Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Levitra Filmdragerad tablett 20mg Blister, 12tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Vardenafil Varunummer: 012860 Apotekets varuid: 8283
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. VAD LEVITRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på, så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.

  Levitra verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Levitra minskar effekten av de naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner. Levitra tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställd fullföljd sexuell aktivitet.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

  Levitra

  20 mg filmdragerade tabletter
  vardenafil

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. VAD LEVITRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LEVITRA
  3. HUR DU TAR LEVITRA
  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
  5. HUR LEVITRA SKA FÖRVARAS
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. VAD LEVITRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

  Levitra innehåller vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion.

  Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på, så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.


  Levitra verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Levitra minskar effekten av de naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner. Levitra tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställd fullföljd sexuell aktivitet.

  2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR LEVITRA

  Ta inte Levitra

  • Om du är allergisk mot vardenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.

  • Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceroltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra.

  • Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med humant immunbristvirus (HIV).

  • Om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

  • Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.

  • Om du får njurdialys.

  • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt.

  • Om du har eller har haft lågt blodtryck.

  • Om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation).

  • Om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

  • Om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna som följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Levitra, har visat sig öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.


  Varningar och försiktighet
  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Levitra.

  Var särskilt försiktig med Levitra

  • Om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.

  • Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG).

  • Om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.

  • Om du har en sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi.

  • Om du har magsår (också kallat gastriskt eller peptiskt magsår).

  • Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili).

  • Om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Levitra munsönderfallande tabletter (se avsnittet: Andra läkemedel och Levitra).

  • Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Levitra och kontakta omedelbart din läkare.


  Barn och ungdomar
  Levitra är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

  Andra läkemedel och Levitra

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

  • Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Levitra. Tala med en läkare innan du tar Levitra.

  • Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

  • Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV. Tala med din läkare innan du tar Levitra.

  • Ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

  • Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

  • Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring.

  • Riociguat.

  Använd inte Levitra filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive Levitra munsönderfallande tabletter.

  Levitra med mat, dryck och alkohol

  • Du kan ta Levitra med eller utan mat – men helst inte efter en tung eller fettrik måltid eftersom det kan försena effekten.

  • Drick inte grapefruktjuice när du använder Levitra. Det kan påverka effekten av läkemedlet.

  • Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

  Graviditet och amning

  Levitra ska inte användas till kvinnor.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Levitra kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Levitra.


  3. HUR DU TAR LEVITRA

  Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos är 10 mg.


  Ta en tablett Levitra ungefär 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet. Med sexuell stimulering kan du få en erektion någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit Levitra.

  • Svälj en tablett med ett glas vatten.


  Ta inte Levitra filmdragerade tabletter med någon annan form av Levitra.


  Använd inte Levitra mer än en gång per dygn.


  Tala om för din läkare om du tror att Levitra är för stark eller för svag. Han eller hon kan ordinera byte till en annan formulering av Levitra med en annan dos, beroende på hur bra det fungerar för dig.

  Om du har tagit för stor mängd av Levitra

  Män som tar för mycket Levitra kan uppleva fler biverkningar eller få allvarlig ryggsmärta. Om du tar mer Levitra än du borde ska du tala om det för din läkare.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.


  Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter. Sluta ta Levitra och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.


  Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:


  Mycket vanliga:kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

  • Huvudvärk


  Vanliga:kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

  • Yrsel

  • Blodvallning

  • Nästäppa eller rinnande näsa

  • Magbesvär


  Mindre vanliga:kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

  • Svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg

  • Sömnbesvär

  • Domningar och minskad känslighet för beröring

  • Sömnighet

  • Synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och -obehag, ljuskänslighet

  • Ringning i öronen, svindel

  • Ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning

  • Andnöd

  • Nästäppa

  • Sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet

  • Förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet

  • Hudutslag, hudrodnad

  • Rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet

  • Förlängda erektioner

  • Sjukdomskänsla


  Sällsynta:kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

  • Inflammation i ögat (konjunktivit)

  • Allergisk reaktion

  • Ångest

  • Svimning

  • Minnesförlust

  • Krampanfall

  • Ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde

  • Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)

  • Högt eller lågt blodtryck

  • Näsblod

  • Påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen

  • Överkänslighet hos huden för solljus

  • Smärtsamma erektioner

  • Bröstsmärta


  Mycket sällsynta eller ingen känd frekvens: kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare eller frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

  • Blod i urinen (hematuri)

  • Penisblödning

  • Blod i sperman (hematospermi)


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. HUR LEVITRA SKA FÖRVARAS

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är vardenafil. Varje tablett innehåller 20 mg vardenafil (som hydroklorid).

