Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lioresal® Tablett 10mg Glasburk, 200tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Baklofen Varunummer: 061587 Apotekets varuid: 11510
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  Ta inte Lioresal

  - om du är allergisk mot baklofen eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel.


  Barn och ungdomar

  Lioresal tabletter är inte lämpliga för användning hos barn som väger mindre är 33 kg.

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   


  Lioresal 10 mg tabletter

  Lioresal 25 mg tabletter

  baklofen

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD LIORESAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LIORESAL
  3. HUR DU TAR LIORESAL
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR LIORESAL SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD LIORESAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Lioresal tillhör en grupp läkemedel som kallas muskelavslappnande medel. Det används för att minska och lindra olika typer av spasticitet (muskelkramper) vid t ex multipel skleros och andra sjukdomar eller skador i ryggmärg och hjärna.


  Den muskelavslappnande effekten gör att rörelseförmågan förbättras och smärtan lindras.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LIORESAL

  Ta inte Lioresal

  - om du är allergisk mot baklofen eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel.


  Barn och ungdomar

  Lioresal tabletter är inte lämpliga för användning hos barn som väger mindre är 33 kg.

  Varningar och försiktighet

  Rådgör med läkare om du har eller har haft följande tillstånd:

  - parkinsons sjukdom eller psykisk sjukdom åtföljd av förvirring eller depression

  - epilepsi

  - akut smärta i mage (magsår) eller tarm

  - andningssvårigheter

  - leversjukdom

  - stroke (slaganfall)

  - njursjukdom (din läkare kommer att fatta beslut om Lioresal är en lämplig behandling för dig)

  - svårighet att kasta vatten


  Lioresal kan orsaka blodtryckssänkning, vilket man bör tänka på vid samtidig användning av blodtryckssänkande läkemedel.


  Behandling med Lioresal kan i sällsynta fall orsaka muntorrhet (se Biverkningar). Noggrann munhygien är i så fall viktig och tänderna bör borstas med fluortandkräm två gånger dagligen.

  Andra läkemedel och Lioresal

  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

  Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Detta gäller framför allt:

  - läkemedel som används vid behandling av förstämningssjukdomar så som antidepressiva och litium

  - läkemedel som sänker blodtrycket

  - läkemedel som kan påverka njurarna (till exempel läkemedel för behandling av ledinflammation eller smärta)

  - läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom

  - läkemedel som har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet (till exempel muskelavslappnande läkemedel)

  Alkohol bör undvikas i samband med behandling med Lioresal eftersom baklofen kan förstärka alkoholens dämpande verkan på centrala nervsystemet.


  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

  Lioresal med mat och dryck

  Tabletterna bör tas i samband med måltid och sväljas tillsammans med vätska för att motverka magbesvär.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid ska du inte ta Lioresal, om inte din läkare tycker att det är nödvändigt.

  Om du tror att du blivit gravid, rådfråga din läkare innan du fortsätter att ta Lioresal. Om du använder Lioresal under graviditeten finns en risk att ditt barn får kramper strax efter förlossningen.

  Baklofen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


  Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Lioresal kan yrsel, trötthet, dåsighet och synstörningar uppkomma, vilket kan nedsätta reaktionsförmågan. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Viktig information om något innehållsämne i Lioresal

  Lioresal tabletter innehåller vetestärkelse.

  Lioresal tabletter kan användas av personer med glutenintolerans (celiaki). Om du är allergisk mot vete (annan sjukdom än glutenintolerans) ska du inte använda detta läkemedel.


  3. HUR DU TAR LIORESAL

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Vuxna

  Dosen ska höjas gradvis. Vanlig startdos är 15 mg dagligen, uppdelat på 2-4 doseringstillfällen som ökas gradvis med tre dagars intervall tills optimal effekt har uppnåtts. Vanlig underhållsdos för vuxna är 30-75 mg dagligen fördelat på 2-4 doseringstillfällen.


  Barn och ungdomar (0 upp till 18 år)

  Dosen till barn och ungdomar ska anpassas efter kroppsvikten och höjas gradvis. Vanlig startdos är ca 0,3 mg/kg/dag, uppdelat på 2-4 doseringstillfällen som ökas gradvis med ca en veckas intervall tills optimal effekt har uppnåtts. Vanlig underhållsdos är mellan 0,75 och 2 mg/kg kroppsvikt.


  Den totala dagliga dosen bör inte överstiga 40 mg/dag hos barn under 8 års ålder. Hos barn över 8 års ålder kan högst 60 mg/dag ges. Baklofen tabletter är inte lämpliga för barn under 33 kg i kroppsvikt.


  Tabletterna bör tas i samband med måltid och ska sväljas tillsammans med vätska.


  Tala om för din doktor om du har behandlats i 6-8 veckor utan förbättring. Läkaren kommer att fatta beslut om du ska fortsätta behandlingen med Lioresal.

  Om du har tagit för stor mängd av Lioresal

  Om du fått för stor mängd läkemedel kontakta alltid din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112).

  Om du har glömt att ta Lioresal

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

  Om du slutar att ta Lioresal

  Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare. Ett plötsligt avbrytande kan, särskilt efter långtidsbehandling, orsaka bl. a hallucinationer, ångest- och förvirringstillstånd och hjärtklappning.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


  Biverkningarna indelas i mycket vanliga (förekommer hos fler än 10 av 100 patienter), vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter), mindre vanliga (färre än 1 av 100 patienter), sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter), mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter) och ingen känd frekvens (kan inte beräknas utifrån tillgängliga uppgifter).


  Mycket vanliga

  Dåsighet.


  Vanliga

  Trötthet, huvudvärk, yrsel, lågt blodtryck, illamående, kräkning, förstoppning, diarré, nedsatt andningsfunktion, förvirring, insomningssvårigheter.


  Mindre vanliga

  Svettning, viktökning, ankelödem (svullnad pga vätskeansamling), hudutslag, klåda, muskelsvaghet, mardrömmar, täta urinträngningar, sexuell funktionsstörning.


  Sällsynta

  Muskelsmärta, hjärtklappning, bröstsmärtor, svimningsanfall, andnöd, epileptiska kramper, myrkrypningar, svårighet att samordna muskelrörelser, koordinationssvårigheter, skälvningar, stelhet, onormalt ökad muskelspänning, sluddrigt tal, ökad spasticitet, smakrubbning, upprymdhet, upphetsning, depression, hallucinationer (speciellt hos äldre), svårigheter att kasta vatten, ofrivillig urinavgång, suddigt seende, darrande ofrivilliga rörelser av ögonloberna, skelning, pupillförminskning, muntorrhet, förhöjda blodglukosnivåer, förhöjning av vissa levervärden i blodet.


  Mycket sällsynta

  Sänkt kroppstemperatur.


  Ingen känd frekvens

  Nässelutslag. Bradykardi.


  Kontakta din läkare om andra symtom än de uppräknade uppträder eller om något av de uppräknade symtomen kvarstår eller försämras.

  5. HUR LIORESAL SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  - Den aktiva substansen är baklofen 10 resp 25 mg.

  - Övriga innehållsämnen är vattenfri kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, povidon och vetestärkelse (gluten).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Tablett 10 mg: Ø 7 mm, vit rund, märkt CG och KJ med skåra

  Tablett 25 mg: Ø 8 mm, vit rund, märkt CG och UR med skåra

  Tabletter 10 mg: 200 st (glasburk)

  Tabletter 25 mg: 50 st (tryckpack)

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby.


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  2013-02-28

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.