Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ExtendedPrice/item.Quantity | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ExtendedPrice | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lestid® Tablett 1g Plastburk, 120tabletter

Snabbfakta
Verksamt ämne: Kolestipol Varunummer: 583195 Apotekets varuid: 12045
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lestid är och vad det används för

  Lestid används vid behandling av förhöjda blodfetter (kolesterol).

  Lestid binder gallsyror i tarmen så att dessa utsöndras med avföringen i stället för att tas upp i blodet. Levern bildar då nya gallsyror av kroppens kolesterolöverskott och sänker på detta sätt kolesterolhalten i blodet.

  Lestid sänker kolesterolhalten i blodet utan att tas upp av kroppen.

 • Leveransinformation

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lestid

  1 g tabletter och 5 g oralt pulver
  kolestipolhydroklorid

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lestid är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lestid
  3. Hur du använder Lestid
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lestid ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lestid är och vad det används för

  Lestid används vid behandling av förhöjda blodfetter (kolesterol).


  Lestid binder gallsyror i tarmen så att dessa utsöndras med avföringen i stället för att tas upp i blodet. Levern bildar då nya gallsyror av kroppens kolesterolöverskott och sänker på detta sätt kolesterolhalten i blodet.

  Lestid sänker kolesterolhalten i blodet utan att tas upp av kroppen.

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lestid

  Använd inte Lestid

  • om du är allergisk mot kolestipolhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Lestid.


  Patienter som har inflammatoriska tarmsjukdomar ska rådgöra med sin läkare innan medicineringen.

  Patienter som lider av kärlkramp bör särskilt beakta förstoppningsrisken.

  Andra läkemedel och Lestid

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


  Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare bör därför känna till annan samtidig medicinering.

  Kombination med läkemedel som innehåller ursodeoxycholsyra (som används för att lösa upp små gallstenar samt vid viss leversjukdom) ska undvikas.

  Vissa andra mediciner mot förhöjda blodfetter (gemfibrozil, pravastatin), vissa urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel (så kallade tiazider) samt läkemedel innehållande sköldkörtelhormon ska inte intas samtidigt med Lestid. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd.

  Kolestipol kan minska effekten av läkemedel som innehåller mykofenolatmofetil (som används för att motverka avstötning i samband med organtransplantationer).

  Lestid med mat, dryck och alkohol

  Lestid kan tas oberoende av måltid.

  Graviditet och amning

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


  Graviditet

  Det finns ingen erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med din läkare innan användning om du är gravid.


  Amning

  Säkerheten för användning av Lestid hos ammande kvinnor har inte fastställts. Rådgör därför med din läkare före amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Ingen känd påverkan av förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Lestid

  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

  Doseringen bör ökas gradvis för att på detta sätt minska risken för mag-tarmbiverkningar.


  Vanlig dos för vuxna: 5-30 g oralt pulver fördelade på 1-4 dostillfällen eller 2-16 tabletter dagligen fördelade på 1-2 dostillfällen.


  Vanlig dos för barn: 0,125-0,5 g per kg kroppsvikt och dag fördelat på 2-4 dostillfällen.

  Andra mediciner ska intas minst 1 timme före eller 4 timmar efter det att du tagit Lestid. Tala med din läkare eller apotekspersonal för ytterligare information eller råd.


  För att undvika inandning eller irritation i matstrupen skall alltid Lestid 5 g oralt pulver blandas med minst 1 dl vätska, t ex vatten, juice, yoghurt, filmjölk eller soppor.

  Lestid tabletter ska sväljas tillsammans med vätska.

  Om du använt för stor mängd av Lestid

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Lestid

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  4. Eventuella biverkningar

  Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


  Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter): migrän, huvudvärk, förstoppning, buksmärtor, magbesvär


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): blödning från ändtarmen, uppsvälldhet, halsbränna/sura uppstötningar, illamående, kräkningar, diarré, gasbildning, hudutslag, smärta eller inflammation i leder, ryggsmärta, smärta i muskler, armar eller ben, trötthet


  Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): minskad aptit, sömnsvårigheter, yrsel, kärlkramp, snabb hjärtrytm, andnöd, förträngning i matstrupen och tugg- och sväljsvårigheter (endast tabletter), magsår, hemorrojder, rapningar, inflammation i gallblåsan, gallsten, ökade halter av leverenzym, nässelfeber, inflammation i huden, bröstsmärta, svullna händer, anklar och fötter, kraftlöshet  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

  Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

  5. Hur Lestid ska förvaras

  Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


  Inga särskilda förvaringsanvisningar.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  Påse med oralt pulver:

  • Den aktiva substansen är kolestipolhydroklorid. 1 påse innehåller 5 g kolestipolhydroklorid.

  • Övrigt hjälpämne är kolloidal kiseldioxid.


  Tablett:

  • Den aktiva substansen är kolestipolhydroklorid. 1 tablett innehåller 1 g kolestipolhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är hypromellos, cellulosaacetatftalat, triacetin, kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, karnaubavax, povidon.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Utseende

  Pulvret är ljusgult, smak- och luktfritt.

  Tabletterna är gula, ovala och dragerade, Storlek 19,1 x 9,9 mm.


  Förpackningar

  Tabletterna finns i plastburkar à 120 tabletter

  Oralt pulver finns i dospåsar i kartong, 4x50 och 50 st.

  Innehavare av godkännande för försäljning

  Pfizer AB

  191 90 Sollentuna

  Tel: 08-550 520 00

  Email: eumedinfo@pfizer.com


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2014-01-29


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.