  • Övriga innehållsämnen i tabletterna är:
   Tablettkärna: krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid (vattenfri).
   Filmdragering: makrogol 400, hypromellos, titandioxid (E 171), järnoxid gul (E 172), järnoxid röd (E 172).

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Levitra 20 mg filmdragerade tabletter är orange med BAYER-logon på ena sidan och styrkan (20) på den andra. Varje förpackning innehåller blisterkartor med 2, 4, 8, 12 eller 20 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

  Innehavare av godkännande för försäljning
  Bayer Pharma AG
  13342 Berlin
  Tyskland.


  Tillverkare
  Bayer Pharma AG
  51368 Leverkusen
  Tyskland.


  Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


  België/Belgique/Belgien

  Bayer S.A./N.V

  Tél/Tel: + 32-(0)2-535 63 11

  Lietuva

  UAB “GlaxoSmithKline Lietuva”

  Tel: +370 5 264 90 00

  България

  Байер България ЕООД

  Tел.: +359 02 81 401 01

  Luxembourg/Luxemburg

  Bayer S.A./N.V

  Tél: +32-(0)2-535 63 11

  Česká republika

  GlaxoSmithKline s.r.o.

  Tel: +420 2 22001111

  Magyarország

  Bayer Hungária KFT.

  Tel.: +36-1-487-4100

  Danmark

  Bayer A/S

  Tlf: +45-45-23 50 00

  Malta

  Alfred Gera and Sons Ltd.

  Tel: +356-2144 62 05

  Deutschland

  Jenapharm GmbH & Co. KG

  Tel: +49-(0)3641-64 8888

  Nederland

  Bayer B.V.

  Tel: +31-(0)297-28 06 66

  Eesti

  GlaxoSmithKline Eesti OÜ

  Tel: +372 6676 900

  Norge

  Bayer AS

  Tlf:+47 23 13 05 00

  Ελλάδα

  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

  Τηλ: +30 210 618 75 00

  Österreich

  Bayer Austria Ges. m. b. H.

  Tel: +43-(0)1-711 46-0

  España

  Bayer Hispania S.L.

  Tel: +34-93-495 65 00

  Polska

  Bayer Sp. z.o.o.

  Tel.: +48-22-572 35 00

  France

  Bayer HealthCare

  Tél (N° vert) : +33-(0)800 87 54 54

  Portugal

  Bayer Portugal S.A.

  Tel: +351-21-416 42 00

  Hrvatska

  Bayer d.o.o.

  Tel: + 385-(0)1-6599 900

  România

  GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

  Tel: + 4021 3028 208

  Ireland

  Bayer Limited

  Tel: +353 1 299 93 13

  Slovenija

  Bayer Pharma d. o. o.

  Tel: + 386 1 58 14 400

  Ísland

  Icepharma hf.

  Sími: +354 540 8000

  Slovenská republika

  GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

  Tel: + 421 (0)2 48261111

  Italia

  Bayer S.p.A.

  Tel: +39-02-39781

  Suomi/Finland

  Bayer Oy

  Puh/Tel: +358-20 785 21

  Κύπρος

  NOVAGEM Limited

  Τηλ: + 357 22 48 38 58

  Sverige

  Bayer AB

  Tel: +46-(0)8-580 223 00

  Latvija

  GlaxoSmithKline Latvia SIA

  Tel: +371-67312687

  United Kingdom

  Bayer plc

  Tel: +44-(0)1635-563000


  Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu


  Denna bipacksedel godkändes senast den

  12/2015

Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.