Hitta Apotek Visa alla apotek

Apotek Hjärtat har över 390 apotek över hela landet - från norr till söder. Här hittar du det som passar dig bäst.

Hitta Apotek

Hitta ett apotek nära din position

Ditt apotek

{{findpharmacy.openinghours}}

{{findpharmacy.pharmacyName}}

{{findpharmacy.address}}

{{findpharmacy.postaladdress}}

Mer information Hitta hit

{{vm.total|apCurrency}}

Redan klubbmedlem? Logga in

st á {{ item.ListPrice | apCurrency}}

Klubbpris {{item.ClubPrice | apCurrency}}
{{item.PromotionFlyer}}

{{item.ListPrice* item.Quantity | apCurrency}}

Frakt

{{vm.shippingTotal|apCurrency}}

Klubbrabatt

{{0 | apCurrency}}

{{campaign.Promotion}}

-{{campaign.Discount|apCurrency}}

Att betala

{{vm.total|apCurrency}} inkl.moms

Har du en kampanj eller rabattkod

Din rabattkod är tillagd.

{{vm.discountErrorMsg}}

Dela

Lergigan® comp. Tablett 10mg/50mg/10mg Plastburk, 30tabl

Snabbfakta
Verksamt ämne: Koffein, Efedrin, Prometazin Varunummer: 037085 Apotekets varuid: 6571
Det här är ett receptbelagt läkemedel. Kan endast köpas om du har e-recept.

Alltid på Hjärtat!

 • Fri frakt
 • Enkla betalningar genom Klarna
 • Snabba leveranser
 • Om produkten

  1. Vad Lergigan comp är och vad det används för

  Lergigan comp innehåller prometazin, koffein och efedrin och tillhör gruppen antihistaminer. Prometazin blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Prometazin gör att Lergigan comp även har en lugnande effekt. Efedrin och koffein förstärker effekten vid rörelsesjuka och graviditetsillamående.

  Lergigan comp används mot:

 • Leveranssätt

  Fri frakt – din beställning skickas fraktfritt via post eller till ditt lokala apotek.

  Snabbt – vi skickar din beställning inom 1-2 vardagar om produkterna finns i lager och du gör din beställning före kl. 15.00 på vardagar.

  Hemleverans till dörren – du kan få din beställning hemkörd till dörren mot en avgift på 59 kronor.*

  *Särskilda läkemedel (t.ex. narkotika), kylvaror och produkter med åldersgräns kan endast hämtas ut direkt i apotek. Du får information om detta när du gör din beställning.

 • Bipacksedeln
  Källa: Fass.se

  Bipacksedel: Information till användaren

  Lergigan comp

  10 mg/50 mg/10 mg tablett
  prometazinhydroklorid/koffein/efedrinsulfat

  Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  I denna bipacksedel finner du information om:
  1. Vad Lergigan comp är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan comp
  3. Hur du använder Lergigan comp
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Lergigan comp ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  1. Vad Lergigan comp är och vad det används för

  Lergigan comp innehåller prometazin, koffein och efedrin och tillhör gruppen antihistaminer. Prometazin blockerar effekten av histamin, ett ämne som finns i kroppens vävnader och som bland annat utlöser klåda vid allergiska reaktioner. Prometazin gör att Lergigan comp även har en lugnande effekt. Efedrin och koffein förstärker effekten vid rörelsesjuka och graviditetsillamående.


  Lergigan comp används mot:

  • Spänning och ångest vid nervösa besvär.

  • Alkoholmissbruk och beroende av narkotiska medel.

  • Sömnrubbningar.

  • Svår oro och som lugnande medel före operation och tandingrepp.

  • Rörelsesjuka, till exempel sjösjuka.

  • Hudklåda och allergier.

  • Illamående och yrsel

  2. Vad du behöver veta innan du använder Lergigan comp

  Använd inte Lergigan comp

  • om du är allergisk mot prometazin, koffein, efedrinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  Varningar och försiktighet

  Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lergigan comp:


  • om du lider av förstorad prostata

  • om du lider av förträngning av urinröret

  • om du lider av förträngning av nedre magmunnen och tolvfingertarmen (pyloroduodenal obstruktion)

  • om du har gulsot (hepatit)

  • om du har myasthenia gravis (svår muskelsvaghet)

  • om du lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller förändringar i hjärtrytmen

  • om du har risk för hjärnblödning (stroke)

  • om du har högt blodtryck


  På grund av muntorrhet (som är en vanlig biverkan) föreligger risk för tand- och munslem-hinneskador, speciellt vid längre tids användning. Man ska därför borsta tänderna noggrant med fluortandkräm två gånger dagligen.


