En allvarlig allergisk reaktion (utslag, klåda, svullnad av bl a ansikte, läppar, mun eller svalg vilket kan orsaka svälj- och andningssvårigheter).


  Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, vilken inträffar hos fler än 1 av 10 000 och färre än 1 av 1 000 patienter. Du kan behöva akut medicinsk vård eller sjukhusinläggning.


  Följande biverkningar har rapporterats:


  Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

  • hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, sinuit, besvär med bihålorna

  • diarré, buksmärta, illamående, dålig matsmältning

  • muskelvärk eller -kramp, smärta i ben, ryggvärk

  • insomnia, huvudvärk, yrsel

  • svaghet, trötthet, bröstsmärta

  • ökade kaliumnivåer (vilket kan orsaka onormal hjärtrytm), minskade hemoglobinnivåer.

  • Förändringar i njurfunktion, inklusive njursvikt

  • Lågt blodsocker (hypoglykemi)


  Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

  • anemi, röda eller bruna hudfläckar (i vissa fall särskilt på fötterna, ben, armar och skinkorna, med ledvärk, svullnad av händer och fötter och magont), blåmärken, minskat antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och minskat antal blodplättar

  • aptitförlust, ökade nivåer av urinsyra eller gikt, ökade blodsockernivåer, elektrolytrubbningar

  • ängslan, nervositet, paniksyndrom (återkommande panikattacker), förvirring, depression, förändrat drömmönster, sömnstörningar, sömnighet, nedsatt minnesförmåga

  • domningar och stickningar eller liknande förnimmelser, smärta i extremiteter, darrningar, migrän, svimning

  • dimsyn, brännande känsla i ögat, konjunktivit, minskad synskärpa, gulseende

  • ringningar, surrande, dån eller klickanden i öronen, yrsel

  • lågt blodtryck, vilket kan vara förenat med kroppsställning (man känner sig yr eller svag när man ställer sig upp), angina (bröstsmärta), oregelbunden hjärtrytm, cerebrovaskulär händelse (TIA, "mini-stroke"), hjärtinfarkt, hjärtklappning

  • inflammation i blodkärl, vilken ofta är förenad med hudutslag eller blåmärken

  • ont i halsen, andfåddhet, bronkit, lunginflammation, vatten i lungorna (vilket orsakar andningssvårigheter), näsblod, rinnande näsa, nästäppa

  • förstoppning, väderspänning, magirritation, magspasmer, kräkningar, torr mun, inflammation i salivkörteln, tandvärk

  • gulsot (gulfärgade ögonvitor och hud), bukspottkörtelinflammation

  • nässelfeber, klåda, hudinflammation, utslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, flush (hudrodnad, värmekänsla, klåda eller stickningar, särskilt på huvud, hals, bröst och övre rygg), svettningar, håravfall

  • smärta i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelsvaghet

  • frekvent urinering inklusive på natten, njurfunktionsnedsättning inkluderande njurinflammation, urinvägsinfektion, socker i urinen

  • minskad sexuell lust, impotens

  • ansiktssvullnad, feber, lokal svullnad (ödem)


  Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):

  • hepatit (inflammation i levern), onormala leverfunktionstest.


  Ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data):

  • Influensaliknande symptom och allmänt obehag och sjukdomskänsla

  •  Allmän sjukdomskänsla

  •  Låga nivåer av natrium i blodet (hyponatremi)

  • onormal nedbrytning av musklerna (rabdomyolys) med symtom som muskelsmärta, svagehtskänsla och svullnad, vilket kan leda till njurproblem (urinet kan bli mörkfärgat)

  • smakförändring (dysgeusi)

  • Dosrelaterade effekter, såsomblodtrycksfall då man hastigt reser sig upp från liggande eller sittande ställning,

  • Kutan lupus erytematosus, vilket identifierasgenom ett hudutslag som kan förekomma i ansikte, nacke och hårbotten.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Losartan/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Endast för 50 mg/12,5 mg och 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter:

  Blister: Förvaras vid högst 25ºC.

  Plastburk: Förvaras vid högst 30ºC.


  Endast för 100 mg/12.5 mg filmdragerade tabletter:

  Förvaras vid högst 30ºC i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

  Plastburk: Hållbarhet efter öppnandet: 6 månader


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  De aktiva substanserna är losartankalium och hydroklortiazid.

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 50 mg/12,5 mg innehåller 50 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid.

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 100 mg/12,5 mg innehåller 100 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 100 mg/25 mg innehåller 100 mg losartankalium och 25 mg hydroklortiazid.


  Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: mannitol (E421), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon (K-30),

  magnesiumstearat .

  Filmdragering: hypromellos (3cP, 50cP), hydroxipropylcellulosa, titandioxid (E171), makrogol 400 (för 50 mg/12,5 mg och 100 mg/25 mg tabletter).

  Hypromellor (6cP), makrogol 8000, gul järnoxid (E172), talk, titandioxid (E171) (för 100 mg/12,5 mg tabletter).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 50 mg/12,5 mg filmdragerad tablett: vita, runda, bikonvexa, 8 mm i diameter, skåra på båda sidor och sidoskåror. Märkt LH1 på ena sidan.


  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 100 mg/12,5 mg filmdragerad tablett: gul, rund, bikonvexa, 10 mm i diameter. Märkt LH3 på ena sidan. Tabletterna har ingen skåra.


  Losartan/Hydroklortiazid Actavis 100 mg/25 mg filmdragerad tablett: vita, runda, bikonvexa, 10 mm i diameter, skåra på båda sidor och sidoskåror. Märkt LH2 på ena sidan.


  50 mg/12,5 mg och 100 mg/25 mg tabletter

  Blister: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

  Burk: 100, 250 och 500 filmdragerade tabletter.


  100 mg/12,5 mg tabletter

  Blister: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 och 100 filmdragerade tabletter.

  Burk: 100 och 300 filmdragerade tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Actavis Group PTC ehf.

  Reykjavikurvegi 76-78

  220 Hafnarfjordur

  Island


  Tillverkare

  Actavis hf.

  Reykjavikurvegur 78,

  220 Hafnafjordur

  Island


  Actavis Ltd

  BLB016

  Bulebel Industrial Estate

  Zejtun ZTN 3000

  Malta


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2015-11-04


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.