Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Loratadin STADA® Tablett 10mg Blister, 100tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Loratadin Varunummer: 016609 Apotekets varuid: 7319
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Loratadin STADA är och vad det används för

  Loratadin det aktiva innehållsämnet i Loratadin Stada tillhör gruppen antihistaminer. Loratadin Stada används vid allergiska besvär (t ex hösnuva, allergi mot kvalster) såsom nysningar, rinnande och kliande näsa, klåda och sveda i ögonen.

  Efter ordination från läkare kan Loratadin Stada också användas för att lindra symtom som klåda och nässelfeber (förknippade med kronisk urtikaria och urtikaria av okänd orsak).

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Loratadin STADA

  10 mg tabletter
  loratadin
  laktos

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Loratadin STADA är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin STADA
  3. Hur du använder Loratadin STADA
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Loratadin STADA ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Loratadin STADA är och vad det används för

  Loratadin det aktiva innehållsämnet i Loratadin Stada tillhör gruppen antihistaminer. Loratadin Stada används vid allergiska besvär (t ex hösnuva, allergi mot kvalster) såsom nysningar, rinnande och kliande näsa, klåda och sveda i ögonen.

  Efter ordination från läkare kan Loratadin Stada också användas för att lindra symtom som klåda och nässelfeber (förknippade med kronisk urtikaria och urtikaria av okänd orsak).

  2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin STADA

  Använd inte Loratadin STADA

  • om du är allergisk mot loratadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Loratadin Stada

  • om du har någon allvarlig leversjukdom

  • om du ska genomgå hudtester för allergi. Ta inte Loratadin Stada 48 timmar före pricktesten utförs, eftersom antihistaminer såsom loratadin kan motverka eller försvaga positiva reaktioner på hudtesten.

  Barn och ungdomar

  Effekt och säkerhet av loratadin hos barn yngre än 2 år har inte fastställts.

  Andra läkemedel och Loratadin STADA

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas andra läkemedel.


  Samtidig användning av loratadin och läkemedel som hämmar vissa leverenzymer kan orsaka höjda nivåer av loratadin vilket kan leda till ökning av biverkningar, se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

  Loratadin STADA med mat, dryck och alkohol

  Effekten av alkohol påverkas inte av Loratadin Stada.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Användning av loratadin under graviditet verkar inte ha några skadliga effekter på fostret. Som en försiktighetsåtgärd, är det att föredra att undvika användning av Loratadin Stada under graviditet.


  Om du ammar rekommenderas inte användning av Loratadin Stada eftersom loratadin utsöndras i bröstmjölk.

  Körförmåga och användning av maskiner

  I mycket sällsynta fall kan vissa personer uppleva dåsighet, vilket kan påverka deras körförmåga eller förmåga att använda maskiner.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Loratadin STADA innehåller laktos

  Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


  3. Hur du använder Loratadin STADA

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Administreringssätt

  Tabletten ska sväljas.

  Tabletten tas med ett glas vatten utan att tuggas. Tabletten kan tas oberoende av måltid.


  Om inte annat föreskrivs av läkaren är den rekommenderade dosen


  Vuxna och ungdomar (12 år och äldre):

  1 tablett (10 mg) en gång om dagen.


  Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion:

  Vuxna och barn med en kroppsvikt över 30 kg bör starta med lägre dos: 1 tablett (10 mg) varannan dag.


  Äldre patienter eller patienter med nedsatt njurfunktion:

  Dosjustering är inte nödvändig.

  Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tycker medicinen är för stark eller för svag.

  Användning för barn och ungdomar

  Barn 2 till 12 år


  Vikt över 30 kg:

  1 tablett (10 mg) en gång om dagen.


  Vikt under 30 kg:

  Loratadin Stada 10 mg tablett ska inte ges till barn som väger mindre än 30 kg.

  Effekt och säkerhet har inte fastställts för barn under 2 år.

  Om du använt för stor mängd av Loratadin STADA

  Efter överdosering av loratadin har sömnlöshet, ökad puls (takykardi) och huvudvärk beskrivits.

  Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Loratadin STADA

  Om du glömt att ta en tablett i tid, ta nästa dos så snart som möjligt. Fortsätt sedan behandlingen som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


  Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om läkemedlet.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

  • nervositet

  • huvudvärk, trötthet, sömnighet


  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

  • sömnlöshet, ökad aptit

  Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

  • allergiska reaktioner (inklusive allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad, särskilt i ansikte, mun, tunga eller svalg (angioödem) och allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaxi))

  • svindel (yrsel)

  • anfall (kramper)

  • ökad hjärtrytm (takykardi), palpitationer (starka hjärtslag)

  • illamående, muntorrhet, gastrit (inflammation i magsäcken)

  • nedsatt leverfunktion

  • utslag, håravfall (alopeci)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Loratadin STADA ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartong och på blister efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Den aktiva substansen är loratadin. 1 tablett innehåller 10 mg loratadin.

  Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, magnesiumstearat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Vit, rund platt tablett med brytskåra.


  Förpackningarna innehåller 50, 60, 90, 100 eller 250 tabletter.


  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  D-61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Tillverkare:

  STADA Arzneimittel AG

  Stadastrasse 2-18

  D-61118 Bad Vilbel

  Tyskland


  Sanico N.V.

  Industriezone IV

  Veedijk 59

  2300 Turnhout

  Belgien


  Centrafarm Services B.V.

  Nieuwe Donk 9

  4879 AC Etten Leur

  Nederländerna


  Clonmel Healthcare Ltd.

  Waterford Road, Clonmel

  Co. Tipperary

  Irland


  PharmaCoDane ApS

  Marielundvej 46A

  2730 Herlev

  Danmark


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

  STADA Nordic ApS

  Marielundvej 46 A

  2730 Herlev

  Danmark


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2 oktober 2015


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.