  Behandling med Lergigan comp kan medföra problem för kontaktlinsbärare på grund av minskat tårflöde.

  Andra läkemedel och Lergigan comp

  Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


  Lergigan comp kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:

  • hjärtläkemedel som ges direkt i blodet (t.ex. adenosin)

  • infektion (t.ex.ciprofloxacin, norfloxacin)

  • depression (tricykliska antidepressiva medel)

  • allergisk nästäppa (t.ex. fenylpropanolamin)

  • epilepsi (t.ex karbamazepin)

  • vissa psykiatriska tillstånd (t.ex. litium och neuroleptika som haloperidol, klozapin och risperidon)

  • ångest (t.ex. diazepam)

  • högt blodtryck (t.ex. betablockerare och alfablockerare)

  • rytmrubbningar i hjärtat (t.ex. flecainid och amiodaron)

  • vissa antibiotika (moxifloxacin och erytromycin)

  • smärttillstånd (t.ex. metadon)

  • malariamedel (meflokin)

  • tarmsjukdom (t.ex. cisaprid)


  Undvik samtidig behandling med vissa vätskedrivande medel (tiaziddiuretika), eftersom dessa kan minska kaliumhalten i blod och därmed öka risken för rytmrubbningar i hjärtat.

  Användning av Lergigan comp med mat, dryck och alkohol

  Samtidigt bruk av alkohol eller centraldämpande medel bör undvikas på grund av risk för förstärkt läkemedelseffekt.

  Graviditet, amning och fertilitet

  Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


  Graviditet


  Prometazin och efedrin

  Inga kända risker vid användning.


  Koffein

  Gravida kvinnor rekommenderas att begränsa sitt intag av koffein då tillgängliga data antyder en möjlig risk för fostret.


  Amning

  Koffein går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Uppgift saknas om prometazin och efedrin passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

  Körförmåga och användning av maskiner

  Vid behandling med Lergigan comp kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


  Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


  3. Hur du använder Lergigan comp


  Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

  Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för varje patient. Vanlig dos är:

  1 tablett 1-2 gånger dagligen.

  Illamående och kräkningar kan undvikas om tabletterna tas i samband med måltid.

  Om du använt för stor mängd av Lergigan comp

  Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

  Om du har glömt att använda Lergigan comp

  Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


  Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

  4. Eventuella biverkningar


  Liksom alla läkemedel kan Lergigan comp orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


  Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muntorrhet.

  Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel, huvudvärk, svårigheter att kasta vatten. Förstoppning. Svårigheter för ögat att ställa om mellan när- och fjärrsyn. Minskat tårflöde. Illamående, kräkningar, svettning, törst, hjärtklappning, muskelsvaghet, darrningar, oro, ringningar i öronen och flimmer för ögonen kan uppträda vid hög dos.

  Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Gulsot utan tecken på leverskada, påverkan på hjärtrytmen, oregelbunden hjärtrytm och EKG-förändringar i samband med detta. Hjärtstillestånd.


  Rapportering av biverkningar

  Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


  Läkemedelsverket

  Box 26

  751 03 Uppsala

  Webbplats: www.lakemedelsverket.se

  5. Hur Lergigan comp ska förvaras


  Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


  Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


  Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

  Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är: prometazinhydroklorid 10 mg, koffein 50 mg och efedrin 10 mg.

  • Övriga innehållsämnen är: titandioxid (E171), glycerol, vaniljarom, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, makrogol, natriumstärkelseglykolat, sorbitanoleat.

  Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

  Lergigan comp filmdragerad tabletterna är 9 mm diameter, vita och runda, kupad med prägling LC inom bågar.


  Plastburk med barnskyddat lock: 30 tabletter.

  Innehavare av godkännande för försäljning:

  Meda AB

  Box 906

  170 09 Solna

  Telefon: 08-630 19 00

  E-post: info@meda.se


  Tillverkare

  Recipharm Stockholm AB

  Lagervägen 7

  136 50 Jordbro


  Denna bipacksedel ändrades senast

  2016-01-30


Apotek med tillstånd av Läkemedelsverket
Kontrollera att webbplatsen är laglig

© 2016 Apotek Hjärtat AB. Ansvarig utgivare: Christina Ericsson. Vi använder cookies. Läs mer om användning av cookies.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.